Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspora vody při splachování WC

Každý z uvedených způsobů splachování může ušetřit určité množství vody, které nemusí být malé. Předpokladem však je, že celé zařízení musí být na 100 % funkční. Je třeba kontrolovat zejména těsnění na výtoku.

Úvod

Sucho, nedostatek vody a její neustále rostoucí cena v posledních letech vedou ke snahám o úsporu vody. Splachování toalet je také jednou z možností, kde lze vodou šetřit, a to ve větším množství. Podle statistických údajů se nejvíce pitné vody spotřebuje při splachování toalet, na druhém místě je koupání ve vaně, na třetím sprchování. Tyto 3 položky činí přibližně 2/3 vody spotřebované v běžné domácnosti. Na pití a vaření se spotřebuje jen asi 3 % z celkové spotřeby vody na osobu.

Obr. 1 Přibližná spotřeba pitné vody v domácnostech
Obr. 1 Přibližná spotřeba pitné vody v domácnostech

Ekologicky šetrné splachování

Ekologicky šetrné výrobky a služby mohou dostat certifikát Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Certifikát má název Ecolabel. Poslední evropské předávání cen Ecolabel se konalo v Praze 22. 11. 2016. K výrobkům soutěžícím o tuto prestižní cenu patří i výrobky z oblasti TZB. Předpokladem pro získání certifikátu Ecolabel podle směrnic pro splachovací nádržky je splnění těchto požadavků:

Obr. 2 Certifikát udělovaný hospodárným spotřebičům
Obr. 2 Certifikát udělovaný hospodárným spotřebičům

Záchodové soupravy, jejichž úplný objem splachovací vody je více než 4,0 litru, a systémy splachování záchodů musí být vybaveny zařízením pro úsporu vody. Redukovaný objem splachovací vody při provozu zařízení pro úsporu vody musí být při uvádění na trh nižší než 3,0 l/spláchnutí, a to bez ohledu na tlak vody.

Systém splachování musí být opatřen seřizovacím zařízením, kterým může technik při instalaci nastavit objem splachovací vody s ohledem na místní parametry kanalizace. Úplný objem splachovací vody po seřízení podle návodu k montáži nesmí překročit 6 l/spláchnutí nebo 4 l/spláchnutí, pokud toaletní souprava není vybavena zařízením pro úsporu vody, a redukovaný splachovací objem po seřízení podle návodu k montáži nesmí překročit 3 l/spláchnutí.

Význam úspory vody

Šetření vodou má několik významů, k nejdůležitějším patří ekologický a ekonomický. Úsporou vody je možné nejen ušetřit peníze za její platbu, ale také se chrání příroda.

Obr. 3 Náklady na provoz různých splachovacích souprav za dobu jejich životnosti
Obr. 3 Náklady na provoz různých splachovacích souprav za dobu jejich životnosti

Pojem životnost produktu podle EU znamená: Na vybavení splachovacího záchodu se musí vztahovat záruka na opravu nebo výměnu na dobu nejméně čtyř let. Záruční podmínky se musí jasně vztahovat na těsnost spojů a všechny ventily v produktu. Původní náhradní díly nebo jejich ekvivalent musí být k dispozici po dobu nejméně deseti let od zakoupení produktu.

Norma pro splachovače vody

Pro všechny splachovače používané v ČR platí od května 2016 norma ČSN EN 14055+A1 91 4640 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. Všechny nové splachovače by měly odpovídat uvedené normě.

Splachovače se podle této normy rozdělují do tříd.

  • Třída 1: splachovače se jmenovitým splachovacím objemem do 4, 5, 6, 7 nebo 9 l
  • Třída 2: splachovače se jmenovitým splachovacím objemem 6 litrů nebo s dvojím spláchnutím, kdy se kombinuje maximální spláchnutí 6 l a redukované ne větší než dvě třetiny maximálního spláchnutí
  • Třída 3: splachovače třídy 1 určené pro pisoáry

Splachovač může být úsporný v případě, že sám je těsný a nepropouští samovolně vodu do mísy. Proto se u splachovačů provádí zkoušky těsnosti:

  • krátkodobá zkouška těsnosti; čeká se 15 minut po spláchnutí a následně se umístí na dobu 10 minut pod splachovací zařízení papír, měnící při navlhčení barvu,
  • dlouhodobá zkouška těsnosti; čeká se 2 hodiny po spláchnutí a následně se umístí na dobu 15 minut pod splachovací zařízení papír, měnící při navlhčení barvu.

Norma dále vymezuje odborné pojmy a popisuje jejich vysvětlení, jako např. střední splachovací proud, chemická či mechanická odolnost apod. Při splnění podmínek daných normou lze předpokládat, že použitý splachovač může být úsporný.

