Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rodinný bazén - věrný přítel (VII)

V průběhu našeho miniseriálu o rodinných bazénech jsme si pověděli, jak zvolit místo pro bazén, vybrali si materiál bazénu i povrchovou úpravu a zvolili i odpovídající velikost bazénu vzhledem k jejich uvažovanému využití. Aby byl bazén opravdu věrným přítelem, musí v něm být i krásná čistá voda. Proto se v dalších pokračováních podíváme, jak zajistit čistotu vody pomocí úpravny vody.

Bazény bez jakékoliv úpravy vody jsou pouze ty nejmenší, přenosné dětské, kde nikomu nevadí, že se voda často vypustí a napustí se čerstvá. V bazénu je pouze několik desítek, resp. stovek litrů vody a ty lze většinou úspěšně využít ještě např. k zálivce zahrady. U každého většího bazénu, s obsahem vody počítaným v m3, by však úpravna vody neměla chybět.Obr. 1 - Schema bazénu se závěsnou filtrací
Jaký význam má úpravna vody u bazénu a z čeho se skládá?

Úpravna vody je technologický soubor zajišťující záchyt nečistot ve vodě obsažených a následnou úpravu parametrů vody do požadované kvality. Často se můžeme setkat i s výrazem sice odborně nesprávném, ale hojně používaném i mezi bazénovými prodejci "čistička", ale odborné kruhy mluví o čištění vod pouze v případě vod odpadních, kdežto u čistých vod, kterými bazénové vody bezesporu jsou, se jedná o úpravu vody. Hlavními prvky technologie úpravy bazénové vody pro rodinné bazény jsou filtry, na kterých dochází k záchytu mechanických nečistot a čerpadla, která zajišťují pohyb vody z bazénu přes filtr a po přefiltrování zpět do bazénu. Dalšími prvky technologického souboru úpravny vody pak jsou ohřev vody (tepelný výměník nebo přímotopné zařízení), dávkovače chemikálií pro chemickou úpravu a hygienické zabezpečení vody, prvky automatické regulace chodu úpravny a měřící prvky. Dnes si budeme všímat pouze filtrů a čerpadel.

U stavebnicových montovaných bazénů je problém volby vhodné filtrace většinou vyřešen za zákazníka: bazén má již k sobě výrobcem určenou úpravnu, která se montuje spolu s bazénem svépomocí nebo montážní firmou. Stavebník, který si zhotovuje bazén jako atypický objekt, však musí uvážit, jaký typ úpravy zvolí. Podívejme se proto, jaké systémy nabízí náš trh.

Podle umístění vzhledem k bazénu můžeme úpravny dělit na vnější a vnitřní. Vnitřní úpravny se umisťují přímo dovnitř bazénu (Obr. 1). Jejich výhodou je, že nepotřebují žádný potrubní rozvod, všechno zařízení je umístěno v jednom kompaktním celku, který se v bazénu postaví na dno nebo zavěsí na stěnu bazénu. Bazén pak může mít celistvé stěny i dno bez nutných prostupů pro přívod a odběr vody. Vzhledem k těmto výhodám se tento systém používá u přenosných montovaných bazénů. Nevýhodou je, že úpravna vody vytváří v bazénu "překážku", které je nutné se při vodních radovánkách vyhýbat, aby nedošlo k jejímu poškození. Hydraulicky představují vnitřní úpravny nedokonalou výměnu vody v bazénu - odběr vody k úpravě a přívod zpět do bazénu probíhá pouze v jednom místě. K zařízení nelze připojit další prvky úpravy vody (řízenou chemickou úpravu a temperaci), proto se tento systém využívá jen u těch nejjednodušších malých sezónních rodinných bazénů. Asi jedinou výjimkou je vnitřní systém úpravny vody instalovaný panelově do schůdků bazénu, kdy je úpravna vody dokonale chráněna před poškozením, prostor schůdků umožňuje vkládat i další technologické prvky. Tento způsob by bylo možné posuzovat jako přechodový mezi vnitřními a vnějšími úpravnami pro rodinné bazény. Problémem u těchto úpraven je ale okamžik - kdy chceme bazén zcela vypustit. Protože tyto bazény většinou nejsou řešeny s dnovým odpadem, předpokládá se jejich vyčerpávání pomocí cirkulačního čerpadla úpravny vody s napojením přenosné hadice, nebo vložením ponorného čerpadla do bazénu. Ten, kdo si to jednou zkusí, by si příště jistě vybral jiný typ bazénu.Obr. 2 - Strojovna úpravny vody pro 2 rodinné bazény

Obr. 3 - Úpravna vody umístěná v jímce vně bazénu

Vnější úpravny vody mají technologii pro úpravu vody instalovanou mimo bazén a s bazénem je propojena pomocí potrubních systémů (obr. 3). Je jasné, že se tak jedná o složitější systém než u úpraven vnitřních a má význam zvláště u trvale instalovaných větších nebo hodně zatěžovaných bazénů. Úpravna může být instalována nejen vedle bazénu, ale lze ji umístit i do poměrně velké vzdálenosti od bazénu. Umožňuje pak pro venkovní bazény instalaci dovnitř objektu, kde je snadno přístupná údržbě a obsluze, ale nepřístupná "nezvaným hostům". Přechodovým stádiem mezi vnitřní a vnější úpravnou jsou typové malé úpravny u montovaných bazénů propojené se skimmerem a vstupní tryskou pouze pomocí hadice. Tyto úpravny jsou sice umístěné vně tělo bazénu, ale funkčně pracují jako úpravny vnitřní.

