Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vybrané zajímavosti ze semináře Novinky ve zdravotní technice 2013

Nová norma ČSN 75 5409 platí od 1. 3. 2013. Technická zpráva k ochraně proti legionelám bude platit od 1. 5. 2013. V případě konfliktu úspory energie a hygieny má přednost hygiena. Velikost zásobníku teplé vody se volí podle požadavku TČ. Velikost akumulace u solárních soustav je cca 50 l/m2 kolektorové plochy.

Seminář Novinky ve zdravotní technice pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí pravidelně na jaře již od roku 2004. I v letošním roce se zájemci o novinky v tomto oboru sešli v Praze a následně druhý den v Brně. Většina letošního programu byla věnována části vodovody, kde se odehrává mnoho nového, v závěru jsme se jen dotkli hospodaření s dešťovou vodou.

Poděkování partnerům:

Loga partnerů

Zvláštní poděkování patří Ing. Václavu Helebrantovi ze společnosti Stiebel Eltron, Jiřímu Kalinovi ze společnosti Regulus, Ing. Zdeňku Smržovi ze společnosti Alpha-Innotec a Ing. Oldřichu Pírkovi ze společnosti Asio, kteří na semináři nebyli klasicky jako zástupci firemních řešení, ale zhostili se odborných přednášek.

V následujícím textu jsou zaznamenány jen vybrané zajímavosti z jednotlivých přednášek.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno: Nová ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“


Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
 • Nová norma ČSN 75 5409 vyšla v únoru, platí již od 1. 3. 2013.
 • Technická zpráva CEN/TR 16355 k ochraně proti legionelám bude platit od 1. 5. 2013.
 • V ČR se doporučují přednostně instalace typu A, instalace typu B v ČR jen výjimečně, např. stájové vodovody.
 • Požadavky na materiály zůstaly dle změny 3 původní ČSN 73 6660 (norma byla již zrušena), teplota 20 °C (SV) a 60 °C (TV), maximální provozní přetlak 1000 kPa, životnost 50 let.
 • Ocelové pozinkované potrubí – pokud výrobce nestanoví jinak, nelze použít ocelové pozinkované trubky na rozvody TV.
 • Provozní teplota SV max. 25 °C, ČSN 060320 teplota pro TV. Nově max. objem vody bez cirkulace 3 l. (Výjimka pro úsporné armatury s průtokem 0,13 l/s, pak by se musely 3 m přehodnotit). Cirkulace může být nahrazena samoregulačním kabelem.
 • Pokud je potrubí vnitřního vodovodu vedeno v podlaze, pak trubka v trubce. Vedení potrubí jen v tepelné izolaci se nedoporučuje.
 • Ústřední příprava teplé vody musí být osazeny vzorkovací armatury. U běžných budov povinně za výstupem cirkulace z ohřívače a před vstupem C do ohřívače, u rizikových budov častěji.
 • Potrubí nepitné vody označeno vždy, a to bílou barvou (samolepící páska nebo nátěr). Obecně značení potrubí ČSN 13 0072.
 • Potrubí SV tepelné izolace ano, kromě potrubí v trubce a požárních vodovodů apod. V normě přímo tabulka. Izolujeme jen potrubí s cirkulací, u potrubí bez cirkulace je prioritou rychlé zchladnutí jako prevence proti legionelám. Dle evropské legislativy: v případě, že je v konfliktu úspora energie a hygiena, pak má přednost hygiena.
 • Náhradní čerpadlo se v provozu musí střídat.
 • Dimenzování tlakové nádoby je v normě.
 • Zákaz redukce pouze před zásobníkem, jelikož příprava teplé vody pro směšovací baterie byly ve stejném tlakovém pásmu s rozvodem studené vody.
 • Pokud se má provádět desinfekce, pak se musí v technické zprávě uvést objem vnitřního vodovodu. Desinfekce se nemusí provádět při vodovodu do 35 lidí, tj. např. RD nemusí, stačí proplach.
 • Po desinfekci může být odstávka max. 7 dnů, pak musí probíhat proplachy. Pokud ne, tak znovu desinfekce.
 • Stagnace vody v potrubí je max. 8 hod v průběhu dne, ale obecně se vypínání čerpadel nedoporučuje.
 • Zodpovědnost za provoz, kontrolu a údržbu vnitřního vodovodu má jeho vlastník.
 • Napouštěcí armatura musí ústit 25 mm nad horním okrajem zařizovacích předmětů. U stojánkových dodrženo, u nástěnných se musí ohlídat.
 • Na základě připomínek k nepřehlednosti ČSN EN 1717 (komentář ČSN EN 1717) byla do nové normy doplněna příloha G, kde je tabulka příkladů armatur dle ČSN EN 1717.
 • Podrobně se ještě k nové normě vrátíme na TZB-info v samostatném článku.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Katedra TZB, Stavební fakulta ČVUT Praha: Příprava teplé vody v energetickém hodnocení budov

