Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hospodaření s dešťovou vodou I.

Výrobky a řešení pro nakládání s dešťovými vodami včetně legislativy, sanace vlhkého zdiva a zavlažovací systémy - to byla témata velmi zajímavého semináře.

Ve čtvrtek 30.11.2006 se konal seminář k problematice dešťových odpadních vod. Seminář se konal pod hlavičkou firmy MARLEY ČR, ale zúčastnily se i další firmy. Přednášky byly věnovány legislativě i výrobkům pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodňování staveb, sanaci a závlahovým systémům. Přednášky byly v odpoledních hodinách doplněny i předvedením praktických ukázek ve firmě MARLEY ČR.

VYBRANÉ ZAJÍMAVOSTI Z PROGRAMU:

1. představení společnosti MARLEY ČR - Bc. Lukáš Mudroch

Společnost MARLEY ČR je vlastněna 100% zahraničním kapitálem a má 25 zaměstnanců, v ČR je od r. 1995. Distribuce výrobků probíhá přes hobby markety, obchodní řetězce, specializované velkoobchody i na konkrétní zakázky. Hlavním materiálem jsou plasty.

Zajímavosti k vybraným výrobkům:

 • předností okapových systémů MARLEY je jejich dlouhá životnost se zárukou 10 let a barvostálost - jsou vyrobeny z bezkadmiového PVC odolného UV záření a povětrnostním vlivům (SUPER COLOR SYSTEM). Okapové systémy MARLEY CONTINENTAL a SIMPLEX se vyrábí již od roku 1952 a jsou nejucelenějším okapovým systémem na trhu s množstvím doplňků pro lepší funkci okapů. Dokonale hladký povrch plastu vykazuje lepší odtokové parametry a samočisticí schopnost než plech, bezešvé svodové trubky z plastu mají větší pevnost než plechové svody se švem a nemají tendenci namrzat. Spojka žlabu usnadňuje montáž a plní funkci dilatace.


  Obr. 1
   
  Obr. 2

  Zajímavými doplňky jsou například geigery (okapové vpusti) v suchém nebo mokrém provedení. Suchá varianta s klapkou má zvýšenou odolnost proti zamrzání. Mokrá varianta zajišťuje dokonalý sifonový uzávěr proti zápachu z kanalizace. Dalším zajímavým doplňkem je sběrač dešťové vody (obr. 1), který pracuje na principu spojených nádob a je možné jej namontovat do svodové trubky z plastu nebo kovu i dodatečně, zdokonalenou variantou je pak RAINBOY (obr. 2), který navíc obsahuje nerezové sítko pro dokonalé filtrování a je snadno nastavitelný na zimní provoz.

 • systém liniového odvodnění MARLEY je určen pro odvodnění zpevněných ploch, umožňuje jednoduché spádování povrchu bez složitého členění. Žlaby jsou vyrobeny z recyklovaného PE v černé barvě a jsou vybaveny pozinkovaným nebo plastovým roštem. Výhodou jsou mimo jiné snadná montáž i manipulace, nenasákavost, odolnost proti mrazu a výborné odtokové parametry. Provedení S-LIGHT je určeno pro běžné použití, např. garáže u rodinných domů a pochůzné plochy - třída únosnosti A 15 - B 125, provedení s třídou únosnosti D 400 je určeno pro silniční stavitelství a veřejná prostranství.

 • drenážní systémy EURODRAIN, SIROWELL A SIROPLAST-K pro různě náročné použití jsou doplněny šachtami SIROBAU, které mají kontrolní a čistící funkci. Šachty jsou v průměru 300 mm, na objednávku 400 mm, s lapačem nebo bez lapače nečistot a s plastovým nebo litinovým poklopem.

 • zajímavé jsou drenážní desky a novinkou jsou desky pro zpevnění svahů.

2. Legislativa nakládání s dešťovými vodami - Ing. Chaloupka - MZE ČR

V přednášce zazněla velmi přehledně rekapitulace legislativy pro tuto oblast včetně upozornění na novelu vyhlášky 428/2001 Sb., která bude platit od ledna 2007 a ve sbírce zákonů má vyjít tento týden. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité podklady, přednášku, která se setkala s velkým zájmem účastníků zveřejníme v plném znění samostatně.

Nyní alespoň stručně zajímavosti:

 • cílem legislativního tlaku je zasakování,
 • pojem srážkové vody nedefinuje žádný právní předpis, lze využít ČSN EN 1085 a zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, kde §2 odst. 1 vymezuje pojem povrchové vody, dále zákon č. 183/2006 Sb., který v §103 odst. 1 písm. b) vymezuje termín dešťová voda,
 • NV 61/2003 Sb. bude novelizováno v lednu 2007,
 • zákon č. 264/2001 Sb. §1 odst. 3 vyjímá odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací z pravomoce zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • při použití vyhlášky č. 428/2006 Sb. s přílohou 16 pro výpočet odvádění srážkových vod vychází množství mírně vyšší než skutečnost, cílem je vytvářet tlak na zasakování,
 • k zasakování u rodinného domu není dle výkladové komise MZE k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách nutné schválení vodoprávním úřadem (http://www.mze.cz/attachments/vyklad_VZ_c_19.pdf).

3. Pohled MŽP - Ing. Josef Reidinger

 • MŽP sleduje kvalitu vody - a to z pohledu znečištění v atmosféře a na povrchu a kvantitu vody z pohledu plošného zatížení území vodou, z pohledu eroze a nedostatku k doplňování vodních zásob,
 • do konce roku 2006 bude schválen vládou plán hlavních povodí (3 povodí), který stanovuje rámcové cíle, hlavní principy a zásady státní politiky pro období 2007-2012,
 • důležitá je ochrana vod, ochrana před povodněmi, trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami. Ochrana před povodněmi je nad rámec evropské směrnice, ale i na evropské půdě se již toto téma projednává,
 • navazují plány oblastí povodí, které budou k dispozici na webu ministerstva k připomínkám,
 • v plánu hlavních povodí je prioritou zasakování, zvýšení retenční schopnosti krajiny a omezení eroze. Je nutné dodržování správné zemědělské praxe a zpracování koncepce nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území do r. 2010. Již v současné době je např. zasakování nebo jiné využití dešťových vod jako podmínka pro výstavbu větších areálů,
 • pro financování projektů hospodaření s dešťovou vodou je možné využít operační program MŽP a to ve dvou prioritách - zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a zlepšování stavu krajiny a přírody. Operační program disponuje cca 2 miliardami EUR.
 • důležitý je resortní program výzkumu 2007-2013 s tématy ochrana vod, půdy a horninového prostředí a opatření pro zmírnění změn klimatu. projekty je možné přihlásit do 14.12.2006.
 • cíle MŽP:
  • zasakování a využití dešťových vod (důležité je posouzení využití opatření, aby nebyla vytvářena samoúčelná opatření)
  • minimalizace výstavby jednotné kanalizace
  • minimalizace vytváření velkých zpevněných ploch bez vyřešení akumulace a kvality vody (umístění lapolů...)
  • podpora vyhlášky k novému stavebnímu zákonu v oblasti řešení dešťových vod v rámci stavby

Pozn.: vybrané zajímavosti jsou vybrány ze zvukového záznamu přednášek a nejsou přednášejícími dodatečně autorizovány.

Kontakty na zúčastněné firmy: www.marley.cz, www.kemacz.cz, www.grundfos.com, www.ittec.cz

 
 
Reklama