Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Od 1.1.2008 platí nová pravidla pro odběr a vypouštění vod

Datum: 7.1.2008  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková z informací Ministerstva zemědělství ČR

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít pro takovou činnost povolení. Článek je jen připomenutím pravidel, která stanovuje zákon z r.2003 a která jsme popisovali v samostatných článcích od r. 2004.

V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.

ODBĚR VODY

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud fyzická osoba k odběru pro vlastní potřebu nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako "zboží" (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

 • drobných živnostníků - zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
 • fyzické osoby v zemědělských usedlostech - dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.
 • zemědělců - zavlažování, napájení zvířat
 • rybníkářů - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
 • provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
 • provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
 • fyzických osob - odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC, apod.)
 • a dalších.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

 • fyzické osoby až 50 000 Kč
 • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k odběru povrchových nebo
podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001,
jsou také stále platná.


VYPOUŠTĚNÍ VODY

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů:

 • drobných živnostníků - předčištěné odpadní vody (např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.);
 • obcí - čistírny odpadních vod;
 • fyzických osob - domovní čistírny odpadních vod apod.;
 • a dalších.

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

 • fyzické osoby až 50 000 Kč
 • právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001,
jsou také stále platná.


Terminologie:

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.

Užitečné informace:
 

Hodnotit:  

Datum: 7.1.2008
Autor: Ing. Dagmar Kopačková z informací Ministerstva zemědělství ČR   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (3 příspěvky, poslední 07.03.2017 10:00)


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace