Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sanhyga 2010 - III. Materiály pro vnitřní vodovody

U celových pozinkovaných trubek pro konkrétní stavbu musí projektant vyspecifikovat přesně všechny požadavky na základě svých odborných zkušeností, požadavků norem a vyhlášek. Zabezpečit životnost vodovodu z ocelových pozinkovaných trubek na dobu 50 let je však prakticky nemožné.

14. - 15. října se konal 15. ročník mezinárodní konference Sanhyga 2010, která je tradičně věnována zdravotní technice. V druhém bloku přednášek byly hlavním tématem různé aspekty volby materiálu potrubí pro vnitřní vodovody, zejména rozbor k používání pozinkovaného potrubí. Jak bylo v jedné z přednášek řečeno, ačkoliv se problematice nevhodnosti používání pozinkovaných potrubí na vnitřní vodovody věnují publikace, časopisy a přednášky minimálně 10 let a ačkoliv jsou známá fakta jak rychle dochází k destrukci pozinkovaného potrubí v rozvodech teplé vody, stále jsou tato potrubí navržena v každém druhém projektu. Záruční doba zhotovitele na stavební dílo je v současnosti udávána 60 měsíců, ale podle zkušeností k problémům v rozvodech teplé vody z pozinkovaného potrubí dochází již po 24 měsících. Skutečně investor vyžaduje tak levný materiál, který nevydrží ani záruku na stavební dílo?Čtěte také další zajímavosti z konference Sanhyga 2010 o problematice hospodaření s dešťovou vodou a vnitřní kanalizaci

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.: k problematice pozinkovaných potrubí:

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
 • Národní rakouská technická norma pozinkovaná potrubí na teplou vodu ve vnitřním vodovodu zakazuje
 • Na Slovensku se musíme spokojit s upozorněním výrobce, že pozinkované trubky nejsou vhodné pro rozvody teplé vody, protože v ní nefunguje katodická ochrana zinku, důsledkem čehož je životnost povlaku krátká vlivem bodové koroze.
 • Pro ocelové pozinkované trubky platí STN EN 10255 + A1 z roku 2007 + STN EN 806-2
 • Kvalita povlaku A1 zinkem je definována v STN EN 10240. Vrstva musí být souvislá a s min, tloušťkou 55 µm (ve slovenských technických normách z první poloviny min.století byla vrstva o téměř 50 % silnější. To se projevilo i ve skutečnosti, že potrubní rozvody z té doby se vyměňují po 30-40 letech). Důležitý je i fakt, že technologický pokrok ve výrobě umožňuje výrobcům vyrábět pouze na dolní hranici tloušťky pozinkování.
 • Potrubí se vyrábí jako bezešvé (S) nebo se švovým svářením (W). Je nutné podotknout, že trubky vyráběné jinými technologiemi (L, L1 a L2) nelze použít pro vodovod v budovách (v minulosti se vyráběly podle STN 42 5712 jako lehké trubky PN6), ačkoliv mají certifikát pro pitnou vodu. Je nutné používat pouze střední a těžkou řadu, což musí být uvedeno rovněž jako požadavek v projektu. Objednávka ocelového pozinkovaného potrubí musí obsahovat popis celé řady vlastností, např.
 • Zabezpečit životnost vodovodu a zejména rozvodů teplé vody z ocelových pozinkovaných trubek na dobu 50 let je prakticky nemožné. Realizace distribučních soustav teplé vody z ocelových pozinkovaných potrubí je v konečném důsledku investičně i provozně náročnější než při použití kvalitnějších materiálů.

Ing. Marián Botka a kol. (IN VEST s.r.o., Šaľa) k problémům s pozinkovaným potrubím:

 • Plošná koroze na vnitřním povrchu pozinkovaného potrubí způsobuje hnědé zbarvení vody a tudíž nespokojenost a reklamace odběratelů. Při stanovení příčin koroze se jako hlavní viník často určí pozinkované ocelové potrubí. V systému distribuce teplé vody však potrubí není jediný článek a je třeba prověřit celou funkčnost systému. Je třeba prověřit hydraulické vyvážení rozvodů, parametry a funkčnost vyvažovacích ventilů, funkčnost cirkulace, tlakové parametry v nejvyšších místech (vzduch nasátý přes armatury při podtlaku je výrazným korozním činitelem), pH a čistotu vody.
 • Ocelové pozinkované trubky se vyrábějí v celé řadě variant a výrobci je při objednávce nutné vyspecifikovat materiál, výrobu, rozměry, tolerance, kontrolu, zkoušení, značení a způsob dodání. Použití polotovaru není záležitostí výrobce, ale projektanta, který na základě svých odborných zkušeností , požadavků norem, vyhlášek předepíše jaké trubky mají být použity pro konkrétní stavbu.
 • Záruka na pozinkované potrubí je pouze 24 měsíců a neexistuje ucelený jednotný systém potrubí a tvarovek s garancí výrobce.
 • Praxe ukázala, že dochází k plošné a bodové korozi s průvodním jevem nežádoucího zabarvení teplé vody a dochází rovněž k inkrustaci na vnitřním povrchu.
 • Ocelové pozinkované potrubí je vhodné pro požární vodovod.
 • Zajímavým zdrojem informací o ocelovém pozinkovaném potrubí je příručka výrobce ArcelorMittal Tubular Products Karviná : Výroba, zkoušení a příklady použití podélně svařovaných a za tepla redukovaných trubek. (Ing. Jiří Sláma)
REKLAMA
Prohlédněte si instruktážní videa výrobků společnosti REMS


