Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace III

Revidovaná norma je platná od 1. února 2014. Tento třetí díl komentáře revize normy popisuje ustanovení pro svodné potrubí, ochranu proti zpětnému vzdutí, čerpací stanice, lapáky tuku, odvodnění technologií, zařizovací předměty a zkoušení a provoz vnitřní kanalizace.

5 Svodná potrubí

Ustanovení o svodných potrubích byla změněna především v požadavcích na stanovení průtoku a nejmenšího sklonu.

5.1 Stanovení průtoku (odtoku) ve svodných potrubích

Svodné potrubí, které odvádí společně splaškové a srážkové vody se dimenzuje na průtok v jednotné kanalizaci Qrw [l/s] podle vztahů:

a) pokud je odtok srážkových vod přiváděný do svodného potrubí regulován v retenční dešťové nádrži

Qrw = Qww + Qo + Qc + Qp (9)
 

b) pokud odtok srážkových vod přiváděný do svodného potrubí není regulován v retenční dešťové nádrži

Qrw = 0,33 ‧Qww + Qo + Qc + Qp (10)
 

kde je

Qww
– průtok splaškových odpadních vod [l/s];
Qo
– regulovaný odtok do vodního toku nebo kanalizace [l/s];
Qr
– odtok dešťových vod [l/s];
Qc
– trvalý průtok [l/s];
Qp
– čerpaný průtok [l/s] (pokud se nepovažuje za výpočtový odtok, viz odstavec 3.2).
 

Pokud je průtok v jednotné kanalizaci (Qrw) menší než celkový průtok odpadních vod (Qtot), dimenzuje se svodné potrubí na celkový průtok odpadních vod (Qtot). Pokud je do svodného potrubí napojen bezpečnostní přeliv z retenční nádrže, provede se stanovení průtoku v jednotné kanalizaci (Qrw) podle výše uvedených vztahů a svodné potrubí se dimenzuje na větší z průtoků v jednotné kanalizaci (Qrw). S průtokem splaškových odpadních vod a trvalým průtokem se ve výpočtu podle vztahu (9) pracuje stejně jako ve vztahu (2).

5.2 Sklony svodných potrubí

Nejmenší sklony svodných potrubí jsou uvedeny v tabulce 10. Největší sklon svodného potrubí musí odpovídat použitému materiálu a uložení svodného potrubí.

Tabulka 10 – Nejmenší sklony svodných potrubí
Jmenovitá světlost
DN
Nejmenší sklony svodných potrubí
[%]
Svodná potrubí splaškové a jednotné kanalizaceSvodná potrubí, která odvádí srážkové
a mechanicky čisté odpadní vody
703,02,0
902,01,5
100 až 2002,01,0
250 až 3001,51,0
Menší sklony svodných potrubí se smí navrhnout, pouze pokud bude při stupni plnění 30 % průtočná rychlost odváděných vod alespoň 0,7 m/s.
U svodných potrubí větších jmenovitých světlostí se nejmenší sklon stanovuje podle ČSN 75 6101.

5.3 Uložení svodných potrubí

Svodné potrubí se musí uložit tak, aby byla zabezpečena jeho stabilita, a musí být zabezpečeno proti mechanickému poškození. U svodného potrubí uloženého v zemi pod podlahou uvnitř budovy musí být mezi vrcholem trouby a spodní rovinou podkladní konstrukce podlahy (např. podkladního betonu) svislá vzdálenost nejméně 150 mm. Mezi vrcholem hrdla a spodní rovinou konstrukce podlahy postačí svislá vzdálenost nejméně 100 mm. Pokud není možné uvedené svislé vzdálenosti dodržet, musí být svodné potrubí zabezpečeno proti poškození např. obetonováním, uložením v instalačním kanálu nebo v ochranné trubce. Svodné potrubí vně budov musí být chráněno před účinky mrazu krytím vrstvou nadloží vysokou nejméně 1 m (výjimečně 0,8 m) nebo jiným technickým opatřením, např. tepelnou izolací nebo obsypem a zásypem s tepelně izolačními vlastnostmi.

Souběh a křížení svodného potrubí, vedeného vně budovy, s ostatními vedeními technického vybavení má odpovídat ČSN 73 6005.

Technické požadavky na svodná potrubí vnitřní kanalizace vně budov, ve kterých se používá potrubí s větší jmenovitou světlostí, než DN 200 stanovují ČSN EN 752 a ČSN 75 6101.

