Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Umyvadla I

Umyvadlo je zařizovací předmět s jasným určením, který se vyskytuje v bytech, domech, průmyslových a zemědělských objektech ale i dopravních prostředcích. První díl seriálu popisuje počet, požadavky, umístění, rozdělení umyvadel podle montáže a podle konstrukce a tvaru.

Úvod

Podle ČSN EN 14688 Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody (říjen 2016) je umyvadlo zdravotnětechnický zařizovací předmět, určený především k mytí horní části těla, s jednou nebo více mísami, z nichž každá má odtokový otvor, s přepadem nebo bez něj a s otvorem (otvory) pro výtokovou armaturu nebo bez něj (nich). Další normou, která se týká umyvadel, je ČSN EN 31+A1 Umyvadla - Připojovací rozměry.

Počet umyvadel

Počet umyvadel závisí zejména na počtu uživatelů. Množství umyvadel v různých budovách a prostorech je dáno řadou níže uvedených předpisů:

 • Vyhláška 49/1993 Sb. ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 21. prosince 1992 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení; Změna: 51/1995 Sb., 225/1997 Sb., 184/1998 Sb., 219/2006 Sb., 558/2006 Sb.,
 • Vyhláška 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Změna: 292/2006 Sb.,
 • Vyhláška 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby,
 • Nařízení vlády 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.,
 • Vyhláška 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • Vyhláška 410/2005 Sb. ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb.,
 • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999),
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009),
 • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005),
 • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001),
 • ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení; Změna: a (7.1991); Změna: Z2 (9.2006),
 • ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (9.2006).

Běžné malé byty mají většinou jedno umyvadlo. Pro byty o 4 a více místnostech (dvougenerační) se doporučují 2 umyvadla. Rodinné domy jsou vybaveny tolika umyvadly, kolik jich majitel chce. Jejich umístění a další informace se uvádějí ve výkresové dokumentaci. Ve veřejných budovách, školských zařízeních a dalších budovách se počet umyvadel řídí některou z výše uvedených vyhlášek či norem. V administrativních budovách závisí počet umyvadel na počtu WC mís.

Požadavky na umyvadla

Podle normy ČSN EN 14688 musí umyvadla vyhovovat těmto požadavkům:

 • odolnost proti statickému zatížení,
 • změnám teploty (teplá 70 ± 2 °C) studená (15 ± 2 °C),
 • chemikáliím a barvicím prostředkům (kyseliny, zásady, alkoholy, bělicí a barvicí činidla, soli),
 • poškrábání (zkouší se diamantovým hrotem kuželového tvaru),
 • otěru (zkouší se válcovými kolečky pokrytými brusným papírem),
 • čistitelnost (umyvadlo musí vykazovat hladké a snadno čistitelné povrchové funkční plochy, které neabsorbují nečistoty a nemají ostré vnitřní kouty, jež by byly obtížně čistitelné),
 • ochrana proti přetékání (průtok přepadem nesmí být menší než hodnota odtoku podle třídy přepadu),
 • odtok vody (zkouška – do mísy se rozlije nejméně 1 litr vody, vizuálně se zkontroluje, zda voda odtekla do odtokového otvoru).

Tab. 1 Označení tříd přepadu umyvadel podle ČSN EN 14688

Třída přepaduOdtok vody (l/s)
CL 250,25
CL 200,20
CL 150,15
CL 100,10
CL 00-----

U dvojitého umyvadla lze připustit pouze jeden přepad, pokud je zajištěno přetékání z jedné mísy do druhé. Umyvadlo bez přepadu – umyvadlo s neuzavíratelným odtokem nebo blízká podlahová vpust smí být používány rovněž jako ochrana proti přetékání. V takovém případě se umyvadlo zatřiďuje do třídy přepadu CL 00.

Umístění umyvadel

Obr. 1 Umyvadlo umístěné na toaletě
Obr. 1 Umyvadlo umístěné na toaletě

Umyvadlo v nájemním či rodinném domě je obvykle umístěno v koupelně. V některých nájemních domech (paneláky) jsou postaveny také vícegenerační byty. Protože jsou určeny pro bydlení dvou generací, mají více obytných místností (obvykle 4 až 6) a samozřejmě dvě koupelny a dvě místnosti pro WC mísy. V mnoha nájemních domech se dříve stavěly byty s jedním umyvadlem běžné velikosti v koupelně a druhé malé umyvadlo (umývátko) se instalovalo na toaletu. Nikdy se neinstaluje jediné umyvadlo do místnosti s WC mísou.

