Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Likvidace odpadních vod
Archiv článků od 30.10.2006 do 10.12.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

10.12.2007
Bc. Lukáš Mudroch, Marley

Článek shrnuje problematiku nakládání se srážkovou vodou. Zatímco k zasakování a akumulaci srážkové vody z RD není třeba povolení, k zasakování odpadní vody je vždy nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu.

22.10.2007
Euroforum Group, a. s., RNDr.Radek Hořeňovský

Článek přehledně ukazuje kdo, o co a jak může žádat ze strukturálních fondů. Náměty jsou přehledně odděleně pro podnikatele i pro obce. Článek je zároveň úvodem do volného seriálu, který bude pokračovat i v roce 2008 a jehož součástí budou i upoutávky na termíny konkrétních výzev pro podání projektů.

1.10.2007
Ing. Zdeněk Žabička

Požadavek zachycování dešťové vody na pozemku nemovitosti je správný. Při jeho naplňování se musí postupovat s odbornou péčí tak, aby nemohlo dojít k poškození řešeného objektu nebo objektů sousedících. Článek nabízí mimo jiné i několik praktických ukázek.

27.8.2007
Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o.

Tuk v kanalizaci působí mechanické i hygienické problémy. Podle toho o jaký typ a velké množství tuků se jedná se rozhodujeme, jak by mělo vypadat zařízení na separaci tuků z odpadní vody. Článek nabízí informace pro volbu zařízení.

13.8.2007
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., EIC, s. r. o. - Ecological and Industrial Consulting

Kaly, podobně jako odpady, obsahují škodliviny, které je nutné od životního prostředí důsledně oddělovat. Technologie pro zpracování čistírenských kalů nesmí umožňovat vnášení škodlivin do životního prostředí.

25.6.2007
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

U ČOV s membránami je dobře biologicky vyčištěná voda filtrována přes membránu, která zabrání průchodu nerozpuštěných látek. Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody, pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí a pod.) až na pitnou vodu.

18.6.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Lze povolit vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy např. ze septiku společného pro dva i více rodinných domů, v případě domovní čistírny odpadních vod lze povolit jednu společnou až pro 50 EO, bez ohledu na počet připojených domácností.

28.5.2007
Jiří Vítek, JV Projekt VH, s. r. o., Brno

Principem nového systému odvodnění je snaha postarat se o dešťovou vodu tam, kde spadne. V ČR nejsou v současnosti vytvořeny legislativní, technické, ekonomické ani společenské předpoklady, které by jednoznačně a koordinovaně formulovaly celospolečenský zájem s dešťovou vodou hospodařit.

16.4.2007
Ing. Oldřich Pírek, ASIO NEW, spol. s r.o.

Před návrhem nádrží je třeba získat o navrhovaném zařízení všechny technické a technologické podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení požadovaného konstrukce. Od návrhu, přes posouzení až po samotnou výrobu. V závěru článku je uveden příklad rozsahu nutných informací.

19.2.2007
Ing. Denisa Dvořáková

Při stanovení velikosti znečištění v dešťovém odtoku je významná délka bezdeštného období, intenzita atmosférických srážek a objem dešťového odtoku. Oddělení prvních cca 1-3 mm deště vede zpravidla k podstatnému snížení látkového zatížení v zachycené dešťové vodě.

12.2.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Článek například uvádí, na čem záleží, zda platit za dešťové vody z garáží, jaký je rozdíl plateb u bytových a nebytových prostor objektů využívaných k trvalému bydlení a jaký význam mají pojmy trvalé bydlení, domácnost, součást a příslušenství stavby a jak platit v případě pronájmů nemovitostí.

22.12.2006
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

Domovní čistírny se staly součástí řešení pro odvádění odpadních vod a namísto toho, abychom odstranili největší slabinu a sice zabezpečení provozování, tak pro jistotu úřady udělaly krok zpět a raději nařizují jímky na vyvážení.

19.12.2006
GLYNWED s.r.o., Ing. Martina Černá

Přednáška ze semináře k hospodaření s dešťovou vodou přináší přehlednou rekapitulaci možností a výrobků jak s dešťovou vodou naložit podle současných požadavků, tj. bez přímého odvádění do kanalizace.

13.12.2006
Ing. Vladimír Chaloupka, Ministerstvo zemědělství České republiky

Přednáška Ing.Chaloupky zazněla na semináři o využívání dešťových vod, kde vyvolala u přítomných velký ohlas. Velmi přehledně totiž shrnuje legislativu v této oblasti. Seminář pořádala společnost Marley.

6.12.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobky a řešení pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy, sanace vlhkého zdiva a zavlažovací systémy - to byla témata velmi zajímavého semináře.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama