Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak získat dotaci na protiradonová opatření

How to obtain financial support for anti-radon measures

Radon je po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR a stát proto podniká kroky k omezení jeho vlivu. V rámci tzv. Radonového programu lze získat příspěvek na ozdravná opatření pro budovy i pro ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu se zvýšenou objemovou aktivitou radonu.

Radon v ovzduší necítíme ani nevnímáme. Přestože je radon po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR, jen minimum obyvatel přistupuje k realizaci ozdravných opatření. Vysoká míra laxnosti občanů k tomuto vážnému riziku je alarmující. Přitom na ozdravná protiradonová opatření lze získat dotaci.

V 16. stol. bylo onemocnění související s radonem pojmenováno jako Schneebergská nemoc, jako rakovina plic bylo označeno až v r. 1879. Dnes víme, že expozice radonu je obecným jevem a jeho koncentrace závisí na geologických podmínkách daného místa. U špatně izolovaných domů a při nedostatečném větrání se riziko vzniku onemocnění zvyšuje. Podrobněji o historii radonu v budovách.

Ročně zemře v České republice v důsledku vysoké koncentrace radonu okolo 900 lidí na zhoubné plicní onemocnění. Je to asi 16 % ze všech úmrtí na plicní nádory. Pro srovnání – zhruba stejný počet lidí zemře ročně při dopravních nehodách. Dnes známe cesty, jak nebezpečí radonu v budovách odstranit nebo alespoň významně snížit.

Ochrana proti radonu v ČR je od r. 1989 řízena tzv. Radonovým programem. Protože je problematika ochrany zdraví před touto přírodní noxou stále aktuální, byl Radonový program v květnu 2009 Usnesením vlády ČR č. 594 schválen na dalších deset let.

Radonový program obsahuje informace pro nové i stávající stavby, pro investory, projektanty i stavební úřady. Dotace se poskytují na ozdravná opatření pro budovy i pro ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu se zvýšenou objemovou aktivitou radonu.

Důležité je nebezpečí identifikovat (detektor lze zdarma zapůjčit) a vhodným způsobem se chránit.

 • Prognózní mapa radonového indexu geologického podloží – viz www.geology.cz.
 • Bezplatné měření radonu
 • Směrné hodnoty udává vyhláška č. 468/2005 Sb.:
  • ve stávajících budovách 400 Bq/m³,
  • v novostavbách 200 Bq/m³
  Při překročení těchto směrných hodnot se doporučují vhodná ozdravná opatření. (V EU je diskutována jednotná směrná hodnota 300 Bq/m³ pro všechny objekty).

Na úpravu stávajícího objektu lze z Radonového programu získat dotaci

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření se poskytují pro:

 • Byty v rodinném nebo bytovém domě užívaném k trvalému bydlení se stavebním povolením do 28. 2. 1991 a dlouhodobým průměrem objemové aktivity radonu vyšší než 1000 Bq/m³
 • Budovy škol, školských zařízení a budovy sloužící pro dlouhodobý pobyt dětí a mládeže se stavebním povolením do 28. 2. 1991 a dlouhodobým průměrem objemové aktivity radonu v některé místnosti s pobytem dětí vyšší než 400 Bq/m³
 • Budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb za stejných podmínek jako u bytů
 • Vodovody pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákon o vodovodech a kanalizacích), jestliže obsah přírodních radionuklidů překročil mezní hodnoty stanovené vyhláškou č. 307/2002 Sb., v posledním znění, v případě radonu je mezní hodnota 300 Bq/l.

Dotace může být poskytnuta do výše nezbytných a řádně doložených nákladů na provedení opatření, nejvýše však do částky 150 000,– Kč na jeden byt. Tato částka může být překročena pouze výjimečně, pokud je koncentrace radonu vyšší než 4 000 Bq/m³ a opatření si vyžádá podstatně vyšší náklady. Vlastníkům budov ve veřejném zájmu může být poskytnuta dotace v Kč do výše 100 000,– Euro.

Na vybudování nového odradonovacího zařízení na vodovodu pro veřejnou potřebu může být poskytnuta dotace do výše 100 000 Euro.

Poskytování státní dotace na ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu

Postup:

1) Měření

Koncentraci radonu ve vodě je třeba zjistit měřením. Měření provádějí komerční firmy s povolením SÚJB.

2) Stanovisko SÚJB k překročení mezní hodnoty objemové aktivity radonu

Pokud je objemová aktivita radonu vyšší než 300 Bq/l a jsou splněny i další podmínky, je možné požádat SÚJB o vydání stanoviska k poskytnutí dotace. K žádosti se přikládají výsledky měření, projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu a rozpočet předpokládaných nákladů.

3) Podání žádosti prostřednictvím KÚ

Žádost musí obsahovat:

 1. identifikační údaje vlastníka – jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, IČO, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, IČO, jedná-li se o právnickou osobu,
 2. bankovní spojení, má-li být dotace poukázána bezhotovostním převodem,
 3. místo stavby,
 4. údaj o současném způsobu užívání stavby,
 5. údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,
 6. údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření.

Nedílnou součástí žádosti je

 1. doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu,
 2. doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky,
 3. stanovisko SÚJB,
 4. rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu.

Vzor žádosti je v příloze vyhlášky č. 461/2005 Sb., je přístupný prostřednictvím Portálu veřejné správy a je uveden v závěru této informace.

4) Postup KÚ

KÚ posoudí splnění podmínek pro poskytnutí dotace a náležitosti žádosti, zpracuje své stanovisko a předá žádost MF.

MF písemně potvrdí KÚ přijetí žádosti a uvede částku rezervovanou pro žadatele ve státním rozpočtu. KÚ o tom informuje vlastníka.

5) Realizace opatření

Žadatelem vybraná firma realizuje ozdravná opatření. Jejich účinnost musí být ověřena měřením provedeným subjektem s povolením SÚJB. Za účinné opatření se považuje snížení obsahu radonu pod směrnou hodnotu 50 Bq/l.

6) Stanovisko SÚJB k účinnosti provedených opatření

O stanovisko požádá vlastník SÚJB. Žádost se dokládá výsledky závěrečného měření, dokumentací provedeného opatření a doklady o vynaložených nákladech.

7) Podání žádosti o vyplacení dotace prostřednictvím KÚ

K žádosti se přikládají doklady o skutečné výši účelně vynaložených nákladů, výsledky kontrolního měření a stanovisko SÚJB. Aby mohla být dotace vyplacena v roce podání žádosti, musí být doručena MF do 30. 11. MF a SÚJB si mohou vyžádat i další doklady nebo provést kontrolní měření.

Celá kapitola DOTACE v rámci radonového programu

Nová výstavba

Stavbu je třeba proti radonu chránit hned na počátku výstavby, jen tak je možné dosáhnout toho, aby vnitřní ovzduší hotové stavby splňovalo požadavky na zdravé bydlení.

English Synopsis

Radon is second most important cause of lungcancer in the Czech republic. Therefore anti-radon measures in buildings and water supplies are funded by state Radon-program.

 
 
Reklama