Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejdůležitější normy pro vnitřní vodovod

Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Národní normy jsou rušeny, měněny nebo revidovány a postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem. Proto je vhodné připomenout nejdůležitější normy, jež jsou v současné době platné.

1 Úvod

Od 90. let 20. století zajišťoval tvorbu a vydáváni českých technických norem a zaváděni evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN Český normalizační institut (ČNI), který byl k 31. 12. 2008 zrušen. Od 1. 1. 2009 tyto činnosti zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkušebnictví (UNMZ).

Od počátku roku 2009 je přistup k normám zajištěn především pomoci internetu za podmínek stanovených ÚNMZ formou ročního předplatného. Jedna se o službu ČSN online na stránkách www.unmz.cz.

V následujícím přehledu je u evropských norem (ČSN EN) v závorce uveden český třídicí znak. Za dvojtečkou je uveden rok vydání normy. TNV je odvětvová technická norma vodního hospodářství vydávána Hydroprojektem Praha. Normy jsou seřazeny podle třídicích znaků.

2 Základní normy pro vnitřní vodovod a nejdůležitější normy související

ČSN 73 3050: 1986 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Norma platí pro navrhování a provádění zemních prací, pokud se provádějí jako stavební práce. Norma neplatí pro práce studnařské, tunelářské, důlní výstavbu v podzemí, pro skrývku a otevřeni průmyslové těžby nerostů a pro průzkumné práce. K normě je vydána změna a změna Z2

ČSN 01 3450: 2006 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

Základní norma pro kresleni, která stanovuje základní požadavky pro zhotovování výkresů, seznamů časti a materiálů zdravotně technických a plynovodních instalaci ve stavebních a jiných objektech, a to především pomoci CAD systémů. Jedna se zejména o instalace, které jsou součásti technického zařízeni budov, např. vnitřní vodovod, požární vodovod, vnitřní kanalizace, odběrné plynové zařízení a průmyslový plynovod. V informativní příloze E je uveden také minimální rozsah projektové dokumentace zdravotně technických a plynovodních instalací.

Požadavky stanovené touto normou lze použit i pro zhotovování dokumentů:

  • rozvodu stlačeného vzduchu, rozvodu zředěného vzduchu (vakua);
  • technologických rozvodů, např. rozvod technologické vody, rozvod technických a medicinálních plynů nebo kapalin;
  • přípojek k síti technického vybavení.

ČSN EN 12502-1 až -5 (03 8270): 2005 Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladováni vody

Norma je návodem pro stanoveni pravděpodobnosti koroze kovových materiálů ve styku s vodou v soustavách pro distribuci a akumulaci vody k lidské spotřebě. Uvádí různé typy koroze a popisuje faktory ovlivňující pravděpodobnost koroze.

Část 1 zahrnuje obecná ustanoveni, část 2 se týká měděných potrubí, část 3 žárově zinkovaných železných materiálů, část 4 korozivzdorných ocelí a část 5 litiny, nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Norma platí pro projektování zařízení k ohřívání vody pro mytí osob, koupání, praní, umývání předmětů a úklid a lze ji využít také pro dimenzování zařízení ústředního ohřevu vody elektřinou, plynem, solární energií a tepelným čerpadlem.

Norma neplatí pro navrhování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace a pro provoz zařízení.

Účelem normy je:

  1. uvedení základních podkladů pro optimální návrh a technicky i hospodárně správně provedenou montáž zařízení;
  2. vytvořeni podmínek pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení;
  3. zajištěni hygienických požadavků.

Komentářem k předchozímu znění normy byla technická pravidla H-132 98 "Ohřívání užitkové vody. Zásady pro navrhování" vydaná Cechem topenářů a instalatérů. Protože se princip navrhování zařízení pro přípravu teplé vody nezměnil, jsou tato pravidla stále aktuální.

ČSN 06 0830: 2006 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

Norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy v budovách. Kromě zabezpečovacích zařízeni otopných soustav platí také pro zabezpečovací zařízení ohřívačů vody připojených k tepelné soustavě a ohřívajících vodu teplem přenášeným teplonosnou látkou. Požadavky na zabezpečovací zařízení ohřívačů teplé vody jsou uvedeny také v ČSN EN 806-2.