 • Hodnocení ENB bude probíhat na základě referenční budovy. Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání jako hodnocená budova, avšak s hodnotami referenčních vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy uvedených v příloze vyhlášky a referenčních klimatických údajů (více Konference energetická náročnost budov TZB-info, listopad 2012). Referenční budova je identická s budovou hodnocenou, jen některé charakteristiky technických systémů jsou „natvrdo“ dány dle vyhlášky.
 • Definice referenční budovy – úč. zdroje 85 %, měrná tep. ztráta zásobníku podle objemu (7 Wh/l.den do 400 l a 5 Wh/l.den pro zásobník nad 400 l).
 • Na TZB-info již dříve vyšel komentář k výpočtu potřeby tepla pro přípravu teplé vody dle ČS EN 15 316.
 • Jak provázat evropské normy pro energetické hodnocení budov, jak se v nich zorientovat? Stanovení podle souboru EN velmi složité. Nejelegantnější variantou řešení je TNI 73 0331, které obsahuje již „přežvýkané“ hodnoty. TNI je odpovědí na otázku co všechno zadat.
 • Celá přednáška Ing. Miroslava Urbana, Ph.D. v pdf.
 • Pozn.: Zajímavý byl dotaz jednoho z kolegů jak započítat termickou desinfekci do energetického hodnocení budovy, pokud je požadována. Jedná se o vysoce energeticky náročnou záležitost, která se provádí v pravidelných intervalech a tudíž by se v hodnocení měla objevit, potvrdil Ing. Urban. Zůstává však otázkou jak konkrétně započtení provést. Právě zde by se mohla, tentokrát z energetického pohledu, potvrdit nesmyslnost tohoto opatření v rozsahu celého vodovodu. Víme, jak velmi problematická je z pohledu hygieny vody, jak je problematická zejména u větších objektů její fyzická proveditelnost z hlediska provozu objektu, zajištění obsluhy pro provádění termodesinfekce i zajištění dostatečného výkonu zdroje.

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ústav techniky prostředí Strojní fakulty ČVUT:


doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
 • Solár je úsporné opatření, ne zdroj. Nedokáže převzít úlohu zdroje.
 • Bazény – pro sezónní bazény běžně nezasklené rohože, pro celoroční bazény zasklení.
 • Příprava TV: kolektory ploché, trubkové vakuové? – rozmanitá kvalita.
 • Jaké parametry chtít po dodavateli kolektorů – účinnost (optická účinnost, součinitel tepelné ztráty lineární a kvadratický). Zkoušení dle EN 12975-2. Zvláště u trubkových kolektorů mohou být velké rozdíly. U některých kolektorů výkon rychle padá, důležitá křivka účinnosti.
 • Důležitý je výkon – instalovaný a špičkový (pro návrh pojistného ventilu).
 • Doklad o kolektoru – protokol o zkoušce v souladu ČN EN 12975. Výkonové i spolehlivostní zkoušky. Vodítkem může být značka SOLAR KEYMARK (nezávislost, inspekce výroby, řízení kvality výroby ISO 9001).
 • CE – solární kolektor do 3 m2 nesmí být označen CE. Může se vztahovat jen na velkoplošné kolektory.
 • Běžná účinnost kolektoru 50–70 %. Účinnost celé soustavy u RD a byt. domů cca 35–40 %.
 • Předpoklady pro instalaci solárních soustav – v první řadě úspory teplé vody a úspory energie na přípravu teplé vody.
 • Sklon kolektorů pro přípravu TV – optimální 45°, sklon 90° pokles zisků o 30–40 %. Orientace J, JV, JZ. Odlišnost není zásadní. V, Z – pokles o 30–40 %.
 • Plocha kolektorů se stanovuje simulačním nástrojem. Některé firmy nabízejí zjednodušené formy 3 nástrojů na trhu Polsun, Tsol, GetSolar. Lze postupovat i dle TNI 73 0302 s vědomím, že se jedná o zjednodušený postup a cílem je nebýt úplně vedle. Program Bilance SS 5.6 (TNI 73 0302). Cílem je získat např. roční solární zisk – využitý zisk. Úspora energie je vždy vyšší a závisí na celkové účinnosti zdroje.
 • Zásobník pro přípravu TV 50 l/m2 kolektorové plochy.
 • Zásobník nádrž v nádrži – 1–2 osoby, pro větší rodinu určitě trubkový výměník. Více než 2× větší plocha.
 • Přednáška doc. Matušky v pdf.

Jiří Kalina, Regulus: Data pro návrh a úskalí návrhu solárních systémů ohřevu vody, provázání s jinými zdroji, Aktuální podmínky připravovaného dotačního titulu Zelená úsporám II


Jiří Kalina, Regulus
 • Z pohledu ZTI je v solárních systémech řešena příprava teplé vody a bazénové vody a teplá voda v kombinovaných soustavách, tj. nízkoteplotní aplikace.
 • Parametry solárních soustav: celkové tepelné zisky pro krytí potřeby tepla (kWh/rok), které jsou nižší než zisky solárních kolektorů a je třeba zdůraznit, že čím větší soustava tím menší podíl ztrát, měrné využité tepelné zisky (kWh/m2.rok) a solární pokrytí (%).
 • Příprava TV: Rodinné domy – plocha 4–8 m2, pokrytí 40–65 %, solární zisky 300–400 kWh/m2.rok, Bytové domy – plochy 20–200 m2, pokrytí 40–50 %, solární zisky 400–500 kWh/m2.rok.
  bytových domů je obava se stagnací, + funguje jako předehřev kromě cca 1 měsíce v roce. U bytových domů je ekonomika jediné kritérium pro volbu solárních systémů.
 • Kombinované systémy. RD – TV a přitápění – pokrytí ND 10–20 %, PD 25–30 %, je smysluplné se zaměřit jen na TV. U BD a kombinovaných soustav – solární pokrytí 10–20 %, jen u nových staveb, do stávajících budov nesmysl. Nefér vůči investorům.
 • Stanovení kolektorové plochy: výpočtem přes koeficient účinnosti a meteorologická data na základě referenčního dne. Nebo jednodušeji:
  Stanovení potřeby tepla 60 l/os.den ohřáté o 50 K, denní potřeba energie 3,5 kWh/os.den (BD 2,5 kW/os.den). 4členná rodina 14 kWh/os.den.
  Max. denní zisk z kolektoru 3,5–4 kWh/m2den, …….1 osoba 1 m2 plochy.
 • Simulační nástroje – je třeba vědět, co se zadává. EN 15316-4-3 problematické použití, postup podle TNI 73 0302 docela dobrý nástroj, ale zjednodušený nástroj, který vznikl pro potřeby OPŽP a jeho výzvy. Problematickým zjednodušením je krok 1 měsíc, který je velmi dlouhý. Vhodné pro srovnání kolektorů, oproti reálu může být v procentech rozdíl.
 • Akumulace je bezpodmínečná součást systému, jelikož slunce je nestabilní zdroj a současnost odběru a přísunu energie je problematická. Velikost akumulace 50 l/m2 kolektorové plochy. Pokud máme externí další zásobník dohřev, stačí 200 l, pokud máme elektrickou patronu v zásobníku (vždy patrona nad výměníkem ze soláru) pak navýšení objemu akumulace.
 • Přednáška J. Kaliny v pdf.