REKLAMA
Prohlédněte si instruktážní videa výrobků společnosti REMS


Závitnice

REMS Multi Push

Ohýbání

6 Ochrana proti zpětnému vzdutí

Zařízení, jež se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí v jednotné, splaškové nebo dešťové stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy vzdutou vodou. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, považuje se za hladinu zpětného vzdutí úroveň poklopu vstupní nebo revizní šachty na stoce nebo úroveň mříže uliční vpusti napojené na stoku, která se nachází nejblíže od napojení kanalizační přípojky proti směru průtoku ve stoce. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením podle ČSN EN 12056-4. Kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzdutí se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která se nacházejí nad nejvyšší hladinou zpětného vzdutí ve stoce.

Pro dešťovou, mechanicky čistou technologickou a šedou vodu (bez fekálií) se používají zpětné armatury typu 0 až 5 podle ČSN EN 13564-1. Pro černou vodu (s fekáliemi) se smí použít jen zpětné armatury typu 2 a 3 podle ČSN EN 13564-1. Definice šedé a černé vody jsou uvedeny v ČSN EN 12056-1. Na přívodním svodném potrubí ke zpětné armatuře má být ve směru průtoku těsně před armaturou provedeno převýšení, např. pomocí dvou kolen s úhlem 30 až 45°, rovné nejméně 70 % světlosti tohoto potrubí.

7 Čerpací stanice

Čerpací stanice odpadních vod uvnitř budov se řeší podle ČSN EN 12056-4. Čerpací stanice odpadních vod vně budov se mohou řešit podle ČSN EN 752. Čerpací stanice pro srážkové vody a čerpací stanice na kanalizaci, jejíž provoz nesmí být přerušen, musí být opatřena dvěma čerpadly. Jedno čerpadlo slouží jako 100% záloha. Obě čerpadla se musí za provozu střídat. Výtlačné potrubí čerpací stanice odpadních vod musí být opatřeno smyčkou podle ČSN EN 12056-4 vyvedenou nejméně 0,5 m nad nejvyšší hladinu zpětného vzdutí. Přechod mezi potrubím s úplným plněním (výtlačným) a potrubím s částečným plněním se provede zvětšením jmenovité světlosti potrubí ve vrcholu smyčky. Výtlačné potrubí čerpací stanice odpadních vod vedené pod budovou v zemi nebo v podlaze musí být uloženo v ochranné trubce. Čerpací stanice odpadních vod podle ČSN EN 12050-1 a -2 pro splaškové odpadní vody musí být opatřeny větracím potrubím vyústěným do venkovního prostoru. Čerpací stanice odpadních vod pro omezené použití podle ČSN EN 12050-3 se odvětrávají podle doporučení výrobce.

8 Odvodnění technologických zařízení

Přelivy, výpustné otvory nádrží na vodu uvnitř budov a jiná zařízení, např. pojistné a ochranné vodovodní armatury podle EN 1717, u kterých je nutný odtok vody do kanalizace mají být opatřeny odtokovým potrubím vyústěným nad vpust, odvodňovanou plochu nebo jiné odvodňovací zařízení. Nádrže na pitnou vodu vně budov smí být odvodněny jen pomocí odtokového potrubí umístěného např. v armaturní komoře. Potrubí pro odvod kondenzátu z klimatizačních zařízení, ve kterých se nevytváří podtlak, může být napojeno na vodní zápachovou uzávěrku používaného zařizovacího předmětu nebo samostatnou vodní zápachovou uzávěrku s přídavnou zápachovou uzávěrkou mechanickou. Klimatizační zařízení, ve kterých se vytváří podtlak, smí být odvodněny jen odtokovým potrubím nebo potrubím napojeným na zápachovou uzávěrku, které je mezi klimatizačním zařízením a zápachovou uzávěrkou opatřeno odbočujícím potrubím s otevřeným koncem vyvedeným vzhůru, např. pod strop. Kondenzační kotle a spalinové cesty kondenzačních kotlů se odvodňují odtokovým potrubím. Potrubí pro odvodnění technologických zařízení nesmí být napojeno na dešťové odpadní potrubí. Kondenzáty, např. od klimatizačních jednotek nebo kondenzačních kotlů, nesmějí být odváděny do dešťových odpadních potrubí. Při odvádění kondenzátů a čistých technologických odpadních vod do kanalizace pro srážkové vody se kondenzáty odvádí samostatným potrubím do svodného potrubí srážkových vod. Při tomto způsobu odvodnění není nebezpečí vyplavení budovy srážkovou vodou při přívalovém dešti.

