Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zajímavosti ze semináře Novinky ve zdravotní technice 2012

Zajímavosti z přednášek o podtlakovém odvodnění střech, přečerpávání odpadních vod, rekapitulaci nové normy na vsakování srážkové vody, novinky v sortimentu potrubních systémů a nové požadavky na materiály a potrubí vnitřních vodovodů s ohledem na hygienu a ochranu proti legionele.

V březnu 2012 se konal tradiční seminář sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Seminář je určen zejména pro projektanty, techniky a správce budov. Program byl v tomto roce rozdělen do dvou bloků – kanalizace a vodovod.


Seminář Novinky ve zdravotní technice 2012 v Brně 8.3.2012
Jedním z hlavních témat bylo podtlakové odvodnění střech. Záměrem bylo jasně deklarovat co je práce projektanta, které práce udělá dodavatel systému a která data a v jaké podobě si mezi sebou předávají. A to vše zasazeno do rámce, který dává norma pro vnitřní kanalizaci.
Druhým tématem z oblasti kanalizace bylo přečerpávání odpadních vod, které je s ohledem na maximální využití prostor ve stávajících objektech často investory požadováno. Požadavky investora musí být vždy sladěny s požadavky normy a požadavky dodavatele zařízení. Jen tak lze očekávat bezporuchový a bezpečný provoz a dlouhou životnost.
V bloku kanalizace jsme ještě zrekapitulovali požadavky nové normy ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení, na kterou jsme dlouho čekali.
V druhém bloku Vodovod jsme se věnovali novým materiálům a novým požadavkům na materiály a armatury pro vnitřní vodovod. Část novinek přinesl technický vývoj, část novinek vychází z nové legislativy k vnitřním vodovodům a hygieně vody.

TÉMA 1: PODTLAKOVÉ ODVODNĚNÍ STŘECH

Ing. Jiří Janich, Glynwed: Princip systému podtlakového odvodnění a prvky

 • Při malé intenzitě funguje podtlakové odvodnění jako běžná gravitační kanalizace. Při zvýšených srážkách dochází k zaplnění a rychlému odvodu dešťových srážek. Při dešti dochází u podtlakového systému k úplnému zahlcení potrubí bez přítomnosti vzduchu. To zabezpečují vpusti se speciální úpravou, které usměrňují proudění tak, aby se proud vody co nejvíce přiblížil laminárnímu modelu. Aby k tomuto zahlcení došlo co nejrychleji, je sběrné potrubí pod střešním pláštěm vedeno ve vodorovné rovině.
 • V důsledku gravitace vzniká ve vertikálním potrubí podtlak, který vodu ze střechy velkou rychlostí odsává.
 • V případě zaplnění potrubí vznikají velké rychlosti proudění, které přispívají k samočistícímu efektu v potrubí.
 • Pro podtlakové odvodnění střech je třeba využít speciální třešní vtoky, které zamezí přisávání vzduchu do potrubí. Je možné zvolit i vyhřívané vpusti, které zajistí, že i v mrazech v zimním období není narušena plynulost odvodu vody z tajícího sněhu. Pro potřeby rozsáhlých střešních ploch lze zvolit vtoky velkokapacitní.
 • V podtlakovém systému vznikají velké podtlaky i přetlaky. U prvního střešního vtoku je podtlak je téměř nulový, maximální podtlak je v místě připojení na gravitační kanalizaci.
 • Je třeba věnovat velkou pozornost návrhu a provedení upevňovacího systému, který zajišťuje přenesení statického i dynamického zatížení do konstrukce stavby, aby při vznikajících rázech nebyl porušen odvodňovací systém. Kotvení systému by měl potvrdit statik.
 • Vodorovná část potrubí je bezhrdlová, hrdlové potrubí se volí až ve svislé trase.
 • SW má každá z dodavatelských firem, Glynwed garantuje funkčnost, dimenze s návazností na stavební konstrukce
 • Bezpečnost přepady ze střechy nebo druhý podtlakový systém (vtoky o cca 5 cm výše) nebo speciální kroužky kolem vtoků a tento podtlakový systém vyústěn mimo kanalizaci.

