Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekonomické zhodnocení instalace čistírny odpadních vod

Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí investor prokázat způsob likvidace odpadních vod. Článek přináší na vybraném konkrétním případu ekonomické porovnání instalace čistírny odpadních vod Topas s žumpou na vyvážení. Porovnání je provedeno pro různé varianty instalace ČOV (napojení do vodoteče, zasakování, zásobník vyčištěné vody, osazení do stávající jímky).

Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí investor prokázat způsob likvidace odpadních vod. Může použít všechny možnosti, které byly popsány v předchozím článku, tj. žumpu na vyvážení, čistírnu odpadních vod napojenou na vodoteč, nebo čistírnu se zasakováním odpadních vod do vod podzemních, nebo variantu čistírny s dalším využitím vyčištěné vody. Na příkladu ČOV Topas firmy TopolWater jsou vyčísleny náklady, se kterými je třeba počítat. (Pozn. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.)

VARIANTA Č. 1 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD S NAPOJENÍM DO VODOTEČE
Pokud je v bezprostřední blízkosti vodoteč, bývá nejvýhodnější investičně a nakonec i provozně čistírna s přímým napojením do vodního toku. V tomto případě zákazník potřebuje projekt ČOV (obvykle stačí varianta bez pískového filtru), který obsahuje výškové a situační umístění čistírny, způsob napojení do vodního toku včetně vyřešení všech vlastnických práv k pozemkům dotčeným stavbou a veškerá vyjádření vodohospodářská včetně souhlasu se způsobem vyústění a stavebních úprav na břehu potoka.
Pokud zákazník dodá všechny potřebné materiály bez nutnosti geodetického doměření na místě, např. firma TopolWater zpracuje tento projekt v ceně 3600,- Kč.
Náklady na toto řešení jsou následující - projekt, ČOV a doprava včetně montáže (lze provést svépomocí). Pokud nepočítáme zemní práce, které obvykle provádí stavebník ve své režii, celkové náklady dodavatelské firmy TopolWater jsou cca 54 600,- Kč při vzdálenosti 100 km od sídla firmy. K těmto nákladům je třeba přičíst přítokové potrubí k ČOV a odpadní potrubí do vodoteče. Z hlediska obsluhy to pro občana znamená, po ukončení zkušebního provozu, obvykle odebírat vzorky odpadních vod 2x za rok a platit elektrickou energii. Náklady na 1 vzorek včetně odběru představují cca 1 000,- Kč a spotřeba el. energie je přibližně 1,2 kWh/den.

Pořizovací náklady
Projekt 3.600,- Kč
ČOV Topas 5 48.000,- Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy)
3.000,- Kč
Odtokové potrubí cca 30 m (800,- Kč/1 m) 24.000,- Kč
Celkové pořizovací náklady 78.600,- Kč

Provozní náklady
El. energie (cca 400 kWh/rok; 3,- Kč / 1 kWh) 1.200,- Kč
Odběr vzorků (2 x za rok; á 1.000,- Kč) 2.000,- Kč
Celkové provozní náklady 3.200,- Kč

Ekonomické porovnání s variantou žumpa na vyvážení
Pořizovací náklady - ČOV 78.600,- Kč
Pořizovací náklady - žumpa 10 m3 55.000,- Kč
Rozdíl 23.600,- Kč

Provozní náklady za rok
ČOV 3.200,- Kč
Žumpa (0,5 m3/den - četnost vyvážení 1x/20 dní - 18x za rok x 1000,- Kč) 18.000,- Kč
Rozdíl 14.800,- Kč

Návratnost vložených prostředků 1,6 let. Zúročení vkladu 63 % za rok.


VARIANTA Č. 2 - ZASAKOVÁNÍ
Toto je nejčastější případ instalace čistírny, protože je málo případů, kde je k dispozici vodní tok. Jedná se o vodní dílo, kde pro realizaci je zapotřebí zajistit projekt a vodoprávní povolení. Obvykle vodoprávní úřad požaduje ještě hydrogeologický posudek. Nejčastěji jde o rodinné domky v obcích vybavených vodovodem a ne kanalizací, případně se jedná o domky na větších parcelách s vlastním zdrojem pitné vody, kde je možné dodržet potřebnou hygienickou vzdálenost od čistírny a studny.