ČSN EN ISO 6708 (13 0015): 1996 potrubní části - definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

Norma stanovuje definici jmenovité světlosti DN pro potrubní součásti a uvádí preferované hodnoty DN.

ČSN 73 0873: 2003 Požarni bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Norma stanovuje zásady pro zásobováni požární vodou pro nově projektované stavební objekty, otevřena technologická zařízení a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. Norma platí i pro zásobování požární vodou zkrápěcích zařizení a vodních clon a stanoví zásady pro zpracování analýzy zdoláváni požáru. Příloha C normy platí pro uvedeni do provozu a revize stávajících zařízení.

ČSN 73 3050: 1986 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Viz v časti 3.

ČSN 73 6005: 1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádáni sítí technického vybavení a stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic. Pro přípojky platí stejné požadavky jako pro sítě. Norma neřeší uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k dráhám (kromě tramvajových tratí v prostoru místních komunikací), vodním tokům, v oblastech se seismicitou nad 6° a ve svážlivém území.

K normě byly vydány změny Z1, Z2, Z3 a Z4.

ČSN 73 6660: 1984 Vnitřni vodovody

Základní národní norma pro projektování, výstavbu, zkoušení a provoz vnitřních vodovodů připojených na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na vlastni zdroj vody. Vnitřním vodovodem se podle teto normy rozumí vodovod od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu (osazeného bezprostředně za vodoměrem nebo automatickou tlakovou stanici) k výtokovým armaturám a technologickým zařízením, který se nachází uvnitř nebo vně budovy.

Norma má dvě změny - změnu Z1 a změnu Z2. Změna Z2 uvádí normu do souladu s ČSN EN 806 a ČSN EN 1717 a upravuje zkoušeni vnitřního vodovodu. Provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu podle změny Z2 ČSN 73 6660 upřesňuje Technický předpis Cechu instalatérů ČR W 660-1: 2005 "Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů". V souvislosti se zavedením EN 806-4 do soustavy ČSN se předpokládá změna Z3, která mimo jiné změní tlakové zkoušky potrubí, aby odpovídaly EN 806-4, a po zavedení celé EN 806 (časti 5 a technické zprávy o prevenci před nárůstem Legionelly) se předpokládá revize normy.

ČSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzováni potrubí- Zjednodušená metoda

Základní evropská norma, která platí pro návrh, kreslení a zjednodušené dimenzování vnitřních vodovodů v rámci nemovitosti. Norma obsahuje také požadavky na zabezpečeni ohřívačů vody, připojeni požárních vodovodů a zvyšovací tlakové stanice. Pro vodovody vně budov je třeba využit také ČSN EN 805.

Část 3 platí pro zjednodušené dimenzování potrubí vodovodů uvnitř budov uvedených v národní předmluvě a nevylučuje dimenzování potrubí podle národních norem. V dohledné době bude vydána část 4 týkající se montáže vnitřního vodovodu a v budoucnu také část 5 stanovující požadavky na provoz a údržbu vnitřního vodovodu a technická zpráva o prevenci před nárůstem legionelly ve vnitřních vodovodech.

ČSN EN 805 (75 5011): 2001 Vodárenstvi - požadavky na vnější sítě a jejich součásti

Základní evropská norma pro vodovody vně budov, která stanovuje všeobecně požadavky na vnější rozvodné vodovodní sítě a jejich součásti zahrnující rozvodnou síť a přípojky pitné vody, zásobní vodojemy, ostatní zařízení a přiváděcí řady surové vody, ale s vyloučením upraven vody a zdrojů vody.

ČSN 75 5115: 1993 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

Norma platí pro navrhování, zřizování a provozování studní pro individualni zasobovani vodou, pokud nejsou zdrojem vody pro veřejny vodovod.