Pokud je umístěno více umyvadel v umývárně, je nutno počítat s odvětráním vlhkosti z místnosti. Z jednoho umyvadla v koupelně nevznikne tolik vlhkosti, aby se muselo řešit samostatně odvětrání. Je třeba však vždy počítat, že při delším umývání se může do koupelny dostat více vlhkosti a umístění umyvadla by mělo být v takovém místě, aby nevznikl problém s odvodem vlhkosti. Umístění umyvadla by mělo být řešeno již v technické dokumentaci.

Rozdělení umyvadel podle montáže

Obr. 2 Běžné závěsné umyvadlo se sloupem
Obr. 2 Běžné závěsné umyvadlo s polosloupem
Obr. 2 Běžné závěsné umyvadlo; vlevo se sloupem, vpravo s polosloupem

Závěsná (klasická)

Těchto typů umyvadel se instaluje nejvíce. Mohou mít viditelnou (přiznanou) zápachovou uzávěrku nebo ukrytou za sloupem (nohou) nebo polosloupem (polonohou). Běžně se instalují v domácnostech, sportovních, kulturních provozovnách, podnicích, opravnách, veřejných budovách atd.

Nábytková

Součástí těchto umyvadel je malý kus nábytku – skříňka nebo šuplíky umístěné pod umyvadlem. Občas se stane, že si zákazník koupí klasické umyvadlo a později jej chce umístit do skříňky. To však vždy není možné, protože některá nábytková umyvadla se liší tvarem a jsou částečně glazurovaná, aby na nich skříňka držela. Nábytková umyvadla mohou být závěsná, ale ne všechna závěsná umyvadla mohou být použita jako nábytková.

Nábytková umyvadla mohou svými půdorysnými rozměry být menší než základová deska, stejně velké jako je základová deska nebo mohou být větší (nejčastěji přečnívá přední strana před skříňku). Tvar umyvadel je různý, měl by vyhovovat vzhledu interiéru koupelny nebo požadavkům zákazníka.

Obr. 3 Nábytková umyvadla - samostatné umyvadlo
Obr. 3 Nábytková umyvadla - dvojumyvadlo
Obr. 3 Nábytková umyvadla - v základové desce

Obr. 3 Nábytková umyvadla; vlevo samostatné umyvadlo, uprostřed dvojumyvadlo, vpravo v základové desce

Nábytková umyvadla mohou být osazena do základové desky nebo posazena přímo na skříňku. Pokud má umyvadlo tvar obdélníkový nebo čtvercový, je možné jej posadit na umyvadlovou skříňku, protože rozměry umyvadla a skříňky jsou shodné.

Některá nábytková umyvadla nepravidelného tvaru nebo s odkládacími plochami přečnívají přední stranou přes skříňku. Zde se jedná o komplet přímo z výroby. Tyto komplety se vyrábějí v různých rozměrech a zákazníci mají v současné době možnost velkého výběru jak podle tvarů, tak i velikosti umyvadla i skříňky.

Nábytková umyvadla mohou být samostatná nebo dvojumyvadla – obr. 3. Rovněž nábytková dvojumyvadla mají možnost osazení do nábytku samostatně jen se šuplíky, samostatně jen se skříňkami nebo kombinaci šuplíků se skříňkami.

Podle způsobu zabudování norma ČSN EN 14688 rozlišuje umyvadla následovně:

 1. zápustné umyvadlo; horní okraj mísy umyvadla spočívá na umyvadlové desce nebo skříňce,
 2. polozápustné umyvadlo; přední část mísy umyvadla přečnívá před přední okraj umyvadlové desky nebo skříňky,
 3. umyvadlo pod umyvadlovou deskou; horní okraj mísy umyvadla je ve styku se spodní plochou umyvadlové desky,
 4. dno mísy umyvadla je uloženo na umyvadlové desce nebo skříňce.

Zápustná umyvadla

Horní okraj mísy umyvadla spočívá na umyvadlové desce nebo skříňce. Zápustná umyvadla se osazují především ve velkých koupelnách, lépe ve větším prostoru vyniknou. Do desky jich může být zapuštěno i několik vedle sebe. Desky jsou praktické na úklid, protože záhybů je minimum, někde žádné. Čištění desek předepsanými prostředky je tím jednodušší. Desky se vyrábí z umělého mramoru, keramiky, nerezového plechu nebo plastu.

Obr. 4 Zápustná umyvadla s hladkou základovou deskou v různých výškách
Obr. 4 Zápustná umyvadla s hladkou základovou deskou v jednotné výšce

Obr. 4 Zápustná umyvadla s hladkou základovou deskou; vlevo v různých výškách, vpravo v jednotné výšce

Některé supermarkety, kulturní/sportovní zařízení, restaurace, hotely nebo velké benzinové pumpy mají zápustná umyvadla osazená v různých výškách. Tím je umožněno pohodlné umývání dospělých osob i malých dětí. Základové desky pro umývání dospělých osob mají výšku od podlahy přibližně 800 mm, desky pro děti jen okolo 500 mm.

