Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zpětné využití šedé vody v hotelu v Krušných horách

Posouzením úspor na vodném a stočném zpětným využitím šedé vody v menším hotelu v Krušných horách se ukázalo, že doba návratnosti se pohybuje kolem 10 let s úsporou na vodném cca 20 000 Kč/rok. Řešení je ekonomické, ale i šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům.

1. Úvod

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem systému na využití odpadní vody v hotelu. Mým cílem bylo posoudit, zda se dají ušetřit finance na provozu hotelu na vodném a stočném, a to zpětným využitím šedé vody. Pro tento návrh je nutné zřídit nový samostatný rozvod pro vnitřní kanalizace pro šedou vodu a rozvod pro provozní vodu. Toto opatření se odrazí na celkové ceně provozu objektu (viz investiční náklady). Dále jsem vypočetla průtok odpadních vod. Stanovila jsem průměrnou denní produkci šedé vody podle daných potřeb a navrhla systém na čištění šedé vody. Dalším krokem bylo zhodnocení tohoto systému pro vybraný objekt.

2. Popis řešeného objektu

Vybrala jsem si menší hotel v Krušných horách s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími o celkové obytné půdorysné ploše 298 m2. Hotelových jednotek je 16 a dva půdní byty. V těchto jednotkách se nachází vždy sociální zařízení, kde je umyvadlo, sprcha a WC.

3. Výpočet spotřeby šedé vody

Výpočet jsem provedla na základě číselných údajů a podkladů firmy Asio z jejich webových stránek. Šedou vodu navrhuji pro splachování všech WC, pisoárů a pro úklid. Celková spotřeba šedé vody na splachování je dána součtem spotřeb jednotlivých druhů využití WC.

QWC = Qhosté + Qper + Qveř = 648 + 72 + 97,25 = 817,25 [litrů]
 

Spotřeba vody na úklid hotelu – počítám jen s povrchy, které se dají omýt. Jedná se tedy o keramickou dlažbu, tedy o 643,78 m2. Vycházím z předpokladu, že vytírat se bude každý den.

Qúkl = qúkl × n = 0,3 × 643,78 = 193,119 [litrů]
 

Celková spotřeba šedé vody

Q24 = QWC + Qúkl = 998 [litrů]
 

4. Výpočet produkce šedé vody

Pro hotel je přibližná produkce šedé vody na měrnou jednotku a den 90 l/den na jedno lůžko. Tyto hodnoty vyplývají ze spotřeby vody na sprchování jednoho člověka a mytí rukou v průběhu dne. V řešeném objektu je hotelových pokojů 16 a dva byty. Uvažuji tedy, že mám pokoje dvoulůžkové, což tedy činí 36 lůžek.

Čistit všechnu šedou vodu není zapotřebí. Abych byla pokryta spotřeba provozní vody pro splachování a úklid, je třeba, aby se množství vody provozní rovnalo množství vody šedé. Pro vykrytí spotřeby provozní vody, stanovené na základě konzultace s odborným technikem firmy ASIO, postačí šedá voda z 6 pokojů (12 lůžek) a jedné koupelny v bytu v podkroví, kde bydlí jedna osoba.

Qprod = suma pro i od 1 do mqprod,hotel.koup. × n + qprod,byt × n = suma od 1 do 190 × 12 + 31 × 1 = 1111 [l/den]
 

Produkce šedé vody v hotelovém objektu je tedy 1111 l/den.

5. Návrh systému

Návrh systému je stanoven na základě vyčíslených hodnot produkované a následně spotřebované vody. Čistírna na šedou vodu je navržena pro objekt a to AS-GW AQUALOOP 24 o půdorysných rozměrech 2600 mm × 700 mm a výšce 1300 mm. Jsou to dvě nádoby vzájemně propojené, kde vyčištěná voda odtéká do akumulační nádoby, odkud je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Maximální denní nátok do čisticí komory je 1200 litrů šedé vody a akumulace je také 1200 litrů. Nadbytečná šedá voda je odvedena pomocí přepadu do veřejné kanalizace. Dále je k čistírně napojena automatická doplňovací tlaková stanice AS-RAINMASTER FAVORITE 40, která musí být připojena na vnitřní vodovod. Jednotka má v sobě zabudované čerpadlo, ovládání a integrovanou akumulaci pitné vody. V případě malé produkce šedé vody je systém automaticky doplněn pitnou vodou, která je ovládána pomocí tlakového a průtočného hlídače. Schematické znázornění zapojení je na Obrázku 1.

