Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Domovní čistírny odpadních vod? Ano, ale!

Diskuse ohledně výhod a nevýhod malých domovních čistíren (DČOV) jako náhrady centrálních kanalizačních systémů se vždy pravidelně vrací, protože finanční náročnost některých centrálních systémů je prostě nad možnostmi menších obcí.

Při realizaci decentrálního systému se pak objeví problémy legislativní, protože zkušenosti s provozováním těchto systémů jsou většinou špatné. Jedná se především o nedostatečné garance dohledu nad řádnou obsluhou a funkcí těchto zařízení a pro vodoprávní úřad je prakticky nemožné kontrolovat velké množství malých čistíren. Tento příspěvek si klade za cíl, podívat se na provoz DČOV na základě dostupných technologií a zahraničních zkušeností.

DČOV SE ZNAČKOU CE

Základním požadavkem na DČOV musí být především spolehlivost provozu. V současné době by měly být uváděny na trh jen výrobky testované podle ČSN EN 12566-3, tedy se značkou CE. Takto testované výrobky mají ověřenou účinnost a technické řešení v souladu s evropskými standardy. Nebudou se snad již prodávat výrobky "s technologií super aktivace", kdy se netvoří kal a "není tedy třeba instalovat kalojem" apod.

Problém spočívá v tom, že čistírny jsou zkoušeny na zkušebně podle návodů na obsluhu jednotlivých výrobců, a proto při testování podmínkám vyhoví. V praxi však zákazník obvykle složité návody nečte. Při koupi dostane s výrobkem jen základní tabulku účinnosti čištění s nároky na el.energii. Podrobný záznam z testování, prováděného podle návodu na obsluhu, ve kterém jsou údaje o časech a intervalech nezbytné obsluhy, údržby a odkalování systému se k zákazníkovi většinou nedostane. Přitom právě tyto údaje jsou v praxi nejpodstatnější pro správnou a spolehlivou funkci ČOV.

NÁROKY NA OBSLUHU

Platí zásada, že čím prostší a jednodušší systém, tím je obvykle lacinější, ale zároveň vyžaduje vyšší nároky na odbornost a čas obsluhy. Je třeba si uvědomit fakt, že čištění odpadních vod pro 5 EO je technologicky obdobně náročné jako pro 5000 EO, kde je k disposici vyškolená obsluha a automatika. Právě náročnost obsluhy je hlavní příčinou špatné funkce mnoha DČOV s aktivačními systémy.

V Evropě se obvykle používá více typů čistíren, kdy každý typ má své výhody i nevýhody. V současné době na trhu v ČR jednoznačně převládají čistírny s aktivovaným kalem ve vznosu. Proto nás zajímá především tento typ čistíren. Obecně se tyto systémy vyznačují vysokou kvalitou na odtoku, minimálními nároky na zastavěnou plochu, přijatelnou spotřebou el.energie (obvykle do 1,2 kW/m3), většinou provozem bez zápachu a přijatelnou cenou. Nevýhodou aktivačních systémů pak je vyšší citlivost k chemickému znečištění a vyšší nároky na odbornou obsluhu.

KONSTRUKČNÍ PRVKY SPOLEHLIVÉ DČOV

Jaké konstrukční vlastnosti, kromě značky CE, by měla mít domovní aktivační ČOV, aby byla spolehlivá a na současné technické úrovni? Především by měla mít vždy dostatečně dimenzovaný kalojem. Dále automatické čištění povrchu dosazovací nádrže od kalu, který jinak uniká do odtoku a automatické odčerpávání přebytečného kalu z aktivace. To jsou činnosti, které na obecních čistírnách zajišťuje obsluha nebo automatický systém řízení min. 3x týdně. Obdobné nároky na obsluhu platí i pro DČOV. Pro malé čistírny, kde je většinou velmi nepravidelný nátok, je navíc vhodné instalovat vyrovnávací nádrž. To má význam i z hlediska rovnoměrného biologického zatížení. Kromě nezbytné automatizace výše zmíněných procesů, případně i praní pískového filtru, pokud je instalován na dočištění odtoku, by měla být čistírna vybavena regulací výkonu podle množství splašků (rekreační provoz) a signalizací poruchových stavů s možností dálkového přenosu (GSM) dat na dispečink servisu. Takto vybavené DČOV jsou samozřejmě dražší, ale pokud uvažujeme o financování decentralizovaného systému z veřejných zdrojů, pak splnění uvedených požadavků je nezbytnou podmínkou pro ochranu vod, srovnatelnou s centrálními systémy.

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Že takové systémy již existují a jsou reálně provozované, svědčí např. praxe švédské firmy Antesis. Čistírny TOPAS dovážené do Švédska jsou vždy vybaveny, kromě pískového filtru a chemického odstraňování fosforu i dálkovým přenosem dat. Firma Antesis prodává ČOV výhradně se servisní smlouvou a garantuje, že všechny ve Švédsku prodané ČOV (instalováno cca 200 ks) jsou nepřetržitě pod dohledem GSM a splňují trvale povolené a velmi přísné parametry. Je samozřejmé, že čistírny s tímto vybavením nestojí 45 000 Kč, ale v porovnání s náklady na centrální systémy je to stále velmi levné řešení zneškodňování odpadních vod.

DECENTRALIZOVANÉ SYSTÉMY ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ VODY U ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ // ÚSPORY NA OBSLUZE


Princip dálkové kontroly ČOV

A. Počítačová jednotka na ČOV

 • řízení ČOV v reálném čase, záznam dat

B. Spojení ČOV s dispečinkem

 • 1x za den - cca 2min. přenos dat, minimální náklady na komunikaci, okamžité hlášení v případě poruchy (pevná linka, GSM)

C. Dispečink dálkové kontroly

 • zkušený technolog vyhodnocuje data - v případě potřeby vysílá servisní techniky k odstranění poruchy

ÚSPORY NA PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD // ÚSPORY NA BUDOVÁNÍ KANALIZACE


TOPAS domovní čistírna pro 2 - 125 EO

 • mezinárodní patent č. 282 411
 • vhodná i pro rekreační objekty
 • možnost vestavěné pískové filtrace, membránové filtrace, chemického odstranění fosforu
 • možnost doplnění monitorovacím modulem TOM - pro kontrolu chodu ČOV
 • možnost dálkové signalizace poruchy, prostřednictvím SMS zpráv na servisní středisko

MONOBLOK - T obecní čistírna pro 100 - 500 EO

 • patent č. 283 156 - plně automatizovaný systém SBR s jedním reaktorem a akumulační nádrží na přítoku
 • vhodné i pro průmyslové odpadní vody
 • stavební řešení pro oddílnou kanalizaci
 • vhodné pro intenzifikaci a rekonstrukci stávajících čistíren

FLEXIDIBLOK® obecní čistírna pro 500 - 5000 EO

 • patent č. 282 852 a 283 591 - plně automatizovaný systém SBR se dvěma reaktory
 • dvě nezávislé technologické linky
 • stavební řešení pro jednotnou i oddílnou kanalizaci
 • možnost výstavby ve dvou etapách: I. etapa - MONOBLOK-T, II. etapa - FLEXIDIBLOK (výhodné pro: postupné dobudování kanalizace, nižší náklady na vybudování technologie v I.etapě)

KOMPLEXNÍ KONTROLA ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ


TopolWater, s.r.o.
logo TopolWater, s.r.o.

Výroba a prodej domovních čistíren odpadních vod TOPAS pro 5 - 300 osob, kompletní dodávky komunálních ČOV s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK, subdodávky technologických celků, systémy pro čištění průmyslových odpadních vod.