Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hospodaření s dešťovou vodou II.

Seminář přinesl velmi zajímavé informace o výrobcích a řešeních pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy k hospodaření s dešťovou vodou. Článek přináší 2. díl zajímavostí - informace z čerpací techniky, sanace zdiva a zavlažovacích systémů.

Seminář se konal 30.11.2006 ve firmě MARLEY ČR. Kromě firem se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí, zajímavosti o legislativě a možnostech financování z jejich přednášek jsou v článku Hospodaření s dešťovou vodou I.

VYBRANÉ ZAJÍMAVOSTI Z PROGRAMU (pokračování):

4. Široká nabídka čerpací techniky firmy Grundfos - Ing. Hudec

 • pro volbu čerpadla je velmi důležité určit charakter odváděných vod. Pro drenážní vody se volí čerpadla s průchodností 10-12 mm, pro odvod z větších ploch, kde je třeba již počítat s možností znečištění, čerpadla s průchodností 30-50 mm a pro splaškovou vodu čerpadla s průchodností min.80 mm a je nutno počítat i s povodňovou situací,
 • je třeba počítat se zkušeností z praxe - u čerpadel není prováděna pravidelná údržba, je třeba navrhovat spolehlivý a bezproblémový chod,
 • při výběru čerpadla pro větší aplikace nestačí Q a H, ale jsou nutné informace o celém systému. Příkladem mohou být systémy s dešťovými zdržemi, které rozkolísají hodnotu dopravní výšky z 10 na 2 metry a ne všechna čerpadla jsou připravena na takový pracovní rozsah,
 • výhody čerpadel řady SE - mají nerezovou sponu, která umožňuje oddělení částí čerpadla, kabelová koncovka je vodotěsná a díky ní není nutná při demontáži nebo montáži čerpadla manipulace s kabelem ani elektrikář s vyhláškou 50, chlazení není závislé na okolí, čerpadla lze umístit v suché i mokré jímce, čerpadla se dodávají bez nebo s analogovými čidly, která hlídají pracovní stavy (měření teploty motoru, měření obsahu vody v oleji, měření odporu statorové izolace...),
 • u ponorných čerpadel na čistou vodu je možná varianta kdy je sací koš dole, ale pro dešťovou vodu je lepší čerpadlo, které má v dolní části napojenou hadici, která plave na hladině vody v akumulační nádrži a nedochází k čerpání usazeného kalu. Tato varianta šetří čerpadlo.
 • pro návrh nebo výměnu čerpadla jsou potřebné informace dostupné na webu, kde je rovněž firemní SW, který návrh velmi usnadňuje.

