Výrazné snížení směrných čísel potřeby vody

Datum: 9.6.2011  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45 m3.lůžko/rok. Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody.

Pokles reálné spotřeby vody je každoročně dokladován provozovateli vodovodů a je uváděn jako jedna z příčin rostoucí ceny vody. Novela Vyhlášky č. 428/2001 Sb. v příloze 12 reaguje výrazným snížením potřeby vody pro byty, administrativní a průmyslové budovy, pro zemědělské provozy, pro školy i zdravotnictví.

Novela vyhlášky rovněž reaguje na změny souvisejících právních předpisů (např. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly) a na nové a změněné technické normy (ČSN, EN, ISO). Novela také reflektuje nové technologie úpravy vody i nové možnosti analýz vody.

Podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. směrná čísla roční potřeby vody (příloha č.12) určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

Uplatnění u vypouštění odpadních vod:
Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
Uplatnění u odběru vody:
u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12.

SMĚRNÁ ČÍSLA POTŘEBY VODY SE POUŽÍVAJÍ I V ŠIRŠÍM KONTEXTU PRO ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Zpracovatel hodnocení energetické náročnosti budovy potřebuje znát mimo jiné množství teplé vody na základě referenční potřeby (zpravidla během roku), dále účinnost distribuce a účinnost zdroje a teplotu vody. Nejvíce problematický je volný údaj množství teplé vody.

KLÍČOVÝM ÚDAJEM JE STANOVENÁ POTŘEBA TEPLÉ VODY /ROK.

