Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek

Abeceda písmenka

Tradiční jarní semináře, „Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek“, budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod, a to od A do Z – od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod, včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíněny budou nejnovější poznatky z oblasti jak vegetačních, tak „strojních“ ČOV a také informace o nových polutantech a technologiích na jejich odstraňování. Na přání vodoprávních úřadů je zařazen i příspěvek týkající se postupu stanovení emisních limitů kombinovaným postupem.

High tech – dopolední část

Domovní vegetační ČOV – Ing. Michal Kriška, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
Stabilizační nádrže jako terciální stupeň čištění – Ing. Eva Mlejnská (VÚV TGM, v.v.i.)

Základy, novinky a chyby při realizaci.

V poslední době se řešení s využitím vegetačních čistíren stává moderní i z pohledu nízkých nároků na energii. Stále se však vyskytují školácké chyby při realizaci tím, že se porušují základní zákonitosti, tím, že se přecení schopnosti těchto technologií a že nejsou přizpůsobeny další podmínky pro použití těchto technologií. Přednáška se zabývá základy navrhování, vhodností použití a zkušenostmi z praxe.

 

Membránové ČOV – Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.), Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.)

Řešení malých i velkých ČOV pomocí MBR – nové ČOV i intenzifikace.

Membránové technologie si už našly své místo, jsou realizovány první větší ČOV v tisících ekvivalentních obyvatel a přibývá zkušeností s ČOV od nejmenších po největší. Všeobecné povědomí však zatím stále není dostatečné a tak reakce investorů i vodoprávních úřadů jsou různorodé. Příspěvek si klade za cíl popsat technologii, ale hlavně seznámit posluchače s realizacemi a možnostmi výhodného použití všech velikostí.

 

Vize v ČOV, nové trendy a technologie (léky, drogy, chemie) – Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Nové trendy – anaerobní membránové procesy, deamonifikace, odstraňování mikropolutantů.

V poslední době se ve světě objevují (a již i realizují) úplně nové technologie vycházející z úplně nového pohledu na čištění odpadních vod. Jednak tyto technologie respektují více energetické poměry (ČOV by neměla spotřebovávat, ale produkovat energii) – použití anaerobních membrán, deamonifikace a jednak se zabývají odstraněním dalších, dosud nesledovaných a přitom z hlediska zdraví významných látek, z odpadních vod. V rámci přednášky budou představeny novinky z konference WEFTEC 2013 v Chicagu.

NEWS – recyklace energie, vody a nutrientů – odpolední část

Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů – Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

Postup stanovení emisních limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových.

Pracovníci vodoprávních úřadů, ale i projektanti se často s touto problematikou setkávají a neví jak postupovat, cílem příspěvku je osvětlení, jak se má prakticky postupovat.

Dešťové vody, šedé vody a využití tepla – Ing. Adam Bartoník, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Nejnovější informace a návaznosti – viz projekt AQUALOOP

ASIO ukončilo vývoj první generace zařízení na využití šedých a srážkových vod. K dispozici je tak celá řada unikátních zařízení a zkušeností s jejich provozem a navrhováním. Úplnou novinkou je pak celá řada technologií pro využití tepla z odpadních vod.

Zápach – úvod do problematiky – Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

Úvod do problematiky, poznávání zápachu

Zápach je tématem, se kterým se často při čištění odpadních vod setkáváme a je při dobré si uvědomit jak zápach vzniká, jak ho hodnotíme a jak je možné se s ním vypořádat. Existuje celá řada postupů jak na zjištění, tak i pak na eliminaci zápachu a tyto budou spolu se základními znalostmi prezentovány.

Povodňové plány – úvod do problematiky – Mgr. Ondřej Kinc (ENVIPARTNER, s.r.o.)

Problematika zpracování povodňových plánů se vlivem stále častějších a extrémnějších srážkových úhrnů dostává po letech útlumu opět do popředí. Zástupci obcí i měst, pracovníci vodoprávních úřadů, majitelé nemovitostí a průmyslových objektů a také složky IZS se při koordinaci svých činností často potýkají s tragickým povědomím o této problematice. Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače se základní terminologií a také s možnostmi řešení tohoto problému.

Termíny a místa:

 • 28. 01. 2014 – 9:00–14:00 – Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
 • 30. 01. 2014 – 9:00–14:00 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha
 • 04. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
 • 06. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00
 • 11. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice
 • 12. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
 • 13. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
 • 18. 02. 2014 – 9:00–13:00 – Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
 • 20. 02. 2014 – 9:00–14:00 – České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

Čas: 09:00–14:00

Účastnický poplatek

Vložné 600,– Kč/os. vč. DPH.

 • členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky
 • členové CKAIT, CKA – 50 % z ceny vložného
 • státní a veřejná správa má vstup zdarma (poplatek 300,– Kč pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci) – zaslání sborníku 300,– Kč (+ poštovné)

Semináře jsou zařazeny do:

 • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
 • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body
 • vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář). Pozvánku ke stažení/tisku najdete zde. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.