Ing. Václav Helebrant, Stiebel Eltron:

 • Pokud máme požadavek na vyšší teplotu vody, musí k tomu být důvod.
 • Je třeba si klást otázky typu: kolik vody budeme potřebovat, kolik energie na to budeme potřebovat, zda bude voda centrálně nebo decentrálně. Má vůbec smysl připravovat centrálně TV? I když energie z TČ bude relativně levná, ale pro pár odběrných míst má cenu? Vody je v potrubí prostě hodně.
 • Co je specifického na přípravě TV při použití TČ? TČ je nízkoteplotní zdroj, je to tzv. měkký zdroj. Průběh výkonu je podle venkovní teploty. Výrobce musí udávat tzv. vztažný bod pro −2 °C.
 • Použití TČ pro přípravu TV? Podle evropské legislativy elektřina na TV ne! Ve Švýcarsku již ne TV elektřinou. Řešením je někdy TČ vzduch-voda umístěné na boileru, ale pozor! Odebírá teplo, které se tam již muselo dodat! To je nesmysl. Tato zařízení se využívají k ochlazování, např. u pekáren, kde úmyslně odebíráme teplo z okolí TČ. Tyto stroje obvykle neumějí odtávat, protože jsou určeny pro místnosti s teplým vzduchem, kde nenamrzají.
 • I při odběru 1 kW se místnost významně ochlazuje.
 • Je možné i využití tepla z rekuperace. Odpadní teplo pro TČ pro přípravu teplé vody.
 • TČ potřebuje pro svůj provoz velký průtok vody (dvojnásobek oproti plynovému kotli). Pokud je vyprojektován plynový kotel a k tomu vnitřní vodovod a dáme nakonec TČ, tak to nebude fungovat.
 • TČ nedimenzujeme s ohledem na investice na plnou potřebu tepla. Na cca 95 % potřeby.
 • Volba TČ podle roční bilance. Původně stačilo třeba 50 % potřeby energie z TČ, jelikož hlavní bonus byl levná sazba i na ostatní elektřinu. Dnes změna přístupu. Nyní podle doby proběhu.
 • U TČ je důležitá volba zásobníku. I nejmenší TČ potřebují zásobník 300 l, což je pro většinu RD více než je třeba. Min. plochy uvádějí výrobci a jsou to plochy potřebné pro chod čerpadla. Při splnění požadavků pro TČ, bude stačit pro lidi.
 • TČ země-voda je třeba i správně navrhnout vrty.

Ing. Zdeněk Smrž, Alpha-Innotec: Centrální ohřev vody – dimenzování zásobníků a výměníků, návrh výkonu, decentralizovaný ohřev – bytové předávací stanice, malé TČ voda/voda (booster), ohřev pomocí speciálních TČ a aktivních větracích jednotek, ekonomika provozu