Zdeněk Kovařík, Glynwed: Postup řešení podtlakového odvodnění

Návrh systému podtlakového odvodnění provádí dodavatel systému pomocí speciálního softwaru na základě podkladů dodaných projektantem. Zpracovatel návrhu zodpovídá za správnou funkčnost systému, hydraulický výpočet a návrh dimenzí jednotlivých úseků trubního rozvodu. Projektant je zodpovědný za skladbu a rozdělení střešních ploch, dispoziční a výškové umístění tras rozvodu, vhodné umístění dešťového svodu a jeho návaznost na kanalizaci, retenci nebo vsak a také za koordinaci s ostatními profesemi.

Doporučený postup:
 1. Rozhodnutí, zda se podtlakové odvodnění hodí.
 2. Volba dodavatele.
 3. Podklady (půdorysy střech, výškové řešení, skladba včetně povrchů, řezy objektem, koordinace s plánovaným využitím prostorů a s ostatními profesemi. Podklady v dwg)
 4. Návrh (společně koncepce, umístění potrubí, způsob zavěšení (zohlednění hmotnosti, konzultace se statikem)…) Potvrzení návrhu.
 5. Výpočet a vyladění.
 6. Výstup – půdorys, izometrie, technická zpráva výpis materiálu, dimenzování otvorů v atikách (nouzové odvodnění) nebo pojistné podtlakové kanalizace.
 7. Zodpovědnost za návrh: za podklady a koordinaci projektant (pozor na změny v průběhu přípravy stavby), za funkčnost, výpočet a dimenze zpracovatel.
 8. Údaje v projektu (odvodňovaná plocha, délky profily potrubí, výška tras, množství vody na jednotlivé svody, technická zpráva s popisem systému a popisem údržby)
Projektování a výpočet podtlakového odvodnění informace Glynwed
 Půdní žlab
Obr. Půdní žlab (6) Zdroj: Technická zařízení budov v praxi . Jakub Vrána. Grada Publishing a.s.

Ing. Zdeněk Žabička : Podtlakové odvodnění v praxi

 • V minulosti pro převedení dešťové vody v objektech sloužili půdní žlaby. Problém samozřejmě byl s bezpečností, ale fungovalo to cca 100 let.
 • Zakreslení skutečného provedení je nutností.
 • Pozor na provádění, které přesahuje i do zimní sezóny. Vtoky umístěné na střeše mají v tomto případě většinou nefunkční vyhřívání. Stejný problém s možným zamrznutím (zaledování) je i v případě, pokud dešťová kanalizace není propojena.
 • Velmi důležité detaily jsou v místě napojení střešních krytin a v místě vytažení vodotěsné izolace. Mnohdy se zapomíná na zvýšenou hladinu vody na střeše. Samostatnou kapitolou je pečlivé provedení detailu bezpečnostních přepadů v atikách, zde je zásadní dohoda se stavební profesí.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.: Požadavky normy na podtlakové odvodnění střech

 • Norma stanovuje jen základní požadavky (inzenzita deště r=0,03 l/s.m2).
 • Dimenzováním je třeba zajistit, aby sací účinek byl vyvolán dostatečně rychle.
 • Na rozdíl od gravitační kanalizace se připouští zmenšování průměru ve směru proudění.
 • Jsou nutné vtoky speciální pro podtlakový systém, které zamezí přisávání vzduchu do potrubí.
 • Případné změny musí být konzultovány s projektantem pro zvážení dopadu změny na funkčnost řešení.
 • Dimenzování přepadů – více možností. Pozor! V normě je chyba ve vzorci pro návrh šířky bezpečnostního přepadového otvoru Lw (mm) v atice střechy pro zvolenou výšku h (mm). Vztah je odvozen ze vztahu uvedeného v článku 5.4.2 v ČSN EN 12056-3. Vztah v ČSN 12056-3 je však chybný, proto je nutné násobení číslem 10.
 • Průtok bezpečnostním přepadem se stanoví podle vztahu pro intenzitu deště, která se stanoví zpravidla odečtením intenzity deště pro dimenzování dešťové kanalizace uvnitř budov od intenzity stoletého pětiminutového deště. Intenzita stoletého pětiminutového deště však není v našich normách stanovena. Předpokládá se, že při revizi normy ČSN 75 6760 bude nějaká hodnota zapracována.
 • Pokud se řeší stavba v ČR, musí být projekt dle českých předpisů, česká norma je integrální součástí evropské normy.
Janich, Žabička, Kopačková, Kovařík, Vrána
Zleva: Ing.J.Janich (Glynwed), Ing.Z.Žabička, Ing. D.Kopačková (TZB-info), Z.Kovařík (Glynwed), Ing.J.Vrána (VUT Brno)

