Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přestavba a rozšíření ÚČOV Praha

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy. Základní kámen Nové vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod byl položen v listopadu 2015 a hotova bude za 30 měsíců.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a v jeho investičním plánu je vedena jako soubor etap stavby č. 6963. Hlavní město Praha v současné době jedná o možnosti podílu financování přestavby a rozšíření ÚČOV ze zdrojů OPŽP v rámci finančního období 2014–2020, eventuálně z jiných (národních) zdrojů.

Co to znamená, když je stavba realizována v režimu Žlutý FIDIC, tj. s odkazem na The Yellow Book FIDIC?

Tento režim je použit pro celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově. Jedná se o složitou stavbu v náročných podmínkách v aktivní zóně záplavového území Vltavy.

 • FIDIC – Fédération Internationaledes Ingénieurs-Conseils (Mezinárodní organizace konzultačních inženýrů)
 • The Yellow Book FIDIC (Žlutá kniha FIDIC) – vzorové obchodní podmínky pro stavební a inženýrskou přípravu staveb, kde zodpovědnost za projektovou dokumentaci má Zhotovitel.
Objednatel popíše ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další, například výkonová kritéria plnění. Cena je pevná, bez výkazu výměr. Termín je pevný. Tedy:
 • pevná cena,
 • pevná lhůta realizace,
 • zhotovitelem garantovaná funkce a výkonové parametry dodané stavby (zařízení).
 • Stavba NVL je smluvená a realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC“.
 • Ve světě jsou stavby v režimu dle The Yellow Book FIDIC běžné, v ČR zatím spíš výjimečné.
 • Pro dodržení stanovené pevné ceny a ostatních požadavků Objednatele je důležitá dobře připravená a dojednaná Smlouva o Dílo a důsledný výkon činnosti Správce stavby (TDI).
 • Podepsaná Smlouva o Dílo dává předpoklady pro důsledná vyžadování závazků Zhotovitele.
 • Správce stavby - Pražská vodohospodářská společnost a.s. (na základě Mandátní smlouvy s HMP) – je 100 % dceřiná organizace HMP, správce infrastrukturního vodohospodářského majetku HMP, organizace s odpovídající kvalifikací pro tento úkol.

Výběr z vizualizace, zdroj www.novacistirna.cz

Základní kámen Nové vodní linky pražské čistírny

4. 11. 2015 primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová spolu s radní pro životní prostředí Janou Plamínkovou a zástupci zhotovitelů dnes slavnostně poklepali na základní kámen stavby Nové vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod. Ta se začíná stavět na pražském Císařském ostrově. Hotova bude za 30 měsíců.

„Dnes jsme učinili symbolické gesto. Nová vodní linka se staví, plníme závazek vůči Evropské unii. Ale jde zatím jen o startovní výstřel. Mnohem důležitější bude dorazit do cíle, a to co nejrychleji a bez kolizí, tedy bez zdržení, navyšování ceny a technických problémů. Pevně věřím, že se nám to podaří,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Podle radní Jany Plamínkové čeká Praha na moderní čistírnu odpadních vod již roky. „Současná čistírna nesplňuje dlouhodobě požadavky současné národní i evropské legislativy na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Nová vodní linka výrazně přispěje ke zlepšení kvality vody vypouštěné do Vltavy,“ řekla radní Plamínková.

„Pro Novou vodní linku byly vybrány opravdu moderní a provozně ověřené technologie, a to vyvinuté jak u nás, tak v zahraničí. Náročnost výběru i dimenzování zvyšovala lokalita stavby na omezené ploše části Císařského ostrova i nutnost splnit požadavky zvýšené protipovodňové ochrany. Dokončení Nové vodní linky vytvoří prostor pro rekonstrukci staré linky i pro řešení kalového hospodářství,“ doplnil profesor Jiří Wanner z Vysoké školy chemicko-technologické, který patří k uznávaným světovým odborníkům v oblasti čištění odpadních vod.

Účastníci výstavby

 • Objednatel: Hlavní město Praha
 • Zástupce objednatele: Odbor strategických investic MHMP
 • Správce stavby: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
 • Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha
 • Stavební část: SMP CZ, a.s., HOCHTIEF CZ, a.s.
 • Technologická část: Degrémont, WTE Wassertechnik GmbH
 • Projektová dokumentace: Sweco Hydroprojekt, a.s.

Odvoz zeminy ze stavby čistírny vod zajišťují převážně lodě.

Celkový objem výkopku je cca 380 000 m3. Část výkopku se použije k ochraně stavební jámy proti dvacetileté vodě.

Odvoz materiálu, který se vykope při stavbě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), je převážně zajišťován po vodě. Pražským ulicím i životnímu prostředí se tak uleví o průjezd desítek nákladních aut denně. Jedná se o unikátní a v Praze historicky největší projekt svého druhu.

Obvykle odváží výkopek dvě lodi denně. Každá naloží cca 800 tun materiálu, celkem jde tedy o 1 600 tun materiálu denně. Pokud by se stejný objem odvážel po zemi, odpovídalo by to cca 80 vozům za den. Na jeden nákladní automobil se naloží maximálně 20 tun.

„Pro pražskou dopravu by to zejména v Praze 6, 7 a Troji znamenalo velmi nepříjemnou zátěž. Svou daň by si stovky těžkých nákladních aut samozřejmě vybraly i na stavu vozovek. I proto jsme trvali na tom, aby hlavní část šla po vodě,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

„Z hlediska zátěže na životní prostředí je odvoz loděmi pochopitelně mnohem šetrnější. Jde o výrazně nižší zátěž jak z hlediska emisí, tak i hluku. Z místa, kde je ÚČOV, navíc jezdí lodě směrem na Mělník a transport Prahou je i rychlejší,“ vysvětlila radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

Infocentrum ÚČOV

O modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod se budete moci dozvědět více v novém infocentru. Infocentrum pro stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Bude sloužit zájemcům o stavbu z řad škol i veřejnosti v předem domluvených termínech.

„Stavba nové vodní linky je v současnosti největší investicí hlavního města a současně technologicky velmi zajímavou záležitostí. Proto jsem přesvědčena, že zájem o návštěvu infocentra bude velký. Půjde o zajímavou příležitost zejména pro žáky a studenty, ale samozřejmě i širokou veřejnost,“ uvedla radní Hlavního města Prahy oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková.

„V infocentru se budou moci zájemci od září dozvědět vše zejména o stavbě Nové vodní linky ÚČOV, ale i následném kroku, kterým bude modernizace Stávající vodní linky. Návštěvníkům budou k dispozici informační materiály, vizualizace i zajímavý videomateriál. V případě zájmu bude připraven i odborník, který exkurzím poskytne odborný výklad,“ řekl Petr Žejdlík, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), která je správcem stavby.