ČSN 75 5401: 2007 Navrhování vodovodního potrubí

Norma je zbytkovou normou k ČSN EN 805 a platí pro navrhování vodovodního potrubí vnějších vodovodů studené pitné vody od zdroje vody k napojeni vodovodní přípojky. Norma doplňuje požadavky ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-4-3.

TNV 75 5402: 2007 Výstavba vodovodního potrubí

Norma platí pro výstavbu vodovodního potrubí venkovních vodovodů a vodovodních přípojek navržených podle ČSN EN 805 a ČSN 75 5411 uložených v zemi a může byt přiměřeně použita i pro v zemi uložené potrubí vnitřních vodovodů podle ČSN 73 6660.

TNV 75 5410: 1995 Bloky vodovodních potrubí

Norma platí pro navrhování bloků pro všechna tlaková vodovodní potrubí, která nejsou odolná proti namáhání v podélném nebo příčném směru (vysunuti trub z hrdel), a to bez ohledu na způsob uloženi v zemi, v kolektorech, v technických kanálech nebo na různých konstrukcích. Norma platí rovněž pro navrhování bloků tlakových závlahových potrubí a výtlačných potrubí odpadních vod.

ČSN 75 5411: 2006 Vodovodní přípojky

Norma stanoví zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek. V normě jsou uvedeny také požadavky na složení a umístění vodoměrné sestavy a na vodoměrné šachty.

ČSN 75 5455: 2007 Výpočet vnitřních vodovodů

Norma platí pro dimenzování potrubí vnitřních vodovodů ve všech budovách, která slouží pro přívod studené a teplé vody a cirkulaci teplé vody, podrobnou metodou. Norma platí také pro dimenzování potrubí vodovodních přípojek podle ČSN 75 5411 a jsou v ní uvedeny zásady pro stanovení průtoku při návrhu vodoměrů na přípojkách a uvnitř budov. Norma neplatí pro dimenzování nízkotlakých a beztlakových vnitřních stájových vodovodů, které se dimenzuji podle ČSN 75 5490.

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Norma pojednává o prostředcích, které se používají na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a o všeobecných požadavcích na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. Norma platí pro výběr zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem a navazují na ni výrobkové normy pro tato zařízení. Normu doplňuje změna Z2 ČSN 73 6660.

ČSN 75 5490: 2001 Stavby pro hospodářská zvířata - vnitřní stájový vodovod

Norma stanovuje požadavky pro navrhování provádění, zkoušeni a provoz vnitřních stájových vodovodů staveb pro hospodářská zvířata připojených na vodovod pro veřejnou potřebu nebo vlastni zdroj vody. Pro stavby s ostatními druhy zvířat, např. laboratorní zvířata, zvířata v zoologických zahradách, lze normu použit přiměřeně. Norma navazuje na ČSN 73 6660.


Recenze Ing. Marta Houšková, CSc.

Zorientovat se v současné době v tom, které české technické a které evropské normy jsou u nás platné není vůbec jednoduché vzhledem k tomu, že proces zavádění evropských norem v naší republice stále probíhá a je spojen se změnami našich národních norem. Tento článek přináší přehled těch nejdůležitějších norem pro vnitřní vodovod a pro vnitřní kanalizaci, které jsou v současné době v platnosti. Je rozdělen do dvou částí, první je věnována vnitřnímu vodovodu, druhá pak vnitřní kanalizaci. Autor článku uvádí normy nejen základní, ale i ty nejdůležitější normy, které s danou problematikou souvisí a pro přehlednost je řadí podle třídicích znaků.

English Synopsis
The most important standards for the internal water supply.

This article provides an overview of standards that must be taken into account when projecting, preparing and installing internal water supplies. The most important to be considered is BS EN 806, which is already in parts 1,2,3, with other 2 parts still pending. At the moment the original Czech standard ČSN 73 6660 Interla Water Supply, is only being adjusted. Its overall review will be undertaken only after all parts of BS EN 806 have been published. From the list of standards, it is also possible to choose CSN 75 54 55. Calculation of Internal Water Supply, and CSN 06 0320 for the design and calculation of the disposition of hot water.

 
 
Reklama