Pořizovací náklady
Projekt 3.600,- Kč
ČOV Topas 5 + pískový filtr 53.000,- Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy)
3.000,- Kč
Posudek hydrogeologa 8.000,- Kč
Zasakovací drenáž 40 m x 600,- Kč/1 m 24.000,- Kč
Celkové pořizovací náklady 91.600,- Kč

Provozní náklady
El. energie (cca 400 kWh/rok; 3,- Kč / 1 kWh) 1.200,- Kč
Odběr vzorků (2 x za rok; á 1.000,- Kč) 2.000,- Kč
Celkové provozní náklady 3.200,- Kč

Ekonomické porovnání s variantou žumpa na vyvážení
Pořizovací náklady - ČOV 91.600,- Kč
Pořizovací náklady - žumpa 10 m3 55.000,- Kč
Rozdíl 36.600,- Kč

Provozní náklady za rok
ČOV 3.200,- Kč
Žumpa (0,5 m3/den - četnost vyvážení 1x/20 dní - 18x za rok x 1000,- Kč) 18.000,- Kč
Rozdíl 14.800,- Kč

Návratnost vložených prostředků 2,5 let. Zúročení vkladu 40 % za rok.


VARIANTA Č. 3 - DOMOVNÍ ČISTÍRNA SE ZÁSOBNÍKEM VYČIŠTĚNÉ VODY
V tomto případě se nejedná o vodní dílo, pokud si vodoprávní úřad přímo nepřeje povolit tuto ČOV jako vodní dílo. Pak vydává stavební povolení a ne povolení k nakládání s vodami. Z toho důvodu odpadá i odběr a rozbory vzorků vody. F. TopolWater pro tyto případy vyrábí kompletní zařízení jako jednu plastovou nádrž. Většinou jde o nádrž délky 3-4 m, hloubky 2 m a šířky 1 m. To znamená, že celkový objem nádrže je 6-8 m3. Stavebník tuto plastovou nádrž buď přímo označí jako jímku na vyvážení s předčištěním odpadních vod pro zálivku ve vegetačním období, nebo pro jednoduchost jenom jako plastovou akumulační jímku s tím, že technologie se namontuje po kolaudaci rodinného domku. V současné době neexistuje povinnost dokladovat množství vyvážených odpadních vod. Proto fakticky zařízení s jímkou funguje po celý rok a v zimním období, kdy není vegetace, dochází k vsakování na povrchu pozemku, případně při delším zámrzu se provede vývoz vyčištěné vody. Oficiálně toto zařízení pracuje ve vegetačním období jako zdroj zálivkové vody a v zimním období jako jímka na vyvážení. Z těchto důvodů je třeba zajistit větší objem pro vyčištěnou vodu, než by odpovídalo skutečné reálné potřebě. To znamená, že celkový objem nádrží: čistírna + zásobník odpovídá obvyklému požadavku na objem vyvážecí jímky.

Pořizovací náklady
Projekt 3.600,- Kč
ČOV Topas 5 + pískový filtr + zásobník 5,5 m3 95.000,- Kč
Čerpadlo s automatikou 6.500,- Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy)
7.600,- Kč
Celkové pořizovací náklady 112.700,- Kč

Provozní náklady
El. energie (cca 400 kWh/rok; 3,- Kč / 1 kWh) 1.200,- Kč
Celkové provozní náklady 1.200,- Kč

Ekonomické porovnání s variantou žumpa na vyvážení
Pořizovací náklady - ČOV 112.700,- Kč
Pořizovací náklady - žumpa 10 m3 55.000,- Kč
Rozdíl 57.700,- Kč

Provozní náklady za rok
ČOV 1.200,- Kč
Žumpa (0,5 m3/den - četnost vyvážení 1x/20 dní - 18x za rok x 1000,- Kč) 18.000,- Kč
Rozdíl 16.800,- Kč

Návratnost vložených prostředků 3,4 let. Zúročení vkladu 29 % za rok.