Obrázek 1: Schematické zapojení jednotky
Obrázek 1: Schematické zapojení jednotky

6. Ekonomická bilance

Všechny ceny uvedeny níže jsou včetně DPH.

Investiční náklady

Na základě zaslané finanční nabídky firmou ASIO, uvádím investiční náklady na pořízení čisticí jednotky šedé vody. V programu Eurocalc jsem vyčíslila rozpočet na nový oddělený vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu do objektu, do kterého jsem zahrnula:

  • cenu materiálu;
  • procentuálně různé typy spojů (kolena, odbočky, redukce, …) a další nezbytné věci k montáži potrubí;
  • přibližnou cenu stavebních úprav;
  • plat kvalifikovaných dělníků.
Tabulka 1: Investiční náklady [Kč]
AS-GW/AQUALOOP 24 – Čistírna šedých vod pro 24 EO144 500
AS-RAINMASTER FAVORITE 4038 400
Vnitřní kanalizace (cca 34 m)13 693
Vnitřní vodovod (136 m)71 638
Investiční náklady celkem268 231

Provozní náklady

Do provozních nákladů je nutné zahrnout cenu za údržbu a chod čisticího systému. Dále je nutné jednoročně provést výměnu lampy v zářiči a dvakrát za rok regenerovat membránový modul.

Tabulka 2: Provozní náklady za rok [Kč]
Cena za energie za rok vztahující se k jednotce584
Výměna lampy zářiče (kus)1 500
Regenerace MBR modulu za rok6 000
Provozní náklady celkem8 084

Celková bilance

Pro celkovou bilanci jsem uvedla vzrůst vodného a stočného pomocí vlivu inflace, která vychází z roku 2014 a je rovna 1 %. Výpočet jsem provedla na základě prosté návratnosti.

Předpokládaná doba bez výměn v čisticí jednotce je 12 let. Po této době je nutné vyměnit čerpadlo. Cena čerpadla se pohybuje kolem 3 000 Kč. Životnost doplňující automatické stanice je 20 let bez nutných zásahů. V této stanici se musí také vyměnit čerpadlo, které stojí také kolem 3 000 Kč. Tyto ceny tedy zahrnu do návratnosti jako nutnou investici pro obnovu systému.

Tabulka 3: Doba návratnosti
Vybrané roky provozu12131415
20142015202620272028
Předpokládaná cena pitné vodyKč/m372,5573,2881,7582,5783,39
Využívaná provozní voda (den)m30,9980,9980,9980,9980,998
Využívaná provozní voda (rok)m3364,27364,27364,27364,27364,27
Vodné a stočné pro dané množství26 427,7926 692,0729 779,4930 077,2930 378,06
Provozní náklady na rok8 084,008 084,008 084,008 084,008 084,00
Úspora při využití systému za rok na pitné vodě18 343,7918 608,0721 695,4921 993,2922 294,06
CF investice s obnovou−268 231,0018 343,7918 608,0721 695,4921 993,2922 294,06
Prostá doba návratnosti s obnovou−268 231,00−249 887,21−231 279,15−11 373,0010 620,2932 914,35

7. Závěr

Na základě vyhodnocení ekonomické bilance s prostou dobou návratností investic jsem zjistila, že tato investice je vykompenzována úsporou pitné vody. Ta v časovém horizontu 14 let investice pokryje a dále funguje jako úsporné opatření na chodu hotelového objektu. Na základě zjištěných informací považuji tento systém v mnou zvoleném objektu za výhodný – a to i přesto, že vzhledem k spotřebě v mnou hodnoceném objektu 1 m3/den vychází doba návratnosti delší než 10 roků. Jedná se o technickou inovaci, která je pro objekt nejen ekonomická, ale i šetrná k přírodě a k přírodním zdrojům.

Tento systém se vyplatí navrhovat do větších zařízení, kde je vyšší spotřeba pitné vody a následné vyčištěné vody. V tomto případě se vložená investice vrátí mnohem dříve. Vedle nárůstu ceny vody se dá počítat i s klesající cenou zařízení, a tak výhodnost takové investice bude čím dále více zhodnocována.

English Synopsis
Re-use of gray water in the hotel building.

By considering the savings on the cost of water and sewerage return using gray water in a small hotel in the Krušné hory showed that the payback period is around 10 years with the aqueous saving of about 20 000 CZK per year. The solution is both economical and environmentally friendly and natural resources.

 
 
Reklama