Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sanhyga 2017 - ohlédnutí

Na spoločenskom večeri 22. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017 prof. Ing. Zuzane Vranayovej, PhD., riaditeľke ústavu Pozemných stavieb SvF TU v Košiciach.

Počas dvoch krásnych dní babieho leta 19. a 20.októbra 2017 sa konal 22.ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 – Vodovody, kanalizácia, plynovody tradične v hoteli Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany. Stretli sa tu vedeckí pracovníci z univerzít doma aj v zahraničí, projektanti zdravotnej techniky, študenti, aj prevádzkovatelia budov. Konferencie sa zúčastnili renomovaní vysokoškolskí pedágogovia z technických univerzít z Čiech, Maďarska, Rakúska aj domácich stavebných fakúlt , z Bratislavy a Košíc.
Sanhyga 2017

Pozvanie prijalo 15 obchodných firiem, ktoré dodávajú, realizujú a ponúkajú nové výrobky a technológie v oblasti zdravotnej techniky. Program tohtoročnej konferencie analyzoval problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy : Legislatíva a trendy v zdravotnej technike, návrh vodovodov, hygiena a úprava vody, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, realizácia ZTI, technologické zariadenia a systémy, príprava teplej vody.

Z prednášok zaujali hlavne príspevky ohľadom nových trendov ZTI vo svete (doc. Peráčková, prof. Vranayová, Ing. Žabička), kvalita vody a jej úprava (doc. Ilavský, doc. Pospíchal), dimenzovanie ohrievačov vody (Ing. Vrána, Ing. Vavřička), problematika rozvodov vody na hasenie požiaru (Ing. Koubková, Ing. Jánošková) a pod.

Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017

prof. Ing. Zuzane Vranayovej, PhD.
Odovzdanie ceny prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017 prof. Ing. Zuzane Vranayovej, PhD.
Sprava: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.)

Na spoločenskom večeri 22. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017 prof. Ing. Zuzane Vranayovej, PhD., riaditeľke ústavu Pozemných stavieb SvF TU v Košiciach.

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD. obdržala túto cenu za jej významný vedecký prínos v oblasti udržania kvality pitnej vody a udržateľnosti zásobovania vodou a kanalizácie v budovách.
Je autorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, zahraničných aj domácich vedeckých článkov. Absolvovala viac ako 200 prednášok na zahraničných a domácich konferenciách a kongresoch. Je členkou mnohých vedeckých spoločností a pracovných skupín a zodpovednou riešiteľskou vedeckých grantov. Ako garantka študijného programu Technické zariadenia budov na SvF TU Košice prispieva k jeho rozvoju. V roku 2016 získala ocenenie za významný prínos v oblasti environmentálneho inžinierstva v Krakove.
K oceneniu srdečne blahoželáme!

22. ročník Sanhygy charakterizovala vyššia účasť návštevníkov, pozitívny ohlas na zaujímavý program a tradičná príjemná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, dúfame, že si odniesli zaujímavé informácie a poznatky v našom odbore.

Za prípravný výbor 22. konferencie Sanhyga 2017
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie, SvF STU Bratislava

Sanhyga 2018

11.-12.10.2018 Piešťany, hotel Magnólia

 
 
Reklama