Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Objekty hospodaření s dešťovou vodou - předání do užívání a provoz

Pro každý vybudovaný objekt a zařízení HDV nebo jejich kombinaci (dále jen systém HDV) musí být např. stanoven jeho vlastník, zajištěn vhodný přístup k zařízení a umístěny informační tabule.

Pro každý vybudovaný objekt a zařízení HDV nebo jejich kombinaci (dále jen systém HDV) musí být:

  • stanoven jeho vlastník, který bude po dokončení díla odpovědný za jeho provozuschopnost,
  • zajištěn vhodný přístup ke všem částem zařízení, ve kterých je nutné provádět údržbu,
  • zajištěny správné stavební postupy a provedení stavby, a to včetně nezávislé kontroly,
  • umístěny informační tabule, které upravují určité činnosti (např. zákaz chůze, sportovních činností či venčení psů), popř. podávají informace o funkci zařízení/objektu (platí pro veřejná prostranství),
  • vypracována (zhotovitelem či projektantem zařízení nebo systému HDV) a vlastníkovi předána uživatelská příručka (u vodních děl podle vodního zákona 3) provozní řád) systému HDV. Náležitosti uživatelské příručky jsou uvedeny v TNV 75 9011, bod 8.1.6.

Pro zajištění dlouhodobé provozní spolehlivosti systémů HDV je nezbytné, aby při jejich realizaci zhotovitel volil vhodný harmonogram výstavby a dodržoval stavební kázeň. Zhotovitel musí (s ohledem na typ zařízení/objektu HDV) zejména dodržovat body uvedené v TNV 75 9011, Příloha I, bod I.1.

Zhotovitel musí v průběhu stavby pořizovat takovou dokumentaci, kterou v rámci dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude schopen prokázat parametry a kvalitu hotového díla a jeho způsobilost ke spolehlivému a dlouhodobému provozu. Součástí DSPS musí být doklady (certifikáty) o použitých materiálech (včetně zeminy a osiva) a o způsobu jejich uložení nebo ošetření ke dni předání do užívání (fotodokumentace), uvedené v TNV 75 9011, Příloha I, bod. I.2.

Zařízení a objekty HDV musí mít v době předání/převzetí do užívání požadovanou kvalitu a schopnost plnohodnotného provozu. Při předání/převzetí je nutné zkontrolovat náležitosti uvedené v TNV 75 9011, Příloha I, bod I.3.

Činnosti potřebné k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti objektů a zařízení HDV jsou uvedeny v TNV 75 9011, kapitola 8.2, podrobně pak v TNV 75 9011, Příloha H (s výjimkou čistě vsakovacích zařízení, jejichž požadavky na provoz jsou uvedeny v ČSN 75 9010, Kapitola 10).


 
 
Reklama