Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Likvidace odpadních vod
Archiv článků od 7.1.2008 do 31.8.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

31.8.2009
Ing. Jiří ŠÁLEK, Ph.D., Prof. Ing. Jan ŠÁLEK, CSc.

Poznatky z vlastního výzkumu a publikované zahraniční zkušenosti byly podkladem pro zpracování návrhu na využití kalových polí s mokřadními rostlinami, který představuje stanovení potřebné plochy, počtu a uspořádání kalových polí.

18.8.2009
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný

Slibné aplikace jsou např. recyklace různých drahých nebo těžkých kovů, nátěrových pigmentů, farmaceutický a potravinářský průmysl. V oblasti klasického čištění odpadních vod je nejvíce aplikací na jatkách, při zahuštění nebo odvodnění kalu, ale především u bioplynových stanic.

3.8.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

V těchto dnech putuje z vlády do parlamentu návrh novely "Vodního zákona" 254/2001 Sb. Hlavní změny pro menší investory se týkají povolování vypouštění odpadních vod např. z domovních čistíren. Změny spočívají v tom, že bude možné zasakovat při zohlednění místních podmínek i z větších objektů, a v tom, že se změní při povolování výrobků s označením CE přístup k povolování.

25.5.2009
Ing. Tatiana Sklenárová, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Užívání sladké vody v současné podobě překračuje stupeň její obnovitelnosti. Koncepty DESAR nabízejí různé varianty dělení odpadních vod z domácností (černá, šedá, hnědá, žlutá voda), a tím vychází vstříc možnostem zpětného využívání. Pro využívání dešťové vody musíme zohlednit požadavky na její kvalitu.

23.3.2009
Francois Derrien, Odd. vody a budov, CSTB, Francúzsko,, překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice

Tento článek představuje příklad na zpětné využití šedé vody v domácnosti. Uváděný původní experiment poskytuje údaje, které jsou důležité pro znalot technických, ekonomických a zdravotních parametrů. Výzvou je definování přijatelné kvality vody v porovnání s jinými existujícími posudky.

23.2.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Na každornočním semináři STP tentokrát zazní např. potřeba vody v hodnocení energetické náročnosti budov, připravovaná novela vyhlášky 148/2007 Sb., energetická náročnost termodesinfekce, úspory termostatickými bateriemi, riziko a požadavky při využívání dešťových vod, nové normy pro vnitřní plynovody.

9.2.2009

Článek shrnuje informace o konstrukčních úpravách chránících před atmosférickými srážkami, srážkovou vodou povrchovou, podzemní netlakovou vodou a podzemní tlakovou vodou.

26.1.2009
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o.

Článek se v širším pohledu dívá na instalaci kuchyňských drtičů včetně zkušeností ze zahraničí.

19.1.2009
Ing. Jarmila Šťastná

Ze 30 restaurací v regionu Vysoké Mýto však separuje své bioodpady pouze třináct provozoven. Zbytek s odpadem nakládá nějakým jiným způsobem. Domnívám se, že buď odpad odchází přes kuchyňské drtiče do kanalizace, nebo zůstává součástí komunálního odpadu.

3.12.2008
Ing. Petr Szuscik, ABB s.r.o.

Bohužel i úpravny vod a odpadních vod jsou často vystaveny riziku úderu blesku. Zejména díky rozsáhlé ploše čističek a často nechráněným polohám. Ochrana prostředků pracujících s koloběhem vody se zaměřuje na všechny typy zařízení, např. čerpací stanice, čističky, vodojemy, transport a distribuce.

17.11.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Dotazy na možnosti likvidace odpadních vod jsou neustálé a článek proto nabízí přehledně možnosti řešení likvidace odpadních vod ze septiku.

10.11.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Cesta zpátky ke zmírnění našich závazků asi nevede a tak nezbývá než co nejrychleji hledat jak našich závazků dosáhnout. A tak je třeba spojit síly legislativců, správců povodí a technologů k tomu a najít co nejoptimálnější společné řešení.

14.10.2008
Ing. Milan Uher, ASIO NEW, spol. s r.o.

Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy,a to jak mechanické - zanášení kanalizace, tak i hygienické - zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod, kde zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu, a následně tedy i účinnost a odtokové parametry.

22.9.2008
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová

Článek uvádí shrnutí zajímavých praktických poznatků ze zahraničí, které mohou být s úspěchem použitelné i pro projektanty a provozovatele budov v ČR. Témata: spotřeba SV a TV, výpočtové metody spotřeby vody, bezpečnost provozu a hospodaření s dešťovou vodou.

10.7.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Základem znovuvyužití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Např. na úrovni domácností dělíme na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její recyklace.

9.6.2008
Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED s.r.o.

U skladových areálů, průmyslových a zemědělských objektů je zasakování nyní nejběžnější způsob likvidace dešťové vody také z důvodu ekonomické dostupnosti. Současně odpadají povinnosti placení poplatků za odvod dešťových vod do kanalizace.

12.5.2008
Ing. Zdeněk Žabička

Zvětšováním zpevněných ploch na úkor zeleně se zabraňuje vsakování dešťové vody a zvyšuje se teplota v okolí zastavěných částí sídel. Drenážní systémy vysušují krajinu, špatně orané brázdy zrychlují odtok vody. Zkusme se zamyslet nad tím, co může udělat stavebník pro snížení odtoku vody z území, aby přitom zabránil ohrožení vlastní stavby vodou.

7.1.2008
Ing. Dagmar Kopačková z informací Ministerstva zemědělství ČR

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít pro takovou činnost povolení. Článek je jen připomenutím pravidel, která stanovuje zákon z r.2003 a která jsme popisovali v samostatných článcích od r. 2004.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama