Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podmínky podpory domovních čistíren odpadních vod (DČOV) jdou správným směrem

Protože minimálně 90 % DČOV, které jsou v současné době na trhu v ČR certifikovány, požadavky na dotaci nesplňují, bude velký tlak na změkčení požadavků, případně hledání cest, jak je obejít. Bylo by vhodné upřesnění, případně zpřísnění, některých požadavků na kvalitu čistíren tak, aby maximálně omezilo jejich obcházení.

1. Všeobecně

Podmínky podpory domovních čistíren odpadních vod (DČOV) jdou správným směrem. Podpora se nevztahuje na jakékoliv DČOV s certifikací, ale vyžaduje čistírny, které mají technickou úroveň, která umožňuje jejich monitoring z jednoho centra. Je tak zohledněna zkušenost, že jednoduché a levné čistírny dosahují požadovaných parametrů pouze na zkušebně, kde jsou při certifikaci obsluhovány kvalifikovanými pracovníky přesně podle návodu výrobce, což je v praxi jen zbožné přání. Pokud by se dodržovala pravidla pro podporu tak, jak jsou napsána a patrně i myšlena, neměly by podobné výrobky na dotaci nárok. Protože minimálně 90 % DČOV, které jsou v současné době na trhu v ČR certifikovány, uvedené požadavky na dotaci nesplňují, bude velký tlak na změkčení požadavků, případně hledání cest, jak je obejít. Certifikace nového výrobku, který bude splňovat požadavky na dotaci, trvá min. 1 rok. Ale protože již dnes jsou na trhu čistírny, které všechny požadavky s rezervou splňují, není důvod ke změkčení daných požadavků.

2. K požadavkům na DČOV

V bodě 13.1.1. se píše: „Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace…. „. Jsou čistírny, které toto vše již dokáží. Evidují a pomocí SMS přenáší na dispečink tyto údaje: poruchové stavy včetně jejich specifikace na displeji řídící jednotky, průměrné, max. a součtové průtoky odpadní vody, provozní hodiny kompresoru elektro ventilů apod. Předpokládám, že takto to bylo myšleno. Ale jistě budou výrobci, kteří doplní kompresor o snímač tlaku (porucha kompresoru) s přenosem SMS a budou také žádat o podporu, což podle mého názoru není „dálkový monitoring“.

Není specifikováno, co je „… neoprávněná manipulace“. Pokud předpokládáme, že se tím rozumí manipulace s nastavením armatur v čistírně, čímž může dojít k „rozštelování“ čistírny, což je logický předpoklad, pak by nemohla být podporována žádná čistírna s ručními armaturami (kohouty). Neoprávněná manipulace, by v tomto případě musela být hlášena snad jen videokamerou, která zaznamená porušení plomb. Pokud čistírna neobsahuje žádnou ruční armaturu a veškeré nastavené parametry je možné kdykoliv překontrolovat na displeji čistírny nebo na centrálním dispečinku, pak je tento požadavek srozumitelný a logický.
Nepředpokládám, že by tento požadavek bylo možné obejít zamčeným víkem a klasickým alarmem o vloupání.

3. Reálné možnosti z hlediska legislativy

3.1. Vypouštění do podzemních vod

Legislativně zde není zásadní problém. Vyžaduje se posudek hydrogeologa. Snad bude možné zpracovat jeden posudek pro celou lokalitu. Problémem může být, že u některých nemovitostí nebude vyhovovat vzdálenost čistírny od studny apod. Celkové řešení bude dále zdražovat nutnost zasakovacího zařízení.
Další možností je doplnění čistírny o zásobní nádrž vyčištěné vody k dalšímu využití (zálivka v letním období, splachování toalet apod.). O toto řešení je dnes velký zájem. Ve většině lokalit je půda zamrzlá krátkodobě, kdy je možné po tuto dobu vodu akumulovat a následně aplikovat na terén. Tak se ušetří za zasakovací drenáž.

3.2. Dešťová kanalizace

Pokud je v obci dešťová kanalizace, bylo by možné vypouštět předčištěnou vodu do této kanalizace, kam jsou v dnešní době obvykle zaústěny přepady žump. Toto řešení je dnes pro většinu vodoprávních úřadů nepřijatelné, protože do dešťové kanalizace, která není vodotěsná, není principiálně možné vypouštět ani odpadní vody „předčištěné“ v DČOV. Možná by bylo řešením, proškolit vodoprávní úřady, že v případě dotovaných čistíren, které jsou pod trvalým monitoringem, a obec zodpovídá za to, co vytéká z kanalizace, je možné toto řešení povolit. Reálně by se pak nahradily čistírnami přepady žump a septiků.

4. Obsluha a provozování DČOV

Nositelem vodoprávního povolení na DČOV bude po dobu prvních 10 ti let patrně obec. Co bude dál se zatím neřeší. Zda čistírny budou převedeny na vlastníky nemovitostí nebo zůstanou dále v majetku obcí. V tomto případě bude plná odpovědnost za řádné provozování čistíren kladena na obce jako příjemce dotace . Zároveň obec musí smluvně řešit s vlastníky nemovitostí i varianty, kdy odpadní vody budou obtížně čistitelné a to po dobu plných 10 let To je více jak 2 volební období, přičemž někteří výrobci se budou chtít prosadit „za každou cenu“. Zde je velká zodpovědnost vedení obce, jaký typ čistírny zvolí a kolik starostí tak předá svým nástupcům.

5. Závěr

Podle mého názoru jsou podmínky pro poskytnutí podpory zpracovány velmi dobře a mohou zaručit, že konečně domovní čistírny budou řádně fungovat. Myslím, že pokud se nepodaří objevit kličky jak prodat zastaralé typy čistíren za dotace, může být tento systém vynikajícím řešením pro mnoho lokalit. Dále si myslím , že by bylo vhodné upřesnění, případně zpřísnění, některých požadavků na kvalitu čistíren tak, aby max. omezilo jejich obcházení.

Velkým přínosem také je, že dojde ke změně uvažování na vodoprávních úřadech. Systém domovních čistíren Topas s dálkovým monitoringem, které jako jedny z mála již byly vyvíjeny a certifikovány tak, že plně vyhovují požadavkům na dotace, jsme se již v minulosti pokoušeli instalovat jako komplexní systém. Obce byly často schopny toto řešení zajistit kombinací vlastních zdrojů a financí občanů bez dotací, ale vždy jsme narazili na zamítavé vyjádření „Povodí“ a vodoprávních úřadů, že toto není systémové řešení se slovy „zažádejte o dotace“. Je to pochopitelné, protože praktické zkušenosti s DČOV byly velmi špatné. Je rozdíl mezi čistírnou, kde má občan podle nesrozumitelného návodu 2x týdně seřizovat 4 ks ručních kohoutů a čistírnou, která nemá jedinou ruční armaturu a navíc komplexní monitoring. Jsem optimista a předpokládám, že podobné systémy se budou realizovat i bez dotací.


Nabízíme komplexní asistenci při podávání žádosti o dotace pro obce na malé ČOV v rámci Výzvy č. 11/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí. Od nabídky, až po finální realizaci, včetně dálkového dohledu a pravidelného servisu. Kontaktujte nás ještě dnes. Termín pro podání žádostí běží od 1.11.2016.


TopolWater, s.r.o.
logo TopolWater, s.r.o.

Výroba a prodej domovních čistíren odpadních vod TOPAS pro 5 - 300 osob, kompletní dodávky komunálních ČOV s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK, subdodávky technologických celků, systémy pro čištění průmyslových odpadních vod.