5. Sanace vlhkého zdiva - Ing. Otakar Hájek - KEMA stavební materiály s.r.o.

 • pro tlusté kamenné zdivo, silně narušené zdivo a všude, kde nelze použít běžné postupy sanace je v hodné použít mikroporézní systém HYDROMENT, který řeší problém zdiva intenzivně namáhaného vlhkostí v důsledku nedostatečné nebo chybějící vodorovné izolace,
 • v první řadě je třeba zjistit rozsah poškození zdiva v důsledku působení kapilární vlhkosti, stanovit příčiny vlhnutí zdiva a následně navrhnout vhodný způsob sanace objektu,
 • zavlhčování zdiva může způsobit např. špatně provedená hydroizolace, zkorodovaná nebo jinak poškozená stávající hydroizolace, špatně řešená návaznost terénu, špatně provedené stavební detaily, tepelné mosty v konstrukci, nesprávné uložení vodovodního nebo kanalizačního potrubí, prostup vlhkosti ze sprchových koutů (nedostatečná izolace za obkladem), neprodyšný obklad. Výrazným problémem s větším dopadem jsou solné mapy, která jsou místem začátku koroze zdiva,
 • v případě provádění nové hydroizolace z vnější strany zdiva pod úrovní terénu je doporučeno provést drenáž a na vnější stranu zdiva aplikovat mikroarmovaný asfaltový hydroizolační nátěr (stěrku) HYDROSEAL.
 • při sanaci mikroporézním systémem Hydroment je nutné nejdříve zdivo očistit - odstranit stávající omítky, vyčistit spáry, omýt tlakovou vodou, do výšky tzv. bezpečné zóny (cca 5,5% hmot.) bude provedena sušící omítka HYDROMENT. Nad tuto výšku může být aplikována např. renovační omítka KEMASAN 520. Je nutné pečlivě zvolit i barvu na fasádu - je nutné zvolit prodyšnou variantu.
 • Do sušící omítky HYDROMENT nevstupuje voda, ale přes omítku prochází ven pára, tj. dochází k postupnému vysušování vody ze zdiva a ke zmenšení kapilárního kužele aniž by v systému docházelo ke krystalizaci solí
 • opatření se sušící omítkou lze použít i zevnitř objektu, pokud není možný přístup zvenku,
 • komplexní řešení stojí cca 1100 Kč/m2,
 • podle výsledků měření v laboratořích TZÚS v Brně je limitní hodnota vlhkosti v cihle 16%, pro jiné materiály je třeba přepočet, například pro kámen platí koeficient 0,8 (menší možný obsah vody), pro sádru naopak 1,15,
 • častým problémem jsou komíny nebo zbytky po nich, protože základ komína táhne vodu z podloží. Často je založení komína ještě pod úrovní založení objektu. Při běžných rekonstrukcích se izolace vytáhne na komínové těleso, což vzlínaní podporuje,
 • Sanační centrum je sdružení firem s různými technologiemi sanací, které poskytuje rovněž poradenství, kontakt: www.sanacnicentrum.cz,
 • po ošetření sušící omítkou lze provádět i zateplení budov, ale jen takové, které nebrání difuzi (provětrávané fasády),
 • u dříve hodně propagovaných sanačních omítek byl problém se solí na povrchu zdiva. Podhoz, na který byla aplikována sanační omítka byl obvykle určen k akumulaci vznikajících solných krystalů. V případě vyčerpání akumulačních schopnosti podhozu znemožnily soli správnou funkci těchto sanačních omítek, nad sanovaným úsekem objevily mokré manžety, v důsledky čehož bylo nutné tyto systémy v určitých intervalech obnovovat. Tyto systémy se též označují jako tzv. "obětované omítky".
 • systém tzv. "obětované omítky" neřeší problém salinity zdiva. Na omítce vykrystalizovala sůl, ale hmotě zdiva to nepomohlo.
 • soli se vyskytují na povrchu stavební konstrukce (cca 6%), v podloží až na výjimky do 0,1% a ve stavební konstrukci cca 0,3%,

