Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rodinný bazén - věrný přítel (II)

Seriál navazuje na předchozí část, kdy jsme si povídali o volbě bazénu dle místa použití a jeho umístění vzhledem k okolnímu terénu. Tento krok je poměrně důležitý - bazén, který je napevno "zakotven" v zahradě, nebo trvale umístěný ve vile již nikam nepřemístíme. Ani ve chvíli kdy zjistíme, že nám vadí ve vjezdu do garáže, nebo do něj padáme vždy ráno, když jdeme z ložnice do koupelny. Můžeme vám proto doporučit nelitovat "pár peněz" a poradit se se zkušeným architektem. Ke konzultaci si přizvěte i profesionálního "bazénáře". Tyto peníze nebudou vyhozené!


3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE K VÝSTAVBĚ

Pořizujeme-li si venkovní bazén nafukovací nebo montovaný na terén, nepotřebujeme téměř žádnou předběžnou přípravu. Zajdeme do obchodu a koupíme bazén jako každé jiné spotřební zboží. Prodejce je dle zákona povinen nám k výrobku dodat záruční list a návod na montáž a obsluhu v českém jazyce. Nejsme-li si jisti svou praktickou zručností s montáží, je vhodné si přizvat osobu již znalou, případně požádat prodejce o dohled odborného technika. Někteří prodejci dokonce odborným dohledem nad montáží podmiňují platnost záruky na dodávaný bazén a úpravnu vody.

Bazén se pak montuje na vyrovnaný terén zbavený ostrých předmětů - kamínků, větviček apod. Vhodné je pod bazén natáhnout ochrannou fólii nebo použít geotextílii na ochranu dna bazénu. Uvědomme si, že malý bazén o průměru 3 m a hloubce vody 0,9 m má po napuštění hmotnost 6,4 tuny a touto tlakovou silou působí bazén na podklad a zpětně terén na bazénové dno. Fóliové dno bazénu nám pod vodou "obkreslí" každou nerovnost nebo nepravidelnost terénu a při tlaku vody může dojít k protrhnutí dna a nekontrolovanému úniku vody z bazénu.

Bazény nafukovací a montované na povrch jsou nejjednodušší a nejlevnější formou možného koupání. Jsou vhodné pouze pro sezónní krátkodobé použití. Jejich životnost je též velmi krátká. Voda v těchto bazénech se buď neupravuje a pouze vyměňuje, nebo má takovýto bazén jednoduchou malou úpravnu zajišťující pohyb vody a jednoduché filtrování přes papírovou, látkovou nebo molitanovou výměnnou filtrační vložku. Ze stavebního hlediska na nich není co řešit, proto je opustíme a budeme se věnovat bazénům zabudovaným napevno do zahrady nebo interiéru.


vnitřní rodinný bazén se zatahovací lamelovou rohoží
Polozapuštěné a zapuštěné bazény "trvalého" charakteru můžeme považovat již za drobnou či jednoduchou stavbu a podléhají tak ustanovení Stavebního zákona (Zák. č. 50/1976 Sb. ve znění Zák. č. 109/2001 Sb. a pozdějších novel). Podle něj stavby (a tím i bazény) do zastavěné plochy 16 m2 a hloubky do 3 m je možně stavět na základě "ohlášení stavebnímu úřadu" (drobná stavba), pokud stavební úřad nestanoví do 30-ti dnů v konkrétním případě jinak. Bazény s plochou nad 16 m2 se mohou posuzovat jako "jednoduché stavby" a je potřebné získat ke stavbě stavební povolení a k užívání pak i kolaudační rozhodnutí, které potvrdí, že byl bazén zbudován tak, jak byl povolen. V obou případech (ohlášení i stavební povolení) je vhodné uvádět do předkládaných materiálů na stavební úřad kromě dispozičního řešení bazénu na pozemku i zdroje vody, energií a způsob likvidace vypouštěných vod. Stavební úřad má právo si vyžádat stanovisko dotčených orgánů a osob (i sousedů) ke stavbě, ke svým rozhodnutím má danou zákonnou lhůtu 6 týdnů. Stavět bez povolení se nemusí vyplatit - pokuty za "černou stavbu" pořízení bazénu prodraží a stavební úřad má i pravomoc takto postavený bazén nechat odstranit na náklady stavebníka. Provádět výstavbu může odborná firma s oprávněním nebo i stavebník sám svépomocí, pokud je vedení stavby zajišťováno oprávněnou osobou (středoškolák stavebního směru s min. 5 lety praxe nebo vysokoškolák stavebního směru s min. 3 roky praxe).


4. SEZNAM ZÁKONŮ, NOREM A VYHLÁŠEK

Uváděný seznam slouží pouze pro první orientaci - platí všeobecně pro jakoukoliv stavbu a tím i pro rodinné bazény. Předem upozorňuji, že v případě navrhování bazénů komunálních (veřejných) i v podobě pro hotely nebo penziony, je rozsah předpisů daleko širší. V současné době není zvláštní norma stanovující technické požadavky na rodinné bazény a projektanti - bazénáři vychází většinou ze zahraničních pramenů, vlastních zkušeností a přihlížíme též k hygienickým předpisům a normám pro veřejné bazény v jejich technické části.

Zák. č. 17/92 Sb. O životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 244/92 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 50/76 Sb. Stavební zákon, ve znění Zák. č. 109/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu
Vyhl. 131/1998 Sb. O územně plán. podkladech a územně plán. dokumentaci
Vyhl. 132/1998 kterou se provádí některá ustanovení Stavebního zákona
Zák. č. 254/2001 Sb. Vodní zákon a navazující prováděcí vyhlášky
Zák. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon
Vyhl. 37/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
ČSN 322000 Elektrická zařízení - elektr. instalace plaveckých bazénů a fontán
ČSN 755301 Vodárenské čerpací stanice
ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlah. potrubí
ČSN EN 940910 Vodní sluzavky s výškou přes 2 m

Zákony, normy a vyhlášky se v současné době velmi rychle mění a doplňují, takže každý projektant si musí jejich seznam a znění doplňovat a obnovovat.

 
 
Reklama