Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Voda v domě a na chatě

Kniha z nakladatelství Grada je zaměřena na způsoby hospodaření se všemi používanými druhy vod, srážkovou, šedou z praní a umývání, odpadní hnědou, splaškovou včetně zneškodňování a využití bioodpadů produkovaných v těchto zařízeních. Autoři popisují způsoby jímání, úpravy a akumulaci vody, její čištění a opětovné využití.


Ing. Bohumil Kujal, předseda Česká společnosti vodohospodářské Českého svazu stavebních inženýrů, o knize Voda v domě a na chatě:

Publikaci Šálek J., Kriška M., Pírek O.,Plotěný K., Rozkošný M., Žáková Z. Voda v domě a na chatě“ vydala Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-3994-6 v roce 2012. Publikace o 144 stranách svým obsahem překračuje rozsah naznačený názvem.

Pitná voda, odpadní voda i voda srážková působí nemalé potíže, jak v městských aglomeracích, tak v malých obcích, v individuální zástavbě, rekreačních objektech či jiné bodové zástavbě v krajině.
Přitom starosti se získáváním pitné vody nebo čištění odpadní vody jsou v uvedených případech větší také proto, že veškerá problematika spojená s průzkumem, projektováním, výstavbou i provozem příslušných objektů je v rukou drobných investorů nebo malých obecních úřadů, kteří v převážně většině s vodohospodářskou činností mají malé zkušenosti. Přesto musí vybudované objekty a strojně technologická zařízení odpovídat všem souvisejícím zákonům, normám a nařízením. Navíc se jedná o investice menšího rozsahu, čemuž musí být přizpůsobeny technologie úpravy nebo čištění vody.
Problematika čištění odpadních vod v malých obcích nebo v individuální roztroušené zástavbě získává stále většího významu, neboť se dotýká kvality drobných vodních toků a potůčků mimo jiné nebezpečí vnášení nutrientů (fosforu, dusíku) a dalších nežádoucích látek do celého životního prostředí. Vyčištěné odpadní vody vypouštěné zasakováním mohou ohrožovat zdroje podzemní vody, mohou ale být za nornou stanovených podmínek využívány k závlahám. Dnes již nejsou nereálné úvahy o recirkulaci vyčištěných odpadních vod. Čištění odpadních vod u menších zdrojů znečištění z ekonomického hlediska je nutné řešit decentralizovaným způsobem a nikoliv do centrálních ČOV.

Vlastníky drobných vodohospodářských zařízení, je nutné v převážné většině pokládat za „poučené laiky“ pro něž má tato publikace mimořádný význam. Jsou v ni jednoduchou formou popsány a graficky znázorněny téměř všechny způsoby čištění odpadních vod připadající v úvahu při decentralizovaném řešení, a to včetně zacházení s kaly.
V současné době se výstavby drobných vodohospodářských děl (nemusí to být jen vodní díla) zadává profesionálním firmám. A to je důvod, proč by zadavatel měl být rámcově seznámen s odbornou problematikou, která bude zakotvena ve smlouvě o dodávce vodohospodářského zařízení nebo i o jeho provozování.

Rozdělení vod (pitná, odpadní a srážková ), jejich jímání , doprava, řešení objektů je popsáno v kapitole 1 a 2. Charakteristika „šedých vod“, jejich doprava, čištění, akumulace a jejich energetické využití je v kapitole 3.

Nakládání s odpadními vodami, jejich doprava, decentralizované způsoby odvádění, stoková soustava a odvodnění zájmových území je v kapitole 4.

Způsoby čištění odpadních vod, návrhy jímek na vyvážení (žump), septiků, jejich stavební provedení, informace o aerobních i anaerobních malých ČOV, jejich uspořádání a stavební provedení, o biofiltrech, o vegetačních kořenových ČOV, zemních filtrech, dočišťování čištěných odpadních vod, o dočišťovacích nádržích, dezinfekci vody - to vše je obsaženo v kapitole 5.
Tato kapitola je svým způsobem nejrozsáhlejší a nejvýznamnější z celé publikace. Jsou tu potřebná jednoduchá schémata a tabulky o produkci odpadních vod, účinnosti čištění jednotlivých technologických stupňů, jednoduché popisy a výklady, zkrátka vše potřebné pro zájemce, kteří se potřebují spolehlivě orientovat v dané problematice převážně o odpadních vodách. Veškeré údaje a hodnoty v publikaci jsou podloženy dlouhodobými poznatky z praxe a výsledků výzkumu.

Možnosti využívání vyčištěných odpadních vod pro závlahy nebo bezodtokové uspořádání, případně infiltrace do půdy a podzemních vod je v kapitole 6. Jsou tu uvedeny i rizika vsakování.

Kombinace sestav jednotlivých zařízení a postupy při návrhu typových zařízení jsou v kapitole 7. Jsou tu uvedeny i podmínky ovlivňující funkčnost a bezproblémovost jednotlivých typových zařízení, jakož i orientační tabulky pro výpočet EO a tabulka emisních standardů znečištění vypouštěných odpadních vod.

Významná je likvidace nebo využívání odpadů z vodárenských i čistírenských procesů. Jedná se o odvodňování či stabilizaci kalů, jejich dezinfekce, zemědělské využívání a kompostování – o tom pojednává kapitola 8.

Závěrečná kapitola 9 je věnovaná legislativě, souvisejícím zákonům a normám.

Pokud by se zájemce chtěl seznámit hlouběji s problematikou uvedenou v publikaci, pak si může vybrat z části uváděné pod názvem „Použitá a doporučená literatura“. 59 literárních odkazů skýtá dostatečnou možnost výběru i pro náročného vodohospodářského odborníka.
Publikace je dobrou pomůckou pro drobné investory připravující vybudování zařízení na čištění odpadních vod.

 
 
Reklama