Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Srážkové a šedé vody aneb „colors of water“ – cyklus seminářů ASIO

Již v lednu začíná tradiční „kolečko“ po ČR, seminář se zabývá zejména novými řešeními při odvádění a využívání srážkových a šedých vod (recyklace) a v neposlední řadě využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a návratnost řešení.

Témata:

1) HDV (hospodaření s dešťovými vodami), předčištění / odlehčení – objekty pro odvádění a hospodaření s vodami

Hospodaření se srážkovými vodami je diskutovaným tématem, jsou vydány (připraveny) nové normy, přesto je to téma stále aktuální – zejména při uplatnění v praxi dochází k řadě chyb majících vliv na kvalitu staveb a jejich životnost. Objekty pro HDV vyžadují pečlivé zpracování i v detailech a pro funkci celého systému mají velký význam jak objekty na předčištění vod, tak i objekty na kanalizaci. V rámci semináře budou představeny zejména nové konstrukce předčisticích zařízení a uspořádání akumulačních objektů zabezpečujících zvýšenou životnost těchto objektů.

Přednáší: Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

2) Využití vody v domě

 1. srážkové vody
 2. šedé vody
 3. využití energie z vod

Představena bude strategie NEW na příkladech řešení vodního hospodářství v budovách, a to i veřejných (hotely, administrativní centra). Řešení NEW – šetří zejména energii a jsou tak součástí budov s nízkoenergetickým standardem. Představeny budou i nové výrobky tvořící tyto systémy – řada čistíren, výměníky, tepelná čerpadla, …

Přednáší: Ing. Karel Plotěný, Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.)

3) Hydrogeologie pro vodaře

Význam hydrogeologie při projektování a schvalování vodohospodářských staveb vzrostl po tom, co u HDV jsou vyšší požadavky na zasakování srážkových vod a po tom, co se rozšířila možnost zasakování vyčištěných odpadních vod. Téma hydrologie bude prezentováno odborníky na tuto problematiku, a to na seminářích v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Hradci Králové a Ostravě – zkrácená prezentace pak proběhne na seminářích v ostatních městech.

Přednáší: RNDr. Svatopluk Šeda (OHGS s.r.o.)

TermínAdresaMěsto
29. 01. 20139:00–13:00Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124,709 24  Ostrava
31. 01. 20139:00–13:00MěÚ Hodonín, Horní Valy 2,695 35  Hodonín
05. 02. 20139:00–13:00Hotel Čertousy, Bártlova 35/10,193 00  Praha
06. 02. 20139:00–13:00Dům kultury, Mírové náměstí 2950,415 80  Teplice
07. 02. 20139:00–13:00Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2,301 00  Plzeň
12. 02. 20139:00–13:00CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167,760 01  Zlín
14. 02. 20139:00–13:00Hotel Hesperia, Brněnská 55,779 00  Olomouc
19. 02. 20139:00–13:00ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2,370 10  České Budějovice
21. 02. 20139:00–13:00Kongresové centrum Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375,500 02  Hradec Králové
26. 02. 20139:00–13:00Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1,647 00  Brno

Semináře jsou zařazeny do:

 • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
 • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body
 • vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář)

přihlašovací formulář (on-line), pozvánka v pdf ke stažení/tisku


Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Lektoři:

 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády
 • Ing. Karel Plotěný – člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV a odlučovače

Termín:

23. 1. 2013, v době od 9:00 do 13:30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

Místo:

Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno, sál C

Informace:

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů, a nejen jich. Proto jsme se jako firma ASIO, spol. s r.o. rozhodli oslovit s nabídkou semináře s tímto tématem ty, kteří se pravidelně účastní našich seminářů a nabídnout jim toto téma právě z pohledu vodohospodářské legislativní praxe – tj. v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren.

Program:

Stavební zákon patří mezi základní právní předpisy regulující vodní hospodářství, a to zejména ve vztahu k procesům týkajícím se vodních děl a vodohospodářských úprav. Cílem semináře je proto seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi.

 • Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi
 • Představení „velké novely“ stavebního zákona účinné k 1. 1. 2013
  • Související novela vodního zákona
  • Povolování vodních děl a související změny po novele (účastníci po novele atd.)
  • Ohlašování vodních děl a související změny po novele (doručování, přezkoumatelnost, platnost atd.)
  • Závazná stanoviska vodoprávních úřadů a související změny po novele
  • Další významné změny v aplikaci vodního zákona v praxi
 • Diskuse
 • Přestávka na občerstvení
 • Novinky z oblasti čištění a úpravy vod
 • Nový přístup k navrhování vodohospodářských zařízení z pohledu udržitelnosti - NEW
 • Závěr

Vložné:

1000 Kč s DPH, převodem na účet do 19. 1. 2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Závaznou přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz.

Seminář je ohodnocen v rámci ČKAIT – 1 bod a ČKA – 2 body. Budeme se těšit na viděnou.