Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rodinný bazén - věrný přítel (XI)

Končící léto přináší i konec našeho seriálu o výstavbě rodinných bazénů. Povídali jsme si, na co bychom neměli zapomenout jsme-li potencionální vlastníci bazénu, či navrhujeme-li bazén pro našeho klienta. Toto závěrečné číslo jsem zprvu chtěl věnovat problematice zákrytových systémů pomocí "skleníků" nebo plošných krytů vodní hladiny vhodných i do interiérových bazénů, doplňků pro dočištění bazénové vany a odvlhčení bazénových hal. Okolnosti mě však nasměrovaly na aktuální téma: Co s bazénem před a po povodni?

Příchodem velké vody přestává být náš bazén "věrným přítelem", naopak nám přináší spoustu problémů a starostí. Je-li bazén jednodušší konstrukce (nafukovací či montovaný) je nejlépe ho při včasném varování vypustit a sbalit, odmontovat a co možná nejvýše uskladnit i motorové součástky, aby se neocitly ve vodě. Tyto bazény jsou na příchod vody nejnáchylnější a pokud je nestačíme včas odklidit, lze téměř s jistotou říci, že dojde k jejich úplnému zničení.

Máme-li bazén zřízený jako samostatný stavební objekt, či součást obytného stavení, nemůžeme s ním před velkou vodou utéci a musíme se proto postarat, aby povodeň na bazénu a příslušenství zanechala co nejmenší následky. Bazén by vždy měl být napuštěn vodou, aby byl dostatečně zatížen a vyrovnával tak vztlak působící vody. Zcela bezpředmětné je jeho zakrývání ať už skleníkovými konstrukcemi či deskovými zákryty hladiny nebo plachtami - s tím vším si povodňová vlna zcela hravě poradí. Stavební konstrukce bazénu by sama měla vodě odolat, pokud voda neodnese i celé jeho okolí. U bazénů pokrytých fólií může nastat protržení po nárazech unášených předmětů, bazény opatřené keramikou nebo v celonerezové konstrukci by měly pravděpodobně vydržet.
Problém nastává, jak ochránit instalovanou technologii. Vždy je vhodné dopředu odvézt všechny chemikálie, odpojit elektrický proud a demontovat elektrické motory a citlivé součástky - sondy, regulační prvky, dávkovače apod. A pak již jen očekáváme, co nám voda nejen s obydlím, ale i s naším věrným přítelem - bazénem udělá.

Povodeň přešla a my začínáme bilancovat důsledky jejího působení. Voda v bazénu je kalná, plná bahna i velkých naplavenin. V tomto okamžiku je nejlepší ji nevyčerpávat a s řešením náplně bazénu počkat, až se sníží i hladina podzemní vody v bezprostředním okolí bazénu, jinak by nám bazén mohl vyplavat. Naši pozornost zaměříme zatím na zázemí bazénu. Pokud nás povodeň zastihla nepřipravené a technologické prvky úpravny vody nebyly demontovány a uskladněny mimo zátopovou vodu, musíme nejprve provést řádné odbahnění tlakovou vodou celého prostoru strojovny i všech technologických prvků, samozřejmě s vypnutým přívodem elektrického proudu. Při tomto kroku se odstraní zbytky chemikálií, které dosud voda neodnesla. Demontovatelné součásti se rozmontují a řádně propláchnou každá zvlášť. Je potřebné očistu zařízení od kalů a všech nečistot provést důkladně, jinak může při konečném spuštění dojít k zadření nebo zničení technologického prvku.

Druhý stupeň likvidace spočívá v důkladném vysušení všech prvků i celého prostoru strojovny, resp. strojní jímky. Teprve pak je možné provést zpětnou montáž a přezkoušení chodu jednotlivých zařízení. U elektrických zařízení je potřebné vědět, že nikde nezůstala žádná voda ani vlhkost, než je připojíme pod napětí. Lze předpokládat, že bude třeba některé prvky, které již nepůjde uvést do chodu, vyměnit. Pro tuto příležitost doporučuji vzpomenout si, která firma nám technologické zařízení dodávala, resp. typ zařízení, aby bylo možné záměnu provést.

Třetím stupněm likvidace povodně z bazénu je vlastní čištění bazénu a jeho okolí. Z bazénu musíme nejprve vyjmout velké mechanické naplaveniny - větve, kameny apod. Je-li již snížená hladina podzemní vody, můžeme začít s vypouštěním vody z bazénu, nejlépe spojené s promícháváním kalů, aby odcházely spolu s vodou. Nejjednodušší situaci mají ti, kteří mohou bazén vypustit gravitačně, t.j. otevřou uzávěr dnové výpustě a voda sama odtéká. Problematičtější je, je-li voda z bazénu při vypouštění přečerpávána cirkulačním čerpadlem úpravny vody. Tato čerpadla jsou konstruována pouze na čerpání čisté vody a v případě čerpání povodňových kalů se sníží jejich životnost, nebo může dojít až k jejich úplnému zničení. Je-li tedy bazén umístěn se svým dnem pod úrovní kanalizace a vodu z bazénu lze pouze přečerpávat, doporučuje se místo cirkulačního čerpadla použít kalové čerpadlo. Po vyčerpání vody z bazénu se provede mechanické odstranění zbylých nánosů. Zde je situace jednodušší u povrchů keramických a nerezových, které jsou odolnější než povrchy plastové. U plastových hrozí mechanický oděr povrchu, u fóliových povrchů při použití drastičtějších mechanických prostředků (lopat) i protržení. Nesmíme zapomenout ani na bezprostřední okolí bazénu - ne každý bazén je postaven tak, aby se zamezil zpětný splach z ochozů do bazénu nebo cirkulace. Majitelé bazénů s přelivným žlábkem musí navíc stejnou očistu jako na bazénu provést i na žlábku a akumulační jímce.

