Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rodinný bazén - věrný přítel (VIII)

V minulém pokračování jsme se zaměřili na základní technologii úpravy bazénové vody v rodinných bazénech - separaci mechanických nečistot na bazénových filtrech. Povídání jsme uzavřeli u srdce úpravny vody - cirkulačního čerpadla. Dnes se zaměříme na způsoby výměny vody v bazénech - cirkulaci.

Výměna vody u bazénů s úpravnou uvnitř bazénu probíhá v jednom prostoru uzavřeném stěnami a dnem bazénu. Dle obr.1 v minulém dílu je nátok hladinou a výtok ve stejném místě tryskou. Využívá se zde oblého (většinou kruhového) tvaru bazénu a tryska bývá směrována tak, aby docházelo ke kruhovému pohybu vody v bazénu. K čištění vody však dochází pouze při hladině bazénu, ostatní spodní vrstvy jsou promíchávány pouze pohybem koupajících.

Pokud je úpravna vody instalována vně bazénu, je potřeba vodu z bazénu k ní přivést k vyčištění a čistou vrátit zpět do bazénu. Odkud a jak vodu odebírat a kam ji vracet zpět?


Obr.2 - Skimmer velký plastový do betonu

Obr.3 - Skimmer malý plastový

Nejjednodušším systémem je odběr vody sacím plovoucím košíkem, který sbírá nečistoty z hladiny bazénu a díky plováku udržuje svou polohu vůči hladině i při provozním kolísání hladiny, podle Archimédova zákona při vstupu a výstupu koupajících z bazénu. Hladinový odběr koresponduje se závěsnými úpravnami umístěnými uvnitř bazénu. Sací košík je spojkou uchycen k prostupu stěnou bazénu, s úpravnou je propojen pružnou hadicí. Stejným způsobem je vyčištěná voda vracena do bazénu a zde je proud vody směřován vstupní tryskou.

Systém řeší hlavně očišťování hladiny v bazénu, nečistoty, které klesají ke dnu nebo se vznáší v prostoru bazénu, zde zůstávají. Tento způsob bývá opět pouze u nejjednodušších rodinných bazénů nejnižší cenové kategorie.

Vyšším stupněm hladinového odběru vody v bazénu je pomocí, do stěny bazénu instalovaného, hladinového "skimmeru" (z angl. skimmer = sběrač). Jedná se o plastovou (Obr.2 a 3) nebo nerezovou schránku zabudovanou do stěny bazénu v úrovni hladiny. Otvor skimmeru je opatřen klapkou s plovákem, která zajišťuje odběr z hladiny i při provozním kolísání hladiny (viz výše). Tím je zajištěn stálý nátok na úpravnu bez zavzdušňování cirkulačního čerpadla a oproti řešení s přelivným žlábkem odpadá akumulační jímka, která u bazénů se žlábkem vyrovnává objem vody vytlačený plavci.

Do skimmeru se vkládá ochranný košík, kde se zachycují hrubé mechanické nečistoty (listí apod.) a zabraňuje tak ucpávání sacího potrubí. Zabudováním do stěny bazénu se odstraňuje z prostoru bazénu předmět (sací koš nebo závěsná úpravna), který v bazénu vadí pohybu koupajících. Do některých typů skimmeru lze přivést i doplňkovou zdrojovou vodu, kdy se přes plovákový uzávěr udržuje stálý objem vody a v případě potřeby se automaticky doplňuje.

U větších rodinných bazénů bývá hladinový odběr řešen i větším počtem skimmerů, aby se zajistila co nejlepší obměna vody v bazénu (Obr.4). Schema úpravny vody bazénu řešeného pomocí skimmeru je vidět na Obr.5.Obr.4 - Bazén se skimmery


Obr.5 - Schema bazénu se skimmeremObr.6 - Akrylátový vířivý bazén se žlábkem

Obr.7 - Přelivný žlábek s krycí mřížkouObr.8 - Akumulační jímka s čerpadly
U nejvyšší kvalitativní (ale i cenové) kategorie bazénů bývá skimmer, resp. řada skimmerů nahrazována klasickým přelivným žlábkem, jaký je budován u veřejných bazénů (Obr.6).

Přelivný žlábek díky délce své přelivné hrany zajišťuje mnohem lepší hladinový odběr po celé délce přelivné hrany. Přelivná hrana u skimmeru je cca 15-30 cm, délka žlábku je několik metrů. Pokud je žlábek po celém obvodu bazénu, nevzniká v úrovni hladiny typický "mastný pruh", od nečistot lehčích než voda, které se usazují na konstrukci v úrovni hladiny a které je nutné mechanicky odstraňovat.