 • Teplou vodu můžeme zajistit centrálně, bytovou předávací stanicí, TČ pro každou jednotku, speciálním TČ pro ohřev vody, aktivní větrací jednotkou.
 • U centrálního ohřevu je třeba mít na paměti, že z TČ max. cca 55 °C, tj. voda v zásobníku jen 50 °C. Vysoká teplota vody – nízký topný faktor. Pokud je požadavek na termickou desinfekci, je možné ji zajistit jen dalším zdrojem.
 • Upřednostnění TV, do VYT až po plném pokrytí TV.
 • Výměníky musí mít větší plochu.
 • Výkon je při venkovní teplotě 2 °C, ale TV potřebujeme při jakékoliv venkovní teplotě.
 • Výměník dimenzovat vždy na max. výkon TČ, 1 kW výkonu na 0,15 m2, při poddimenzování výměníku vzniká vysokotlaká porucha, tj. dochází k přehřívání chladiva.
 • TČ voda/voda booster je řešením pro decentrální ohřev vody, pro libovolný zdroj (s TČ i např. s plynovým kotlem, možno napojit i na soláry) Odpadá cirkulace, tj. dochází k úspoře. Významné zlepšení topného faktoru hlavního čerpadla, možnost využít i pro letní chlazení při kombinaci s podlahovým a stropním chlazením. Výhodou individuální nastavení teploty u jednotlivých bytových jednotek.
 • Speciální TČ pro ohřev vody, výkon TČ 1,5 kW, ale je nutný zdroj tepla v místnosti. Pracují standardně od teplot cca +10 °C. Ideální je např. do sklepa restaurace, kde jsou mrazáky a využíváme tak odpadní teplo pro ohřev teplé vody.
 • Aktivní větrací jednotky – malé TČ, které je vestavěno do rekuperace. TČ pro vzduch, který by šel ven, odebereme zbytkové teplo.
 • Přednáška Ing. Smrže v pdf.

vlevo Ing. Zdeněk Smrž z Alpha-Innotec, vpravo Radek Weiss z Kemper v diskusi s účastníky

Radek Weiss, Kemper: Armatury pro vnitřní vodovod

 • Novinka: inovace ventilu pro odběr vzorků, možnost natočení o 360°, kompatibilní se všemi armaturami, na které se dá dodatečně namontovat.
 • Armatury pro termostatickou řízenou regulaci, armatura je bez mrtvého bodu, možnost dodatečně vybavit teploměrem nebo čidlem.
 • Manuální cirkulační ventil – není na teplotě závislý.
 • Kemper control plus – s měřením tlaku, možnost napojení na řízení budov.
 • ThermoSystém KTS – novinka – výroba TV přímo ze zásobníku, příprava TV podle aktuálního odběru. Pro větší budovy kaskádové zapojení, možnost nastavení střídání výměníků.
 • U BA je nutná uzavírací armatura před a za. Nutné pro odzkoušení armatury.
 • Systém KHS – trvale průtočný systém pro zabezpečení hygieny studené vody. Možno doplnit KHS – Timer Set – ventil se servopohonem s časovým spínačem nebo nastavení ve dnech – proplach při období bez odběru. Na konci okruhu s HS je doporučeno umístit zařízení nebo odběrné místo, které bude nejčastěji používáno. Například pračka, myčka, WC…
 • Přednáška R. Weisse v pdf.

Michael Blažek, Rehau: Praktická ukázka dimenzování rozvodů vody s grafickým výpočetním programem RAUCAD


Michael Blažek, Rehau
 • Systém Rautitan obsahuje potrubí i komponenty, kolena, T kusy, rozdělovače, a to i vícenásobné, speciální programy držáků, propojení fitinky s potrubím. Tvarovky plastové a mosazné (splňují hodnotu současného požadavku na olovo v pitné vodě, ale s pokračováním snižování požadované hodnoty by byl v budoucnu problém).
 • Široký sortiment rovněž pro sprinklery.
 • 2 druhy potrubí Rautitan flex – pružné, Rautitan fix s hliníkovou vrstvou, u kterého je ohýbání nutné s nástrojem, ale potrubí drží tvar.
 • Tabulka součinitelů odporů v tvarovkách www.rehau.cz/rautitanflex. Tvarovky mají min. odpor, což umožňuje uvažovat o nižším průměru potrubí.
 • Zajímavé detaily, např.: dvojité objímky pro snížení hlučnosti Raupiano, zesílené koleno u Raupiano.
 • Měření hlučnosti: Raupiano plus 17 dB při 4 l/s, Raupiano light 20 dB.
 • Raupiano plus a Raupiano light (cenově levnější, ale s menší hustotou minerálního plnění).
 • Výpočtový grafický SW RAUCAD – tepelné ztráty podle staré a nové normy, podlahové vytápění, vytápění a teplá voda. V cca duben, květen bude podlahové a stěnové vytápění a chlazení suchý způsob.

Miroslav Blažek a Jacek Robert Wawrzyn, Honeywell: Novinky v sortimentu pro efektivní regulaci teplé vody, armatury pro zajištění hygieny vody

 • Honeywell je jednou z 30 firem, jejíž výsledky tvoří základní ukazatel newyorské burzy – Dow Jones index.
 • Automatizace a regulace tvoří 32 % portfolia firmy (TRV, vyvažovací ventily…). Zajímavostí je i celoevropské vývojové centrum v Brně.
 • Prodej sortimentu Vodní program je 7,5 mil. ks/rok.
 • Redukční ventily: nejpoužívanější D06F, kde je přímo vidět nastavený tlak. Nejméně hlučný ventil, lze i např. pro hotely za sádrokartonem… (certifikát třídy 1, hlučnost 20 dB) Další typy i pro specifické instalace. Redukční ventily i pro větší profily DN 50, 150, 200 – použití pro snížení vstupního tlaku a snížení spotřeb vody. Při nižším tlaku možnost úspory u RD i 30% – neplatí pro vanu, ale např. pro sprchu…
 • Vodní filtry: Pro SV i TV, na šroubení i přírubové, s nebo bez redukčního ventilu, s nebo bez zpětného proplachu. Zpětný proplach je benefitem pro zákazníka, jedná se o výrazně efektivnější čištění.
 • Filtry PRIMUS plus – filtr se zpětným proplachem s integrovaným redukčním ventilem, ušetří místo i finance. Provoz – možnost nastavení času, kdy bude proplachovat, lze nasadit jednoduše i automatickou jednotku proplachu. (Je třeba zásuvka a odvod do kanalizace.)
 • Potrubní oddělovače: Potrubní oddělovač musí přijít až za filtr. BA – B je skupina, A je druh. (v současné době probíhá modifikace normy EN 1717, která se redukuje. GA a GB se vypouští, zrušení norem EN 13433 a 13434). Zůstane k použití BA, CA, EA. Samotný oddělovač nestačí, ochranná jednotka je filtr, uzávěr a BA.
 • O druhu a velikosti jednotky je třeba přemýšlet v souvislostech. Příklad hotel – na celkový přívod EA, pro jednotlivé provozy prádelna,… BA odpovídající, tj. potřebujeme menší průměr.
 • Termostatické směšovací ventily mají ochranu proti opaření. Pokud poklesne tlak u SV, ventil se uzavře. NOVINKA – Řada TM3400 se vyznačuje velkou přesností až s přesností plus minus 1 K. Skryté nastavení imbusovým klíčem.
 • V sortimentu je i: mrazuvzdorný venkovní kohout, úpravna vody zejména pro RD, resp. „ZMĚKČOVAČKA“, uzavírací ventily na závit i přírubu, s integrovaným zpětným ventilem, ventily na cirkulaci.
 • Přednáška J. Wawrzyna v pdf.

vlevo Ing. Petr Vacek z Wilo, vpravo Jacek R. Wawrzyn z Honeywell v přátelské diskusi

Ing. Petr Vacek, Wilo: ErP a sanitární čerpadla. Využití čerpadel s vysokou účinností v systémech cirkulace teplé pitné vody. Automatické tlakové stanice Si Boost ve vnitřních rozvodech vody