VARIANTA Č. 4 - AKUMULACE ODPADNÍCH VOD V ŽUMPĚ NA VYVÁŽENÍ
Jedná se o nejčastější způsob likvidace odpadních vod, který je také nejjednodušší z hlediska současné legislativy. Nikoho v podstatě nezajímá, kam a jakým způsobem se budou splašky ze žumpy vyvážet, a faktem je, že pro lokality, kde je možné vypouštět splašky nezákonným způsobem ať už do dešťové kanalizace, potoka nebo na pozemek bez čištění, je tento způsob likvidace odpadních vod investičně i provozně nejvýhodnější. Pokud má však stavebník smůlu, že musí žumpu vyvážet na ČOV, což v dohledné době bude platit pro většinu žump, je toto řešení provozně nejnákladnější. Problémem, který zvyšuje náklady na vyvážení, může být také skutečnost, že v dostupné vzdálenosti není obecní čistírna, která má ochotu a kapacitu k čištění zahnilých vod ze žumpy. Obvykle požadovaná velikost žumpy je na produkci odpadních vod odpovídající 20 dnům provozu nemovitosti. Pro rodinný domek tedy obvykle 11 m3. Faktem je, že objem fekálních vozů bývá max. 10 m3, a tudíž prakticky nemá smysl budovat větší jímky.

Pořizovací náklady
Žumpa 10 m3 x 5.500,-Kč / 1 m3 55.000,- Kč
Celkové pořizovací náklady 55.000,- Kč

Provozní náklady
0,5 m3/den - četnost vyvážení 1x/20 dní - 18x za rok x 1000,- Kč 18.000,- Kč
Celkové provozní náklady 18.000,- Kč


VARIANTA Č. 5 - RODINNÝ DOMEK ČI CHATA JSOU ZKOLAUDOVÁNY A MAJÍ VYBUDOVANOU ŽUMPU
V tomto případě je možné instalovat domovní ČOV do stávající žumpy, případně na přítok odpadních vod před žumpu, žumpu vyčistit a použít jako akumulaci čisté vody. Ta se bude využívat ve vegetačním období na zálivku a v zimním období teoreticky vyvážet jako dosud stávající jímka. Z hlediska legislativy, podle výkladové komise k vodnímu zákonu, nejde o vodní dílo a je tedy třeba postupovat podle stavebního zákona. Z hlediska stavebního zákona se jedná v souladu s § 139b odst. 7 o drobnou stavbu, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to b): "Podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubku 3 m." Podle § 55 tohoto zákona, odst. l pak postačí ohlášení stavebnímu úřadu, příp. obecnímu úřadu, pokud má přenesenou pravomoc povolovat drobné stavby.

Pořizovací náklady
ČOV Topas 5 + pískový filtr 53.000,- Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy)
3.000,- Kč
Celkové pořizovací náklady 56.000,- Kč

Provozní náklady
El. energie (cca 400 kWh/rok; 3,- Kč / 1 kWh) 1.200,- Kč
Celkové provozní náklady 1.200,- Kč

Ekonomické porovnání s variantou žumpa na vyvážení
Pořizovací náklady - ČOV 56.000,- Kč
Pořizovací náklady - žumpa 10 m3 0,- Kč
Rozdíl 56.000,- Kč

Provozní náklady za rok
ČOV 1.200,- Kč
Žumpa (0,5 m3/den - četnost vyvážení 1x/20 dní - 18x za rok x 1000,- Kč) 18.000,- Kč
Rozdíl 16.800,- Kč

Návratnost vložených prostředků 3,3 let. Zúročení vkladu 30 % za rok.


Zhodnocení ekonomické návratnosti instalace ČOV
Ekonomická návratnost je pro nové stavby provedena pro srovnání obvyklého řešení, tj. s výstavbou jímky na vyvážení. Pro stávající stavby je zhodnocení provedeno s ohledem na náklady spojené s vyvážením žumpy.
Závěrem je možné konstatovat, že ve všech případech, kdy rodinný domek není napojen na kanalizaci, a uvažuje se s tím, že odpadní vody musí být vyváženy na ČOV nebo v budoucnu budou muset být takto zákonně zneškodňovány, je investice do domovní ČOV pro majitele rodinného domku velice výhodná. Pokud majitel nemá dostatek prostředků na pořízení čistírny, je pro něho v tomto případě výhodné si čistírnu pořídit i za cenu poskytnutí úvěru. Pokud má zákazník peníze v hotovosti, pak zúročení této hotovosti, ať již vkladem v bance či různých investičních fondech, nedává takovou míru ziskovosti ani garanci bezpečného vkladu jako uložení do ČOV, tedy do vlastního majetku.

 
 
Reklama