Vnější úpravny umožňují volbu i větších a dokonaleji fungujících technologických prvků, doplnění temperace, automatizace provozu technologie, měřící a regulační prvky podle přání a finančních možností zákazníka. V bazénu lze díky potrubnímu systému volit i způsob přívodu a odběru vody a docílit tak lepší systém výměny vody v bazénu (Obr. 4).Obr. 4 - Schema umístění úpravny vody ve vlastní "strojovně"


Filtr tvoří hlavní čistící prvek v úpravně bazénové vody. Dělíme je především podle druhu filtračního materiálu, který zajišťuje záchyt mechanických nečistot ve vodě obsažených:
  • kartušové, látkové, pěnové (molitanové)
  • pískové
  • náplavové
Filtry kartušové, pěnové a látkové mají uvnitř obalu vložku uvedeného materiálu, která zachytává z protékající vody mechanické nečistoty od velikosti několika jednotek nebo desítek mikronů. Filtrační vložka je vyjímatelná k čištění, které se provádí proplachem vodou mimo tělo filtru. Životnost vložky je omezená, po jejím ukončení se vyjme a nahradí novou. Výhodou těchto filtrů je velmi jednoduchá konstrukce a od toho se odvíjející nižší pořizovací cena. Při volbě tohoto druhu filtrace je nutné zhodnotit, jak často bude při daném provozu bazénu nutné vložku měnit a jak se tato výměna odrazí v provozních nákladech bazénu. Nevýhodou je, kromě nutné výměny vložky, i velmi malá kalová kapacita těchto filtrů, takže jsou použitelné pouze u málo zatížených bazénů. Nejčastěji se tento způsob filtrace uplatňuje u vnitřních úpraven vody nebo u rodinných vířivek.


Obr. 5 - Pískový filtr
pro větší rodinný bazén
Filtry pískové převažují u vnějších úpraven vody. Jsou tvořeny tlakovou nádobou naplněnou křemitým filtračním pískem, přes který je bazénová voda filtrována. Písková vrstva zachytává mechanické nečistoty a zespodu písku je pak odebírána přefiltrovaná voda. Tyto filtry jsou uzavřené, otevírají se pouze při revizi, písková filtrační vrstva má životnost cca 10-20 let. Čištění filtračního písku se provádí obráceným způsobem než při filtraci: prací (bazénová) voda je přiváděna zespodu pod pískové lože, proplachuje písek a vymývá z něj zachycené nečistoty. Použitá prací voda s nečistotami je odváděna do odpadu. Ovládání filtru, t.j. přepínání z filtrace na praní apod., je u pískových filtrů pro rodinné bazény zajišťováno jednoduše pomocí jednoho šesticestného ventilu, který může být i automaticky ovládán. Pískové filtry mají složitější konstrukci než filtry vložkové, tomu odpovídá i vyšší pořizovací cena. Ta je pak kompenzována nižšími provozními náklady, kdy není nutná tak častá výměna náplně filtru.

Filtry náplavové tvoři speciální kategorii filtrů, kdy tenkou filtrační vrstvu tvoří speciální rozsivkové zeminy. Jde o principielně jednoduchý systém nízkotlaké, resp. podtlakové filtrace se záchytem i velmi malých nečistot. Vzhledem k časté obměně filtračního materiálu (při každém praní filtru) patří k provozně dražším zařízením, ne často u nás používaným.

Čerpadla zajišťují u úpravy bazénové vody výměnu vody v bazénu a její průtok přes filtr. Fungují asi tak, jako srdce pro krev živočichům a pro úpravu vody jsou proto životně důležité. Čerpadla se výrazně liší u úpraven instalovaných přímo v bazénu od úpraven vnějších.

Vnitřní úpravny mají většinou malovýkonová čerpadla, která jsou umístěna za filtrem a čerpají tak již přefiltrovanou vodu. Vzhledem k tomu, že jsou umístěna v bazénu s koupajícími se osobami, pracují pouze s bezpečným napětím 12 V. Musí mít vodotěsně zabezpečený motor, který je chlazen protékající vodou, takže je možné je spouštět pouze ponořené do vody.

Vnější úpravny nasávají vodu z bazénu před filtrem i s přiváděnými mechanickými nečistotami, proto mají před vstupem vody do čerpadla předřazený lapač hrubých nečistot (lapač vlasů). Od těchto čerpadel požadujeme většinou vyšší výkony na překonání tlakových ztrát na filtru a v potrubních rozvodech, proto bývají tato čerpadla výkonnější. Pracují s napětím 220 nebo i 380 V. Většina nabízených bazénových čerpadel je v provedení plastovém, případně bronzové nebo nerezové konstrukce, aby byla zajištěna dlouhá životnost i pro prostředí bazénové vody.Obr. 6 - Nerezové bazénové čerpadlo
 
Obr. 7 - Plastové bazénové čerpadlo s lapačem vlasů

 
 
Reklama