Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Voda, kanalizace / od 2.8.2010 do 4.4.2011


zpět na aktuální články

4.4.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.

14.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).

28.2.2011
Ing. Gabriel Markovič, Ústav budov a prostredia, SvF, TU v Košiciach

Hlavními benefity vsakování dešťové vody jsou zvyšování stability ekosystémů a úspora financí za dešťové kanalizace. Článek popisuje co je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh systému a rovněž jaké vztahy pro výpočet použít.

31.1.2011
Ing. Monika Ošlejšková

Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.

24.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.

17.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Článek shrnuje příspěvky s tematikou zasakování z konference Sanhyga 2010. Základní principy nové normy ČSN 75 9010 pro vsakování, vyhláška č. 268/2009 Sb., hospodaření s dešťovou vodou ve světě, využítí šedé vody a vsakovací studny.

10.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Spotřeba vody v roce 2009 výrazně poklesla. Cena vody v ČR v 2011 je už v některých regionech stejná jako v Německu. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo v r. 2009 při kontrolách pokutu za špatně kalkulovanou cenu vodného a stočného. Zdražení se nevyhneme.

3.1.2011
Ondřej Beneš, SOVAK ČR

Poměr nákladů hrazených za dodávku pitné vody a odkanalizování k průměrnému příjmu domácnosti by měl být pod 2 %. Z pohledu dlouhodobého financování je a zůstává prioritním zdrojem financování z vodného a stočného. Cena za vodu a odkanalizování je usměrňována Ministerstvem financí.

20.12.2010
Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice

Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

6.12.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Nelze říci univerzální optimální cenu vody. V cenách jsou značné rozdíly, ale zvýšení ceny je nutné, vodné a stočné musí zajistit finance na obnovu infrastruktury a provoz. Někde dojde ke skokovému zdražení.

22.11.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.

25.10.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.

11.10.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Pro stanovení energetické náročnosti budov je nutná potřeba teplé vody a teplo pro její přípravu. Hodnoty denní potřeby uvedené v TNI 73 0302 slouží pro hodnocení solárních tepelných soustav a údaje z ČSN 06 0320 nelze pro ENB použít. Článek popisuje správnou metodu výpočtu.

4.10.2010
kolektiv autorů, spolupráce Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek pojednává o solárních soustavách na panelových domech, o jejich účinnostech, energetických parametrech, o jejich architektonické integraci do objektu. V článku se dále dočtete o zajímavých aplikacích solárních kolektorů a o příkladech jejich umístění na objektu. Článek také přináší informace o realizaci solární soustavy na objektu SŠt Zelený pruh v Praze 4.

27.9.2010
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně

Tradičním a velmi oblíbeným materiálem je stále zdravotnická keramika, která patří k nejstarším materiálům používaným pro sanitární předměty, zejména umyvadla, klozety, bidety a pisoáry, ale i vany nebo sprchové vaničky. Z pohledu historie znovu objevenými materiály jsou kámen, dřevo a sklo.

13.9.2010
Ing. Richard Kuk, PUDIS a.s.

Požadavky na hospodaření s dešťovou vodou jsou správné, ale často jsou vyšší než je nutné a reálné. Vsakování dešťových vod, zdržení na pozemku, denní úhrn, svedení do vodního toku, do oddílné nebo jednotné kanalizace, to jsou jen příklady co vše je nutné řešit v souvislostech pro konkrétní situaci.

30.8.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK Vodárenství

Vyšší hodnota výtokové jednotky pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách přináší změna normy pro výpočet vnitřních vodovodů Důsledkem je větší průměr potrubí pro skupinu těchto zařizovacích předmětů.

16.8.2010
Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB

4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.


zpět na aktuální články