Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jaká jsou pravidla pro rozúčtování teplé vody?

Pro rozúčtování nákladů na přípravu teplé užitkové a případně dodávku studené vody potřebujeme fakturu dodavatele tepla, která obsahuje celkové náklady na objekt v Kč a množství odebraných GJ, a fakturu dodavatele vody, která obsahuje celkové náklady za vodné a stočné. Pro výpočet pak potřebujeme informaci o odečtených hodnotách na vodoměrech.

Rozúčtování teplé vody je řešeno legislativně a od pravidel se nelze odchýlit ani se 100% souhlasem všech uživatelů (zákon č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhláška MMR č. 269/2015 Sb.). Pokud u konečných uživatelů nejsou instalovány vodoměry teplé vody, provádí se rozúčtování spotřební složky dle průměrného počtu osob nebo podle podlahové plochy prostoru. Informace důležité pro rozúčtování teplé vody najdeme v zákoně v § 6 a ve vyhlášce § 4, Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce:

(1) Náklady na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu.

(2) Náklady na teplo spotřebované na ohřev teplé vody rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů.

(3) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

(4) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů.

(10) Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u konečných spotřebitelů.

Pro rozúčtování studené vody nejsou stanovena pevná pravidla. Osazení vodoměrů na studenou vodu není povinné. Pokud jsou instalovány, provádí se rozúčtování podle naměřených hodnot. Nejsou-li k dispozici, rozúčtuje se podle odhlasovaných pravidel – například podle směrných čísel, průměrného počtu osob nebo podle m2.

Jak probíhá vyúčtování nákladů na poskytování teplé vody? Příklad výpočtu

Stejně jako u rozúčtování nákladů na vytápění veškeré vyčíslené náklady objektu v Kč a spotřeby na patních měřidlech předává správce objektu rozúčtovací společnosti. Ta provádí pouze přerozdělení vzniklých nákladů na objekt v poměru ke zjištěným spotřebám v jednotlivých bytech. Tyto informace se dostávají zpět ke správci objektu, který připraví rozúčtování pro jednotlivé bytové jednotky.

Vyúčtování za vytápění, poskytování teplé vody, studené vody i ostatních domovních nákladů dostane nájemník či vlastník bytové jednotky od správce svého domu do konce dubna (nebo do 4 měsíců od konce zúčtovacího období).

1) Náklady na teplo pro poskytování teplé vody (náklady na ohřev):

Celkové náklady objektu600 000 Kč
Celková plocha objektu6500 m2
Spotřeba TV bytových vodoměrů za objekt3000 m3

Celkové náklady objektu se v prvním kroku rozdělí na základní a spotřební složku ve výši 30/70.

Základní složka nákladů na ohřev TV180 000 Kč
Celková plocha objektu6500 m2
Cena za m2180 000/6500 = 27,70 Kč

Spotřební složka nákladů ohřev TV420 000 Kč
Spotřeba TV bytových vodoměrů za objekt3000 m3
Cena za m3 TV (ohřev)420 000/3000 = 140 Kč

2) Náklady na spotřebovanou vodu na poskytování teplé vody (náklady na SV pro TV):

Celkové náklady objektu250 000 Kč
Spotřeba TV bytových vodoměrů za objekt3000 m3
Cena za m3 TV (SV pro TV)250 000/3000 = 83,33 Kč

Hodnota nákladů na poskytování teplé vody příjemce služeb se stanovuje následovně:

  • Podlahová plocha bytu × cena za m2 = Náklady za základní složku na ohřev TV v Kč
  • Spotřeba bytového vodoměru TV × cena za m3 (ohřev) = Náklady za spotřební složku na ohřev TV v Kč
  • Spotřeba bytového vodoměru TV × cena za m3 (SV pro TV) = Náklady za SV pro TV v Kč

Základní složka na ohřev TV + Spotřební složka na ohřev TV + Náklady na SV pro TV = celkové náklady na poskytování teplé vody v Kč

Jaké podklady potřebujeme pro rozúčtování tepla a vody?

Podkladem pro rozúčtování nákladů na teplo je faktura dodavatele tepla, která obsahuje celkové náklady na objekt v Kč a množství odebraných GJ. Pro výpočet pak potřebujeme plochu jednotlivých bytů a celkovou plochu objektu, a informaci o odečtených hodnotách na poměrových indikátorech nebo měřičích.

Pro rozúčtování nákladů na přípravu teplé užitkové, a případně dodávku studené vody potřebujeme fakturu dodavatele tepla, která obsahuje celkové náklady na objekt v Kč a množství odebraných GJ, a fakturu dodavatele vody, která obsahuje celkové náklady za vodné a stočné. Pro výpočet pak potřebujeme informaci o odečtených hodnotách na vodoměrech.

 
Komentář recenzenta Milan Markovič, facility manager

Článek srozumitelně a jednoduše shrnuje znění vyhlášky.

Rád bych však doplnil výpočet spotřební složky při znepřístupnění měřidel či odmítnutí montáže vodoměru na teplou vodu.

Výpočet se provádí podle vzorce

Sni = X ‧ Sc ‧ Pni / [Pc + (X − 1) ‧ Pn], [Kč]
 

kde je

Pc
celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]
Pni
plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření [m2]
Pn
součet Pni
Sc
celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč]
Sni
spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u něhož není znám údaj z měření [Kč]
X
násobek zvýšení (v tomto případě je hodnota 3)
 

Počítá se plocha podlahová.

Penalizace pro znepřístupnění měřidel následuje teprve přes prokazatelné a opakované upozornění.

English Synopsis
What are the rules for paying for hot water?

For individual payment calculation for hot water we need an invoice from heat supplier with the total cost of the property in CZK and with the amount of GJ. In addition, we need the water supplier invoice, which includes the total cost of water and sewerage. For the calculation then we need water consumption from water meters.

 
 
Reklama