Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Voda, kanalizace / od 26.4.2023 do 29.5.2024


zpět na aktuální články

29.5.2024
Ing. et Ing. Matej Horňák, Ing. Marek Coufal, Ph.D., Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

Recenzovaný Velká část vodárenské infrastruktury na územní České republiky byla vybudována v období od padesátých do osmdesátých let dvacátého století. To zahrnuje nejen rozsáhlé distribuční vodovodní sítě, ale i nespočet zařízení vodárenské infrastruktury, jako jsou úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice a další. V současné době pak dochází k postupným rekonstrukcím budov těchto zařízení. Rekonstrukce stavebních částí vodohospodářských objektů představuje specifickou problematiku, jejíž úspěšný výsledek závisí na mnoha faktorech, jež přímo ovlivňují trvanlivost provedených stavebních úprav. Příspěvek se zabývá praktickými poznatky z předprojektové a projektové přípravy stavebních úprav vodohospodářských objektů, z pohledu projektanta stavebních konstrukcí.

15.5.2024
prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., VUT FAST v Brně, Ústav vodních staveb

Recenzovaný Od poloviny 50. let minulého století probíhají činnosti spojené s přípravou vodního díla na řece Bečvě u Teplic nad Bečvou v povodí řeky Moravy. V současné době jsou prováděny průzkumné a přípravné projektové práce. Koncepce byla postupně upravována dle současných požadavků na účely nádrže, jde především o vytvoření ochranného prostoru, který by zajistil transformaci povodňových průtoků v řece Bečvě pod vodním dílem. V příspěvku jsou diskutovány některé technické, stavební a vodohospodářské otázky a jejich možná řešení.

Skladba zástavby (Jan Čech)
30.1.2024
Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek přednesený na konferenci Voda v Litomyšli představuje variantní přístup návrhu vhodných opatření hospodařením se srážkovou vodou (HDV) na jedné z pilotních lokalit rozvojových ploch, které byly posuzovány v rámci projektu TAČR. Podstatou projektu je vývoj metodické a softwarové podpory pro zavádění komplexních systémů HDV na rozvojových plochách, definovaných územními plány měst a obcí. Pilotní lokality byly z územních plánů spolupracujících měst a obcí voleny tak, aby reprezentovaly každý z pěti typů rozvojových ploch (plochy bydlení v bytových domech, plochy bydlení v rodinných domech, plochy výroby a skladování, plochy občanského vybavení, plochy rekreace a sportovních zařízení).

23.1.2024
Mgr. Jiří Paul MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Recenzovaný Ztráty vody v ČR zaznamenávají trvale klesající trend. Aktuálně se pohybujeme na úrovni 17 % nefakturované vody. Z historického pohledu je to velmi pozitivní výsledek. Ze států EU máme šesté nejnižší ztráty. V dobrých průměrných hodnotách je ale ukryt problém malých provozovatelů a vlastníků. Lepších výsledků než průměr je dosahováno jen na 3 % vodovodů, ve kterých se produkuje přes 40 % veškeré pitné vody. Také v absolutním vyjádření je množství ztracené vody znepokojující; objem ztracené vody by stačil k zásobení téměř 2,5 mil. obyvatel. Sucho v minulých letech a energetická krize z roku 2022 mění náhled na vnímání ztrát z pohledu dostupnosti a nákladovosti.

19.1.2024
Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D., Ing. Ondřej Mašek, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek se zabývá zjednodušenými metodami vyhodnocení bilance potřeby pitné vody na území celé České republiky. Základní jednotku, pro které je bilance potřeby pitné vody provedena, představuje správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP). Hlavním cílem realizovaných aktivit bylo získání informací o kapacitách jednotlivých vodárenských celků a jejich možnostech z hlediska podpory zabezpečenosti spotřebišť s nekapacitními lokálními zdroji.

Mokřadní střecha na rodinném domě ve vnitrobloku v Praze Holešovicích.
18.1.2024
Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz

Recenzovaný Díky výsadbě rostlin lze lépe čelit problému přehřívání prostoru v městské zástavbě, k němuž dochází vlivem klimatických změn. Efektivním způsobem, jak rozšířit vegetaci ve městech a zároveň využít velké množství odpadní vody produkované v domech, jsou kořenové čistírny odpadních vod umístěné na střeše, fasádě či v mokřadních záhonech. Po odstranění hrubých nečistot ve vícekomorové separační nádobě je voda čerpána na kořenovou čistírnu, kde dochází k jejímu biologickému čištění. Vyčištěnou vodu lze využít na splachování toalet nebo k zavlažování. Stálý přísun odpadní vody současně zajišťuje mokřadním rostlinám neustálé zásobení vodou i živinami a působí tím pozitivně na jejich růst.

Foto © Dmitry Naumov, Fotolia.com
3.1.2024
Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.

Recenzovaný Riziková analýza představuje v problematice ochrany vodních zdrojů účinný a komplexní nástroj. Nejde ovšem jen o rizikovou analýzu systému zásobování vodou, ale velký důraz je nyní kladen i na rizikovou analýzu částí povodí, kde se hodnotí okolí vodního zdroje. Hlavním cílem rizikové analýzy částí povodí je stanovení a zavedení preventivních opatření v částech povodí souvisejících s místy odběru pitné vody, následně zajištění náležitého monitorování relevantních ukazatelů v surové vodě, ale i posouzení potřeby zřídit nebo přizpůsobit ochranná pásma vodních zdrojů.

