Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Potvrzeno! 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

Podporu získají projekty v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska připojení ke stokové síti. Dotace jsou odstupňovány podle počtu ekvivalentních obyvatel ve výši 100.000 / 170.000 / 240.000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.​

V jaké výši lze získat podporu pro realizaci domovní čističky odpadních vod STMH?

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 • 1 - 5 EO (ekvivalentních osob) činí 100.000 Kč
 • 6 - 15 EO (ekvivalentních osob) ​činí 170.000 Kč
 • 16 - 50 EO (ekvivalentních osob) ​činí 240.000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.​

Popis podporovaných aktivit

 • Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
 • V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Podmínkou je, že navrhovaným opatřením musí také dojít k napojení minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel z celkového počtu dosud nepřipojených obyvatel k žádné stokové síti v daném území, přičemž územím není velikost obce, ale ucelené místní části.​

Z nejčastějších dotazů

 • Mohu o dotaci žádat jako fyzická osoba?
  ​O dotaci je nutné požádat prostřednictvím Vaší obce nebo města. Proto je nutné se obrátit na svou obec či město a sdělit svůj zájem využít tuto možnost, kterou podporuje Ministerstvo životného prostředí ve Výzvě č. 11.
 • Mohu žádat dotaci i na nový dům?
  Dotace se vztahuje pouze na již zkolaudované objekty, tedy s přiděleným číslem popisným.
 • Na co vše mohu čerpat dotaci?
  Náklady na pořízení zařízení DČOV (technologie), instalace a zprovoznění (zemní práce, přívod a odtok vody, opatření na zasakování odp. vody, opatření na odvádění odp. vody do recipientu, el. přípojka), technologie na monitoring, zaškolení obsluhy, náklady na projektovou dokumentaci, Odborný posudek, HG posudek, náklady na servis, udržbu a následný monitoring po dobu 10let, publicitu projektu.
 • Kolik žádostí o podporu může obec nebo město žádat?
  Pouze jednu.
 • ​Jak dlouho je nutné zajistit udržitelnost projektu?
  Minimálně 10 let. V opačném případě je nutno podporu vrátit.
 • ​Týká se podpora i pro objekty využívající rekreačně, tedy ne k trvalému bydlení?
  Dle posledních informací, je to možné.

Naše komplexní služby pro zástupce obcí a měst


K žádosti o přidělení dotace:​
 • Vypracování přesného, korektní a zejména jednoduchého řešení pro danou část obce či ​města
 • Vypracování komplexní cenové nabídky (položkový rozpočet) na realizaci soustav DČOV pro danu část obce či města
 • Vypracování projektové dokumentace, soupis jednotlivých dotčených parcel, výpis z katastru apod.
 • Vypracování Odborného posudku ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, který detailněji popisuje návrh řešení a zejména její efektivnost!
 • Další dokumenty a podklady požadované Fondem

Po udělení dotace k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace:
 • Vyřízení veškerých potřebných povolení dle platné legislativy
 • Další dokumenty a podklady požadované Fondem
Po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace:
 • Dodávky a montáže jednotlivých DČOV pro dané části obce či města
 • Zaškolení obsluhy a spuštění čistíren odpadních vod
 • Provozování čistíren odpadních vod včetně kompletního servisu a zejména požadovaný monitoring (dohled nad provozem) po dobu 10let​
 • Vypracování 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV
 • Provádění technických revizí u ohlášených vodních děl nebo rozbory vody
 • Další dokumenty a podklady požadované Fondem

Jen důležité doplnění: kromě této Výzvy č. 11, stále se přidávají jednotlivé obce či města k vyhlašování individuálních dotací na realizaci DČOV, kde je možno získat podporu bez výše uvedené 30% podmínky napojení. Je to však pouze na dobré vůli dané obce a její podpoře svým obyvatelům. Mezi takové obca patří například: Česká Lípa, Frýdek-Místek, Rybí, Šenov. Vždy je dobré se o všech možnostech podpory informovat na svých obecních či městských úřadech…Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...