Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vlastnosti a zdroje vody

V porovnání s ČR mají nižší zásoby podzemní vody na obyvatele v Evropě již jen Litva, Belgie, Kypr, Lucembursko a Malta. Tato situace je důsledkem nerovnoměrností srážek a nyní častých přívalových dešťů, které se nestačí vsáknout. V posledních letech sice v Česku spadne přibližně stejné množství srážek, ale v průběhu roku jsou jinak rozložené. Zatímco povrchová voda se dá zachycovat v přehradách, podzemní voda je závislá čistě na počasí. Pro doplnění podzemních vod jsou rozhodující časté zimní srážky.

Integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha) se zaměřuje na meteorologické a zěmědělské sucho. Aktuální data, mapa, trendy i historie: Intersucho. Monitor sucha představuje nástroj, který v sobě kombinuje výsledky pozemních měření, dynamický model vodní bilance a metody dálkového průzkumu Země.

Interaktivní mapa CENA VODY 2019 v projektu Pravda o vodě

DEŠŤOVKA - cílem dotačního programu pro občany na hospodaření s dešťovou vodou je využití dešťové a šedé vody, úspory vody a prioritou jsou regiony s nedostatkem vody. Informace k tomuto tématu najdete v rubrice Dešťová voda.


Mohlo by vás zajímat


Tepelná čerpadla Vitocal 200-S typ vzduch/voda s níže instalovaným systémem změkčování pitné vody Vitoset Aqua.
22.4.2024VIESSMANN, spol. s r.o.
Výrobky Vitoset Aqua od společnosti Viessmann chrání vodovodní potrubí a zařízení využívající vodu, jako jsou kotle, zásobníky teplé vody a domácí spotřebiče (včetně praček, myček nádobí, kávovarů a tlakových hrnců) před usazováním vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou. Tím se prodlužuje jejich životnost a výrazně se snižuje pravděpodobnost nákladných oprav. Příjemným vedlejším účinkem je jednodušší čištění sanitárních zařízení.
Vhodné a osvědčené řešení dánského výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S
25.2.2024redakce
Obce se už nyní mohou registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace MZe se budou přijímat od 19. 3. do 30. 5. 2024 a v dotačním titulu je 700 milionů Kč.
14.2.2024EuroClean, s.r.o.
Odborný Arsen a jeho sloučeniny patří prokazatelně k lidským karcinogenům, bohužel jsou běžně přítomné ve velkém množství v podzemních i povrchových vodách. Naštěstí lze arsen z vody odstranit pomocí jednoduchých technologií jako je adsorpce na oxidy a hydroxidy železa nebo společné srážení se železem. V posledních letech bylo též dosaženo slibných výsledků v případě některých pilotních studií využívajících membránové metody.
1.2.2024EuroClean, s.r.o.
Letošní události u našich sousedů spojené s hromadnými případy legionelózy (Shrnutí epidemie Legionelly v Polsku: 165 nemocných, 25 úmrtí) nejen výrazně zvýšily úroveň povědomí lidí o bakterii Legionella, ale také donutily řadu manažerů, správců budov a technických oddělení k provedení opatření zaměřeným na minimalizaci rizika infekce Legionellami v průmyslových objektech a bytových domech.
19.1.2024Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D., Ing. Ondřej Mašek, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá zjednodušenými metodami vyhodnocení bilance potřeby pitné vody na území celé České republiky. Základní jednotku, pro které je bilance potřeby pitné vody provedena, představuje správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP). Hlavním cílem realizovaných aktivit bylo získání informací o kapacitách jednotlivých vodárenských celků a jejich možnostech z hlediska podpory zabezpečenosti spotřebišť s nekapacitními lokálními zdroji.
Foto © Dmitry Naumov, Fotolia.com
3.1.2024Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
Recenzovaný Riziková analýza představuje v problematice ochrany vodních zdrojů účinný a komplexní nástroj. Nejde ovšem jen o rizikovou analýzu systému zásobování vodou, ale velký důraz je nyní kladen i na rizikovou analýzu částí povodí, kde se hodnotí okolí vodního zdroje. Hlavním cílem rizikové analýzy částí povodí je stanovení a zavedení preventivních opatření v částech povodí souvisejících s místy odběru pitné vody, následně zajištění náležitého monitorování relevantních ukazatelů v surové vodě, ale i posouzení potřeby zřídit nebo přizpůsobit ochranná pásma vodních zdrojů.
25.12.2023Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Kolik způsobů šetrného zacházení s vodou vymyslíte na svém pozemku nebo hospodářství? Toulcův dvůr je statek v pražské Hostivaři, který slouží jako středisko ekologické výchovy. A možností, jak hospodárně nakládat s vodou, zde mají celou řadu. Podívejte se.
21.12.2023EuroClean, s.r.o.
Ač se může zdát, že na chladicí či kotelní vodu nebudou kladeny tak přísné požadavky jako na vodu určenou ke konzumaci, opak je pravdou. Látky obsažené ve vodě mohou být příčinou koroze zařízení, zanášet potrubí a další části okruhů či soustav úsadami vodního kamene nebo podporovat mikrobiální růst. Proto je úpravě vody využívané v průmyslu třeba věnovat pozornost.