 • ERP zvolte Wilo a Směrnice pro Vás bude dětskou hrou“ – vysoká účinnost čerpadla se vzhledem k jeho významnému podílu na energetické spotřebě určitě vyplatí. Potenciál mokroběžek 23 TWh, tj. 4 mld. EUR, suchoběžek až 246 TWh, tj. 14 mld. EUR nákladů na energii (24 jaderných elektráren).
 • Staré typy se nemohou prodávat a postupně i používat (Nová pravidla již od ledna 2013 pro vytápění, pro teplou vodu se ještě mohou prodávat, Wilo již ne). Týká se i čerpadel, která jsou součástí technologie, do jiných výrobků, tlakových stanic aj., tím se trochu mění i štítek na čerpadla. Musí být uvedeno i hydraulická účinnost čerpadla. (Minimální Index účinnosti, rok výroby, výrobce a obchodní značka, výrobní typ a rozměrový identifikátor, hydraulická účinnost čerpadla).
 • Wilo striktně dodržuje uvádění na trh nové trendy a nové požadavky.
 • Spotřeba energie v Německu – 75 % vytápění, 12 % TV, 13 % elektřina a osvětlení.
 • Nová konstrukce čerpadel – snížení nebezpečí inkrustů. Odebírají málo energie, tím také do vody málo dávají a tím snižují negativní dopady vysoké teploty na čerpadla.
 • Automatické tlakové stanice – nejsou jen pro vysoké domy, ale pro konečné větve satelitů apod. Norma požaduje kontrolu každých půl roku. Wilo nabízí v SW tzv. kontrolu chyby – aniž by došlo k přerušení dodávky vody, stanice je schopna vydat signál o poruše jednoho čerpadla. Pro požární systémy – SW se samo odzkouší v nastavených intervalech.
 • Záložní zdroje – u vybraných budov – je obvyklé záložní zdroj na elektřinu. U stanic bez frekvenčního měniče je startovací proud výrazně vyšší – na tento startovací proud musí být záložní zdroj. Čerpadla jsou citlivá na charakteristiku proudu z náhradního zdroje.
 • Přednáška Ing. Vacka v pdf.

Ing. Oldřich Pírek, Asio: Zkušenosti s praktickým uplatněním vsakování a akumulace dešťové vody

 • Při návrhu řešení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je třeba v max. míře napodobit původní podmínky před urbanizací.
 • Základem je decentrální řešení, tj. řešení co nejdříve po dopadu.
 • HDV v nejužším slova smyslu znamená výpar, vsakování a retence. Některé zdroje uvádějí, že ČR je vhodné pro zasakování z jen cca 30 %.
 • Velkým krokem vpřed byla novela vodního zákona v r. 2010, kde se poprvé objevily srážkové vody. (primárně vsakovat, pak retence, nakonec odvádět). I další dvě vyhlášky ke stavebnímu zákonu mají stejný princip. č. 268/2009 a č. 269/2009.
 • Navrhování: v ČSN 75 9010 je řešeno jen zasakování. Je v návrhu oborová norma TNV 75 9011, která by měla být snad v průběhu léta. S TNV budou projektové podklady celé.
 • Na webu je volně dostupný program pro výpočet retenčního objemu.
 • Při testování voštinových bloků se spodním nátokem a s přímým nátokem bylo zjištěno, že delší životnost a spolehlivost se dá očekávat u drenážního systému se spodním nátokem.
 • Zatímco norma pro zasakování se týká více návrhu, v TNV bude i část budování objektů HDV – technologické postupy, provizorní odvodnění při výstavbě, zabránit znehodnocení vsakovacích schopností, zatravnění s min. 1× pokoseným zatravněním. Zatravnění specifického složení.
 • Přednáška Ing. Pírka v pdf.
English Synopsis
News for water supply in buildings 2013

The new standard CSN 75 5409 is valid from March 1st 2013. Technical Report on protection against Legionella will apply from May 1st 2013. In case of conflict of energy saving and hygiene prevails hygiene. Size of the hot water tank is chosen according to the requirement of heat pump. Volume of accumulation of solar systems is about 50 l / m 2 of collector area.

 
 
Reklama