6. Výrobky pro zavlažování RAIN BIRD - Ing. Naďa Braťková, ITTEC

 • společnost ITTEc s.r.o. je výhradním zastoupením pro zavlažovací systémy RAIN BIRD a zároveň nabízí i další sortiment. V rámci projektování spolupracuje s cca 200 instalačními firmami, ale projektuje i pro konečné zákazníky a poskytuje pomoc i pro projekční kanceláře. V současné době je již instalováno více než 10 000 systémů v zahradách a došlo k výraznému posunu ve vnímání zavlažování od luxusu k zařazení zavlažovacích systémů do projekční přípravy rodinných domů. Významně roste podíl instalací v parcích, kde se jedná o desítky/rok (Praha, Karlovy Vary, Plzeň...), v rámci komerčních ploch (hotely, obchodní střediska, sídla firem), ale i u speciálních staveb, například zavlažované tramvajové pásy (Praha - Sokolská, Barrandov) a samozřejmě sportoviště (fotbal, parkury pro koně - zavlažování trávy i písku, zvlhčování umělých povrchů na fotbalových hřištích a skokanském můstku, golfová hřiště,
 • zajímavými příklady srovnání různých přístupů a zhodnocení konkrétní situace může být Technologický park Chodov (celková plocha 6 ha, zavlažovaná 2 ha, ovládací systém TBOS + radio přenos, 108 sekcí, 320 rotačních a 1200 rozprašovacích postřikovačů, 10 000 km kapkovacího potrubí) a Státní národní památka Vyšehrad (celková plocha 13 ha, zavlažovaná 7 ha, 80 sekcí, 600 rotačních a 750 rozprašovacích postřikovačů, dekodérový systém, který je vhodný zejména pro již hotovou zástavbu, kde se nebude již dále přistavovat a změny budou minimální),
 • na zdroji vody pro závlahový systém musí být šachta, kde je umístěn hlavní ventil a filtr. Filtr je nutnou součástí. Pokud bude snaha využít filtr ve vodoměrné sestavě, pak je nutné pečlivě zkontrolovat parametry. Za šachtou pokračuje PE potrubí v hloubce 30-40 cm ke skupinkám elektroventilů v šachtách. Ty je nutné umístit tak, aby byl zachován přístup. Dále pokračují sekční potrubí, která jsou pod tlakem pouze v době závlahy a navazují na ně zavlažovací prvky. Elektrokabely k ventilům jsou obvykle vedeny podél potrubí,
 • čidlo srážek slouží ke spouštění nebo zastavení naprogramovaného režimu. Závlahový režim je nutné nastavit na základě potřeby, aktuálního stavu srážek atd.,
 • rozprašovací postřikovače se používají pro travnaté plochy a je možné vybírat ze široké škály (výška výsuvu, tvar paprsku...) a počítat s dostřikem 1-5 m. Pro trávníky jsou nevhodné kapkovací hadice (nebezpečí zanesení a zarůstání rostlinami - rostou směrem k vodě, znemožňují kultivaci - provzdušnění trávníku, které se provádí do hl.15-20 cm),
 • rotační postřikovače mají dosah nad 5 m,
 • návrh závlahového systému je nutný provázat s projektem ZTI, elektro, případně vodních staveb (pokud jsou zdrojem vody nádrže) a systémem inteligentní budovy,
 • zajímavými údaji pro návrh zavlažovacího systému je průtok a výtlačná výška nad zdroji,
 • pokud dojde při návrhu k nevhodným úsporným řešením, například snížení počtu postřikovačů o 20%, nelze počítat s funkčností 80%, ale s mnohem horším výsledkem,
 • při návrhu je třeba striktně oddělit trávníky a ostatní výsadbu,
 • pokud dojde ke změně výsadby, často je nutné změnit i zavlažovací systém. Zásahy je třeba posoudit komplexně a nemusí být příliš velké,
 • při návrhu je důležité zajisti rovnoměrnost dodávky vody, důležitá je rovnoměrnost v rozsahu postřiku, rozdíl mezi rozstřikovači může být až 20-30% vody. Rovnoměrnost ovlivňuje postřikovač, trysky, spon postřikovačů a celková konfigurace,
 • CS koeficient je důležitou charakteristikou postřikovačů. Ideální SC=1, ale to nemá ani déšť, SC > 1,8 je špatně, pro golfová hřiště se používají postřikovače s SC=1,1,
 • úspory v systémech zavlažování lze docílit při znalosti přesných údajů o zdroji vody,
 • pro efektivně řešené závlahové systémy je důležité napojení na co největší průměr potrubí, tj. napojení hned za vodoměrem. Je třeba počítat s dostatečně velkým průměrem potrubí vodovodní přípojky,
 • i u dešťových nádrží je nutné počítat s dopouštěním,
 • pokud je zdrojem vody studna, pak kopaná se chová jako nádrž a je potřeba počítat s dobou plnění, u vrtané studny je třeba uvažovat s okamžitou vydatností, výtlakem a pokud je vydatnost < 0,5 m/s, uvažovat o nádrži s dopouštěním,
 • zavlažovací systém by měl mít vlastní vodoměr, aby byla možná platba pouze za vodné,
 • je třeba myslet na zazimování zavlažovacího systému. Potrubí se nespáduje, ale odvodní se profouknutím tlakovým vzduchem.

Pozn.: vybrané zajímavosti jsou vybrány ze zvukového záznamu přednášek a nejsou přednášejícími dodatečně autorizovány.

Kontakty na zúčastněné firmy: www.marley.cz, www.kemacz.cz, www.grundfos.com, www.ittec.cz

Seminář se konal 30.11.2006 ve firmě MARLEY ČR a pořádala jej agentura BAL SPECTRUM s.r.o., www.balspectrum.cz.

 
 
Reklama