Závitnice

REMS Puma VE

Ohýbání

Ing. Ivana Jeleníková (Stavebná fakulta STU Bratislava) ke stanovení stupně pravděpodobnosti koroze potrubí:

Ing. Ivana Jeleníková
Ing. Ivana Jeleníková
 • Korozi ovlivňují především tyto faktory: pH a teplota vody; celkový obsah kationtů horčíku a vápníku Mg 2+ a Ca 2+ (nesprávně nazývané tvrdost vody); obsah vápníku Ca 2+; kyselost pH menší než 4,2; zásaditost pH vyšší než 8,2; obsah rozpuštěného kyslíku, chloridové, dusičnanové a síranové ionty; fosforečnanové sloučeniny; obsah křemičitanů a celkový obsah organického uhlíku.
 • Aby voda neměla korozivní účinky a sklon k tvoření inkrustů, musí být ve vápenato-uhličitanové rovnováze, musí být rovnováha mezi ionty HCO3-, CO32-, Ca 2+ a volným CO2.
 • STN EN 12502-3 rozlišuje nejne typy koroze (plošná, bodová, místní a bimetalická), ale rovněž uvádí i postup výpočtu rizika koroze.
 • Možnosti snižování koroze jsou např.: vhodná tvrdost a pH vody, vyloučení malých a velkých rychlostí v potrubí, zajištění kvalitní mechanické filtrace a odkalování, ochrana potrubí před maltovinami.

Ing. Peter Kapalo, PhD. (Stavebná fakulta STU Košice) k problematice návrhu světlostí potrubí v bytovém domě:

Ing. Peter Kapalo, PhD.
Ing. Peter Kapalo, PhD.
 • Výpočtový průtok v přívodním potrubí vnitřního vodovodu je závislý na počtu a druhu výtokových armatur a současnosti používání. Jedná se o špičkový průtok, který nastává při současném otevření obvykle jen určitého počtu výtokových armatur v odběrové špičce. Zajímavé je porovnání výpočtového průtoku vody v bytovém domě podle metodiky STN 73 6655 a podle STN EN 806-3, který sice není vhodný pro bytové domy s větším počtem bytů, ale v příspěvku šlo o porovnání výsledků.
 • Se zvyšujícím se počtem bytů vychází vyšší výpočtový průtok vody v l/s a to jak u studené, tak u teplé vody. Podle výsledků je výpočtový průtok stanovený podle evropské normy jako předimenzovaný.
 • V projektové dokumentaci je nutné provést podrobný výpočet s hydraulickým posouzením navrženého rozvodu.
 • V rámci diskuse připomněl Ing. Vrána, Ph.D., že ve Švýcarsku, které se podílelo na tvorbě EN 806-3, se ukazují problémy s velkými výkyvy teploty vody. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že u některých materiálů mají tvarovky výrazně menší vnitřní průměr než potrubí a je třeba s touto skutečností počítat v hydraulickém výpočtu při započítávání místních ztrát. Pokud pak na stavbě dojde pro snížení ceny k záměně tenkých lisovaných tvarovek za tlustší svařované, může nastat problém, jelikož tyto mají zcela jiné součinitele vnitřních odporů. Ve Švýcarsku mají povinnost výrobci tyto hodnoty měřit. Doporučujeme používat jen ty systémy, kde výrobce hodnoty součinitele vnitřních odporů tvarovek udává.
 • Tuto přednášku budeme na TZB-info publikovat později v plném znění.

O problematice součinitele vnitřního odporu ve tvarovkách jsme na TZB-info psali podrobně již v článku: http://www.tzb-info.cz/2996-vysoke-odpory-tvarovek-lisovanych-systemu-potrubi

English Synopsis
Materials for the internal distribution of water

The galvanized steel pipes for a house, the designer must specify precisely all the requirements based on their professional experience requirements of standards and regulations. To ensure durability of galvanized steel water supply pipes for a period of 50 years, it is practically impossible.

 
 
Reklama