Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Likvidace odpadních vod
Archiv článků od 2.9.2009 do 2.8.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

26.7.2010
ASIO NEW, spol. s r.o.

Mechanický zemní filtr slouží jako dočištění odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod (DČOV) nebo septiků.

14.6.2010
Ing. Dagmar Kopačková

Novela vodního zákona (novela zákona o vodách) bude účinná od 1.8.2010 a obsahuje řadu novinek. Aktuální témata: žumpy, ČOV pouze na ohlášení, vypouštění odpadních vod z malých ČOV vsakováním přes půdní vrstvu do podzemních vod, srážkové vody, posudek hydrogeologa, zůstatkový průtok ve vodních tocích.

10.5.2010

Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla i otázka vztahu provozu malých vodních elektráren.

27.4.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o., Ing. Jiří Kučera

Rok od roku stoupá obliba a využití závěsných WC na úkor dříve dominantních stojacích WC. Je zřejmé, že vzhledem ke konstrukci předstěnových modulů jsou technické požadavky na připojení přečerpávacího zařízení odlišné od situace, kdy je použito klasické stojací WC.

26.4.2010
Ing. Darina JAŠÍKOVÁ, Ing. Michal KOTEK, Ing. Petr ŠIDLOF, Ph.D., Ing. Jakub HRŮZA, Ph.D., Ing. Václav KOPECKÝ, CSc., TU v Liberci

Nanofiltrační membrány nacházejí uplatnění v oblasti čištění pitné i odpadní vody. Nově se uvažuje o jejich použití v oblasti spaloven nebo jejich zapojení do kaskádových filtrů. Tento článek popisuje návrh vizualizační metody pro testování filtrů obecně.

29.3.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Michal Plotěný

Článek představuje sestavu výrobků, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a tím k úspoře financí investora.

16.3.2010
Lindab střešní krytiny

Od roku 1993, tedy už 17 let, dodává Lindab českým zákazníkům okapový systém Lindab Rainline, který je v komoditě dostupných odvodňovacích systémů v mnoha ohledech výjimečný. Disponuje řadou vlastností, které ho činí výjimečným jak z hlediska uživatelského - životnost, bezúdržbovost a výběr barev, tak z hlediska montáže.

15.3.2010
Ing. Jaroslav LEV, Ing. Libor KALHOTKA, Ph.D., doc. Ing. Michal ČERNÝ, CSc., MZLU v Brne

Článek popisuje experiment verifikující možnosti využití nanotextilních materiálů pro oblast filtrace mikrobiologicky znečištěné vody. Hlavní předností tohoto postupu při úpravě kontaminované vody by byla úplná absence chemických látek, které následně zůstávají v desinfikované vodě při použití chemického čištění, a mohou se tak podílet na degradaci biologických reakcí v organismu.

6.3.2010
Veletrhy Brno, a.s.

Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010.

18.1.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Ústav TZB

Článek navazuje na přehled norem pro vnitřní vodovod. Tato druhá část přehledu aktuálních norem je věnována kanalizaci. Z přehledu je zřejmý poměrně značný počet norem pro kanalizaci vně budov, která jsou v přímé souvislosti s vnitřní kanalizací.

30.11.2009
Ing. Tatiana Mifková, roz. Sklenárová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

V současné době existuje celá řada důvodů pro omezení odtoku dešťové vody z jednotlivých nemovitostí. S ohledem na ochranu životního prostředí, ale i s ohledem na technické a ekonomické souvislosti je potřebné snižovat množství odváděných dešťových vod při využití všech možností.

16.11.2009
Ing. Tatiana Mifková, roz. Sklenárová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Řešením problému odvodňování velkých ploch je vybudování retenčních prostorů, většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území. Masová zástavba, rozsáhlé střechy a zpevněné plochy značně mění odtokové poměry v krajině. Dešťová voda odtéká rychle, tvoří agresivní přívalovou vlnu a může působit záplavy a škody.

14.11.2009
GLYNWED s.r.o.

Je mnoho důvodů, proč hospodařit s dešťovou vodou decentralizovaně, tedy nakládat s ní přímo v místě vzniku. Vzhledem ke stále častějšímu výskytu omezení povoleného přepadu srážkových vod do kanalizace z důvodu její omezené kapacity hledají investoři efektivní a ekonomicky optimální řešení této problematiky.

5.10.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

Co se týká legislativy, část výrobková (normy) je na slušné úrovni, problém je povolování, i když je nutno říct, že jsou vodoprávní úřady a pracovníci povodí, kteří i přes legislativní „díry“ dokáží vystupovat rozumně, což pak ale bez opory v zákonech není zas až tak jednoduché.

22.9.2009
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., Ing. Lubomír Čepek

Čerpání odpadních vod je komplexní problém, který zahrnuje mnoho různých aplikací kalových čerpadel, která zajišťují odvádění povrchové dešťové vody, drenážní vody, vyčerpávání bazénů a nádrží, čerpání splaškové vody, odčerpávání vody ze šachet, čerpání požární vody a v neposlední řadě zahrnuje i odvádění odpadních a splaškových vod z míst, která jsou pod úrovní kanalizace.

7.9.2009
Ing.Jiří Palbuchta, Asio spol. s r.o.

Zachytávání a oddělování žlutých a dešťových vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech (dešťové vody) je reálné. Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.

2.9.2009
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

Ačkoliv na veletrhu ISH ve Frankfurtu (10.–14.3.2009) představila firma KSB Aktiengesellschaft několik nových typů čerpadel, největší pozornost návštěvníků poutal nově vyvinutý software na výběr čerpadel KSB, nazvaný EasySelect.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama