Schvalovací postup pro čistírny odpadních vod do 50 EO a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb.

Datum: 24.3.2016  |  Autor: Ing. Rostislav Hellstein, Hellstein spol. s r.o.

Čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě. Možnosti jsou:


 • územní souhlasnutný souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí
 • územní rozhodnutínení nutný souhlas sousedů – vhodné při složitější/komplikovanější zajištění souhlasů sousedů
Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: 150 Kč
Územní rozhodnutí: 250 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení
Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení.

Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme úřadu životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

 • ohláškanutný souhlas sousedů na situačním nákrese, úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně
 • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení)není nutný souhlas sousedů – vhodné při složitějším/komplikovanějším zajištění souhlasů sousedů, úřad životního prostředí vydá vodohospodářské rozhodnutí
Rozbor vypouštěných přečištěných odpadních vod:
 • provozovatel je povinen min. dvakrát ročně provést rozbor vody – typ vzorku A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut)

Povolení je pak vydáno vždy na 10 let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10 let.

Rozdíly – výhody ohlášky/vodohospodářské rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových a kanalizace.
Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení: 300 Kč
Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vodohospodářské rozhodnutí: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce.
Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15 dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

Potřebné doklady k žádosti o vodohospodářské rozhodnutí/ohlášku:
 • žádost o nakládání vyčištěných vod (ohlášení vodních děl)
 • plná moc (pokud je zastoupen)
 • souhlas sousedů na situačním nákresu (v případě ohlášky – doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru)
 • koordinované stanovisko ŽP
 • pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
 • souhlas obce/města
 • souhlas vlastníka kanalizace/vodoteče, povodí
 • stanovisko správce povodí
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
 • Souhlas dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • HG posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních
 • projektová dokumentace stavby (projekt), zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních

S účinností od 1. 3. 2016 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje vedle obecných náležitostí:

 1. dobu, na kterou se povolení vydává,
 2. způsob vypouštění odpadních vod,
 3. určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí,
 4. maximální roční množství vypouštěných odpadních vod,
 5. emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků,
 6. způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod,
 7. způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod,
 8. způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,
 9. způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly,
 10. způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu.

Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod je dvakrát ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je čisticí zařízení vybaveno akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typ vzorku prostý jednorázově odebraný z akumulačního prostoru.

Pro odběr vzorků za účelem analýzy mikrobiologických ukazatelů musí být použita sterilní vzorkovnice, vzorek musí být v průběhu odběru i během transportu do laboratoře chlazen na 2 až 8 °C a musí být zpracován do 18 hodin po odběru; měření musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a musí zohledňovat charakter činnosti zdroje znečištění.

Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané pitné a užitkové vody nebo měřením na výstupu z čisticího zařízení. U čisticích zařízení s kapacitou pod 50 ekvivalentních obyvatel lze použít odhad množství ze směrných čísel roční potřeby vody, pokud není technicky možné použití způsobu měření podle věty první.

Stanovení přípustných hodnot znečištění:
Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních

Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 A k tomuto nařízení:

Tabulka 1 A: z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci:
Velikostní kategorie [EO]m [mg/l]
CHSKCrBSK5N-NH4+NLNcelk
< 10150402030x
10–5015040x3030
> 5013030x3020

Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 B k tomuto nařízení:

Tabulka 1 B: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby
m [mg/l]
CHSKCrBSK5NLPcelkNcelk
1303030820

Pokud z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vyplyne, že vzhledem ke zjištěným hydrogeologickým charakteristikám a množství vypouštěných odpadních vod hrozí kontaminace podzemních vod mikrobiologickým znečištěním, stanoví vodoprávní úřad vedle přípustných hodnot znečištění podle odstavce 1 nebo 2 také přípustné hodnoty znečištění mikrobiologických ukazatelů podle tabulky č. 1 C k tomuto nařízení.

Tabulka 1 C: Ukazatele a emisní standardy mikrobiologického znečištění pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci a z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby
m*** [KTJ/100 ml]
Escherichia coliEnterokoky
150100

Pokud je k čištění odpadních vod použito zařízení pro čištění odpadních vod ohlašované podle § 15a vodního zákona, musí spadat pod klasifikaci výrobku označeného CE stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Klasifikace výrobku označovaného CE
Klasifikace výrobkuCHSKCr
[%]
BSK5
[%]
Ncelk
[%]
Pcelk
[%]
Domovní čistírna odpadních vod – PZV90955040

Kompletní znění Nařízení č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

S účinností od 1. 1. 2016 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Tabulka 1c: Minimální účinnost čištění malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních osob pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech
Kategorie výrobku označovaného CECHSKCrBSK5N-NH4+NcelkPcelk
I7080
II758575
III7585805080

Domovní čistírna odpadních vod je certifikovaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“).

Kategorie I – DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV kategorie I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této kategorie nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.

Kategorie II – DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně povrchových vod, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s kategorií I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.

Kategorie III – DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

Kompletní znění Nařízení č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Pokud chcete vyřízení a schválení ČOV přenechat odborníkům, postačí nám udělit plnou moc a naši specializovaní projektanti vše vyřídí za Vás. Více na www.hellstein.cz.

 

Hodnotit:  

Datum: 24.3.2016
Autor: Ing. Rostislav Hellstein, Hellstein spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partner - Likvidace odpadních vod

logo HELLSTEIN
technická podpora výrobců

Bonus ČOV - voda na zálivku

Partneři - Voda, kanalizace

logo WAVIN EKOPLASTIK
logo WILO
logo NICOLL ČR
logo ASIO
logo RAYCHEM
logo MEA
 
 

Aktuální články na ESTAV.czŘím jako na dlani. Model města si objednal Mussolini. Dokončen byl dlouho po válceVláda by měla v říjnu od MMR mít návrh zákona o sociálním bydleníJak omezit šíření bakterií ve veřejných prostorách?Doporučené rozměry dveří a směr jejich otevírání