Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

Finance ze zcela nového dotačního programu jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských částech, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není možné ji postavit z technických důvodů. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů Kč. Co na to výrobci?

Staré jímky a septiky často významně přispívají ke znečištění podzemních i povrchových vod. Ministerstvo a Státní fond životního prostředí proto pilotně spouštějí naprosto novou výzvu na pořízení domovních čistíren. Žádosti budou přijímány od 1. listopadu letošního roku.

Ekologičtější nakládání se splaškovými vodami v obcích, kde není možné efektivní centrální řešení

Díky této výzvě (výzva č. 11) budou moci obce pořídit domovní čistírny pro své občany a současně tak předcházet znečištění podzemních i povrchových vod z komunálních zdrojů. V České republice není na obecní kanalizaci napojeno více než 1,5 milionu lidí. Právě i nedostatečné čištění odpadních vod či prosakující jímky a septiky zapříčiňují stále nedostatečnou kvalitu povrchových vod v ČR a ohrožují kvalitu vod podzemních.

Kdo může žádat?

Na pořízení domovních čistíren pro rodinné či bytové domy a budovy ve vlastnictví obcí je připraveno celkem 100 milionů korun z prostředků SFŽP ČR. O podporu mohou od 1. 11. 2016 žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, případně některé spolky. Žádosti budou přijímány až do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

„Chceme podpořit nakládání s odpadními vodami tam, kde není možné efektivní řešení na centrální čistírně odpadních vod. Jde nám o takzvané decentralizované čištění, které je za určitých podmínek efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů,“ upřesňuje ministr životního prostředí Brabec. „Tam, kde je efektivní budovat výstavbu stokových systémů zakončených čistírnou odpadních vod, nabízíme podporu z Operačního programu Životní prostředí, kde je aktuálně otevřena výzva k podávání žádostí.“

Podporu získají projekty realizované v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení ke stokové síti. Další podmínkou je, že navrhovaným opatřením musí také dojít k napojení minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel z celkového počtu dosud nepřipojených obyvatel k žádné stokové síti v daném území, přičemž územím není velikost obce, ale ucelené místní části.

Finanční příspěvek od 100 do 240 000 Kč/ domovní čistírnu

Finanční příspěvek na jednu domovní čistírnu se pohybuje v rozmezí od 100 do 240 tisíc korun, a to podle počtu na ni napojených ekvivalentních obyvatel. Celková výše podpory však vždy může dosáhnout až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu, mezi ně lze zahrnout náklady na projektovou přípravu, nákup technologie, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu 10 let, který je podmínkou získání dotace.

„Výzvu jsme připravili jako pokračování našeho projektu Chytré obce – hospodaření s vodou, v rámci kterého jsme mj. realizovali po celé České republice několik seminářů pro starosty, vydali příručku o udržitelném hospodaření s vodami a obcím jsme nabídli finanční podporu na chytré hospodaření se srážkovými i odpadními vodami,“ uvedl k výzvě ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR administrovat průběžně.

Dokumenty k výzvě

Redakce požádala o komentář společnosti, kterých se dotační titul týká.

ASIO, spol. s r.o.


Mnoho lokalit nelze řešit jinak, než individuálním čištěním. Staré jímky a septiky často významně přispívají ke znečištění podzemních i povrchových vod. Proto rozumíme výzvě MŽP a SFŽP a pilotní výzvě na pořízení domovních čistíren s příjmem žádostí od 1. listopadu 2016.
Ještě ale než začnete objednávat a utrácet peníze, doporučujeme vše řádně promyslet. Pro úspěšné vyřízení žádosti o dotaci na domovní čističky odpadních vod, nabízíme rychlé prověření, zda máte šanci uspět či nikoliv. Z podmínek přiznání dotace vyplývá jasná vazba na "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací", místní podmínky pro užití domovních čistíren odpadních vod a další záležitosti, které umíme analyzovat a poté doporučit zahájení prací na dotacích nebo naopak vám toto řešení nedoporučit.

