Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Voda, kanalizace / od 11.4.2011 do 10.10.2011


zpět na aktuální články

10.10.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.

3.10.2011
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Autor popisuje způsoby výpočtu velikosti zásobníku při ústředním (centrálním) ohřevu teplé vody třemi rozdílnými metodami a přístupy k problematice. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, úzce souvisící s energetickou náročností budovy, která přesahuje rozsah jednoho článku, počítá autor s tím, že problematiku shrne do tří samostatných částí. Druhá část bude věnována dalším způsobům návrhu, zejména pak návrhu podle ČSN EN 15316-3. Ve třetí části autor vyhodnotí výsledky výpočtu uvedenými metodami a porovná vhodnost jejich užití při aplikaci na rodinný a bytový dům.

26.9.2011
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.

19.9.2011
Ing. Petr Polák

Kořenové čistírny lze využít pro různé provozy (obce, individuální objekty, nemocnice, průmysl, skládky, bazény, koupalitě atd.) V ČR je v provozu od r. 1989 cca 400 obecních kořenových čistíren. Pokud nebyla podstatným způsobem překračována kapacita, nebo zanedbána údržba, fungují dosud s velmi dobrými čisticími parametry.

12.9.2011
Ing. Radim Mifek, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Monitorováním odpadních vod z různých druhů kanalizačních systemů byly zjištěny výrazné rozdíly v průměrných koncentracích sledovaných ukazatelů z podtlakové, tlakové a gravitační kanalizace. Výsledky monitoringu odpadních vod u tlakového a podtlakového systemu prokázaly vyšší koncentrace znečištění surových odpadních vod.

29.8.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

U celových pozinkovaných trubek pro konkrétní stavbu musí projektant vyspecifikovat přesně všechny požadavky na základě svých odborných zkušeností, požadavků norem a vyhlášek. Zabezpečit životnost vodovodu z ocelových pozinkovaných trubek na dobu 50 let je však prakticky nemožné.

15.8.2011
Ing. Richard Kuk, PUDIS a.s.

V článku je popsáno stavební řešení vybraných částí odvodňovacího systému obytného areálu, důsledky uskutečněného postupu výstavby celého areálu a první zkušenosti z provozu odvodňovacího systému. Zapracovány jsou i požadavky dodatečně vybraného správce odvodňovacího systému.

Kořenové čistírny odpadních vod  představují levný a snadno obsluhovatelný systém
1.8.2011
Ing. Petr Polák

Článek ukazuje klady a zápory KČOV, základní principy fungování, faktory ovlivňujícími účinnost a vhodnost/nevhodnost využití pro určité druhy odpadních vod. KČOV představují levný a snadno obsluhovatelný systém, schopný snížit znečištění na přijatelnou úroveň pro vypouštění do vodních toků.

18.7.2011
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Vodní zásobník tepla je mezičlánkem mezi zdrojem tepla a odběrem tepla, který má řadu funkcí. Zásobník tepla dovoluje jednoduché, levné a účinné regulování výkonu zdroje. Složitá a náročná regulace spalovacího procesu v kotli je převedena na regulaci teploty otopné vody.

11.7.2011
Ing. Richard Kuk, PUDIS a.s.

Článek popisuje problematiku praktického využití již známých technických zařízení pro nakládání s dešťovou vodou v průběhu zpracovávání jednotlivých projektových stupňů přípravy výstavby obytného areálu.

4.7.2011
Ing. Tatiana Mifková

Cílem Pilotního projektu I. bylo navrhnout, vybudovat, monitorovat a vyhodnotit separaci žlutých vod s ohledem na délku období, kdy byla žlutá voda uskladněna. Výsledkem je doporučení skladovat žluté vody v nádrži min. 6 měsíců, ideálně 9 měsíců před následujícím použitím v zemědělství.

27.6.2011
Ing. Petr Polák

KČOV jsou často zvažovány pro rodinné domy, vhodné jsou však i pro menší obce a obvykle dobře zapadají do krajiny. Jsou nenáročné na údržbu, ale pokud je zanedbána, KČOV rychle ztrácí účinnost. Tento článek se zabývá tím, co by měl mít stavebník z právních předpisů na zřeteli, uvažuje-li o pořízení KČOV.

13.6.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.

6.6.2011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s.

V nové normě ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod bude kromě postupu při technickém řešení vsakování srážkových vod, také provádění geologického průzkumu zaměřeného výhradně na získání podkladů pro výpočty parametrů vsakovacích objektů. V článku je i zvukový záznam přednášky autora.

23.5.2011
doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU Bratislava

Těžké kovy zhoršují kvalitu zdrojů vody a vyvolávají potřebu složitých technologií úpravy vody. Nebezpečná je schopnost akumulace těžkých kovů v rostlinách i v těle živočichů, ve vyšších koncentracích pak jejich toxicita. Monitorovány jsou např. rtuť, arzén, antimón, kadmium, olovo, chróm, nikl.

Kořenová domovní čistírna odpadních vod není jenom ekologická forma čištění odpadních vod, ale tvoří nové ekosystémy
2.5.2011
Ing. Mária Necidová, www.ned.cz

Porovnáním s klasickou ČOV případně kanalizační přípojkou je nutná větší plocha pozemku a větší investice, ale provozní náklady jsou minimální. Výhodou je i využívání vody na zalévání zahrady, příjemné klima kolem rybníčků a estetické hledisko, kterého si ceníme nejvíce.

Úspory teplé vody a tepla na její přípravu významně sníží vyvážení soustavy a regulace
18.4.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.

11.4.2011
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, Ing. Zuzana Karelová, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice

Cílem managementu srážkových vod z povrchového odtoku je dosáhnout udržitelnosti v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zároveň věnovat pozornost předcházení záplavám. Predikce pro jednotlivé oblasti v Evropě jsou rozdílné, někde hrozí sucho, jinde záplavy, některé oblasti budou muset čelit obojímu.


zpět na aktuální články