Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Provoz a údržba

Provoz vnitřních vodovodů se řídí zejména podle ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba, která stanovuje povinnosti provozovatele k zajištění spolehlivého provozu, zejména k zamezení stagnace vody v těch částech vodovodu, které se používají zřídka. Celý objem potrubí se musí vyměnit min. 1×/týden. 7 dní je i hranice, kdy vodovod musí být uzavřen uzávěrem a vypuštěn, není-li používán. V této normě jsou i související normy pro filtry, zařízení na úpravu vody, armatury. Doplňuje ji česká zbytková norma ČSN 75 5409 (původní číslo ČSN 73 6660) Vnitřní vodovody a ČSN EN 1717 (75 5462) o ochraně proti znečištění zpětným průtokem.

U rozvodu studené vody se předpokládá návrhová teplota min. 20 °C a u rozvodů teplé vody min. 60 °C. Teplota teplé vody je uvedena v ČSN 06 0320 (dosažena po 30 s od úplného otevření výtokové armatury). Pokud to není možné dodržet, musí se navrhnout cirkulace nebo přihřívání potrubí teplé vody samoregulačním elektrickým topným kabelem. Přerušování provozu cirkulačního čerpadla se nedoporučuje. (Přerušovaný provoz cirkulačního čerpadla s max. přestávkou 8 h/24 h.) Prvky vnitřního vodovodu musí odpovídat nejvyššímu provoznímu přetlaku alespoň 1000 kPa. Životnost armatur je stanovena v normách výrobků.

Požadavky na kontrolu a údržbu. Doporučuje se alespoň 1×/rok zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů, 1×/6 měsíců zvyšovací tlakové, přerušovací nádrže musí být min. 1×/rok vypuštěny a vyčištěny a 2×/rok je nutné odebrat vzorek podle přílohy 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., armatury proti zpětnému proudění 1×/6 měs. nebo 1×/rok. Norma ČSN EN 806-5 obsahuje 3 přílohy s četnostmi kontrol a údržby součástí vnitřních vodovodů.
Majitel vnitřního vodovodu musí mít informace o uvedení do provozu a údržbě. Záznamy o údržbě musí být vedeny tak, aby potřebné údaje byly dohledatelné. Z toho nepřímo vyplývá požadavek na vyhotovení provozního řádu a vedení provozního deníku (může být i v elektronické podobě).

Základní zbytková norma pro vnitřní kanalizaci je ČSN 75 6760: 2003 Vnitřní kanalizace a řeší i provoz gravitačních systémů vnitřní kanalizace. Platí zároveň s normou ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání. Je povinná údržba kanalizačních armatur, např. přivětrávací hlavice 2×/rok kontrola funkce, čištění odlučovače ropných látek 4 × do roka dle ČSN EN 858-2, pravidelné čištění Lapače střešních splavenin.


Mohlo by vás zajímat


Tepelná čerpadla Vitocal 200-S typ vzduch/voda s níže instalovaným systémem změkčování pitné vody Vitoset Aqua.
22.4.2024VIESSMANN, spol. s r.o.
Výrobky Vitoset Aqua od společnosti Viessmann chrání vodovodní potrubí a zařízení využívající vodu, jako jsou kotle, zásobníky teplé vody a domácí spotřebiče (včetně praček, myček nádobí, kávovarů a tlakových hrnců) před usazováním vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou. Tím se prodlužuje jejich životnost a výrazně se snižuje pravděpodobnost nákladných oprav. Příjemným vedlejším účinkem je jednodušší čištění sanitárních zařízení.
31.3.2024Vlastimil Růžička, redakce
Na začátku letošního roku byla uvedena do provozu Národní radonová databáze (NRD) za účelem shromažďování dat o přírodním ozáření z radonu a přírodních radionuklidů ve stavbách. Obsahuje také údaje z měření radonového indexu geologického podloží, množství radionuklidů ve vodách a ve stavebním materiálu a celou řadu dalších informací. Kde ji najdeme a jak s ní pracovat, nám sdělí zástupci oddělení radonu a přírodních zdrojů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Zboží potřebné pro instalaci sanitární keramiky JIKA
24.3.2024LAUFEN CZ s.r.o.
Společnost Laufen CZ, která na českém trhu zastupuje značky LAUFEN, JIKA a ROCA, spadá pod mateřskou společnost Roca Sanitario, S. A. Ta v roce 2021 navíc úspěšně převzala i firmu Sanitärtechnik Eisenberg GmbH, známého výrobce značky SANIT. Díky tomu může zákazníkům přinášet ještě širší portfolio řešení. Co vše v nabídce najdete a jaké jsou aktuální novinky?
19.3.2024EuroClean, s.r.o.
Chladicí věže jsou nápadnou součástí tepelných a jaderných elektráren, ale i dalších průmyslových provozů. Prostřednictvím studeného vzduchu nebo cirkulující kapaliny je zde chlazena voda na požadovanou teplotu. Během procesu chlazení se z věží část vody odpaří a vznikne aerosol, který je vidět nad věží jako zkondenzovaná vodní pára.
16.3.2024MEA Water Management s.r.o.
Ve Fakultní nemocnici Brno pracuje gastro personál od konce loňského roku ve zcela zrekonstruovaném a nově vybaveném stravovacím provozu. Dle vedení nemocnice se v moderní kuchyni nejen připravují pokrmy s vysokou hygienickou bezpečností, ale významným přínosem je i snížení energetické náročnosti a nákladů. Instalací nových, úspornějších technologií došlo ke snížení spotřeby energií minimálně o 30 % proti předchozímu stavu.
Vhodné a osvědčené řešení dánského výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S
25.2.2024redakce
Obce se už nyní mohou registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace MZe se budou přijímat od 19. 3. do 30. 5. 2024 a v dotačním titulu je 700 milionů Kč.
15.2.2024SCHELL GmbH & Co. KG
Ačkoliv tradiční německý výrobce stále inovuje a rozšiřuje na trhu sanity svoji nabídku, navždy zůstane neodmyslitelně spjatý s jedním konkrétním výrobkem – rohovým ventilem. Můžete si být prakticky jistí, že pokud vám jej domů přijde instalovat odborník, s největší pravděpodobností ponese právě název Schell.
14.2.2024EuroClean, s.r.o.
Odborný Arsen a jeho sloučeniny patří prokazatelně k lidským karcinogenům, bohužel jsou běžně přítomné ve velkém množství v podzemních i povrchových vodách. Naštěstí lze arsen z vody odstranit pomocí jednoduchých technologií jako je adsorpce na oxidy a hydroxidy železa nebo společné srážení se železem. V posledních letech bylo též dosaženo slibných výsledků v případě některých pilotních studií využívajících membránové metody.
1.2.2024EuroClean, s.r.o.
Letošní události u našich sousedů spojené s hromadnými případy legionelózy (Shrnutí epidemie Legionelly v Polsku: 165 nemocných, 25 úmrtí) nejen výrazně zvýšily úroveň povědomí lidí o bakterii Legionella, ale také donutily řadu manažerů, správců budov a technických oddělení k provedení opatření zaměřeným na minimalizaci rizika infekce Legionellami v průmyslových objektech a bytových domech.
23.1.2024Mgr. Jiří Paul MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Recenzovaný Ztráty vody v ČR zaznamenávají trvale klesající trend. Aktuálně se pohybujeme na úrovni 17 % nefakturované vody. Z historického pohledu je to velmi pozitivní výsledek. Ze států EU máme šesté nejnižší ztráty. V dobrých průměrných hodnotách je ale ukryt problém malých provozovatelů a vlastníků. Lepších výsledků než průměr je dosahováno jen na 3 % vodovodů, ve kterých se produkuje přes 40 % veškeré pitné vody. Také v absolutním vyjádření je množství ztracené vody znepokojující; objem ztracené vody by stačil k zásobení téměř 2,5 mil. obyvatel. Sucho v minulých letech a energetická krize z roku 2022 mění náhled na vnímání ztrát z pohledu dostupnosti a nákladovosti.
19.1.2024Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D., Ing. Ondřej Mašek, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá zjednodušenými metodami vyhodnocení bilance potřeby pitné vody na území celé České republiky. Základní jednotku, pro které je bilance potřeby pitné vody provedena, představuje správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP). Hlavním cílem realizovaných aktivit bylo získání informací o kapacitách jednotlivých vodárenských celků a jejich možnostech z hlediska podpory zabezpečenosti spotřebišť s nekapacitními lokálními zdroji.
Foto © Dmitry Naumov, Fotolia.com
3.1.2024Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
Recenzovaný Riziková analýza představuje v problematice ochrany vodních zdrojů účinný a komplexní nástroj. Nejde ovšem jen o rizikovou analýzu systému zásobování vodou, ale velký důraz je nyní kladen i na rizikovou analýzu částí povodí, kde se hodnotí okolí vodního zdroje. Hlavním cílem rizikové analýzy částí povodí je stanovení a zavedení preventivních opatření v částech povodí souvisejících s místy odběru pitné vody, následně zajištění náležitého monitorování relevantních ukazatelů v surové vodě, ale i posouzení potřeby zřídit nebo přizpůsobit ochranná pásma vodních zdrojů.

Partneři - Provoz a údržba


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama
Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


Reklama

WAVIN PORADNA


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Voda, kanalizace


Reklama

VIDEA 
 
Reklama