Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kanalizace splašková
Archiv článků od 26.5.2008 do 14.6.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

14.6.2010
Ing. Dagmar Kopačková

Novela vodního zákona (novela zákona o vodách) bude účinná od 1.8.2010 a obsahuje řadu novinek. Aktuální témata: žumpy, ČOV pouze na ohlášení, vypouštění odpadních vod z malých ČOV vsakováním přes půdní vrstvu do podzemních vod, srážkové vody, posudek hydrogeologa, zůstatkový průtok ve vodních tocích.

11.5.2010
Alca plast, s.r.o.

Zabudováním podlahového žlabu Alca do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s akcentem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti.

27.4.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o., Ing. Jiří Kučera

Rok od roku stoupá obliba a využití závěsných WC na úkor dříve dominantních stojacích WC. Je zřejmé, že vzhledem ke konstrukci předstěnových modulů jsou technické požadavky na připojení přečerpávacího zařízení odlišné od situace, kdy je použito klasické stojací WC.

21.4.2010
Nicoll Česká republika, s.r.o.

Použití trubních systémů z polyetylenu se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.

29.3.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Michal Plotěný

Článek představuje sestavu výrobků, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a tím k úspoře financí investora.

10.3.2010
Pipelife Czech s.r.o., J. Jonášek

Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.

15.2.2010
Ing. Zdeněk Žabička

Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmí umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. Problém je třeba řešit i v případě, kdy veřejná kanalizace je níže než je podlaha podzemní místnosti, ta je však pod úrovní vzdutí.

18.1.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Ústav TZB

Článek navazuje na přehled norem pro vnitřní vodovod. Tato druhá část přehledu aktuálních norem je věnována kanalizaci. Z přehledu je zřejmý poměrně značný počet norem pro kanalizaci vně budov, která jsou v přímé souvislosti s vnitřní kanalizací.

26.11.2009
ASIO NEW, spol. s r.o.

Listí spadlo ze stromů a za námi jsou i podzimní semináře. Přišel tedy čas začít bilancovat. V Evropě je dle údajů asi 2200 čistíren s membránami všech velikostí a naplňují se tak některé prognózy. Například v Německu počítají s tím, že až 10% odpadních vod bude čištěno na membránách.

22.9.2009
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., Ing. Lubomír Čepek

Čerpání odpadních vod je komplexní problém, který zahrnuje mnoho různých aplikací kalových čerpadel, která zajišťují odvádění povrchové dešťové vody, drenážní vody, vyčerpávání bazénů a nádrží, čerpání splaškové vody, odčerpávání vody ze šachet, čerpání požární vody a v neposlední řadě zahrnuje i odvádění odpadních a splaškových vod z míst, která jsou pod úrovní kanalizace.

14.7.2009
Nicoll Česká republika, s.r.o.

Pomocí předstěnových prvků FRIATEC si můžete koupelnu přizpůsobit přesně podle svých představ. Novinkou tohoto roku je etážové koleno Abusanitair, pomocí kterého lze snadno přemístit odpad ke stěně a napojit jej na předstěnový prvek pro závěsný klozet.

30.3.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Revize ČSN 73 6660 bude připravena až po vydání celé ČSN 806. Revidovaná ČSN 73 6660 bude tvořit zbytkovou normu. Článek dále přináší zajímavosti ze sortimentu Kemper, Glynwed, Grundfos a HL, tj. novinky ve vodovodních armaturách, hospodaření s dešťovou vodou, desinfekci vody a kanalizačních armatur.

23.3.2009
Francois Derrien, Odd. vody a budov, CSTB, Francúzsko,, překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice

Tento článek představuje příklad na zpětné využití šedé vody v domácnosti. Uváděný původní experiment poskytuje údaje, které jsou důležité pro znalot technických, ekonomických a zdravotních parametrů. Výzvou je definování přijatelné kvality vody v porovnání s jinými existujícími posudky.

23.2.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Na každornočním semináři STP tentokrát zazní např. potřeba vody v hodnocení energetické náročnosti budov, připravovaná novela vyhlášky 148/2007 Sb., energetická náročnost termodesinfekce, úspory termostatickými bateriemi, riziko a požadavky při využívání dešťových vod, nové normy pro vnitřní plynovody.

26.1.2009
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o.

Článek se v širším pohledu dívá na instalaci kuchyňských drtičů včetně zkušeností ze zahraničí.

19.1.2009
Ing. Jarmila Šťastná

Ze 30 restaurací v regionu Vysoké Mýto však separuje své bioodpady pouze třináct provozoven. Zbytek s odpadem nakládá nějakým jiným způsobem. Domnívám se, že buď odpad odchází přes kuchyňské drtiče do kanalizace, nebo zůstává součástí komunálního odpadu.

6.10.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.

Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřní kanalizace a zásady pro dimenzování splaškového a dešťového potrubí. V závěru článku je zajímavé srovnání jmenovitých světlostí (výběr) potrubí pro kanalizaci a jejich vzájemné vztahy.

10.7.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Základem znovuvyužití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Např. na úrovni domácností dělíme na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její recyklace.

26.5.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.

Renovace zdravotně technických instalací je v tomto příspěvku rozdělena na renovaci ve zděných domech stavěných před druhou světovou válkou a domech panelových stavěných v rámci komplexní bytové výstavby.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama