Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Doporučený postup budování ČOV

Postup na vybudování ČOV ve třech fázích – přípravné, projektové a realizační připravili společně odborníci na ČOV a na dotace a TZB-info jej poslalo i na doprovodný program výstavy VOD-KA v Praze.

Aby bylo možné vybudovat jakoukoli ČOV, je nutné ji zanést do tzv. Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací daného kraje (PRVKÚK). To je nutná podmínka, bez které nelze ČOV postavit. Pokud tedy plánovaná ČOV v tomto plánu zanesená je, je možné postupovat podle následujícího „návodu“. Ten budeme postupně doplňovat o užitečné zkušenosti, návody na řešení problémů a podobně tak, jak se budou postupně v praxi objevovat.

Pokud v tomto plánu zanesená není, umíme Vám s tím pomoci. Jen je nutné počítat s tím, že se jedná o proces, který přijde na cca 60 tis. Kč a není výjimkou, že trvá i rok (záleží na kraji).

Přípravná fáze

Vstupy:

 • výkresová dokumentace stávajícího stavu
 • podklady stávajících správců podzemních inženýrských sítí
 • již dříve vypracovaná studie (ulehčí návrh vhodného řešení)
 • počet napojených ekvivalentních obyvatelů

Činnosti:

 • výběr projektové kanceláře pro celkový návrh řešení
 • místní šetření/analýza v těchto oblastech:
  • počet napojených domů/obyvatel trvale bydlících
  • plán rozšíření města/obce
   • velikost obecního pozemku – stávající
   • případná potřeba rozšíření pozemku – jak řešit
   • příjezdová komunikace
   • vodní tok v blízkosti
   • připojení elektro v dosahu
   • vzdálenost od nejbližší zástavby – zastřešená či otevřená varianta ČOV
  • rekreační obyvatelé (chataři, návštěvníci)
  • jak je řešeno zasakování v objektech, které by měly být na ČOV napojeny
  • jaká je v místě občanská vybavenost a jak ovlivní budoucí ČOV
  • průmysl nebo jiné aktivity, které mohou mít vliv na ČOV (zemědělská/potravinářská výroba, jatka, pekárenská výroba atd.)
  • kanalizace v obci
   • gravitační jednotná – splaškové a dešťové vody společně
   • gravitační oddílná – splaškové a dešťové vody zvlášť
   • tlaková (nutnost vybudování čerpacích stanice)
  • svoz z bezodtokých jímek – hůře dostupné lokality z hlediska napojení na kanalizaci
  • místní šetření odborníka
   • geolog – podloží
   • geodet – velikost pozemku
   • technolog odpadních vod – nastíní vhodné řešení pro danou ČOV, zjistí podklady
   • zasíťování pozemků
  • státní správa
   • MěÚ obce s rozšířenou působností – stavební povolení
   • správce toku – informace ohledně povolení vypouštění do vodoteče
 • vytipování vhodné lokality (musí být v majetku města/obce, musí mít v dosahu recipient pro zaústění vod z ČOV – u menších ČOV je možné vsakovat do podzemních vod, musí se počítat s příjezdovou komunikací)
 • doporučujeme navštívit ČOV obdobné velikosti pro získání reálné představy

Výstupy:

 • formulace zadání (pro vsak limity podle Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)
 • studie, která přesněji navrhne optimální řešení (zpravidla 1–3 návrhy)
 • zanesení záměru do PRVKÚK

Poznámky:

 1. Šanci na získání dotace mají pouze projekty, kde dojde ke zlepšení kvality vody a kde budou připojeni další „ekvivalentní obyvatelé“ (EO).
 2. EO není jen „bydlící občan“, který má v městě/obci trvalý pobyt, ale do počtu přispívají i firmy, muzea, pohostinská zařízení atd. Je proto potřeba zmapovat veškeré změny a dosáhnout co nejvyššího nárůstu počtu EO.
 3. Návrh musí být provozně úsporný a mít potřebný poměr investice na jednoho ekvivalentního obyvatele (požadavek pro získání dotace).