Pokud je potrubí pro odvod kondenzátu delší než 1 m, musí mít vnější průměr nejméně 32 mm. Potrubí o vnějším průměru 32 mm smí začínat až ve vzdálenosti 1 m od napojeného zařízení. Dlouhá potrubí pro odvod kondenzátu z klimatizačních zařízení mají být opatřena čisticími tvarovkami nebo zátkami pro čištění. Vzdálenost míst pro čištění nemá být větší než 12 m. Potrubí pro odvodnění technologických zařízení musí být navrženo a provedeno tak, aby voda nemohla zpětně zatékat do připojených zařízení.

9 Lapáky tuku

Jestliže je třeba z odpadní vody oddělit tuky a oleje rostlinného a živočišného původu, zřizuje se lapák tuku. Do lapáku tuku se svádějí odpadní vody s obsahem tuku, např. od velkokuchyňských dřezů a varných kotlů. Lapák tuku se nesmí zatěžovat jinými odpadními vodami a navrhuje se, dimenzuje, osazuje, obsluhuje a udržuje podle EN 1825-2 a doporučení výrobce. Lapák tuku musí být přístupný pro snadné odstranění zachycených látek a umisťuje se přednostně mimo budovu. Pokud je výjimečně pevně zabudovaný lapák tuku osazen v budově, musí být pachotěsný a umístěn pokud možno v samostatné místnosti. Prostor, ve kterém je lapák tuku umístěn, musí být větraný, musí být odvodněn a opatřen výtokovou armaturou pro studenou a teplou vodu. Lapáky tuku umístěné uvnitř budov se doporučuje navrhovat s možností odčerpání obsahu mimo budovu, případně s dalšími funkcemi minimalizujícími styk obsluhy a dalších osob s obsahem lapáku.

Pokud není možný odběr vzorků přímo v lapáku tuku (na odtoku), musí být na svodném potrubí za lapákem tuku zřízeno místo pro odběr vzorků odpadních vod (vstupní šachta nebo čisticí tvarovka). Vnitřní kanalizace před i za lapákem tuku musí být větraná. Další požadavky na vnitřní kanalizaci pro odvádění odpadních vod s obsahem tuku jsou uvedeny v ČSN EN 1825-2. Pokud je nutné přečerpání odpadních vod, osazuje se čerpací stanice ve směru průtoku za lapákem tuku.

10 Zařizovací předměty

Požadavky na zařizovací předměty byly při revizi ČSN 75 6760 upraveny.

Napojovací trubka zápachové uzávěrky zařizovacího předmětu může mít menší jmenovitou světlost než připojovací potrubí pokud:

 1. je dodávána společně se zápachovou uzávěrkou nebo má jmenovitou světlost stejnou jako odtok ze zápachové uzávěrky;
 2. její sklon není větší než 4 %;
 3. její délka není větší než 0,5 m.

Nejmenší objem vody pro velké spláchnutí záchodové mísy je 6 l. Pokud má být objem vody pro velké spláchnutí záchodové mísy menší než 6,0 l, nejméně však 4,0 l, musí se použít záchodové mísy, které jsou na splachování takovým objemem konstruovány a u připojovacích potrubí, ležatých úseků splaškových odpadních potrubí, svodných potrubí a kanalizační přípojky o jmenovitých světlostech DN 100 a větší a délce nad 4 m se musí výpočtem prokázat průtočná rychlost alespoň 1,1 m/s a stupeň plnění nejméně 30 % při vypočteném průtoku splaškových vod. Z nádržkového splachovače o objemu menším než 9 l se smějí splachovat jen záchodové mísy, které jsou podle podkladů jejich výrobce pro splachování menším množstvím vody vhodné.

Nejmenší objem vody pro spláchnutí pisoárové mísy je 1,5 l, pokud se nejedná o pisoárovou mísu bez splachování. Pisoárové mísy bez splachování musejí být vybaveny speciální zápachovou uzávěrkou s chemickou kapalinou, magnetickým systémem nebo membránovou zápachovou uzávěrkou. Pisoárové mísy nesmí být odvodněny odtokovým potrubím.

11 Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:

 1. z technické prohlídky;
 2. ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;
 3. ze zkoušky plynotěsnosti nebo nové zkoušky vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí, pokud je vyžadována;
 4. z nové tlakové zkoušky výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem.