TÉMA 2: PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.: Teorie přečerpávání

 • Přečerpávání se navrhuje vždy, když jsou odvodňovaná zařízení pod hladinou vzdutí, nebo když nelze odvést gravitačně.
 • Výhledově se bude zpracovávat nová evropská norma na přečerpávání, téma bude vybráno z ČSN EN 752.
 • Je nutné respektovat určení přečerpávačů dle výrobce (např. pokud je povoleno napojení WC, nelze napojit výlevky, jelikož voda z úklidu může obsahovat například písek…) Volbu je tedy vhodné konzultovat i s uživatelem, jelikož následný provoz má podle zvoleného zařízení určitá omezení v provozu.
 • Přečerpávání odpadních vod bez splašků (například kotelny) lze provést bez odvětrání.
 • Jímka přednostně mimo budovu, vždy dvě čerpadla (vodné je posouzení rizik při výpadku)
 • Doba zdržení max. 8 hodin.
 • Dešťové a splaškové vody se musí odvádět odděleně.
 • Čerpaný průtok se neurčuje z potřeby vody apod., ale podle přítoku odpadních nebo dešťových vod.
 • Objem retenční nádrže se určí podle míry rizika zaplavení objektu – například při umístění v budově periodicita 0,01 – vyplavení 1x/100 let, tj. jednou za životnost budovy. Nádrž se umísťuje vně budovy

Ing. Petr Vacek, Wilo: Přečerpávací technika Wilo

 • Pozor na návrh malých čerpacích stanic, které jsou primárně určeny pro domácí použití, pro malé provozy a používání srovnatelné s domácím režimem. Ačkoliv by kapacitně bylo odpovídající i například pro toalety v obchodě, anonymní a nárazový provoz může být problém.
 • U přečerpávacích stanic Drainlift TMP, KH, XS-F nelze kombinovat toaletu s pračkou z důvodu, že při zaústění toalety se jedná o prostředí s nebezpečím výbuchu (metan) a vypouštěním pračky bychom zvyšovali teplotu a nebezpečí. U větších zařízení je čerpadlo z tohoto důvodu mimo přečerpávač.
 • Přečerpávače „profi“ – musí být odvětrávány. Potrubí musí být průchozí oboustranně. Nelze použít jednosměrný PO ventil.
 • Při změně využití místností (využití podkroví, nově umístění zařizovacích předmětů, pračky apod.) je snadným řešením umístění přečerpávače, ale je třeba počítat s tím, že výtlačná trubka musí vést nejdříve nahoru (min cca 1,5 m) a pak teprve ve spádu do kanalizace).
Přečerpávače Wilo

Ing. Lubomír Čepek, Milan Maxima, Grundfos: Stálice a novinky v čerpadlech Grundfos