Projektová fáze

Vstupy:

 • vypracovaná studie – zadání pro výstavbu ČOV, kanalizačních stok
 • v případě potřeby hygienický posudek

Činnosti:

 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR podle vyhlášky č. 62/2013):
  • stavební úřad (rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas)
  • správce vodního toku – nastínění požadavků vodního toku, vypouštění
  • podklady: Technická zpráva + situace stavby
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP podle vyhlášky č. 62/2013)
  • stavební úřad (stavební povolení)
  • žádosti sítě (vyjádření)
  pozn.: DUR + DSP bývají sloučené
 • prováděcí projekt (detailně rozpracovaný postup stavby)

Výstupy:

 • projektová dokumentace (podle vyhlášky č. 62/2013)
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • rozhodnutí o vypouštění vod, platné limity

Realizační fáze

Vstupy:

 • projektová dokumentace (viz Projektová fáze)
 • povolení a rozhodnutí (viz Projektová fáze)

Činnosti:

 • výběr dodavatele – zadávací dokumentace k realizaci (podle vyhlášky č. 62/2013 a podle pravidel pro přidělení dotace) a součinnost při výběru vhodného dodavatele
 • výběr stavebního dozoru
 • realizace výstavby ČOV, kanalizačních stok, přípojek
 • autorský dozor
 • stavební dozor
 • projekt skutečného provedení stavby

Výstupy:

 • ČOV, kanalizační stoky, čerpačky
 • kolaudace
 • projekt skutečného provedení stavby
 • předání do zkušebního provozu a zkušební provoz
 • převzetí ČOV do rutinního provozu

Provozní fáze

V provozní fázi je nutné zajistit níže uvedené vstupy a činnosti. Seznam činností je nutné brát jako orientační a jsou uvedeny roční náklady pro 150 a 300 EO (zaokrouhleno na tisíce Kč).

ČOV 150 EO
položkapopisnáklady v Kč
elektrická energie1 ks dmychadlo o výkonu 1,5 kW:
 • přerušovaný provoz dle počtu připojených osob,
 • reálný příkon cca 0,8 kW,
 • doba chodu cca 12 hodin/den
26 000
obsluha1 zaměstnanec na 3 hodiny týdně (cca 120,– Kč/hod.)19 000
odvoz a likvidace kalupředpokládá se odvoz kalu cca 2× za rok4 000
odběr a analýza vzorků,
technologický dozor
předpokládají se 4 analýzy a servisy za rok5 000
fond údržby a opravvychází z dlouhodobého provozu obdobných ČOV6 000

Celkové provozní náklady ČOV 150 EO jsou tedy zhruba 60 000,– Kč/rok. Při předpokládané spotřebě vody cca 22,5 m3/den jsou tedy provozní náklady zhruba 7,30 Kč/m3.

ČOV 300 EO
položkapopisnáklady v Kč
elektrická energie1 ks ponorné míchadlo:
 • výkon 0,75 kW (trvalý provoz)
 • skutečný příkon cca 0,6 kW
1 ks dmychadlo:
 • výkon 2,2 kW (přerušovaný provoz dle počtu připojených osob – časové spínací hodiny v elektrorozvaděči)
 • skutečný příkon cca 1,4 kW
 • doba chodu cca 15 hodin/den
1 ks čerpadlo v kalové nádrži:
 • výkon 1,6 kW
 • výjimečný provoz
45 000
obsluha1 zaměstnanec na 5 hodin týdně (cca 120,– Kč/hod.)31 000
odvoz a likvidace kalupředpokládá se odvoz kalu cca 4× za rok10 000
odběr a analýza vzorků,
technologický dozor
předpokládají se 4 analýzy a servisy za rok14 000
fond údržby a opravvychází z dlouhodobého provozu obdobných ČOV12 000

Celkové provozní náklady ČOV 300 EO jsou tedy zhruba 114 000,– Kč/rok. Při předpokládané spotřebě vody cca 45 m3/den jsou tedy provozní náklady zhruba 6,90 Kč/m3. 
 
Reklama