TZB-info: S čím obcím pomůžete a jak se pohybují ceny, případně jakou výhodu mají kontejnerové ČOV a kdy je to vhodné řešení?
Ing. Karel Plotěný, jednatel ASIO, spol. s r.o.: "Obec potřebuje připravit žádost a hlavně zvážit, zda má smysl žádost podávat. Jelikož se jedná o malé obce, bude pro ně důležité i zajištění servisu a dohled nad provozem. Obci můžeme pomoct tím, že na základě velikosti a morfologie jsme schopni odhadnout, zda podání žádosti má šanci na úspěch a to, jak velká tato šance je a pak i obec podrobněji seznámit, jak celý proces probíhá, jaká jsou úskalí (nutná udržitelnost je deset roků) a jaký to má vliv na jednotlivé úkony vedení obce (projednání, vypsání soutěže, smluvní zajištění, atd.)"
"Ceny domovních čistíren jako samotných výrobků se pohybují od 30 tis. Kč u nejmenších čistíren. I když podmínkám tohoto programu vyhoví spíše větší a dražší, tj. cca od 40 do 45 tis. Kč + DPH. Včetně stavebních prací (výpustného objektu a kanalizace) se pak stavba nejmenších domovní ČOV bude pohybovat v cenách do 100 tis. Kč (samozřejmě to vždy bude záviset na místních podmínkách)," doplňuje Ing. Plotěný a ještě dodává: „Je škoda, že se dotace nevztahuje i na extenzivní ČOV (například na vertikální filtry). Tam by pak podpora byla možná ještě efektivnější – investice by byla z velké části pokryta z dotace a samotný provoz by pak byl velmi levný – přičemž výhoda daná maximální stabilitou provozu by byla předností i z hlediska vlivu na ŽP zejména tam, kde je nerovnoměrné zatížení“.
"Největší výhodou kontejnerových čistíren je jejich cena tam, kde není vhodné stavět centrální čistírnu, další výhodou je nezávislost na veřejné kanalizaci, a to to zejména v případech, kdy uživatel zvolí likvidaci odpadních vod vedoucí k minimalizaci jejich množství", uzavírá Ing. Plotěný.

Hellstein spol. s r.o.


„Jsme velice potěšeni rozhodnutím Ministerstva životního prostředí podporovat také decentrálního způsob čištění odpadních vod v obcích a měst, kde nebude v budoucnu technicky i ekonomicky možné připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. S tímto způsobem řešení máme velmi bohaté zkušenosti v Německu, zejména v Sasku, kde takto provozujeme několik stovek domovních čistíren odpadních vod a jsme připraveni nabídnout naše bohaté zkušenosti také obcím a měst v České republice,“ říká Rostislav Hellstein ml. a dodává: "Podmínka, že navržená soustava DČOV musí řešit napojení min. 30 % z celkové počtu EO v rámci řešeného území a za dané řešené území je považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce bude zřejmě odrazovat případné zájemce se pustit do této dotace. Je velmi složité se mezi lidmi rozumně domluvit a bude to hodně složité na vysvětlování. Tato podmínka může trochu komplikovat širší zájem…Dotace je vždy příjemná podpora, ale má určitě i své nevýhody…"
Plné znění komentáře k podmínkám podpory domovních čistíren odpadních vod Rostislava Hellsteina ml.

TopolWater, s.r.o.


"Podle mého názoru jsou podmínky pro poskytnutí podpory zpracovány velmi dobře a mohou zaručit, že konečně domovní čistírny budou řádně fungovat. Myslím, že pokud se nepodaří objevit kličky jak prodat zastaralé typy čistíren za dotace, může být tento systém vynikajícím řešením pro mnoho lokalit.
Dále si myslím , že by bylo vhodné upřesnění, případně zpřísnění, některých požadavků na kvalitu čistíren tak, aby max. omezilo jejich obcházení",
řekl k dotačníku titulu Ing. Jan Topol, st. ze společnosti TopolWater, s.r.o., který zároveň upozorňuje, že minimálně 90 % DČOV, které jsou v současné době na trhu v ČR certifikovány, požadavky na dotaci nesplňují, bude velký tlak na změkčení požadavků, případně hledání cest, jak je obejít.
Plné znění komentáře k podmínkám podpory domovních čistíren odpadních vod Ing. Jana Topola st.


 
 
Reklama