 • Unikátní funkce AUTOADAPT umožňuje přizpůsobení chodu čerpadla. Tato funkce poznává chování spotřebitele, zapisuje si odběry teplé vody.
 • Servisní přívětivost – motor/čerpadlo tvoří jeden kompaktní blok se snadnou demontáží (půdobně cca 10 min, dnes 2-3 min), možnost ručního odblokování.
 • Pokud hledáte náhradu za staré čerpadlo, pak šetřete tam, kde to má smysl. Nové oběhové čerpadlo ALPHA2 s minimální spotřebou elektrické energie vám na rozvodu vody a vytápění v rodinném domě může ušetřit více než 1.000 Kč ročně! Pořizovací cena je samozřejmě nejvíce na očích, přesto tvoří minimum celkových nákladů. Při minimální životnosti čerpadla ALPHA2 (10 let) se na první pohled vyšší pořizovací cena zaplatí přibližně do 2–3 let.
 • Energetickou třídu A si čerpadlo zaslouží, jen pokud šetří více než 60 % elektrické energie ve srovnání s průměrným oběhovým čerpadlem třídy D. V případě třídy B je tento limit 40–60 %, u štítku C pak 20–40 % oproti srovnání se spotřebou třídy D.
 • Řada čerpacích stanic Grundfos SOLOLIFT2 nabízí nejspolehlivější zpracování odpadních vod pro jakoukoli kombinaci WC, bidetu, umyvadla, sprchového koutu nebo pračky, bez ohledu na umístění zařizovacího předmětui nebo zařízení v budově. Díky své nezávislosti na situování gravitačního potrubí kanalizační sítě, SOLOLIFT2 vyžaduje pouze jednoduché připojení k výtlačnému potrubí o světlosti 20 mm a představuje tak ideální doplněk moderního bydlení.
 • MULTILIFT nabízí kompletní systémy pro dopravu odpadních vod z míst pod úrovní kanalizace, LIFTAWAY B 100,32-1 je kompaktní přečerpávací stanice na odpadní vody pro podlahové instalace.
 • Řada kondenzátních čerpadel CONLIFT je určena pro dlouhou životnost a tichý provoz. Robustní čerpadlo a vestavěný zásobník 2,6 litrů, dělá CONLIFT spolehlivým a efektivním vedle všech systémů. Conlift 1 , Conlift 2 alarm a extra start, Conlift 3 pH+ s možností neutralizace.
Kalkulátor úspor s čerpadly Grundfos

Vacek,Čepek
Zleva: Ing.P.Vacek (Wilo), pohled do sálu v Praze, Ing.L.Čepek (Grundfos)

TÉMA 3: VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.: Nová norma na vsakování

Geologický průzkum musí vždy předcházet (to i pro rodinné domky). Geolog se bude rozhodovat jakým způsobem bude řešit. Pokud jsou geologické podmínky jednoduché a pokud redukovaná plocha je do 200 m2, pak geolog udělá jen rešerži.
 • Výstup geologického průzkumu pro vsakování je závěrečná zpráva, která musí mimo jiné obsahovat:
  1. stanovení koeficientu vsaku kv na základě vsakovací zkoušky, v případě orientačního průzkumu na základě archivních podkladů;
  2. posouzení vhodnosti vsakování z hlediska ochrany stávajících i plánovaných jímacích zdrojů, obecné ochrany podzemních vod, potenciálních svahových deformací, ohrožení okolních stavebních objektů, střetů s dalšími zájmy chráněnými zvláštními předpisy;
  3. zhodnocení vhodnosti vsakování z geologického hlediska, doporučení vhodného typu vsakovacího zařízení, doporučení pro provedení a umístění vsakovacího zařízení, s přihlédnutím ke sklonu terénu a vhodnosti vsakování.
 • Srážkové vody se dělí na přípustné a podmínečně přípustné (nutné předčistit).
 • Norma specifikuje potenciálně výrazněji znečištěné plochy (nedoporučuje se vsakování, pouze výjimečně, po předčištění a se souhlasem vodoprávního úřadu).
 • Za předčištění se považuje průsak přes vegetační povrchovou vrstvu půdy (i pro podmínečně přípustné srážkové vody).
 • Pokud bude u objektu vsakování, pak bude u objektu požadována tlaková izolace proti podzemní vodě.
 • Vsakovací zařízení musí mít odtok s bezpečnostním přelivem. Přepadové potrubí, musí být zabezpečeno proti zpětnému průtoku, aby v žádném případě nemohlo dojít k plnění vsakovacího zařízení vodou z kanalizace nebo vodního toku.
 • Pro každé vybudované vsakovací zařízení srážkových vod musí být stanoven jeho vlastník, který je povinen mít vypracovaný jeho provozní řád. Povrchová a podzemní vsakovací zařízení vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu v intervalech uvedených v tabulce 3 v normě.