Pro názornost dva z pojmů uvedených v normě:

  • střední splachovací proud je roven 1,85 l vody/sec v případě úplného spláchnutí, popřípadě 1,6 l/s v případě spláchnutí redukovaným objemem vody,
  • splachovací zařízení je chemicky odolné, pokud nevykazuje netěsnost po 3000 cyklech zkoušky mechanické odolnosti a dlouhodobé zkoušce těsnosti.
Obr. 4 Splachování WC mísy nehospodárnou nádržkou s možností spláchnutí celého obsahu 10 litrů
Obr. 4 Splachování WC mísy nehospodárnou nádržkou s možností spláchnutí celého obsahu 10 litrů

Hospodárné splachování WC

V době, kdy se vodou nešetřilo, se splachovací nádrže vyráběly s objemem vody až 12 litrů. Staré klasické splachovací nádrže se měnily co do velikosti, ale také způsobu splachování. Potřeba úspory vody a technický pokrok je později změnily v hospodárné.

Postupem času vznikla řada různých opatření vedoucích ke splachování WC stále menším množstvím vody. Mezi úsporné splachovače, které se dnes instalují, patří např. dvoutlačítkové, tlakové, infračervené. Mimo to lze spořit vodu při splachování i jinými způsoby, ty nejpoužívanější jsou uvedeny v dalším textu.

Dvoutlačítkové splachovače

Ze všech úsporných způsobů splachování WC mís se používají nejdéle. Již před mnoha lety byly běžně osazované jak do veřejných prostor, tak v domácnostech. Jedno tlačítko slouží pro malé spláchnutí 3 litrů vody, druhým tlačítkem se splachuje 6 litrů vody. Dvoutlačítkové splachovače se používají jak pro klasické kombi WC, tak i pro mísy se zazděnou splachovací nádržkou. Zvýšení efektu úspory se dosáhne nastavením množství splachované vody, takže 3 nebo 6 litrů může být maximální množství vytečené vody. Vypouštěcí ventil ve splachovací nádrži je možno nastavit podle požadavku uživatele.

Obr. 5 Dvoutlačítkové splachování malé/velké
Obr. 5 Dvoutlačítkové splachování malé/velké
Obr. 5 Dvoutlačítkové splachování malé/velké
Obr. 6 Vypouštěcí ventil vkládaný do splachovací nádrže s možností nastavení množství vody
Obr. 6 Vypouštěcí ventil vkládaný do splachovací nádrže s možností nastavení množství vody

Tlakové splachovače

V malých prostorech, kde není možno nainstalovat běžnou splachovací nádrž, je možné použít jiný hospodárný způsob splachování. Zde se používají tlakové splachovače. Splachovací ventil je napojen na vodovodní potrubí a je umístěn nad klozetem. Z něj vede trubka do splachovacího prostoru WC mísy. Voda z ventilu teče tak dlouho, jak dlouho se tlačí na ventil. Uspořit množství splachované vody je možné tím, že se nebude na splachovací ventil tlačit dlouhou dobu. Tlak vody ve ventilu je stejný, jako ve vodovodní síti, což je obvykle mezi 3 až 6 bary.

Obr. 7 Tlakové splachování WC mísy
Obr. 7 Tlakové splachování WC mísy
Obr. 7 Tlakové splachování WC mísy
Obr. 8 Montážní rozměry pro osazení tlakového ventilu splachování WC
Obr. 8 Montážní rozměry pro osazení tlakového ventilu splachování WC

Aby tlakové splachovače správně fungovaly, musí být namontovány podle pokynů výrobce. U tohoto způsobu splachování se musí dodržet montážní rozměry tlakového ventilu od horní hrany WC mísy i od čisté podlahy.

Infračervené splachovače

Tento automatický splachovač funguje, pokud je napájen elektrickou energií. Splachování se spustí přiblížením ruky do blízkosti snímače nebo dojde k automatickému spuštění při opuštění WC (monitorování prostoru). Některé splachovače mají možnost manuálního spuštění při výpadku elektrického proudu nebo při úklidu. Množství splachované vody může být 6 l z továrního nastavení, nebo je toto množství nastavitelné v rozsahu 3,5 – 9 l podle požadavku uživatele. Proplach usazené vody se provádí automaticky každých 24 hod od posledního spláchnutí. Splachovací systém provádí monitorování místnosti, které je funkční až na vzdálenost 800 mm.

Obr. 9 Splachování WC infračerveným splachovačem 1 – přívodní kabel k elektronice, 2 – přívod vody, 3 – nerezový kryt, 4 – montážní krabice s ventilem, 5 – snímaný prostor, 6 – splachovací potrubí, 7 – WC mísa, 8 – infračervené čidlo
Obr. 9 Splachování WC infračerveným splachovačem 1 – přívodní kabel k elektronice, 2 – přívod vody, 3 – nerezový kryt, 4 – montážní krabice s ventilem, 5 – snímaný prostor, 6 – splachovací potrubí, 7 – WC mísa, 8 – infračervené čidlo

Obr. 9 Splachování WC infračerveným splachovačem 1 – přívodní kabel k elektronice, 2 – přívod vody, 3 – nerezový kryt, 4 – montážní krabice s ventilem, 5 – snímaný prostor, 6 – splachovací potrubí,
7 – WC mísa, 8 – infračervené čidlo

Splachování pomocí infračerveného systému je určeno pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze je použít pro WC s nádržkou. Reaguje na přítomnost osoby před snímačem po dobu delší než 7 sekund. Ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny. Doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s pomocí dálkového ovladače.

