Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

S dešťovou vodou je nutné zacházet dle norem

Předpisy pro ochranu životního prostředí a celá řada dalších norem dnes regulují i hospodaření s dešťovou (srážkovou) vodou. Srážkové povrchové vody nelze vypouštět volně do kanalizace ani nechat libovolně vsakovat. Příslušné regulace se uplatňují jak při výstavbě nových nemovitostí, tak i při přestavbách a úpravách těch stávajících. Co přesně normy říkají?

Vsakováním srážkových povrchových vod se zabývá norma ČSN 75 9010, která stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu a provoz povrchových i podzemních vsakovacích zařízení. Návrh zpracovává řešitel příslušného projektu odvodnění na základě výsledků geologického průzkumu. Ten lze objednat pouze u fyzických a právnických osob, které disponují příslušnými oprávněními. Při objednávce a realizaci průzkumu se vychází především z povahy stavby a charakteru geologického podloží.

Rozlišuje se, zda je půdorys odvodňované plochy menší nebo větší než 200 m², u podloží pak hraje roli, zda je hornina homogenní, jak hluboko je podzemní voda, eventuálně zda se v blízkosti nachází vodní zdroj či hrozí riziko sesuvů. Zadavatel při objednávce geologického průzkumu musí poskytnout základní údaje o stavbě (dokumentace, eventuálně mapy vhodného měřítka). Řešitel geologického výzkumu pro vsakování srážkových vod pak podle okolností provede průzkum v několika etapách/variantách.

Znečištěné vody je třeba předčistit

Řešení vsakování srážkových vod dále vyžaduje zohlednit jejich složení – např. znečištění nebo riziko úniku nebezpečných látek. Dle normy TNV 759011 se do vsakovacích zařízení smějí odvádět bez omezení vody ze střech do 200 m², z teras, kulturní krajiny a tras pro pěší a cyklisty. Podmíněně přípustné jsou střechy nad 200 m², komunikace pro motorová vozidla včetně komunikací v zemědělských a průmyslových areálech a parkoviště.

Norma definuje, že při vsakování srážkových povrchových vod je třeba podle (ne)splnění jednotlivých parametrů nasadit zařízení pro předčištění. V určitých případech se vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu nebo je nutné namísto vsakování volit odvod do povrchových vod (nikoliv do kanalizace). Speciální režim vyžadují především potenciálně výrazněji znečištěné plochy, např. autovrakoviště, plochy pro hospodaření s odpady nebo manipulaci s nebezpečnými látkami.

Postupy používané pro předčištění se odvozují z toho, jaké cizorodé látky můžeme ve vodě předpokládat. Metody zahrnují např. sedimentaci, filtraci, biologické čištění, použití odlučovačů nebo vsakování přes vegetační vrstvu. Jednotlivé metody lze kombinovat, přičemž zařízení pro předčištění se instaluje před samotné podzemní vsakovací zařízení.


Typ a umístění vsakovacího zařízení

Předpisy ČSN 75 9010 popisují rovněž samotné vsakovací zařízení. To je třeba umístit dostatečně daleko od budovy, aby hladina podzemní vody následně nemohla ohrozit podzemní prostory budovy. Přihlédnout je třeba i k tomu, že hladina podzemních vod se může zvyšovat také krátkodobě. Kromě podzemních objektů je třeba vyloučit také vliv na statiku budov nebo studen pro zásobování pitnou vodou. Předpisy určují dimenze vsakovacího zařízení (zejména retenční objem a doba vyprázdnění), a to především v závislosti na velikosti odvodňované plochy a na tom, zda jsou vsakovací zařízení umístěna sériově.

Vsakovací zařízení dělíme na povrchová (nádrže, příkopy...), podzemní (tunelové systémy, podzemní prostory vyplněné štěrkem či bloky, vsakovací šachty) a kombinovaná. K nejefektivnějším řešením patří vsakovací bloky, jakou jsou například boxy Wavin Q-Bic. Objem jednoho boxu činí 0,432 m³ a skládáním lze vytvořit požadovaný objem objektu. Systém lze použít i pod plochy se zatížením dopravy. Konstrukce tohoto boxu umožňuje navíc osadit revizní šachtu a provádět revizi a čištění téměř celého systému. Kromě zasakování (při použití geotextilie) lze vytvořit z vyskládané sestavy retenční nádrž použitím hydroizolačního souvrství. Alternativou může být Wavin Azura.

V případě rozsáhlejších projektů se vsakovací zařízení mají zřizovat až po provedení hrubých terénních úprav a dokončení větších stavebních prací. Pro každé vybudované vsakovací zařízení srážkových vod je stanoven jeho vlastník odpovídající za jeho následný provoz a údržbu včetně vypracování příslušného provozního řádu.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...