Po odstranění hrubých kalů se provede důkladný oplach stěn a dna bazénu (přelivného žlábku i akumulační jímky) tlakovou vodou. Nikdy by neměla chybět povrchová desinfekce prostor, a to jak strojovny nebo strojní jímky, tak i bazénu, případně přelivového žlábku a akumulační jímky. Povodeň totiž může přinést kal i s obsahem žumpy či celé kanalizace z horního toku řeky a není jisté, jeké druhy mikroorganizmů se nyní koupou v bazénu místo nás. Při desinfekci je potřeba uvážit vhodný desinfekční prostředek - u bazénů s keramickým obkladem nebo celonerezových lze bez problémů využít cenově dostupných chlorových preparátů - chlornanu sodného nebo SAVA i v dosti vysoké koncentraci, u bazénů plastových a s fólií by mohlo dojít k vyblednutí povrchu, případně k vytvoření světlých skvrn na povrchu a je proto potřeba postupovat uvážlivěji - nejlépe vyjít z návodu dodavatele daného materiálu. V případě použití chlorových prostředků je nezbytné mít ochranné pomůcky: štít chránící oči i celý obličej, v uzavřeném prostoru raději plynovou masku, na sobě gumovou zástěru, gumové rukavice a holinky. Počítejme s tím, že běžné tkaniny se po styku s "tekutým chlórem" při prvním vyprání rozpadnou. Chlorovému přípravku je potřebné dát dostatečnou dobu působnosti - nejlépe 1-2 hodiny dle použité koncentrace. Po té se provede celkový oplach.

Máme-li překontrolované strojní vybavení úpravny vody včetně provedené elektrorevize, vyčistěné prostory i bazén, můžeme začít s napouštěním. V případě napojení na fungující veřejný vodovod by nemusely být další problémy. Ty ale nastanou, plníme-li bazén z vlastní studny, přes kterou se také přelila povodňová vlna. Pak je nutné v předstihu ze studny odčerpat nanesené kaly a provést nárazovou desinfekci vhodným prostředkem určeným k sanitaci pitných vod - jejich seznam lze získat i na www stránkách Státního zdravotního ústavu. Dá se předpokládat, že díky povodni bude zhoršená kvalita napouštěné vody. Spustíme proto cirkulaci vody přes úpravnu vody do trvalého chodu včetně dávkování chemikálií - doporučuje se zvýšit dávkovaný koagulant na cca dvojnásobek a stejně tak i dávku používaného desinfekčního činidla. Nečistoty ze dna a stěn bazénové vany je potřebné po jejich usazení odstranit pomocí podvodního vysavače.

Povodeň je věc strašná, protože se stoupající proudící vodou se nedá nijak bojovat. Vytváří pocit bezmocnosti, zničí spoustu věcí. I autor tohoto seriálu se ocitl svým bydlištěm v zatopené oblasti a dosud žije kočovným životem mezi příbuznými a kamarády. Je jasné, že v případě povodně v ložnici a kuchyni, je otázka povodňové vlny v bazénu naprosto podružná. Máte-li pod hlavou mokrý polštář, jistě není chuť na to jít si zaplavat. Tento článek je určen pro chvíli, kdy už se akutní důsledky povodně vyřešily a je chuť vytvořit ze svého rodinného bazénu opět věrného přítele, jako byl před živelnou pohromou.


Moji milí čtenáři,
letní seriál o výstavbě rodinných bazénů tímto končí. Neuzavírá se ale tím celá problematika tohoto oboru, který je dosti rozsáhlý a zasahuje do různých stavebních a technologických profesí. Co jsem chtěl tímto seriálem říci? Chceme-li si pořídit vlastní bazén, musíme si sami přiznat, k čemu ho budeme používat, kolik chceme do něj investovat, máme-li dost na provoz a je-li v místě dostatek energie, vody a možnost vypouštění. Od toho se pak bude odvíjet i to, jaký bazén by byl nejvhodnější a jak ho vybavíme dalšími technologickými prvky. Pokud si nepořizujeme bazén jako výrobek, ale zhotovuje se jako atypický stavební objekt, měl by ho navrhovat zkušený projektant specialista - bazénář. To, co utratíte za dobře zpracovaný projekt, to se vrátí menšími problémy při realizaci i následném provozu. Jako každé jiné zařízení vyžaduje bazén i pravidelnou údržbu. Jen tak bude tím, co jsme si dali do názvu seriálu - "věrným přítelem" svému uživateli.

Ing. Milan Šmíd
projekční ateliér Bazénservis