Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie
Archiv článků od 11.6.2007 do 9.6.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

22.11.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.

1.10.2010
ASIO NEW, spol. s r.o.

Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.

15.3.2010
Ing. Jaroslav LEV, Ing. Libor KALHOTKA, Ph.D., doc. Ing. Michal ČERNÝ, CSc., MZLU v Brne

Článek popisuje experiment verifikující možnosti využití nanotextilních materiálů pro oblast filtrace mikrobiologicky znečištěné vody. Hlavní předností tohoto postupu při úpravě kontaminované vody by byla úplná absence chemických látek, které následně zůstávají v desinfikované vodě při použití chemického čištění, a mohou se tak podílet na degradaci biologických reakcí v organismu.

4.1.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Národní normy jsou rušeny, měněny nebo revidovány a postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem. Proto je vhodné připomenout nejdůležitější normy, jež jsou v současné době platné.

20.7.2009
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.

13.7.2009
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

První část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.

2.3.2009
H. Kose (1),Y. Nagao (2), Y. Nakagawa (3), S. Murakawa (4), překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice

Prognóza postupu navrhování počtu hygienických zařízení v budoucnosti vznikla na základe měnících sa požadavků společnosti s pomocí výsledků výzkumu využití zařizovacích předmětů v porovnání s aktuální skutečností v Japonsku.

20.10.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.

Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřního vodovodu a zásady pro dimenzování vodovodní přípojky, vnitřního vodovodu a ohřevu vody.. V závěru článku jsou zajímavé ekvivalentní délkové přirážky na místní odpory v potrubí.

22.9.2008
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová

Článek uvádí shrnutí zajímavých praktických poznatků ze zahraničí, které mohou být s úspěchem použitelné i pro projektanty a provozovatele budov v ČR. Témata: spotřeba SV a TV, výpočtové metody spotřeby vody, bezpečnost provozu a hospodaření s dešťovou vodou.

18.8.2008
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

Jednou zo šiestich hlavných požiadaviek na stavby je prevádzková bezpečnosť. V prípade konštrukcií striech ide aj o zabezpečenie objektu proti škodám, ktoré môžu spôsobiť nekvalitne navrhnuté a realizované odvodňovacie systémy. Preto je problematika navrhovania bezpečnostných úprav pre gravitačné a podtlakové odvodňovacie systémy v budovách stále aktuálna.

10.3.2008
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Ústav ZTB, Fakulta stavební VUT v Brně

Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu vychází z výpočtových průtoků, průtočných rychlostí a tlakových ztrát v potrubí a zařízeních. Protože norma ČSN EN 806-3 platí pro dimenzování potrubí jen v některých budovách a nevylučuje dimenzování podle národních norem, byla v roce 2007 revidována ČSN 73 6655.

4.2.2008
Ing. Soňa Orlíková, Ústav automatizace, měření a kybernetiky VUT Brno

Článek nabízí popis různých metod měření průtoku tekutin. U jednotlivých metod jsou vyjmenovány používané typy průtokoměrů, jejich princip, možnost použití, jejich výhody a nevýhody, které mohou při měření průtoku nastat. V přehledové tabulce je uvedena i přesnost a základní parametry průtokoměrů.

4.12.2007
Borealis s.r.o., Reinhold Gard (Borealis AB, Stenungsund, Švédsko), Petr Vondráček

Trubky vyrobené z PP-RCT mají vyšší tlakovou odolnost a je tak možné pro stejnou aplikaci použít trubky se stěnou slabší než mají příslušné trubky vyrobené ze standardního PP-R. Zabrání se použití trubek se zbytečně velkými průměry a z pohledu hygieny nebezpečné stagnaci vody.

12.11.2007
Ing. Zdeněk Žabička

Článek se zabývá souvislostmi mezi dimenzováním zjednodušenou metodou podle ČSN EN 806 - 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - a českou normou ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.

27.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6

II. Díl článku detailně analyzuje postup zadávání dat výpočtu energetické náročnosti budovy. V současné době se intenzivně připravuje konečná verze výpočetního nástroje NKN v.2.03.

20.8.2007
Ing. Roman Dlabaja, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

Prohlášení o shodě je dokladem, že výrobek byl odborně posouzen po stránce funkčnosti, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Ačkoliv u řady stavebních výrobků je tento postup a tyto požadavky již víceméně automatické, vodovodní baterie patří do kategorie, kde splnění této povinnosti je spíše výjimkou.

11.6.2007
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, FAST VUT v Brně

Protože v nynější době není pro celou EU přijatelná podrobná výpočtová metoda (včetně výpočtu tlakových ztrát v potrubí), byl nový návrh, po úpravách schválený a vydaný jako EN 806-3, zpracován podle metody zjednodušeného dimenzování potrubí, jež se ve Švýcarsku používá již řadu let.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama