Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kanalizace splašková
Archiv článků od 17.6.2004 do 27.8.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

27.8.2007
Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o.

Tuk v kanalizaci působí mechanické i hygienické problémy. Podle toho o jaký typ a velké množství tuků se jedná se rozhodujeme, jak by mělo vypadat zařízení na separaci tuků z odpadní vody. Článek nabízí informace pro volbu zařízení.

2.7.2007
podle materiálů SZÚ zpracovala redakce časopisu Odpady

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

13.12.2006
Ing. Vladimír Chaloupka, Ministerstvo zemědělství České republiky

Přednáška Ing.Chaloupky zazněla na semináři o využívání dešťových vod, kde vyvolala u přítomných velký ohlas. Velmi přehledně totiž shrnuje legislativu v této oblasti. Seminář pořádala společnost Marley.

7.12.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Seminář přinesl velmi zajímavé informace o výrobcích a řešeních pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy k hospodaření s dešťovou vodou. Článek přináší 2. díl zajímavostí - informace z čerpací techniky, sanace zdiva a zavlažovacích systémů.

6.12.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobky a řešení pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy, sanace vlhkého zdiva a zavlažovací systémy - to byla témata velmi zajímavého semináře.

12.1.2006
Wavin Czechia s.r.o.

Článek přináší přehled novinek pro rok 2006 i aktuality z dění společnosti a přehled sortimentu. Zajímavostí je odhlučněná kanalizace a systém pro podtlakovou kanalizaci.

26.9.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady - např. rozmělněný kuchyňský odpad. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu odpadní voda významně překračuje povolený limit znečištění a vypouštění do kanalizace je podmíněno dodatkem ke smlouvě s provozovatelem kanalizace, jinak vzniká důvod pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

31.5.2005
Michal Košatka

Článek slovem i obrazem dokumentuje utěsňování poškozeného potrubí moderní bezvýkopovou technologií pod náměstím ve Volyni. Při použití této technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukáv zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v potrubí starém.

21.3.2005
RNDr. Miroslav Vykydal

Článek komentuje návrh novely zákona o vodovodech a kanalizacích. Hovoří zejména o souvislostech s požadavkem na samofinancování provozovatelů vodovodů a kanalizací, o problematice placení všech vlastníků nemovitostí za srážkové vody, nové úloze regulačního úřadu a vznáší otázku, proč ČR při zavádění směrnice EU neuplatňuje možnosti pro příznivější národní podobu.

14.3.2005
Ing. Jakub Vrána

Příspěvek stručně shrnuje teoretické řešení složité problematiky hydrauliky vnitřní kanalizace a seznamuje také s u nás méně známými závěry výzkumů prováděných především v USA. Uvedené závěry jsou důležité například pro návrh výškových budov a posouzení netradičního odvětrání.

25.2.2005
redakce

Nové trendy inteligentních systémů v elektroinstalaci budov, inteligentní modely nouzového osvětlení, simulace povodní a způsoby ochrany před vodním živlem, např. ochrana kanalizace, způsoby utěsnění sklepních okének a dveří nebo čerpání vody, soutěž Koupelna snů, využití fondů EU - to jsou jen některé akce doprovázející jubilejní ročník stavebních veletrhů v Brně.

17.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Vzhledem k vysoké připravenosti projektů z oblasti čištění městských odpadních vod a kanalizací rozhodla Evropská komise o navýšení finančních prostředků pro rok 2004 na téměř dvojnásobek. Článek uvádí příklady projektů úspěšných, odmítnutých i připravovaných.

10.1.2005
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

U panelových domů není pro ZTI rozhodující členění objektů podle konstrukčních soustav, ale podle použitých principů řešení a provedení systémů ZTI. Každý systém (vodovod, kanalizace) může být rozdělen na funkční části, které se z hlediska rekonstrukce již posuzují jako jeden prvek – tzn. vyměňuje se nebo opravuje se najednou.

15.11.2004
Ing. Dagmar Kopačková

Počet hygienických místností v domě nebo bytě stejně jako jejich vybavení by měl odpovídat standardu bydlení, rozloze obývaného prostoru a počtu osob v domácnosti. Při navrhování dispozičního uspořádání zařizovacích předmětů v hygienických místnostech je nutné dodržet alespoň minimální vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty, vzdálenosti od stěn a dodržovat průchozí uličky. Speciální požadavky jsou kladeny na koupelny pro handicapované.

21.9.2004
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Milan Uher

K tolik často zmiňované otázce čistoty recipientů není možno přistupovat pouze z pohledu počtu budovaných ČOV a kvality jejich čistírenských procesů, ale i počtu a technické úrovně ostatních objektů na kanalizační síti. Stokové objekty, které bezesporu patří k těm, jenž nejvíce ovlivňují recipient z hlediska čistoty, jsou odlehčovací komory.

11.9.2004
Siemens, s.r.o.

Dodávky vody do chaty s roční kapacitou 6000 lidí tvoří výlučně sněhová a dešťová voda, přečištěná odpadní voda je připravena pro splachování WC, teplárna napájená rostlinným olejem využívá motorový generátor, jehož odpadní teplo se znovu používá k výrobě teplé vody a vyhřívání budovy. Dvacet procent elektrické energie zajišťují solární moduly.

22.6.2004
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance.

17.6.2004
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně

Při navrhování vnitřní kanalizace ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím. Všechna potrubí vnitřní kanalizace se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama