Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie
Archiv článků od 14.5.2003 do 13.11.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

13.11.2006
Geberit spol. s r.o., firemní

Článek je doplněním k volnému seriálu o využívání CAD systémů v oboru TZB, který proběhl v září a v tomto článku je popsán postup práce s volným SW společnosti Sanitec pro plánování koupelen.

19.9.2005
Ing. Peter Kapalo

Rýchlosť prúdenia TV (ďalej TV) v rúrkach pri bežnom prevádzkovom režime (rýchlosť prúdenia kvapaliny 0,1 až 0,5 m/s) má minimálny vplyv na celkový tepelný tok cez stenu rúrky. Tepelný odpor Rsi pri prestupe tepla prúdením (konvekciou) z kvapaliny do rúrky na vnútornej strane rúrky je teda možné pri výpočtoch tepelného toku pri rozvodoch teplej vody v bytových domoch v technickej praxi, kde sú svetlosti rúrok DN 15 až DN 32 zanedbať.

29.8.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Snížením požadavků na výkon zdroje tepla pro vytápění rodinných domů (RD) se na první místo v celoroční energetické bilanci může dostat příprava teplé vody, kterou lze v základním řešení považovat za "stroj", který má své vstupy, výstupy i odpady, a článek rekapituluje, co které navržené zařízení musí zajistit nebo kterou službu nám poskytne.

1.8.2005
Ing. Ladislav Tintěra

Další článek věnovaný problematice denostupňů ukazuje využití algoritmů výpočetní pomůcky Denostupně pro stanovení základních informací o průběhu a charakteru otopného období 2004/2005 v Praze. Hlavním kladem použitého systému je velká rychlost zpracování. Vyhodnocení uplynulého otopného období je možné již 14 dnů po jeho ukončení.

14.3.2005
Ing. Jakub Vrána

Příspěvek stručně shrnuje teoretické řešení složité problematiky hydrauliky vnitřní kanalizace a seznamuje také s u nás méně známými závěry výzkumů prováděných především v USA. Uvedené závěry jsou důležité například pro návrh výškových budov a posouzení netradičního odvětrání.

10.9.2004
Ing. František Vranay, KTZB SvF TU v Košiciach

V súčasnosti je široký sortiment materiálov na výrobu potrubí používaných v technických zariadeniach budov a na rozvod rôznych technologických médií. Vzhľadom k ich rôznym vlastnostiam a cenám je nutné zvážiť vhodnosť použitia na daný účel.

17.8.2004
Ing. Danica Košičanová, PhD., TU Stavebná fakulta, Košice

Článok je zameraný na návrh veľkosti zásobníkov, ktorý bol odvodený z pozorovaní odberu vody vo vymeníkových staniciach. Základom návrhu je poznanie užívateľských vlastností spotrebiteľa na jednej strane a zároveň poznanie predbežnej spotreby teplej vody na odberné miesto (tým sa myslí celodenná spotreba v odbere pre rodinu, rodinný dom, alebo väčší zdroj).

3.8.2004
Ing. Danica Košičanová, PhD., TU Stavebná fakulta, Košice

Pri navrhovaní zásobníkového odberu teplej úžitkovej vody je potrebné pre určenie veľkosti ohrievača vypočítať všetky východzie hodnoty. Pre dimenzovanie zariadenia na prietokový ohrev vody postačuje určiť potrebný výkon ohrievača.

24.6.2004
KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Neopominutelná řešení nejen pro školy a mateřské školy, sportoviště, bazény, léčebná zařízení a lázně, nemocnice, ubytovny, domovy mládeže, zdravotní ústavy, ale i např. gastronomická zařízení, společné sprchy či umývárny, ať už jsou kdekoli. Podobná ochranná opatření však potřebují rovněž handicapované osoby a osoby v pokročilém věku, proto je bezpečné směšování vody nutné i např. v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory, sanatoriích apod.

17.6.2004
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně

Při navrhování vnitřní kanalizace ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím. Všechna potrubí vnitřní kanalizace se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.

17.2.2004
Michal Kabrhel

Elektrický ohřev vody je dnes asi nejpoužívanějším způsobem ohřevu teplé užitkové vody. Je vhodný i pro použití v energeticky úsporných domech, zvláště pak samozřejmě v těch případech, kdy je použito elektrické vytápění.

11.2.2004
Ing. Karel Plotěný, Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE) - pracovní skupina ČAO

Cílem metodiky, která vychází z požadavků evropské legislativy je poskytnutí informací a návodů postupů, které povedou ke zkvalitnění práce vodohospodářských orgánů a zprostředkovaně i projektantů, dodavatelů a výrobců. Základním cílem je ale ochrana spotřebitele a ochrana životního prostředí při dodávkách stavebních výrobků. Obsahem metodiky je zařízení pro odlučování lehkých kapalin (např. oleje a motorového benzínu), tj. kapalin s hustotou do 0,95 g/cm3, z odpadních vod pomocí gravitace, shlukování a sorpce. Přičemž tyto odpadní vody jsou odváděny veřejnou kanalizací na čistírnu odpadních vod.

16.5.2003
Doc. Ing. V. Jelínek, CSc.

První díl seriálu se věnuje návrhu zásobníkového ohřevu TUV. Základem je určení objemu teplovodního zásobníku v závislosti na době, po kterou se bude voda v zásobníku ohřívat. Z jeho zvolené velikosti pak vyplývá velikost výkonu zdroje pro ohřev TUV. Článek je doplněn řadou názorných grafů.

14.5.2003
Bronislav Bechník

V České republice se zhruba 1/3 energie spotřebovává ve formě nízkopotenciálního tepla k pokrytí tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody (TUV), srovnatelná situace je i v jiných státech s obdobným klimatem jak v Evropské unii tak v USA. Vedle přednostního snižování tepelné propustnosti stavebních konstrukcí je akumulace tepla jednou z cest snižování energetické náročnosti budov.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama