Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 10.1.2005 do 26.1.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

26.1.2009
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o.

Článek se v širším pohledu dívá na instalaci kuchyňských drtičů včetně zkušeností ze zahraničí.

19.1.2009
Ing. Jarmila Šťastná

Ze 30 restaurací v regionu Vysoké Mýto však separuje své bioodpady pouze třináct provozoven. Zbytek s odpadem nakládá nějakým jiným způsobem. Domnívám se, že buď odpad odchází přes kuchyňské drtiče do kanalizace, nebo zůstává součástí komunálního odpadu.

6.10.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.

Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřní kanalizace a zásady pro dimenzování splaškového a dešťového potrubí. V závěru článku je zajímavé srovnání jmenovitých světlostí (výběr) potrubí pro kanalizaci a jejich vzájemné vztahy.

10.7.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Základem znovuvyužití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Např. na úrovni domácností dělíme na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její recyklace.

26.5.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.

Renovace zdravotně technických instalací je v tomto příspěvku rozdělena na renovaci ve zděných domech stavěných před druhou světovou válkou a domech panelových stavěných v rámci komplexní bytové výstavby.

27.8.2007
Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o.

Tuk v kanalizaci působí mechanické i hygienické problémy. Podle toho o jaký typ a velké množství tuků se jedná se rozhodujeme, jak by mělo vypadat zařízení na separaci tuků z odpadní vody. Článek nabízí informace pro volbu zařízení.

2.7.2007
podle materiálů SZÚ zpracovala redakce časopisu Odpady

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

13.12.2006
Ing. Vladimír Chaloupka, Ministerstvo zemědělství České republiky

Přednáška Ing.Chaloupky zazněla na semináři o využívání dešťových vod, kde vyvolala u přítomných velký ohlas. Velmi přehledně totiž shrnuje legislativu v této oblasti. Seminář pořádala společnost Marley.

7.12.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Seminář přinesl velmi zajímavé informace o výrobcích a řešeních pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy k hospodaření s dešťovou vodou. Článek přináší 2. díl zajímavostí - informace z čerpací techniky, sanace zdiva a zavlažovacích systémů.

6.12.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobky a řešení pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy, sanace vlhkého zdiva a zavlažovací systémy - to byla témata velmi zajímavého semináře.

12.1.2006
WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Článek přináší přehled novinek pro rok 2006 i aktuality z dění společnosti a přehled sortimentu. Zajímavostí je odhlučněná kanalizace a systém pro podtlakovou kanalizaci.

26.9.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady - např. rozmělněný kuchyňský odpad. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu odpadní voda významně překračuje povolený limit znečištění a vypouštění do kanalizace je podmíněno dodatkem ke smlouvě s provozovatelem kanalizace, jinak vzniká důvod pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

31.5.2005
Michal Košatka

Článek slovem i obrazem dokumentuje utěsňování poškozeného potrubí moderní bezvýkopovou technologií pod náměstím ve Volyni. Při použití této technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukáv zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v potrubí starém.

21.3.2005
RNDr. Miroslav Vykydal

Článek komentuje návrh novely zákona o vodovodech a kanalizacích. Hovoří zejména o souvislostech s požadavkem na samofinancování provozovatelů vodovodů a kanalizací, o problematice placení všech vlastníků nemovitostí za srážkové vody, nové úloze regulačního úřadu a vznáší otázku, proč ČR při zavádění směrnice EU neuplatňuje možnosti pro příznivější národní podobu.

14.3.2005
Ing. Jakub Vrána

Příspěvek stručně shrnuje teoretické řešení složité problematiky hydrauliky vnitřní kanalizace a seznamuje také s u nás méně známými závěry výzkumů prováděných především v USA. Uvedené závěry jsou důležité například pro návrh výškových budov a posouzení netradičního odvětrání.

25.2.2005
redakce

Nové trendy inteligentních systémů v elektroinstalaci budov, inteligentní modely nouzového osvětlení, simulace povodní a způsoby ochrany před vodním živlem, např. ochrana kanalizace, způsoby utěsnění sklepních okének a dveří nebo čerpání vody, soutěž Koupelna snů, využití fondů EU - to jsou jen některé akce doprovázející jubilejní ročník stavebních veletrhů v Brně.

17.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Vzhledem k vysoké připravenosti projektů z oblasti čištění městských odpadních vod a kanalizací rozhodla Evropská komise o navýšení finančních prostředků pro rok 2004 na téměř dvojnásobek. Článek uvádí příklady projektů úspěšných, odmítnutých i připravovaných.

10.1.2005
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

U panelových domů není pro ZTI rozhodující členění objektů podle konstrukčních soustav, ale podle použitých principů řešení a provedení systémů ZTI. Každý systém (vodovod, kanalizace) může být rozdělen na funkční části, které se z hlediska rekonstrukce již posuzují jako jeden prvek – tzn. vyměňuje se nebo opravuje se najednou.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama