Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktuální stav zdrojů vody v ČR téměř ve všech přednáškách

Svaz vodního hospodářství ČR spolu s MZe ČR a MŽP ČR uspořádal v březnu 2010 v Národním domě na Vinohradech slavnostní setkání vodohospodářů. Zúčastnilo se více než 150 zástupců státní správy, vodohospodářských podniků a společností z oboru vodovodů a kanalizací a vodních toků, inženýrských a projektových firem.

Zajímavosti z přednášek:

Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta především zrekapituloval historii Světového dne vody, který byl Valným shromážděním OSN poprvé vyhlášen v roce 1993 a vyzdvihl význam ochrany vodních zdrojů a jejich udržitelného užívání ve prospěch všech uživatelů vody a význam novely Vodního zákona, která přispěje k efektivnějšímu nakládání s vodními zdroji a jejich ochraně. Této novele se podrobně věnoval i Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky MZe ČR.

Náměstek ministra životního prostředí Ing.Tomáš Rothröckl zdůraznil význam kvalitní vody pro ochranu ekosystémů a lidský život a zdůraznil, že jakost vod je neustále zhoršována. Znečištění vod lidskou činností za posledních 50 let má dalekosáhlé důsledky. Důsledkem je celkový úbytek využitelné vody a nevratné změny v ekosystému.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe ČR se v přednášce zabýval sledováním a vývojem vodních zdrojů v ČR. ČR patří z hlediska procenta využitelnosti vodních zdrojů k evropskému průměru, ale v dostupnosti vodních zdrojů (m3/obyvatele) jsem na jednom z posledních míst v rámci Evropy. V rámci očekávaného vývoje nedojde pravděpodobně ke změně celkových úhrnů srážek, ale může se až dramaticky měnit jejich distribuce v průběhu roku i v meziročním srovnání, tj. lze očekávat extrémní hydrologické jevy - povodně a sucha.

% nezabezpečených odběrů
Scénář Povodí Vltavy, s.p. Povodí Labe, s.p. Povodí Ohře, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Odry, s.p.
Pesimistický 77 - 50 - 83
Střední 53-63 30 45 72 0
Optimistický 24 - 43 - -

Nezabezpečené odběry 2050-2070

Otazníky z přednášky: Je plánovaný rozsah monitoringu v ČR nutný a přiměřený? Zajistí změny užívání krajiny dostatečnou retenci dešťových vod? Jak dál postupovat v omezení následků hydrologických extrémů a jejich důsledků na jakost vod? Projeví se aktivity ke snižování emisí včas?

Ing. Jiří Duda, vedoucí oddělení odboru vodovodů a kanalizací MZe ČR informoval o plnění závazků ze směrnice o čištění městských odpadních vod. Informace z dubna 2010. Pravidelné sledování stavu implementace směrnice přímo na webu MZe ČR.

Zdroj: SOVAK, Časopis oboru vodovodů a kanalizací, číslo 5/2010, autor: Ing. Jan Plechatý, Vodohospodářská výstavba a.s.

 
 
Reklama