Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Voda, kanalizace / od 6.12.2010 do 27.6.2011


zpět na aktuální články

27.6.2011
Ing. Petr Polák

KČOV jsou často zvažovány pro rodinné domy, vhodné jsou však i pro menší obce a obvykle dobře zapadají do krajiny. Jsou nenáročné na údržbu, ale pokud je zanedbána, KČOV rychle ztrácí účinnost. Tento článek se zabývá tím, co by měl mít stavebník z právních předpisů na zřeteli, uvažuje-li o pořízení KČOV.

13.6.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.

6.6.2011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s.

V nové normě ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod bude kromě postupu při technickém řešení vsakování srážkových vod, také provádění geologického průzkumu zaměřeného výhradně na získání podkladů pro výpočty parametrů vsakovacích objektů. V článku je i zvukový záznam přednášky autora.

23.5.2011
doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU Bratislava

Těžké kovy zhoršují kvalitu zdrojů vody a vyvolávají potřebu složitých technologií úpravy vody. Nebezpečná je schopnost akumulace těžkých kovů v rostlinách i v těle živočichů, ve vyšších koncentracích pak jejich toxicita. Monitorovány jsou např. rtuť, arzén, antimón, kadmium, olovo, chróm, nikl.

2.5.2011
Ing. Mária Necidová, www.ned.cz

Porovnáním s klasickou ČOV případně kanalizační přípojkou je nutná větší plocha pozemku a větší investice, ale provozní náklady jsou minimální. Výhodou je i využívání vody na zalévání zahrady, příjemné klima kolem rybníčků a estetické hledisko, kterého si ceníme nejvíce.

18.4.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.

11.4.2011
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, Ing. Zuzana Karelová, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice

Cílem managementu srážkových vod z povrchového odtoku je dosáhnout udržitelnosti v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zároveň věnovat pozornost předcházení záplavám. Predikce pro jednotlivé oblasti v Evropě jsou rozdílné, někde hrozí sucho, jinde záplavy, některé oblasti budou muset čelit obojímu.

4.4.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.

14.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).

31.1.2011
Ing. Monika Ošlejšková

Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.

24.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.

10.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Spotřeba vody v roce 2009 výrazně poklesla. Cena vody v ČR v 2011 je už v některých regionech stejná jako v Německu. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo v r. 2009 při kontrolách pokutu za špatně kalkulovanou cenu vodného a stočného. Zdražení se nevyhneme.

20.12.2010
Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice

Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

6.12.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Nelze říci univerzální optimální cenu vody. V cenách jsou značné rozdíly, ale zvýšení ceny je nutné, vodné a stočné musí zajistit finance na obnovu infrastruktury a provoz. Někde dojde ke skokovému zdražení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama