Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V Jihlavě také Počítáme s vodou: květnaté louky, průlehy a rybníčky

Jihlava je specifická tím, že se nachází na evropském rozvodí. Jediná voda, se kterou může město i region hospodařit, je voda dešťová. Musí si jí vážit, protože pokud odteče bez užitku (to v tom lepším případě) nebo navíc ještě napáchá cestou škody (to v případě horším), můžeme si za to sami.

Rybníček, do kterého bude svedena voda ze střech škol, foto autorka
Rybníček, do kterého bude svedena voda ze střech škol, foto autorka

Všechna města a obce v tuto dobu řeší problémy spojené s klimatickými změnami, nedostatkem vody v půdě, či její nárazový přebytek v případě větších dešťových srážek. Nejinak je tomu i v Jihlavě. Jedním z opatření, které v Jihlavě již 10 let funguje, jsou květnaté louky s extenzivními trávníky sečenými mozaikovou sečí. Pro tento typ vegetace byla vybrána místa, kde trávníky nevyžadují intenzivní sečení, protože nejsou vystavovány pobytu veřejnosti a fungují také jako místa s vysokou biodiverzitou. Problematické bývají i lokality na rozhraní velkých zemědělských ploch a města. Byl to jeden z problémů, které jsme řešili, protože přívalové deště v červnu roku 2018 opakovaně způsobily bleskové povodně s vyplavením řady rodinných domů. Protože jsme vodu nechtěli jen rychle odvést do řeky, vytvořili jsme zde opatření, které zajistí zpomalení vody, její zásak a ochranu domů současně. V tomto místě se povedlo soustavou jednoduchých úprav s využitím morfologie terénu vytvořit průleh, ve kterém voda částečně zasakuje a zbytek je odváděn na vlhkou louku s přirozenou druhovou skladbou a  výskytem modráska bahenního, kde voda v průběhu několika hodin zasákne a neohrozí tak nemovitosti.

Louka před a po seči
Louka před a po seči

Louka před a po seči

Jedním z připravovaných záměrů, kde bychom v blízké budoucnosti rádi změnili způsob hospodaření s dešťovou vodou, je území jihlavského sídliště Březinovy sady u areálu základních škol. V blízkosti tohoto areálu se nachází historický rybníček, který však dnes je již z velké části bez vody. Záměrem města je vyřešit svedení dešťové vody ze střech škol do tohoto rybníka a následně tuto vodu využívat například na závlahy dřevin na sídlišti.


V současnosti velmi diskutovaným problémem je výstavba velkého obchodního centra s velkou plochou centrálního parkoviště, které nyní město řeší. I v tomto případě je nutné vyřešit hned dvě věci, které spolu ale úzce souvisí – odvádění srážkových vod a vyřešení plochy parkoviště, které se spolu s kolem plánovanými budovami obchodů stane novým tepelným ostrovem s klimatem a podmínkami nevhodnými pro růst dřevin. Protože investor v tuto chvíli mění projekt, je možnost podobu již dlouhou dobu připravovaného záměru ještě změnit. Problém je tady ještě o to citlivější, že se jedná o velkou plochu na velmi svažitém pozemku, který tím, že byl vyrovnán, vytvořil mnoho metrů vysoké zářezy a násypy. Tento, stejně jako všechny ostatní příklady, byly diskutovány na semináři o modrozelené infrastruktuře, který proběhl v Jihlavě. V tomto případě se odborníci i přítomní účastníci semináře shodli na nutnosti vytvořit v prostoru parkoviště souvislé pásy zeleně, do kterých bude svedena dešťová voda z plochy parkoviště a kde budou vytvořeny podmínky pro dlouhodobou existenci stromů. Vhodným řešením by bylo i použití propustných povrchů pro parkování a v neposlední řadě realizace extenzivních zelených střech, které by byly velmi žádoucí ne pouze s ohledem na klima (v lokalitě i uvnitř budov), ale i s ohledem na krajinný ráz místa, protože by se mohly výrazně pohledově projevovat v dálkových pohledech při příjezdu do města.

Případů, které bychom rádi prodiskutovali s odborníky, se najde spousta. I proto jsme uvítali možnost být městem, kde se úterý 25. 6. 2019 se v Jihlavě uskutečnil seminář Hospodaření s dešťovou vodou v rámci projektu Počítáme s vodou – diskuse o možnostech a příležitostech měst v oblasti adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Toto téma je již dlouhou dobu velmi aktuální nejen v celé České republice. Jihlava je ale i v rámci republiky velmi specifická proto, že se nachází na evropském rozvodí a tedy jediná voda, se kterou může město i region hospodařit, je voda dešťová. Víme, že si jí musíme vážit, protože pokud nám odteče bez užitku (to v tom lepším případě) nebo navíc ještě napáchá cestou škody (to v případě horším), můžeme si za to sami a je to věc zcela nevratná. Do Jihlavy přijeli ti, kdo patří k největším odborníkům v této oblasti: doc. David Stránský z fakulty stavební ČVUT a Ing. Jiří Vítek, dlouhodobě uznávaný odborník v oblasti decentralizovaného nakládání s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury. Protože se semináře účastnili lidé, kteří se v této oblasti pohybují v různých pozicích (vodohospodáři, pracovníci územního plánování, politici, lidé z neziskového sektoru, projektanti a další), bylo jistě velmi cenné a přínosné, když si postupně přítomní mohli vyměnit své pohledy na tuto problematiku.

Plocha pro výstavbu velkého obchodního areálu, kde se budeme snažit o úpravu projektové dokumentace. Vzadu ve spodní části plochy je vidět i pozemek, na kterém investor vybuduje rybníček s plochou cca 7000 m2,  do kterého budou svedeny dešťové vody ze střech, přesto bychom rádi docílili toho, aby došlo i k úpravě projektové dokumentace ve směru větších funkčních ploch zeleně v prostoru parkoviště, případně k vytvoření zelených střech.
Plocha pro výstavbu velkého obchodního areálu, kde se budeme snažit o úpravu projektové dokumentace. Vzadu ve spodní části plochy je vidět i pozemek, na kterém investor vybuduje rybníček s plochou cca 7000 m2, do kterého budou svedeny dešťové vody ze střech, přesto bychom rádi docílili toho, aby došlo i k úpravě projektové dokumentace ve směru větších funkčních ploch zeleně v prostoru parkoviště, případně k vytvoření zelených střech.

Víme, že dlouhodobé a komplexní projekty si vyžádají hodně času i financí, malými postupnými krůčky v podobě drobnější projektů však lze situaci začít zlepšovat už nyní. Seminář byl pro všechny přítomné inspirující a dal nám mnoho podnětů pro přemýšlení. Víme, že bude stát mnoho práce a peněz, abychom stávající centralizované nakládání s dešťovou vodou změnili, je ale zřejmé, že není jiné cesty a že už včera bylo pozdě. Je tedy důležité u všech nových projektů již počítat s využitím dešťové vody, která musí být vnímána jako zdroj a nikoliv jako problém. A současně s tím pracovat na změně způsobu hospodaření s vodou i ve stávající zástavbě.

Za jeden z nejdůležitějších výstupů semináře považuji to, že jsme si uvědomili, že ač pracujeme v různých oblastech, řešíme stejný problém a řešení je pouze jedno a to pro nás musí být společné. Ač věci někdy nazýváme různě, význam je jediný – je potřeba změnit myšlení lidí a náš přístup k vodě. Je to dar, o který se musíme starat a využívat ho s rozumem.

Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou
www.pocitamesvodou.cz

 
 
Reklama