Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průzkum šetření vodou ve Velké Británii

Celkem 2000 respondentům byly položeny otázky týkající se spotřeby vody při osobní hygieně a dalších běžných činnostech, znalostí o způsobech úspory vody i jejich vlastní realizaci a také důvodech, proč vlastně vodou šetřit či nikoliv.

1. Úvodem

V březnu letošního roku zveřejnila britská organizace Waterwise se společností Ideal Standard výsledky historicky prvního průzkumu šetření vodou ve Velké Británii. Po důkladném hledání můžeme říct, že takto obsáhlý průzkum zaměřený na šetření vodou v domácnostech je vůbec první na světě. Celkem 2000 respondentům byly položeny otázky týkající se spotřeby vody při osobní hygieně a dalších běžných činnostech, znalostí o způsobech úspory vody i jejich vlastní realizaci a také důvodech, proč vlastně vodou šetřit či nikoliv.

2. Spotřeba vody v domácnosti

2.1. Praní oblečení

2.1.Praní oblečení

Nejvíce odpovědí měly 3 dávky týdně (22 %), blízce následované dvěma dávkami s 21 %. 7 dávek týdně pere 8 % respondentů a jednu pak pouhých 9 %. Pokud budeme brát v potaz děti v domácnosti (mladší 17 let věku), budou tři dávky pračky za týden s 23% nejčastější odpovědí. V domácnosti bez dětí jsou nejčastější 2 dávky s 26 %. Z toho můžeme usoudit, že v případě dětí pereme v průměru jedenkrát týdně častěji.

2.2. Mytí nádobí

2.2.Mytí nádobí

Téměř polovina respondentů (46 %) myčku nádobí vůbec nevlastní. Ti, kteří ano, nejvíc zvolili z 11 % tři mytí týdně, následně 8 % dvě mytí nádobí. Ve srovnání děti v domácnosti (mladší 17 let věku)/bez dětí v domácnosti můžeme z průzkumu vyčíst, že 55 % bezdětných domácností myčku nádobí vůbec nevlastní, kdežto v přítomnosti dětí pouze 33 % nemá tento spotřebič. 16 % dotázaných s dětmi pak nádobí v myčce pere třikrát týdně, 9 % bezdětných použije myčku dvakrát. Opět můžeme říct, že domácnosti s dětmi myjí nádobí jedenkrát týdně častěji.

2.3. Sprchování

2.3.Sprchování

Více než polovina respondentů (54 %) zvolila 5–9 sprch týdně, následovaní ze 40 % 0–4 sprchami. Ve srovnání pohlaví se 54 % mužů sprchuje 5–9× týdně, ženy pak stejnou frekvencí z 55 %. Závěrem tedy můžeme prohlásit, že rozdíly v množství sprch za týden jsou mezi pohlavími minimální, a jak muži, tak ženy se v průměru sprchují 6× týdně.

2.3.Sprchování B

Ze 37 % je nejčastější délkou sprchování 5–9 minut a sprchování nad 20 minut si téměř nikdo nedopřává. Průměrem ze všech odpovědí je délka sprchování 8 minut.

2.4. Koupání ve vaně

2.4.Koupání ve vaně

Velká většina dotázaných (86 %) se koupe ve vaně 0–4× týdně a pouhých 12 % se takto umyje 5–9×. Z průzkumu pak můžeme říct, že tři vany týdně jsou průměrem. Pokud vezmeme v potaz sociální vrstvu dotázaných, čím výše (střední a vyšší střední vrstva), tím častěji se lidé koupou ve vaně.

2.5. Splachování toalety

2.5.Splachování toalety

Z uvedeného grafu vyčteme, že téměř polovina respondentů (47 %) spláchne toaletu 5–9× za den, možnost 0–4 spláchnutí zvolilo 38 % lidí. Pouze 8 % spláchne 10–14×. Průměr spláchnutí WC za den vychází na 6.