Ve velkých (hromadných) umývárnách je zápustných umyvadel připevněných k základovým deskám až 5, výjimečně i více. Základové desky se vyrábějí s přední hranou nebo jen jako horní deska, ke které se přišroubuje přední stěna vyrobená z jedné dlouhé nebo více krátkých desek.

Zápustná umyvadla mohou představovat spolu se základovou deskou kus moderního koupelnového umění. Základové desky pro umyvadla mohou být pokryty různě velkými a barevnými keramickými obkladačkami. Deska na obrázku 5 je tvořena netradičně malými mozaikovými obkladačkami. Zápustná umyvadla se vyrábí ve všech běžných tvarech a mohou být zapuštěna do desek různých velikostí a materiálů. Tvary a velikosti základových desek i montáž se provádí na míru a přání zákazníka.

Polozápustná

Přední část mísy umyvadla přečnívá před přední okraj umyvadlové desky nebo skříňky. Pomocí těchto umyvadel lze vytvořit hezký design i netradiční řešení koupelny či umývárny. V základové desce nebo nábytkové skříňce může být zabudováno jedno umyvadlo a ponechán různě velký odkládací prostor nebo se může osadit také dvojumyvadlo.

Obr. 5 Zápustné nerezové umyvadlo osazené do mozaikových obkladaček
Obr. 5 Zápustné nerezové umyvadlo osazené do mozaikových obkladaček
Obr. 6 Polozápustná nábytková umyvadla - bez přepadového otvoru
Obr. 6 Polozápustná nábytková umyvadla - s přepadovým otvorem
Obr. 6 Polozápustná nábytková umyvadla; vlevo bez přepadového otvoru, vpravo s přepadovým otvorem

Umyvadlo pod umyvadlovou deskou

Horní okraj mísy umyvadla je ve styku se spodní plochou umyvadlové desky. Tento druh umyvadel se instaluje často v supermarketech, velkých obchodních či kulturních střediscích. Umyvadel se pod základovou desku osazuje vždy několik, běžně 3 až 6 kusů. Mezi umyvadly se musí dodržet předepsaná vzdálenost, která je v rozmezí přibližně 80 až 110 cm od středu jednoho umyvadla po střed sousedícího umyvadla. Osazení umyvadel se provádí podle prostorových možností umývárny. Umyvadla mohou být umístěna v jedné řadě vedle sebe nebo v řadách na sebe kolmých.

Obr. 7 Umyvadla osazená pod základovou desku - v jedné řadě
Obr. 7 Umyvadla osazená pod základovou desku - v řadách na sebe kolmých

Obr. 7 Umyvadla osazená pod základovou desku; vlevo v jedné řadě, vpravo v řadách na sebe kolmých

Umyvadlové mísy (na základovou desku) – dno mísy umyvadla je uloženo na umyvadlové desce nebo skříňce. Na základovou desku mohou být připevněna umyvadla jakéhokoliv vzhledu, tvaru a velikosti. Vhodná kombinace umyvadla s deskou umí proměnit každou koupelnu ve stylovou místnost. Na desce může být osazeno umyvadlo keramické, skleněné nebo i kamenné.

Obr. 8 Umyvadla osazená na základové desce - jedno samostatné umyvadlo
Obr. 8 Umyvadla osazená na základové desce - dvě samostatná umyvadla
Obr. 8 Umyvadla osazená na základové desce - dvojumyvadlo

Obr. 8 Umyvadla osazená na základové desce; vlevo jedno samostatné umyvadlo, uprostřed dvě samostatná umyvadla, vpravo dvojumyvadlo

Rozdělení umyvadel podle konstrukce

Bezotvorová umyvadla nemají otvor pro připevnění baterie. Jsou určena pro montáž nástěnné baterie nebo baterie umístěné v základové desce. Jedná se o samostatná umyvadla v domácnostech nebo o vícenásobná umyvadla osazovaná do základových desek ve velkých obchodních centrech či kulturních (sportovních) střediscích.

Obr. 9 Bezotvorová umyvadla
Obr. 9 Bezotvorová umyvadla
Obr. 9 Bezotvorová umyvadla

Obr. 9 Bezotvorová umyvadla

Jednootvorová patří k velmi běžným umyvadlům; stojánková baterie může být připevněna k umyvadlu z pravé strany, z levé strany nebo uprostřed umyvadla. Nejčastěji bývá otvor pro baterii umístěn uprostřed umyvadla. Dříve se vyráběla také umyvadla se dvěma otvory při připojení samostatných výtokových ventilů nebo baterií připojovaných z umyvadla.

Obr. 10 Umyvadlo s otvorem uprostřed pro stojánkovou baterii - pákovou
Obr. 10 Umyvadlo s otvorem uprostřed pro stojánkovou bateri - s ovládacími kolečky
Obr. 10 Umyvadlo s otvorem uprostřed pro stojánkovou baterii - se dvěma otvory

Obr. 10 Umyvadlo s otvorem uprostřed pro stojánkovou baterii; vlevo pákovou, uprostřed s ovládacími kolečky, vpravo se dvěma otvory

S přepadem Přepad (přepadový otvor) slouží jako bezpečnostní pojistka proti vytopení domácnosti a sousedů. Pokud tedy někdo zapomene zavřít výtok vody z baterie, voda z umyvadla nepřeteče. Další výhodou je, že se může v umyvadle prát drobné prádlo. Umyvadla se vyrábějí s přepadovým otvorem na levé straně, na pravé straně nebo uprostřed umyvadla.

Obr. 11 Umyvadlo s přepadem uprostřed umyvadla
Obr. 11 Umyvadlo s přepadem na pravé straně umyvadla
Obr. 11 Umyvadlo s přepadem na levé straně umyvadla

Obr. 11 Umyvadlo s přepadem; vlevo uprostřed umyvadla, uprostřed na pravé straně, vpravo na levé straně umyvadla

Bez přepadu Umyvadlo bez přepadu je vzhledově hezčí. Nemá však pojistku proti přetečení vody. Proto se doporučuje připevnit k umyvadlu neuzavíratelnou odtokovou soupravu. Je to speciální odpadový ventil s volným odtokem. Při správném namontování k umyvadlu a používání podle návodu výrobce, nemůže dojít k přetečení vody z umyvadla. Horní část je vyrobena z nerezové oceli nebo s povrchem upraveným pochromováním.

Obr. 12 Umyvadlo bez přepadu
Obr. 12 Umyvadlo bez přepadu
Obr. 13 Neuzavíratelná odtoková souprava pro umyvadla bez přepadového otvoru
Obr. 13 Neuzavíratelná odtoková souprava pro umyvadla bez přepadového otvoru
Obr. 13 Neuzavíratelná odtoková souprava pro umyvadla bez přepadového otvoru

Rozdělení umyvadel podle tvaru

Tvar umyvadla je vhodné sladit s celkovým designem koupelny. Pokud například uživatel dává přednost ostřejším hranám, vybere si hranaté umyvadlo. Nejpoužívanějším tvarem umyvadla je půlkruh. Umyvadlo je ergonomické a snadno se udržuje. V nabídce jsou také tvary elipsy, čtvercové, obdélníkové a další. Výrobní technologie jsou dnes na takové úrovní, že umožňují vyrobit umyvadlo téměř libovolného tvaru. V ZOO ve Zlíně je v pavilonu rejnoků veřejností používáno umyvadlo na obrázku 14.

Obr. 14 Dvojumyvadlo zvláštního tvaru
Obr. 14 Dvojumyvadlo zvláštního tvaru
Obr. 15 Ukázka umyvadel méně obvyklých tvarů s odkládacími plochami
Obr. 15 Ukázka umyvadel méně obvyklých tvarů s odkládacími plochami
Obr. 15 Ukázka umyvadel méně obvyklých tvarů s odkládacími plochami

Zvláštní skupinu tvoří rohová umyvadla. Osazují se do rohu místnosti, takže musí mít dvě stěny na sebe kolmé. Umyvadla mohou být i kulatá, avšak osazená do základové desky, která se připevňuje do rohu místnosti. Umyvadla rohová se vyrábí jako středně velká umyvadla nebo malá rohová umývátka osazovaná na toaletách vedle WC mísy.

Obr. 16 Rohová umyvadla - v základové desce
Obr. 16 Rohová umyvadla - samostatné rohové umyvadlo

Obr. 16 Rohová umyvadla; vlevo v základové desce, vpravo samostatné rohové umyvadlo

[1] https://www.svetkaravanu.cz/umyvadla-a-vanicky
[2] http://www.koupelny-sanita.cz/umyvatka ostré hrany či oblé křivky
[3] ČSN EN 14688 Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody (říjen 2016)
[4] ČSN EN 31+A1 Umyvadla - Připojovací rozměry
[5] https://voda.tzb-info.cz/109815-glynwed-uvadi-na-trh-nove-plastove-umyvadlo-abu-compact
[6] https://www.onlinekoupelny.cz/jak-vybrat/jak-vybrat-umyvadlo