Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 18.1.2002 do 21.9.2004

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

21.9.2004
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Milan Uher

K tolik často zmiňované otázce čistoty recipientů není možno přistupovat pouze z pohledu počtu budovaných ČOV a kvality jejich čistírenských procesů, ale i počtu a technické úrovně ostatních objektů na kanalizační síti. Stokové objekty, které bezesporu patří k těm, jenž nejvíce ovlivňují recipient z hlediska čistoty, jsou odlehčovací komory.

11.9.2004
Siemens, s.r.o.

Dodávky vody do chaty s roční kapacitou 6000 lidí tvoří výlučně sněhová a dešťová voda, přečištěná odpadní voda je připravena pro splachování WC, teplárna napájená rostlinným olejem využívá motorový generátor, jehož odpadní teplo se znovu používá k výrobě teplé vody a vyhřívání budovy. Dvacet procent elektrické energie zajišťují solární moduly.

22.6.2004
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance.

17.6.2004
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně

Při navrhování vnitřní kanalizace ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím. Všechna potrubí vnitřní kanalizace se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.

9.6.2004
Ing. Karel Plotěný, Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE) - pracovní skupina ČAO

Metodika vychází z požadavků evropské legislativy (Směrnice rady 89/106/EHS, Rozhodnutí komise 97/464/ES a na ně navazujících Evropských norem), která má za cíl ochranu spotřebitelů a životního prostředí při dodávkách stavebních výrobků, a ze stávající české legislativy. Dále se v metodice vychází z toho, že požadavky v Evropských normách jsou odrazem současného stavu techniky, a tedy by měly být brány jako minimální standardy. Metodika se skládá z části, ve které jsou uvedeny základní pojmy a návod jak postupovat při vodoprávním řízení, a z komentáře, ve kterém jsou zdůvodněna, případně upřesněna, jednotlivá ustanovení.

11.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Norma ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace má dnes již 1 tiskovou opravu a 5 tiskových změn. Článek je věnován popisu jednotlivých změn. Jako pomůcku pro návrh střešních žlabů je možné využít volný SW na TZB-info.

25.4.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Otevření šampionátu v Hale Sazka je za námi a my Vás zveme na další (tentokrát již třetí) návštěvu TZB. Použití PE o průměru 500 mm na vnitřní kanalizaci je v ČR naprostým unikátem.

28.3.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Víceúčelová hala Sazka Arena bude patřit mezi nejmodernější a nejlépe vybavené stánky tohoto druhu v Evropě a TZB je tam hodně zajímavé.

18.3.2004
WILO CS, s. r. o.

Projektant TZB je často postaven před nutnost umístit toaletu, kuchyňku nebo alespoň úklidovou výlevku do suterénu pod úroveň stávající kanalizace, resp. jejího zpětného vzdutí. Elegantní a ekonomické řešení této situace přináší použití kompaktní přečerpávací stanice fekálií a splašků.

20.2.2004
prof. Ing. V. Skokan, DrSc.

Ve všech oborech technických zařízení budov dnes probíhá kvalitativní vývoj v navrhování i provádění. Všechny profese TZB sledují a spoluvytvářejí optimální vnitřní životní prostředí (interní mikroklima) pro uživatele bytových a občanských budov. Také v exteriéru se výrazně uplatňuje optimální řešení TZB (např. snížení zakouřenosti našich vesnic a čištění odpadních vod).

15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.

8.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.

30.9.2002
Ing. Iva Attlová

Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost. Článek předkládá fakta o požadavcích na toto hodnocení a porovnání stavu v ČR, Německu a požadavků evropských norem.

28.5.2002
Ivan Sakal,

Výměník na využití tepla z odtékající odpadní vody není příliš běžné zařízení. Přesto může ušetřit jistě zajímavé procento nákladů na ohřev teplé užitkové vody.

15.5.2002
IVAR CS spol. s r.o.

Firma IVAR CS, jako výhradní zastoupení významného evropského výrobce čerpadel DAB, nabízí zcela mimořádné slevy až 40% na vybrané modely ponorných čerpadel, domácích vodáren a přečerpávacích stanic.

27.3.2002
Ing. Dagmar Kopačková

Měřítkem úspěšnosti semináře určeného pro projektanty zdravotní techniky byl zájem více jak 130 účastníků a 11 firem. Podobná setkání v oboru zdravotní techniky velmi chyběla a je zřejmé, že druhé pokračování již dává naději na periodické opakování.

8.3.2002
Ing. Vladimír Valenta

Při kondenzaci spalin zemního plynu vzniká kondenzát, který musí být odváděn z kotle. Kolik kondenzátu vzniká při provozu kotle a co s ním se dozvíte v dnešním článku.

18.1.2002
Ing. Jaroslav Dufka

V poslední části přehledu zápachových uzavírek pro odpadní systémy jsou uvedeny některé speciální typy, obvyklé ceny a přehled značek na našem trhu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama