Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR: idea vs. realita

Máme důvody, proč chtít, aby se voda vsákla tam, kde spadne. Máme způsoby, jak toho dosáhnout. A máme pravidla, kterých se můžeme držet. Přesto stále nemáme fungující systém nakládání se srážkovými vodami.

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je téma, které v odborné veřejnosti rezonuje. Ve čtvrtek 26. března přivedlo do Prahy na 150 zástupců státní správy, projektantů, studentů a zástupců neziskových organizací, aby řešili problematiku přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami na konferenci Počítáme s vodou 2015.

Projekt Počítáme s vodou propojuje odborníky, kteří se HDV zabývají, a ty, kteří se o tématu potřebují dozvědět více.

Pozvaní řečníci se zabývali otázkami HDV v Německu, Švýcarsku i ČR, a tak měli účastníci možnost porovnat situaci, ve které se jednotlivé země nacházejí. Protože v Německu a Švýcarsku se začala problematika řešit dříve, postoupili v tématu dál, nicméně v počátcích se setkávali s podobnou nedůvěrou občanů a neochotou státní správy jako v České republice. Andreas Matzinger a Marco Schmidt z Berlína a Fredy Mark ze švýcarského Appenzellu tak s sebou přivezli kromě ukázek konkrétních projektů především motivaci pro další práci v prosazování decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody.


Zahraniční hosté Marco Schmidt a Andreas Matzinger z Berlína a Fredy Mark ze švýcarského Appenzellu, vpředu zleva.

V České republice se podařilo vytvořit postupy a nástroje, které umožní fungující opatření pro vsakování a využívání dešťové vody realizovat. Potýkáme se ale s jejich uplatňováním. David Stránský z pražské ČVUT na konferenci pojmenoval několik podmínek pro postup od ideje HDV k realitě: jasná pravidla pro povolování, stavbu a kontrolu zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami, zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkových vod, dotační podpora a vazba na územní plánování.

Odborník na HDV Jiří Vítek byl ve svém příspěvku Jak v ČR zlepšit hospodaření s dešťovou vodou ještě konkrétnější: „Stát neplní roli garanta vodohospodářské politiky nejenom z hlediska prevence proti záplavám, ale i suchu a respektování principů udržitelného rozvoje. Státní správa a samospráva nevědí, jak důležité zavádění HDV je, co při projektové přípravě a realizaci vyžadovat a jak aplikaci HDV vymáhat. A přitom je v ČR státní správa u většiny developerských projektů obytných domů prakticky jediným ochráncem práv budoucích majitelů domů a bytů.“

Je třeba v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací

I příspěvky ostatních řečníků se vracely víceméně právě k problému implementace. První pokusy prosazování koncepčního přístupu prezentovala Petra Schinnecková z Olomouce a Petr Hrubant z Městské části Prahy 12, kde vznikla za účasti odbor-níků Strategie hospodaření s dešťovou vodou na Praze 12, která je jako vzorový dokument pro obce ČR k nahlédnutí na webových stránkách projektu Počítáme s vodou. Počítáme s vodou je nejen název konference, ale celého projektu, jehož cílem je přinést informace o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami těm, kteří rozhodují o podobě veřejného prostoru. HDV je prezentováno tak, jak by mělo být vnímáno: jako perspektivní řešení odvodnění urbanizovaných území v duchu principů udržitelného rozvoje.

Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném prostředí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Základem správného hospodaření s dešťovou vodou je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a zařízení HDV taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do stokové sítě.

K prosazení těchto principů — nejen mezi jednotlivci, ale v širším měřítku — je nutné zahrnutí těchto zásad do územního plánování. Při praktickém zavádění HDV v obcích je nutné, aby byly jednotlivé úřady dobře informovány o správné souslednosti kroků od hydrogeologického průzkumu, přes dodržování technologických postupů během stavby, až po zajištění správce odvodňovacího systému.

Dlouhodobé dopady realizace udržitelného systému hospodaření s dešťovou vodou vedou v dotčených lokalitách ke snížení jak celkového objemu povrchového odtoku, tak jeho maxima bezprostředně po dešti. Tímto způsobem se zamezuje přetížení kanalizace a snižuje riziko povodní a znečišťování povrchových toků. Z toho pro obce plynou i pozitivní ekonomické aspekty od faktu, že nebude třeba zvyšovat kapacitu kanalizace, až po snížení či úplnou eliminaci povodňových škod. Výparem z povrchů a vegetace se voda vrací do malého vodního cyklu, což má příznivý vliv na stabilizaci klimatu. Vsakováním se obnovuje zásoba podzemních vod.


Panelová diskuse na závěr konference

Propojení mezi odborníky, kteří se HDV zabývají, a těmi, kteří se o tématu potřebují dozvědět více, probíhá v rámci projektu Počítáme s vodou několika způsoby. Setkali se v osmi krajských městech v rámci cyklu seminářů k problematice HDV. Podobný cyklus proběhne i během jara a podzimu letošního roku. Inspiraci a nové kontakty získali na loňské exkurzi za dobrými příklady do Švýcarska a Německa v květen 2014, která proběhne ve stejném formátu i v letošním roce. V neposlední řadě mají všichni zájemci o téma HDV možnost zdarma využívat poradenství k tématu dešťových vod a jejich roli v městské urbanistice. Současně s konáním konference vychází v knižní podobě nová publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Publikace je unikátní v tom, že je založena na současné legislativě platné v ČR, čímž přesahuje rámec běžných zahraničních příruček, které jsou často zaměřeny na všeobecný popis zařízení HDV a jejich vizuální prezentaci. Kniha může sloužit jak pracovníkům vodoprávních úřadů, tak projektantům při výběru vhodných zařízení správného hospodaření s dešťovou vodou. K dostání je za 179 Kč od vydavatele, tedy 01/71 ZO ČSOP Koniklec, po domluvě možno vyzvednout v sídle vydavatele v Praze nebo zaslat poštou. Vyžádat si knihu můžete na adrese info@ekocentrumkoniklec.cz.

Pošlete dobré příklady realizací hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Na internetové stránky projektu jsou pravidelně doplňovány nové poznatky, informace a odborné články. Budeme rádi za Vaše příspěvky k tématu, které můžeme zveřejnit na webových stránkách nebo facebookovém profilu.
Během jara 2015 bude pro zástupce obecních a městských úřadů zpřístupněn online průvodce k normám HDV, pomocí kterého se lépe zorientují v normách a vyhláškách při schvalování staveb a jejich odvodnění.
V následujícím roce budeme sbírat materiál k vytvoření webové mapové databáze dobrých příkladů realizací hospodaření s dešťovou vodou v ČR, která bude představena na druhém ročníku stejné konference. Tímto vyzíváme všechny, kteří znají takové dobré příklady kdekoli v ČR, aby nám o nich napsali.

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. V případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.

 
 
Reklama