Cech instalatérů ČR vydal pro zkoušení vnitřní kanalizace podrobný technický předpis [2].

12 Pokyny pro provoz, údržbu a používání vnitřní kanalizace

Za provoz a údržbu vnitřní kanalizace odpovídá její vlastník. Při předání hotového díla se sepíše protokol o převzetí a zhotovitel předá tento protokol společně s dokumentací skutečného provedení stavby a pokyny pro údržbu a používání objednateli.

Kanalizační armatury se musí kontrolovat nejméně dvakrát ročně, není-li výrobcem stanoveno jinak. Zpětné armatury je nutno nejméně dvakrát ročně čistit. U zpětných armatur s nouzovým uzávěrem (typy 1 až 5 podle ČSN EN 13564-1), kterými jsou chráněny málo používané zařizovací předměty a/nebo vpusti, se doporučuje otevírat tento uzávěr jen po dobu používání zařizovacích předmětů. Lapače střešních splavenin, střešní vtoky a kalníky vpustí se musí kontrolovat, a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním řádu budovy uvedeno jinak. Zápachové uzávěrky pisoárových mís bez splachování a membránové zápachové uzávěrky se udržují, popř. vyměňují v časových intervalech stanovených výrobcem. Zařízení pro předčištění odpadních vod se provozuje a kontroluje podle podmínek uvedených v provozním řádu.

Požadavky na provoz a údržbu retenčních dešťových nádrží uvnitř budov jsou uvedeny v tabulce 11. Požadavky na provoz a údržbu ostatních retenčních dešťových nádrží jsou uvedeny v [3].

Tabulka 11 – Údržba retenčních nádrží uvnitř budov
Způsob údržbyInterval údržby
Kontrola přítokového potrubí6 měsíců a po každém velkém dešti
Čištění nádrže, kontrola odtokového zařízení a přepadu, odkaleníPo každém velkém dešti, nejméně však jednou za 6 měsíců
Podle charakteru znečištění srážkových vod se navrhne interval kontroly a způsob odstranění zachycených látek. Kontrola průběhu odtoku vody v závislosti na čase se provede asi 12 měsíců po uvedení zařízení pro regulaci odtoku do provozu. Časový interval kontroly, čištění a seřizování zařízení pro regulaci odtoku se upraví po 12 měsících provozu, pokud výrobce nestanoví jinak.

13 Závěr

ČSN 75 6760 je jednou z nejdůležitějších norem v oboru zdravotně technických instalací. Předchozí znění této normy bylo vydáno v roce 2003. V době platnosti předchozího znění normy byla revidována ČSN EN 752 a změnila se legislativa v oblasti odvádění srážkových vod. Tyto změny se musely odrazit také v řešení vnitřní kanalizace. Revidovaná ČSN 75 6760 na všechny změny reaguje, a kromě toho obsahuje i další nová a nově upravená ustanovení, jak je patrné z tohoto článku.

Literatura

 • [1] Trupl, J.: Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy. VÚV Praha 1958.
 • [2] Technický předpis W 670-1 Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace. Cech instalatérů ČR, 2012.
 • [3] TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
 • ČSN EN 13564-1 (13 6370) Zpětné armatury pro budovy – Část 1: Požadavky
 • ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 • ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
 • ČSN 75 6081 Žumpy
 • ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
 • ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov
 • ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 • ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
 • ČSN EN 1825-2 (75 6553) Lapáky tuku – Část 2: Výběr jmenovité velikosti, osazování, obsluha a údržba
 • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (v revizi)
 • ČSN EN 12056-1:2001 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
 • ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet
 • ČSN EN 12056-3 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet
 • ČSN EN 12056-4 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 4: Čerpací stanice odpadních vod – Navrhování a výpočet
 • ČSN EN 12056-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
 • ČSN EN 12050-1 (75 762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Zásady provádění a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
 • ČSN EN 12050-2 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Zásady provádění a zkoušení – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
 • ČSN EN 12050-3 (75  6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Zásady provádění a zkoušení – Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi při omezeném použití
 • ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů
English Synopsis
Revision ČSN 75 6760 water drainage systems - III

In January 2014, issued a revised CSN 75 6760, which is in the Czech Republic national standards for drainage systems. The revised standard supplements the requirements of European standards EN 12056-1 to 5 and BS EN 752 and is valid from 1 February 2014. ČSN 75 6760 pays for water drainage systems, which is owned by the owner of the property and is located inside and outside buildings.

 
 
Reklama