3. Osobní spotřeba a úsporné kroky

3.1. Osobní spotřeba

3.1.Osobní spotřeba
 

Téměř 41 % lidí vůbec nemá tušení, kolik vody denně spotřebují. 24 % dotázaných věřilo, že spotřebují něco mezi 50–100 litry, 19 % dokonce tipovalo pod 50 litrů. Pouhých 14 % se trefilo do celostátního průměru 150 litrů/osobu, když tipovali 100–200 litrů.

Další statistiky nám říkají, že nehledě na to, zda-li se lidé zajímají o naměřenou spotřebu vody na svých měřičích či nikoliv, stejně z většiny netuší, jakou osobní denní spotřebu vody mají.

3.2. Kroky k úspoře vody

3.2.Kroky k úspoře vody

Na tuto otázku odpověděla velká většina, tj. 70 % dotázaných kladně. Pokud tyto odpovědi porovnáme statutu placení účtů za vodu, zjistíme, že výhradní plátci poplatků se ze 73 % zajímají o metody úspory vody, kdežto z těch nezainteresovaných do placení vodného se o spoření vodou zajímá 55 %. Můžeme tedy usoudit, že kdo za vodu platí, o úspory se zajímá, kdo neplatí, ten méně.

3.2.Kroky k úspoře vody B
 

Z dalšího grafu hezky vyčteme, že s přibývajícím věkem narůstá celkový zájem o spoření vodou. Z věkové kategorie 18–24 let podniká úsporné kroky 60 %, ze starších 65 let je to pak 76 %. Z rostoucího trendu jen mírně odbočuje kategorie 35–44 let, která má oproti předcházející skupině 25–34 let o několik procentních bodů nižší zájem o možnosti úspory vody.

3.3. Důvody, proč vodou nešetřit

3.3.Důvody, proč vodou nešetřit

Nějčastějším důvodem pasivního přístupu k otázce šetření vodou byla z 51 % odpověď „Spotřebuji jen tolik vody, kolik potřebuji“, 22 % tvořila možnost „Nikdy jsem nad šetřením vodou nepřemýšlel“. Odpověď „Šetření vodou nemá dopad na životní prostředí“ měla pouhá 3 % a přibližně 12 % ani netuší, jak vodou vůbec šetřit. V 16% zastoupení se stále objevuje domněnka, že činy jednoho člověka změnu nezpůsobí.

3.4. Důvody, proč vodou šetřit

3.4.Důvody, proč vodou šetřit

V pořadí od nejčastěji zaškrtnutých k těm méně z grafu vyčteme, že 61 % chce snížit množství odpadu, 57 % ušetřit na výdajích, těsně za tím je s 56,9 % důvod pomoci životnímu prostředí a z 53 % to dotázaní vidí jako součást zdravého rozumu. Nejnižší zastoupení měl strach z nedostatku vody s 9 %, po 13 % respondenti zaškrtli odpovědi s pomocí divoké přírodě a snížením produkce CO2.

3.5. Podniknuté kroky ke snížení spotřeby vody

3.5.Podniknuté kroky

Jako nejčastěji udávaný způsob úspory lidé zvolili vypínání kohoutku při čištění zubů (75 %), těsně v závěsu bylo ze 74 % naplnění plné dávky pračky a 63 % si získalo sprchování místo koupání ve vaně. Na opačném spektru měla nejméně recyklace použité vody 14 %.

3.5.Podniknuté kroky B

Na dalším grafu můžeme např. vyčíst, že preference zalévání zahrádky konví místo hadicí nebo umývání auta z kbelíku namísto hadicí roste lineárně s věkem. Zajímavou je věková skupina 25–34 let se svými odchylkami oproti sousedícím skupinám v prvním, druhém, mírně ve čtvrtém a výrazně v šestém úsporném kroku (bráno zleva).

3.6. Zařízení šetřící vodu

3.6.Zařízení šetřící vodu

32 % respondentů vlastní úspornou toaletu a pračku. Nejméně z dotazovaných má čističku šedých odpadních vod a úsporný systém zalévání zahrady s časovačem. Úsporné sprchování si dopřává pouze 26 %. Z dotazníku můžeme také vyčíst, že kdo je zároveň majitelem obývané domácnosti, vlastní nejvíc úsporných zařízení. V případě, že dotazovaný žil v nájmu, vlastnil nejčastěji (pokud vůbec něco) pračku s úspornou technologií.

3.7. Informace o spoření vodou

3.7.Informace o šetření vodou

62 % dotázaných v uplynulém roce vůbec na téma úspory vodou nanarazilo. 23 % bylo informováno jejich vodárenskou společností a 12 % místními úřady. Školy v tomto ohledu podnikají nejméně aktivit, alespoň v zásahu na dotazované.

4. Závěr

Největším problémem se zdá být informovanost širokého publika, když se 62 % lidí za celý rok o šetření vodou nic nedozví. Z toho také vyplývá, že se na otázku „Proč nepodnikáte žádné kroky ke snížení spotřeby vody?“ odpovídalo z drtivých 51 % „Spotřebuji jen tolik vody, kolik potřebuji“ (viz sekce 3.3.). Jelikož ale 85 % dotázaných vůbec nezná svou osobní denní spotřebu a ve skutečnosti spotřebují mnohem více, než si myslí (sekce 3.1.), nastává opravdový problém. Úsporná zařízení nejsou stále tak rozšířená, jak se zprvu myslelo, nicméně tento údaj může být zkreslený zařazením již úsporných technologií do běžných výrobků. Dobrým se jeví fakt, že zájem o šetření vodou je poměrně vysoký (70 % dle výzkumu) – nejvyšším je u staršího obyvatelstva a nejnižším pak u respondentů vysokoškolského věku. Zde ale musíme brát v potaz, že se jednalo o západoevropskou zemi s poněkud vyšším povědomím o trendech nedostatku vody, než jak je tomu ve střední Evropě.

Z výdledků průzkumu se dá usoudit, že postupnou informační kampaní mezi obyvatelstvem společně s šířením různých úsporných technologií budeme postupně schopni přinášet nové dobré návyky a postuně omezovat zbytečné plýtvání touto nenahraditelnou surovinou.Kompletní výsledky průzkumu šetření vodou ve Velké Británii v anglickém jazyce.


Společnost Waterwice byla založena v roce 2005 jako nezávislá, nezisková organizace, která získává finanční prostředky od subjektů z oboru vodárenství formou sponzorství výzkumných projektů ve Velké Británii. Waterwise se stala předním odborníkem na úspory vody ve Velké Británii i v Evropě. Cílem organizace Waterwise je podpora inovativní úsilí, které vede k rozumnému využívání vody odpovídajícímu významu vody pro život.


Sponzorem toho výzkumu byla společnost Ideal Standard, která spoluvytváří kvalitní koupelny více než 100 let, a to nejen v domácím prostředí, ale v celé řadě dalších staveb, včetně velkých nemocnic, sportovních stadionů, ikonických budov, hotelů a veřejných zařízení. Ideal Standard využívá své odborné znalosti v oblasti projektování, výroby a konfiguraci inovativních koupelen a pomáhá s přetvořením představ lidí o ideální koupelně do reality. A ve shodě se svým názvem je cílem společnosti, aby se ideální koupelna stala standardem.

 
Komentář recenzenta Ing. Jakuv Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

K tématu článku bych snad dodal jen to, že pokud srovnáme průměrné spotřeby vody v ČR (100 l na obyvatele a den) a Velké Británii (150 l na obyvatele a den), tak oproti ČR teče ve Velké Británii voda proudem. Otázkou je, kolik ze svého platu Britové na vodu vynakládají. V ČR by výzkum zřejmě ukázal, že spotřebu vody sleduje více obyvatel než ve Velké Británii.

English Synopsis
Exploration of saving water in the UK

2000 respondents were asked about their water usage for personal hygiene and other common purposes. Respondets were also asked about their water-saving knowledge, using that knowledge and about reasons why to save water.

 
 
Reklama