Žlábek může být jak stěnový - hladina je pod úrovní ochozu, tak s horním přelivem - hladina je v úrovni ochozu (Obr.7) nebo zdvižená nad ochoz. Řešení všech bazénových prvků pak odpovídá řešení jako na veřejných bazénech.

Úpravna vody musí být vybavena i vyrovnávací (akumulační) jímkou (Obr.8), nebo se žlábek musí kapacitně navrhnout tak, aby vyrovnávací jímku nahradil. Vzhledem k cenové a prostorové náročnosti však nebývá v oblasti rodinných bazénů řešení s přelivným žlábkem obvyklé. Schema plně vybaveného bazénu pro náročného klienta při řešení s přelivným žlábkem je znázorněno na Obr.9.Obr.9 - Schema bazénu se žlábkem


Důležitým, i když dosti často u bazénových firem opomíjeným prvkem, je dnové přisávání. Dnová gule (Obr.10) je výrazným pomocníkem při odstraňování nečistot ze dna bazénu a je nezbytným prvkem pro úplné vypuštění vody z bazénu. Každá vodní nádrž by měla být vypustitelná, tedy i bazény. Názory některých prodejců, že se rodinné bazény vůbec nevypouští, jsou zcestné. Pokud bude bazén vyčerpáván pomocí přenosného ponorného čerpadla, zbude na dně cca 10 cm vody, pokud ve dně není provedena dnová jímka, kam by se čerpadlo umístilo. 10 cm vody u bazénu s průměrem 3 m (nejlevnější verze bazénů s úpravnami) představuje cca 220 l vody, ale u bazénu 3x6 m již 1800 l vody, kterou nelze vyčerpat a musí se ručně vybrat. Dnová gule v nejhlubším místě tento problém řeší bez nesnází. Pokud je dno bazénu nad úrovní kanalizace, kam by šel bazén vypustit, lze jej na systém kanalizace napojit přímo. Nutno ale uvažovat s tím, že bazénové gule nemají zápachovou uzávěru a nebylo by asi vhodné větrat kanalizaci přes vypuštěný bazén. Pokud je kanalizace výše než dno bazénu, nebo bude bazénová voda vypouštěna na zahradu (zálivka), lze připojit dnovou guli přes uzávěr na sání cirkulačního čerpadla a přímo tak využít tlačné síly již instalovaného cirkulačního čerpadla.Obr.10 - Nerezová gule do dna bazénu

Obr.11 - Dnová tryska

Obr.12 - Bazénová nerezová tryska

Přívod vyčištěné vody z úpravny zpět do bazénu je též důležitým aspektem kvality vody v bazénu. Celý systém přívodu a odběru by měl zajišťovat výměnu vody v bazénu v celém jeho objemu (tedy ne jen při hladině) a to tak, aby nevznikaly nikde "mrtvé kouty" bez výměny vody nebo zkratové proudy, kdy do úpravny vody odchází ta voda, která byla právě vyčištěná do bazénu přivedena. Voda je do bazénu přiváděna bočními (stěnovými) nebo dnovými tryskami. Pro výměnu vody je hydraulicky výhodnější přívod dnový (Obr.11), jednodušší a cenově méně náročný je přívod bočními tryskami. Dnový přívod znamená silnější dno bazénu pro instalaci dnových rozvodů i hlubší ukládání potrubí než při bočním rozvodu. Proto je v oblasti rodinných bazénů více využíváno bočních trysek (Obr.12). Převážná část venkovních rodinných bazénů má vstupní trysky instalovány v horní části bazénu tak, aby bylo možné na zimu odpustit vodu z bazénu pod tyto trysky a odvodnit tak cirkulační potrubí včetně úpravny vody, ale zachovat při tom většinu vody v bazénu. Nevýhodou tohoto řešení je opět přenesení výměny vody pouze do horních vrstev vody v bazénu a při dně k výměně nedochází.

Další prostup stěnou bazénu, který se u rodinných bazénů často zřizuje, je pro sací trysku. Sací tryska slouží k připojení ručního podvodního vysavače. Umisťuje se do stěny bazénu pod hladinu vody, ale tak aby bylo možné ze břehu na ni bezproblémově dosáhnout. Ze sací trysky se potrubí připojuje přes uzávěr na sání cirkulačního čerpadla. O podvodních vysavačích ale někdy příště.


Za týden (v pátek 9.8.) se podíváme na technické vybavení pro chemickou úpravu bazénové vody.

 
 
Reklama