19.12.2023prof. Ing. Vladimír Kočí MBA, Ph.D.,, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Recenzovaný Stanovení uhlíkové stopy má své nevýhody a není úplně komplexní. Proto je vhodné jej doplnit dalšími metodami posuzování udržitelnosti, jako například Life Cycle Assessment (LCA) vč. použití dalších indikátorů materiálové cirkularity nebo sociálních a ekonomických aspektů hodnocených systémů. V tomto příspěvku jsou diskutovány možnosti a slabiny určování uhlíkové stopy vodárenských organizací. Bude zdůrazněno, že stanovení uhlíkové stopy by mělo být pouze jedním z nástrojů pro hodnocení environmentální udržitelnosti organizace a mělo by být doplněno o další metody posuzování udržitelnosti.
14.12.2023Mgr. Petr Nakládal, obor geologie a ochrana vod
Recenzovaný S hydrogeologem Petrem Nakládalem se zaměříme na ukázky, jak lze pomocí nových technologií rekonstruovat staré a dosluhující vrty bez zbytečné likvidace. Prezentován je postup prací, nikoliv už použité technologie opravy. Autor chce upozornit hlavně na speciální aspekty této práce, tedy co v podzemí funguje a čemu se při této činnosti raději vyhnout.
Foto © luchshen, Fotolia.com
28.11.2023MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu SZÚ
V rámci konference Voda v Litomyšli jsme se zeptali zástupců pražského Státního zdravotního ústavu, Centra zdraví a životního prostředí, oddělení hygieny vody na jednu z nejpalčivějších otázek současnosti. Objevují se totiž případy, kdy si lidé stěžují na pach a divnou chuť vody. Jaký je rozdíl mezi hodnocením ze strany spotřebitelů a odborných laboratoří?
Úpravna dešťových vod
20.11.2023ASIO
Logistický areál Sázava Logistics Park na dálnici D1 u Ostředku je provozován mezinárodním developerem UDI Group. Výstavba areálu, který nabízí 50 tisíc m2 ploch, si vyžádala investici jedné miliardy korun. Ve čtyřech provozech zde našlo práci asi 300 zaměstnanců. Areál leží na 34. kilometru hlavního domácího dopravního tahu – dálnice D1.
Foto: Asociace pro vodu CzWA
19.10.2023Vlastimil Růžička, redakce
Tradiční bienální konference s názvem VODA v Litomyšli vstoupila již do svého 15. ročníku. Kromě stovky standardních a bleskových přednášek proběhl letos v jejím rámci také diskusní panel na téma revize evropské směrnice o čištění odpadních vod. Podívejme se na některé zajímavé momenty v odborném programu.
27.9.2023Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav vodního hospodářství obcí
Recenzovaný V souvislosti s vydáním nové evropské směrnice pro pitnou vodu v prosinci 2020 jsou zavedeny některé nové ukazatele jakosti pitné vody, například látky typu PFAS, patřící do kategorie mikropolutanty. Nové požadavky vycházející z evropské směrnice budou muset být zavedeny do české legislativy a po uplynutí přechodného období rovněž uplatňovány v praxi. Kromě ukazatelů, které budou nově zapracovány do zákonných požadavků, jsou další polutanty, které jsou sledovány s obezřetností, jako jsou mikroplasty či rezidua léčiv. Příspěvek přináší přehled nových požadavků na jakost pitné vody vyplývajících z novelizace evropské směrnice. Článek vede diskusi nad upravitelností vody pro pitné účely s ohledem na tyto nové ukazatele.
10.9.2023Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Výstava odhaluje lokality městské vodohospodářské infrastruktury, kam se normálně nemůžete podívat. Brání tomu hygienické důvody, ale i to, že se jedná o objekty kritické infrastruktury.
20.8.2023ČEZ, a. s.
Chytrá řešení WINT dokáží snížit spotřebu vody v budovách v průměru o 20 až 25 % a umí zabránit velkým ztrátám prostřednictvím včasně zjištěných úniků a rychlou reakcí na ně.
11.7.2023redakce
V průběhu letošního léta a podzimu je možné navštívit putovní výstavy s názvem Obrazy vody, kde nahlédnete do historie známých přehrad. Výstava bude postupně instalována na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (4. 6. – 2. 7. 2023), na náměstí v Horní Plané (4. 7. – 2. 8. 2023), na nádvoří hradu Zvíkov (4. 8. – 4. 9. 2023) a před Kulturním domem v Písku (6. 9. – 4. 10. 2023). Pořadatelem je Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR.
4.7.2023Ing. Růžena Šináglová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR
Povinnosti dodavatelů pitné vody a provozovatelů úpraven vody z podzemních zdrojů jsou tématem tohoto článku. Jaký přístup vyžaduje uvolňování přírodních radionuklidů z úpraven vody, včetně identifikace rizikových faktorů provozu zařízení ke snížení obsahu radionuklidů ve vodě?
13.6.2023Ing. Eva Javoříková, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Na konferenci Voda Zlín se hovořilo převážně o hygienickém dozoru nad vodami a o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 v hygienické praxi zásobování pitnou vodou. Ing. Eva Javoříková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje představila ve svém příspěvku též konkrétní aktuální úkoly hygienického monitoringu v dozoru nad pitnými vodami PFAS (perfluorované a polyfluorované látky) ve vodovodech a studnách.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama
Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


Reklama

WAVIN PORADNA


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Voda, kanalizace


Reklama

VIDEA 
 
Reklama