19.12.2023
prof. Ing. Vladimír Kočí MBA, Ph.D.,, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Recenzovaný Stanovení uhlíkové stopy má své nevýhody a není úplně komplexní. Proto je vhodné jej doplnit dalšími metodami posuzování udržitelnosti, jako například Life Cycle Assessment (LCA) vč. použití dalších indikátorů materiálové cirkularity nebo sociálních a ekonomických aspektů hodnocených systémů. V tomto příspěvku jsou diskutovány možnosti a slabiny určování uhlíkové stopy vodárenských organizací. Bude zdůrazněno, že stanovení uhlíkové stopy by mělo být pouze jedním z nástrojů pro hodnocení environmentální udržitelnosti organizace a mělo by být doplněno o další metody posuzování udržitelnosti.

14.12.2023
Mgr. Petr Nakládal, obor geologie a ochrana vod

Recenzovaný S hydrogeologem Petrem Nakládalem se zaměříme na ukázky, jak lze pomocí nových technologií rekonstruovat staré a dosluhující vrty bez zbytečné likvidace. Prezentován je postup prací, nikoliv už použité technologie opravy. Autor chce upozornit hlavně na speciální aspekty této práce, tedy co v podzemí funguje a čemu se při této činnosti raději vyhnout.

Foto © olegmalyshev, Fotolia.com
7.12.2023
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Recenzovaný Příspěvek pojednává o řešení sanitace venkova. S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování, a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody. I proto by měly být používány další způsoby sanitace. Při řešení venkova by navíc měla být v budoucnu brána v úvahu nejen ekonomická stránka, ale stejně jako u jiných investic všechny aspekty udržitelnosti (viz posuzování EGSu investic ve firmách). Po zkušenostech s dopady změn klimatu, zkušenostech s přírodními jevy a válečnými událostmi měly být součásti posouzení i vliv na změnu klimatu a odolnost řešení vůči rizikům.

Foto © Fotolia.com
18.10.2023
doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve čtvrtém díle se zaměříme především na otázky a závěry v posouzení technického stavu potrubí, neopomeneme ani budoucí trendy a možné příklady.

Foto © fotovapl, Fotolia.com
17.10.2023
doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve třetím díle se zaměříme především na kontrolní seznamy pro posuzování bezpečnosti potrubí a možné příklady.

Foto © Fotolia.com
13.10.2023
doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. V druhém díle se zaměříme především na řízení rizik a potřebná data.

Foto © Andrei Merkulov, Fotolia.com
11.10.2023
doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. V prvním díle se zaměříme především na bezpečnost potrubí.

27.9.2023
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav vodního hospodářství obcí

Recenzovaný V souvislosti s vydáním nové evropské směrnice pro pitnou vodu v prosinci 2020 jsou zavedeny některé nové ukazatele jakosti pitné vody, například látky typu PFAS, patřící do kategorie mikropolutanty. Nové požadavky vycházející z evropské směrnice budou muset být zavedeny do české legislativy a po uplynutí přechodného období rovněž uplatňovány v praxi. Kromě ukazatelů, které budou nově zapracovány do zákonných požadavků, jsou další polutanty, které jsou sledovány s obezřetností, jako jsou mikroplasty či rezidua léčiv. Příspěvek přináší přehled nových požadavků na jakost pitné vody vyplývajících z novelizace evropské směrnice. Článek vede diskusi nad upravitelností vody pro pitné účely s ohledem na tyto nové ukazatele.

Foto © adragan, stock.adobe.com
13.9.2023
Ing. Ondřej Zedník, doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D.

Recenzovaný Zemědělské podniky, budované v 70. letech 20. století, často disponují z dnešního pohledu nevyhovující koncepcí hospodaření s odpadními vodami. Článek se zabývá koncepčním přístupem představeným na konkrétním zemědělském areálu – od výzkumně-poloprovozního měření až po návrh technického řešení. Pro čistění odpadních vod byl využit modelový vertikální filtr s integrovanou aerací. První výsledky testování ale vykazují nízké účinnosti jak pro CHSKCr (0–56 %), tak i pro N-NH4+ (0–23 %). Z tohoto důvodu je nutné přehodnotit původně uvažovanou koncepci řešení.

Foto ©Peter Atkins - Fotolia.com
11.5.2023
RNDr. Viera Nagyová, PhD., Mgr. Lucia Chomová, PhD.

Recenzovaný Biologické rozbory majú v súčasnosti nezastupiteľné miesto pri hodnotení kvality vôd. Využívajú sa mikroskopické, toxikologické, kultivačné a molekulárno-biologické metódy. Výber správnej metódy, resp. kombinácie metód umožní získať relevantné údaje o kvalite jednotlivých typov vôd.

5.5.2023
Mgr. Petr Nakládal, obor geologie a ochrana vod

Recenzovaný Obor hydrogeologie, inženýrské geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín je pro stavebnictví velmi důležitý. Namátkou lze uvést například zajišťování zdrojů pitné vody, řešení znečištění životního prostředí, průzkumy pro pozemní, liniové i podzemní stavby, řešení svahových pohybů a stability svahů, adaptační opatření na klimatické změny, odstraňování následků důlní činnosti, průzkumy pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu a mnoho dalších úkolů. Se zkušeným geologem Petrem Nakládalem budeme postupně mapovat nejčastější problémy oboru; začneme prací s termokamerou.

26.4.2023
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Recenzovaný Vnitřní vodovod zásobovaný z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Potrubí smísené vody o teplotě 37 až 45 °C vyžadují speciální a individuální zacházení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama