Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Schvalovací postup pro čistírny odpadních vod do 50 EO a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb.

Čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě. Možnosti jsou:


 • územní souhlasnutný souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí
 • územní rozhodnutínení nutný souhlas sousedů – vhodné při složitější/komplikovanější zajištění souhlasů sousedů

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: 150 Kč
Územní rozhodnutí: 250 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení
Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení.

Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme úřadu životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:


 • ohláškanutný souhlas sousedů na situačním nákrese, úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně
 • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení)není nutný souhlas sousedů – vhodné při složitějším/komplikovanějším zajištění souhlasů sousedů, úřad životního prostředí vydá vodohospodářské rozhodnutí

Rozbor vypouštěných přečištěných odpadních vod:

 • provozovatel je povinen min. dvakrát ročně provést rozbor vody – typ vzorku A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut)

Povolení je pak vydáno vždy na 10 let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10 let.

Rozdíly – výhody ohlášky/vodohospodářské rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových a kanalizace.
Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení: 300 Kč
Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vodohospodářské rozhodnutí: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce.
Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15 dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

Potřebné doklady k žádosti o vodohospodářské rozhodnutí/ohlášku:

 • žádost o nakládání vyčištěných vod (ohlášení vodních děl)
 • plná moc (pokud je zastoupen)
 • souhlas sousedů na situačním nákresu (v případě ohlášky – doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru)
 • koordinované stanovisko ŽP
 • pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
 • souhlas obce/města
 • souhlas vlastníka kanalizace/vodoteče, povodí
 • stanovisko správce povodí
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
 • Souhlas dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • HG posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních
 • projektová dokumentace stavby (projekt), zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních

S účinností od 1. 3. 2016 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje vedle obecných náležitostí:

 1. dobu, na kterou se povolení vydává,
 2. způsob vypouštění odpadních vod,
 3. určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí,
 4. maximální roční množství vypouštěných odpadních vod,
 5. emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků,
 6. způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod,
 7. způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod,
 8. způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,
 9. způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly,
 10. způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu.

Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod je dvakrát ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je čisticí zařízení vybaveno akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typ vzorku prostý jednorázově odebraný z akumulačního prostoru.

Pro odběr vzorků za účelem analýzy mikrobiologických ukazatelů musí být použita sterilní vzorkovnice, vzorek musí být v průběhu odběru i během transportu do laboratoře chlazen na 2 až 8 °C a musí být zpracován do 18 hodin po odběru; měření musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a musí zohledňovat charakter činnosti zdroje znečištění.

Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané pitné a užitkové vody nebo měřením na výstupu z čisticího zařízení. U čisticích zařízení s kapacitou pod 50 ekvivalentních obyvatel lze použít odhad množství ze směrných čísel roční potřeby vody, pokud není technicky možné použití způsobu měření podle věty první.

Stanovení přípustných hodnot znečištění:

Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních

Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 A k tomuto nařízení:

Tabulka 1 A: z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci:
Velikostní kategorie [EO]m [mg/l]
CHSKCrBSK5N-NH4+NLNcelk
< 10150402030x
10–5015040x3030
> 5013030x3020

Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 B k tomuto nařízení:

Tabulka 1 B: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby
m [mg/l]
CHSKCrBSK5NLPcelkNcelk
1303030820

Pokud z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vyplyne, že vzhledem ke zjištěným hydrogeologickým charakteristikám a množství vypouštěných odpadních vod hrozí kontaminace podzemních vod mikrobiologickým znečištěním, stanoví vodoprávní úřad vedle přípustných hodnot znečištění podle odstavce 1 nebo 2 také přípustné hodnoty znečištění mikrobiologických ukazatelů podle tabulky č. 1 C k tomuto nařízení.

Tabulka 1 C: Ukazatele a emisní standardy mikrobiologického znečištění pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci a z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby
m*** [KTJ/100 ml]
Escherichia coliEnterokoky
150100

Pokud je k čištění odpadních vod použito zařízení pro čištění odpadních vod ohlašované podle § 15a vodního zákona, musí spadat pod klasifikaci výrobku označeného CE stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Klasifikace výrobku označovaného CE
Klasifikace výrobkuCHSKCr
[%]
BSK5
[%]
Ncelk
[%]
Pcelk
[%]
Domovní čistírna odpadních vod – PZV90955040

Kompletní znění Nařízení č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

S účinností od 1. 1. 2016 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Tabulka 1c: Minimální účinnost čištění malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních osob pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech
Kategorie výrobku označovaného CECHSKCrBSK5N-NH4+NcelkPcelk
I7080
II758575
III7585805080

Domovní čistírna odpadních vod je certifikovaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“).

Kategorie I – DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV kategorie I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této kategorie nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.

Kategorie II – DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně povrchových vod, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s kategorií I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.

Kategorie III – DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

Kompletní znění Nařízení č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Pokud chcete vyřízení a schválení ČOV přenechat odborníkům, postačí nám udělit plnou moc a naši specializovaní projektanti vše vyřídí za Vás. Více na www.hellstein.cz.

 
 
Reklama