TÉMA 4: MATERIÁLY PRO VNITŘNÍ VODOVOD

Ing. David Behner, FV plast: Potubní systém PPR

 • D. Behner: „FV plast na českém trhu působí 20 let, nicméně jsme, co se týká podpory prodeje, aktivně na tuzemském trhu nevystupovali. Prvky systému vyrábíme v Čelákovicích u Prahy (potrubí) a v Brně (tvarovky). Samozřejmostí je sledování a reakce na trendy, nákup kvalitní suroviny, výroba, kontrola a expedice dle požadovaných standardů. FV plast má vlastní dopravní flotilu, která zajišťuje expedici.“
 • Vyráběné systémy: FV PPR CLASSIC, FV PPR STABI (toto potrubí bylo prvním upgradem klasického polypropylenového potrubí, obrovským bonusem je 3x nižší teplotní roztažnost, zvýšení tlakové odolnosti, vyšší světlost při stejné tlakové odolnosti, nevýhodou je vyšší pracnost při montáži) , FV PPR STABI OXY a FV PPR FASER se skelnými vlákny. Toto potrubí je dalším pokrokem, spojení zpracovatelnosti PPR a pevnosti skla. Vývoj potrubí trval v zahraničí 10 let. Vnitřní a vnější vrstva je z PPR, středová vrstva je kompozit PPR se skelnými vlákny. Potrubí FV PPR FASER se vyrábí celé v jednom kroku. Spojování je stejné jako u klasické původní PPR trubky. Nyní máme potrubí FV PPR FASER do průměru 110 mm, do konce r. 2012 budeme mít i průměry 125-250 mm. FV PPR FASER se kombinuje s běžnými tvarovkami.
 • Polypropylen má výhodu 100% dostupnosti v ČR, perfektní znalost technologie u montážních firem a široký sortiment prvků, které umožňují řešit všechny potřebné detaily vnitřního vodovodu.
Potrubí FV PPR FASER

Ing. Ivana Atlová, Wavin Osma: potrubní systémy Wavin Osma

 • Wavin Ekoplastik je stále výrobní společnost, kterou znáte, nicméně na českém trhu vystupujeme nyní pod značkou Wavin Osma.
 • Na podzim 2011 byl doplněn sortiment 16-110 o nový průměr 125 mm, který jako poslední lze svařovat polyfúzí. U tohoto průměru je v současné době třeba počítat s tím, že zatím není v běžném sortimentu ve velkoobchodech.
 • PP-RCT (typ 4) je nový typ polypropylenu, který zvyšuje teplotní a tlakovou odolnost zejména při vyšších teplotách. Tento materiál je na trhu již 4 roky, ale původně měl vyšší křehkost. Dalším vývojem byly vlastnosti ještě zlepšeny. Ve firmě Wavin Ekoplastik proběhlo testování ve spolupráci s výrobcem suroviny tohoto nového materiálu, kterým se ověřovaly vlastnosti. Z PP-RCT je možné vyrobit potrubí s menší tloušťkou stěny a vyšší možností tlakového a teplotního namáhání. Pevnostní izotermy PP-RCT se charakteristikou blíží např. síťovému polyetylenu, v grafu již není charakteristický zlom křivek životnosti potrubí z PPR. Je to řešení zejména pro východní trhy, kde se polypropylen využívá pro vytápění, kde není časté nízkoteplotní vytápění a tento nový materiál se uplatní v plné míře.

pevnostní izotermy PPR a PP-RCTObr: Porovnání pevnostních izoterm PPR a PP-RCT

 • Wavin Ekoplastik nabízel SW pro návrh, který měl krásné výstupy, nicméně mezi projektanty se příliš neujal. Proto jsme navázali spolupráci s firmou Protech a v jejích standardních SW je dnes zapracován i sortiment Wavin Osma.
Wavin SiTech® - novinka 2012 pro odhlučněnou kanalizaci

Behner, Attlová
Zleva: Ing.D.Behner (FV plast), seminář Praha, Ing.I.Attlová (Wavin Osma)

TÉMA 5: HYGIENA VODY

Ing. David Šídlo, Grundfos: Technologie pro desinfekci vody Grundfos

 • Desinfekce chlordioxidem (oxid chloričitý, ClO2) je povolena Vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody pro desinfekci studené i teplé vody. Nejedná se o dezinfekci chlórem nebo kyselinou chlornou, ale desinfekci oxidací.
 • Jedinečnost chlordioxidu - desinfikuje vodu samotnou, ale ničí i biofilmy. Termodesinfekce – sterilizuje jen vodu. Chlórdioxid je vysoce účinný proti všem typům mikrobů a má dlouhou dobu setrvání v systému, což znamená, že dezinfikuje i v místech bez výrazné spotřeby vody.
 • Dezinfekční schopnost chlordioxidu je velmi vysoká i v relativně malých množstvích a je minimálně závislá na hodnotě pH.
 • Při řešení hygieny vnitřního vodovodu je třeba postupovat systematicky. Vždy se jedná o komplexní řešení – jen samotné dávkování chordioxidu nestačí, stejně jako nestačí jiná dílčí opatření.
 • Generátor vyrábí chlordioxid na místě z chemikálií. Výhoda řešení Grundfos – kompaktní reaktor, monitoring výroby chordioxidu. Kompaktní systém Oxiperm Pro® může být instalován i v pro¬storově omezených instalacích. Systém je možné instalovat a uvést do provozu, aniž by bylo nutné přerušit významně zásobování vodou v objektu.
 • Pomocí jednoho generátoru lze zajistit i více systémů v rámci budovy.

Radek Weis, Jiří Hýsek, Kemper: novinky v armaturách

 • KHS dynamický dělič průtoku udržuje vodu v oběhu a zamezuje stagnaci vody v potrubí.
 • Potrubí teplé vody je vedeno jako okruh až do míst odběru tím, že je pro systémy Inliner použit dynamický Venturiho dělič proudění KHS.
 • Nová inteligentní technika Inliner s osvědčeným Venturiho principem umožňuje stabilní etážovou cirkulaci s maximální energetickou účinností a je dalším krokem k zabránění stagnace.
 • Dynamický dělič proudění je schopen již při nejmenších objemových průtocích v rozdělovacím nebo stoupacím potrubí dosáhnout maximálního průtoku v připojených okruzích.
Hygienický systém KEMPER KHS pro cirkulace studené pitné vody

Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal: Připravovaná ČSN EN 806-5 - Část 5: Provoz a údržba

Aktuálně (červenec 2012): norma ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě byla schválena 25.6.2012, vydána:1.7.2012 a MÁ ÚČINNOST OD 1.8.2012. Ke schválené podobě připravujeme komentář.

 • Týká se rozvodu vody za fakturačním vodoměrem.
 • Nestačí do projektu napsat teplota vody bude dodržena – je třeba specifikovat jak
 • V normě je specifikována zodpovědnost za údržbu, podoba dokumentace a specifikace pro instalace.
 • Údržba začíná dnem spuštění vodovodu.
 • V částech instalace, která je zřídka užívána, musí být voda odpouštěna v pravidelných intervalech, a to min. 1x/týden.
 • Instalace, které nebyly používány 7 dní, musí být vypnuté uzavíracím ventilem na přívodu. Při nepoužívání 1 rok je třeba oddělení od přípojky (odpojení dodavatelem vody).
 • V současné legislativě se nevyskytuje termín stagnace, podle nové normy se za stagnaci bude považovat 7 dní.
 • Dílčí části systému, které potřebují inspekci a servis (vodoměry, uzavírací ochranné armatury, propusti, odvzdušňovací ventily), nebo jsou určeny pro odběr vzorků apod., musí zůstat bezproblémově přístupné.
 • O provozních stavech je třeba provádět záznamy.
 • V tabulce chybí: vzorkovací ventily (musí být do strany), odkalování páteřních rozvodů, odkalování ohřívačů je třeba 1x/měsíc, archivace záznamů a jednoznačná zodpovědnost za provoz výroby teplé vody.

Šídlo,Pospíchal,Štorc
Zleva: Ing.D.Šídlo (Grundfos), Dr. Z.Pospíchal (QZP), Ing. L.Štorc (Štorc TZB)
Weiss,Kašák,Maxima
Zleva: R.Weiss (Kemper), Ing.M.Kašák (Tyco Thermal Controls Czech), M.Maxima (Grundfos)

Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal: K technické zprávě FprCEN/ TR 16355 (ochrana proti legionelám) :

 • Dr. Pospíchal: „Do technické zprávy se podařilo prosadit některé připomínky z ČR. Je uvedena teplota vody pro růst legionely 25-50°C. Já sám s tím však nesouhlasím, nalezli jsme legionely i za vyšších teplot.“
 • Teplota studené vody pod 25°C, teplota teplé vody nad 55°C do 30s. Pozor! V ČR stanoveno jinak!!!
 • Mělo by se vycházet z teploty vody do 42°C k přímému používání (na ruce „vydržíte“ 47°C, na sprchování 42°C).
 • Zarážející je, že celá zpráva je o tepelné desinfekci a další způsoby ochrany vnitřního vodovodu jsou odbyty jen poznámkou!!! Praxe přitom ukázala, že termická desinfekce systému je neproveditelná a s extrémními náklady na energii. V současné době energetických úspor je termická desinfekce systému jako z jiné planety. Systém je třeba zajistit komplexem opatření a pečlivou a systematickou údržbou. Termická desinfekce může být jedním článkem řetězce, například jako ochrana zdroje. I zde ale musí být doplněna například pravidelným odkalováním a vzorkováním.

Ing. Miroslav Kašák, Tyco Thermal Controls Czech – přednášel v Brně, Libor Štorc, Štorc TZB – přednášek v Praze: samoregulační kabely

 • Samoregulační kabely vyhovují požadavku „teplá voda ihned bez cirkulace“.
 • Ztráty cirkulací jsou kompenzovány ve zdroji.
 • Umíme nahrazovat cirkulaci v posledních částech rozvodu, kam již není zavedena cirkulace. V těchto místech neohříváme vodu, jen kompenzujeme tepelnou ztrátu. Samoregulačním kabelem umíme vyřešit i připojovací potrubí a stoupačky, umíme vyřešit i kompletní rozvod včetně ležatého potrubí. Investiční náklady na systém udržování požadované teploty Raychem jsou nižší než u recirkulačního systému.
 • Bez izolace není úspor. Dříve 0,5 DN a méně, což dnes naprosto nestačí. Dnes tloušťka izolace jako DN je sice ok, ale správně je 1,5 DN a více. V Německu a v ČR v pasivních domech i dvouvrstvá izolace, což není problém, výrobky jsou k dispozici, jen je třeba počítat s místem.
 • Volba kabelu – musí být pokryta ztráta. Výkon klesá s klesající potřebou. Požadavek na životnost kabelu je jako životnost potrubí.
 • Úpravy systému jsou jednoduché. Stavební úpravy, mohou být prováděny po částech (časový činitel) bez zásahu do celého potrubního systému. Samoregulační topný kabel lze jednoduše zkrátit nebo prodloužit dle postupu stavebních prací.
 • Výhoda: přizpůsobení systému bez ohledu na hydraulické vyrovnání.
 • Náš systém samoregulačních kabelů spoří vodu, jelikož se nemusí odpouštět a je ideální s termostatickou baterií.
 • SW do 2 měsíc v ČJ.

Raychem - Udržení teploty teplé vody

Již tradičně je seminář nejen o zajímavých přednáškách, ale i o živých diskusích.
Obr. vlevo: J.Hýsek vysvětluje funkci armatur Kemper, obr. vpravo: v diskusi nad vzorkem zarostlého potrubí z rodinného domu v Brně se sešli Ing.Čepek, Ing.Žabička, Ing.Wicherková, Ing.Kopačková, Dr. Pospíchal, Ing.Šídlo. Diskutovalo se nad vlivem kvality vody, rychlosti proudění potrubí i vlivu materiálu.Obr. vlevo: Ing.Janich vysvětluje návaznosti konstrukcí u střešního vtoku Glynwed, na obr. vpravo diskutují Ing.Janich a Ing.Čepek.Obr. vlevo: Ing.Maňas z HL v diskusi s Ing.Behnerem z FV plastu, na obr. vpravo diskuse u stánku Štorc TZB.Obr. vlevo: R.Weiss ukazuje vzorky armatur Kemper, na obr. vpravo Ing.Attlová a Ing. Šídlo polemizují o vlivu chlordioxidu na PPR potrubí.

Za podporu semináře děkujeme partnerům:Příští podobný seminář plánujeme na jaro 2013.
Těším se na viděnou i na Vaše případné náměty na odborné i firemní přednášky.
 
 
Reklama