Infračervené systémy splachování se instalují pro WC mísy montované klasickým způsobem k podlaze nebo na stěnu a také do montážních rámů. Vzhledem k náročnosti montážních prací a potřebě provádět instalaci přesně, je třeba při instalaci postupovat a dodržet montážní rozměry podle návodu výrobce.

Obr. 10 Krabička s infračerveným splachovacím zařízením
Obr. 10 Krabička s infračerveným splachovacím zařízením
Obr. 11 Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel
Obr. 11 Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel
Obr. 12 Automatický infračervený splachovač WC osazený v montážním rámu
Obr. 12 Automatický infračervený splachovač WC osazený v montážním rámu

WC stop splachovač

Lze jej umístit do většiny splachovacích nádržek. V nich se zavěsí a zafixuje do přepadové trubice. Stop soupravu je možné využít jak ve starších typech s jedním tlačítkem, tak i v novějších dvoutlačítkových. Instalují se do nástěnných nádržek, kombi WC nebo do nádržek umístěných pod omítkou. Množství uspořené vody se reguluje přidáváním či odebíráním válečků v soupravě. Každý váleček znamená úsporu vody přibližně 14 %. Použití všech 5 válečků znamená úsporu asi 70 % splachované vody. Množství splachovací vody však musí být takové, aby došlo k bezpečnému spláchnutí obsahu WC mísy.

Obr. 13 Souprava válečků stop systému a jejich umístění do přepadové trubice
Obr. 13 Souprava válečků stop systému a jejich umístění do přepadové trubice
Obr. 13 Souprava válečků stop systému a jejich umístění do přepadové trubice

Obr. 13 Souprava válečků stop systému a jejich umístění do přepadové trubice
Obr. 14 Sáček Dry Planet Save-a-flush
Obr. 14 Sáček Dry Planet Save-a-flush

Dry Planet Save-a-flush

Pod tímto názvem se prodává sáček naplněný silikonovými krystaly. Tyto krystaly po vložení sáčku do WC nádržky absorbují vodu a po 6 hodinách se jejich objem zvětší až 100násobně. S každým spláchnutím lze ušetřit 1,2 litru vody. Sáček Save-a-flush je určen pro klasické, jednotlačítkové splachovače s libovolnou velikostí nádrže. Save-a-flush není určen pro moderní, úsporný dvoutlačítkový systém splachování.

Kombinace umyvadlo – WC

U nás patří k novinkám, avšak v zahraničí se tato kombinace používá již několik let. Jedná se u využití vody ke spláchnutí WC mísy, která již byla použita k umytí rukou. Umyvadlo je vždy umístěno výš než splachovací nádrž. Po spláchnutí WC začne téct čistá voda z vodovodu přes vodovodní baterii k mytí rukou. Tato použitá voda se následně uchová ve WC nádrži a je připravena ke spláchnutí. Možnosti spláchnutí jsou dvě – velké a malé (3 litry). Použitím vody z umyvadla pro splachování WC lze snížit spotřebu vody až o 25 % ve srovnání se standardním splachováním WC.

Obr. 15 Splachování klozetu v kombinaci umyvadlo – WC
Obr. 15 Splachování klozetu v kombinaci umyvadlo – WC
Obr. 15 Splachování klozetu v kombinaci umyvadlo – WC

Obr. 15 Splachování klozetu v kombinaci umyvadlo – WC
Obr. 16 Každá výtoková splachovací souprava musí mít zcela funkční těsnění
Obr. 16 Každá výtoková splachovací souprava musí mít zcela funkční těsnění

Závěr

Každý z uvedených způsobů splachování může ušetřit určité množství vody, které nemusí být malé. Předpokladem však je, že celé zařízení musí být na 100 % funkční. Je třeba kontrolovat zejména těsnění na výtoku. Zteřelé nebo prasklé těsnění může propouštět velmi malé, okem nepozorovatelné množství vody. Ušetřená voda by pak ušetřená nebyla. Všechny splachovací systémy vyžadují provádět kontrolu funkčnosti všech jejich částí a také jejich údržbu v určitých intervalech doporučených výrobcem.

Použitá a doporučená literatura

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_cs.pdf
http://www.econea.cz/dry-planet-save-a-flush/
http://voda.tzb-info.cz/zarizovaci-predmety/8126-uspora-vody-na-splachovani-v-revolucnim-reseni
http://voda.tzb-info.cz/uspory-voda-kanalizace/9833-moznosti-uspory-pitne-vody-v-budovach
http://voda.tzb-info.cz/uspory-voda-kanalizace/10596-doporuceni-eu-splachovaci-nadrzky-na-maximalne-5-litru-vody-a-ecolabel
https://www.alcaplast.cz/vyrobky/ventily/vypousteci-ventily/a08a-detail
https://www.ecoprodukt.cz/setreni.vody/wc.splachovac.s.umyvadlem/usporny.wc.splachovac.s.umyvadlem.aquadue.grandesys

 
 
Reklama