Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Životní jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.

Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (2001),“ a „Zdravotnotechnické zariadenia budov (2005)“ vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách.

V posledných júnových dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., osobnosť, ktorú netreba širokej odbornej verejnosti na Slovensku aj v Čechách v oblasti TZB predstavovať. Pri príležitosti okrúhlych 80. narodenín by sme mu chceli aj touto cestou čo najsrdečnejšie zablahoželať.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. sa narodil 27.júna 1938 v Zlíne. Po skončení strednej priemyselnej školy nastúpil v roku 1957 na Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1962 v odbore pozemné stavby.
Po jej absolvovaní nastúpil ako pracovník investičného oddelenia Rektorátu SVŠT v Bratislave, kde sa podieľal na inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou novej budovy Stavebnej fakulty. Na tejto fakulte pracoval 46 rokov.
Krátkou prestávkou boli len roky s 1990 až 1993, keď vo vlastnej projektovej kancelárii spracúval alebo zabezpečoval projektovú dokumentáciu a realizáciu bankových objektov na Slovensku aj v Čechách (napr. v Banskej Bystrici, Košiciach, Olomouci, Ostrave a i.).
Kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Optimalizácia navrhovania potrubia vnútornej kanalizácie“ obhájil v r. 1978, v r. 1983 ho menovali za docenta. Dekrét profesora získal od prezidenta republiky v r. 1996.

Zdravotná technika ako celoživotná téma

Profesor Valášek sa vo svojej práci zameriava predovšetkým na oblasť zdravotnej techniky, najmä na výpočet potrubnej siete vnútorného vodovodu, cirkulácie teplej vody a potrubia vnútornej kanalizácie. Túto problematiku riešil v 80-tych rokoch ako spracovateľ kmeňových technických noriem, neskôr sa zúčastňoval pri revíziách národných noriem a garantoval preklady viacerých noriem EN .

Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (2001),“ a „Zdravotnotechnické zariadenia budov (2005)“ vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách.
Za knihu Solárna energia a jej využitie získal v r. 1984 cenu Slovenského literárneho fondu. Je autorom a spoluautorom vysokoškolských skrípt a učebných textov pre inžinierske štúdium a štúdium dištančného vzdelávania. Je riešiteľom viacerých výskumných grantových úloh a vedeckotechnických projektov, odborných a expertíznych posudkov.

Vedeckovýskumná činnosť má u neho hmatateľné výstupy, spomenúť možno obnovu zdravotnotechnických inštalácií v panelových domoch, revízie a spracovanie STN z oblasti vodovodov, kanalizácie a plynovodov, či zhotovenie energetických certifikátov budov pre spotrebné miesto vykurovanie a teplú vodu. Je zakladateľom medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky SANHYGA (október,Piešťany), ktorej 23.ročník sa v týchto dňoch pripravuje a ktorej sa prof. Valášek pravidelne aktívne zúčastňuje.

Profesor Valášek bol dlhoročným členom redakčných rád odborných časopisov, aj redakčnej rady časopisu TZB Haustechnik, aktívnym členom SSTP a SKSI, kde bol aj členom skúšobných komisií pre získanie odbornej spôsobilosti pre oblasť zdravotnotechnických inštalácií, vykurovania a energetickej hospodárnosti budov.

Vedĺa vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti aj prax – projektovanie technických, technologických a energetických zariadení budov

Ako autorizovaný inžinier sa aktívne zapájal do projektovania technických, technologických a energetických zariadení budov. Môžeme spomenúť spracovanie projektov zdravotnotechnických inštalácií pre obchodné centrá Hypernova v Bratislave, v Košiciach, alebo rekonštrukcie ZTI napr. v hoteli Crowne Plaza v Bratislave a tiež projekty obnovy viacerých bytových domov. Srdcovou záležitosťou profesora Valáška boli a sú návrhy a realizácie technologických zariadení fontán. Medzi najzaujímavejšie riešenia patrí napr. kruhová fontána na Mierovom námestí v Galante, ktorej prevádzka vrátane hudobnej produkcie a systému osvetlenia, je riadená počítačom. V súčasnosti profesor Valášek úzko spolupracuje s Katedrou TZB na SvF STU ako oponent záverečných diplomových a dizertačných prác a tiež ako člen rôznych skúšobných komisií.

K životnému jubileu Vám vážený pán profesor srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie, dlhodobý optimizmus, šťastie a ešte veľa krásnych dní v osobnom aj pracovnom živote.

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava


zľava: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., doc. Ing. Ján Takács, PhD., Ing. Marián Botka, prof. Ing. Jaroslav Valášek, Phd., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Zdeněk Žabička, Ing. Kamila Víchová, PhD.
 
 
Reklama