Podle jakých předpisů potřebu stanovit?
  • ČSN 06 0320 - nevhodná, určena pro návrh zdroje, jedná se o návrhové, špičkové hodnoty, při výpočtu energetické náročnosti budovy je nelze využít pro průměrný roční provoz budovy. V dosud zpracovaných průkazech se objevuje často, ale jedná se o hrubou chybu. Provoz objektu je absolutně nereálný vůči výpočtu podle ČSN 06 0320.
  • Soubor norem ČSN EN 15316 Tepelné soustavy v budovách. Obsahuje výrobu, distribuci i sdílení tepla. Obsahuje komplexně tepelné soustavy v budovách, tj. i teplé vody.
  • Precizní německé prameny DIN V 18599 - část 3 - energetická náročnost přípravy teplé vody, zpracováno velmi podrobně.
  • Směrná čísla roční potřeby studené vody z vyhlášky č.428/2001 Sb. MZE (nyní nově od 6.5.2011 dle Vyhlášky č.120/2011 Sb.), příloha 12 - a odborným odhadem odvodit množství teplé vody.
  • Optimalizační studie apod.
Položka Druh spotřeby vody Směrné číslo roční spotřeby vody [m3]
I.BYTOVÝ FOND
Byty
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35
Hodnota uvedená v položce č.3  je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo u dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy
  na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách na zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy)
  Na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s přihlídnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Snížení množství m3 odpadní vody pro stočné
nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7 zákona prokazuje odběratel technickým propočtem daným rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle položek č. 1 a 2 v odběru pro bytový  fond (je-li důvodem kropení) nebo množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno s podmínkou měření vody pro kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) měření (zvláštním vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto stanovené množství pro stočné přiznáno na celou dobu kdy měření probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků nedosáhne 30 m3 za rok.
II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY
  1. Je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítává podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně směrnými čísly
  2. V případě stravování pro konkrétní situaci se připočítávají směrná čísla uvedená podle položek č. 18. 19. a 20
  3. Ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu
Kancelářské budovy
(bez stravování)
  na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/ rok
4. WC, umyvadla 8
5. WC, umyvadla a tekoucí teplé voda 14
6. WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování 18
Školy
(bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka)
při průměru 200 pracovních dnů/ rok
7. WC, umyvadla 3
8. WC, umyvadla a tekoucí teplé voda 5
Mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka)
při průměru 200 pracovních dnů/ rok
9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 8
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 16
III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
Hotely a penziony
Směrná čísla jen pro ubytování, na jedno lůžko/rok
11. Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 45
12. Většina pokojů je bez koupelny 23
13. Restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20  
14. Pro doplňující vybavení hotelů se připočítá:
denní připouštění bazénu
sauna, wellness
10
10
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.
Internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15. Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 25
16. V budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě 15
17. Stravování podle položek č. 18, 19 a 20  
Stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
  Na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu /rok
18. Dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 3
19. Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 8
20. Bufet, občerstvení 1
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
  Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí voda,
na 1 pracovníka v denním průměru/rok
Zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
21. Na jednoho pracovníka 18
Lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
22. Na jednoho pracovníka 18
Zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
23. Na jednoho pracovníka 20
Ošetřovaná osoba         
24. Na 1 vyšetřenou osobu v denním režimu/rok 2
Rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna
25. Na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba podle množství příslušné normy pro provoz využívaného zařízení
26. Na jednoho pracovníka 18
Nemocnice
  Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení,
na jedno lůžko/rok
27. Na jedno lůžko 50
Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců
  Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení
28. Na jedno lůžko 45
V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem
  Vybavení WC, umyvadla, při plné obsazenosti/rok
29. Na jedno sedadlo a jedno představení denně 1
Přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
  Vybavení WC, umyvadla
30. Na jednoho stálého pracovníka/rok 14
31. Na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok 2
Tělocvična, sportoviště, fitness centrum
  Vybavení: WC, umyvadla a možnost  sprchování teplou vodou,
na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok
32. Na jednoho návštěvníka 20
  na jedno hřiště/rok
33. Kropení antukových hřišť krytých 230
34. Kropení antukových hřišť nekrytých 460
  na 100 m2 za provozní den
35. Kropení travnatých hřišť 20
  za rok
36. Golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje 22 500
  Na jednoho návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů)/rok
37. WC, umyvadla
Pozn.: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.
1
Zimní stadion
38. Pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo  technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)
VI. RESTAURACE, VINÁRNY
  Vybavení: WC, umyvadla, tekoucí teplá voda
Restaurace, vinárny, kavárny
  Na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů/rok),
zahrnuje i zákazníky bez mytí skla
39. Pouze výčep 50
40. Výčep, podávání studených jídel 60
41. Výčep, podávání studených jídel a teplých jídel 80
Vybavení na mytí skla
Připočítává se k položkám č.39, 40 a 41
42. Výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min za jednu směnu 450
43. Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu 60
VII. PROVOZOVNY
  Na jednoho pracovníka v jedné směně/rok
Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě
44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18
45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 26
46. WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny 30
Holičství a kadeřnictví
  Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok,
zahrnuje i zákazníky
47. V pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou 50
Samostatné prádelny (zakázkové)
48. Na 1q vypraného prádla (tzv. technická voda) 1
49. Na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46
VIII. PRODEJNY
Prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
  Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok
50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18
Prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
  Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok
51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 20
52. Na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51) 34
  Na 100 kg živých ryb
53. Prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb 6
Potravinářské výrobny místního významu 
(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC , umyvadla)
  Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok
54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
(Pozn.: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny)
26
IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ
Hospodářská zvířata
  Na jeden kus v průměru/rok
55. Dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36
56. Býk 18
57. Tele, ovce, koza, vepř 6
58. Prasnice 8
59. Kůň 14
60. Pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 1
Drůbež
  Na 100 kusů v průměru/rok
61. Slepice, perličky 11
62. Husy, kachny, krůty 36
X. ZAHRADY
63. Venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m2
(neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona)
16
64. Sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na na 100 m2 3
65. Pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti 12
66. Průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin  -pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu.
XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ
  V průměru/rok
67. Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
Předpokládá se mytí 10x ročně
1
Pozn.: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu a kanalizace, popřípadě její provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.
 

Hodnotit:  

Datum: 9.6.2011
Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo ASIO
logo RAYCHEM
logo WILO
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czFOR ARCH 2018: Digitalizace ve stavebnictví se blížíCentrální vysavač: Nástroj dokonalého úkliduČeský ostrovní dům: Domy budoucnosti budou jednodušší, než si myslítePražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvo