Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Klíčem k efektivnímu a ekologickému využívání vody je tzv. oddílná kanalizace

Proč Svaz měst a obcí ČR v souvislosti s dotacemi hrozí zdražením ceny vody pro běžné občany? Pokud se dešťová voda odvede jinam, nebo se vsakuje, celý provoz na ČOV se zefektivní a dešťovou vodu lze následně ekonomicky využít. Navíc jde o další opatření proti stále častěji se vyskytujícímu suchu.

Zástupci Svazu měst a obcí České republiky vzhledem ke změně podmínek v programovém období OPŽP 2014–2020 hrozili na jaře zdražením ceny vody pro běžné občany.

Podle MŽP zdražení vody v důsledku změn v dotacích nehrozí.

Ministerstvo životního prostředí ubezpečuje občany, že v důsledku změn, které MŽP udělalo v systému přidělování evropských dotací do vodohospodářství, rozhodně žádné zdražení vody nehrozí.

Změny podmínek mohou naopak zefektivnit provoz na obecní čistírně odpadních vod a obce tak mohou ušetřit prostředky v obecních pokladnách na další zkvalitňování vody a zlepšování stavu našeho životního prostředí.

Klíčem k efektivnímu a ekologickému využívání vody je tzv. oddílná kanalizace. Odděleně nakládá s dešťovými vodami a se splaškovými vodami, zcela v souladu s požadavky legislativy. V případě tzv. jednotné kanalizace je veškerá voda, tj. směs dešťových a splaškových vod, odváděna rovnou do čistírny odpadních vod. ČOV má však omezenou kapacitu a vyčištění každého kubíku vody v ČOV obec něco stojí.
Pokud se dešťová voda odvede jinam, anebo se vytvoří podmínky pro její zasakování na místě, celý provoz na ČOV se zefektivní a zároveň je možné dešťovou vodu následně ekonomicky využít. Jedná se o další z opatření proti stále častěji se vyskytujícímu suchu.

V programovém období 2007–2013 byla většina přijatých žádostí o dotace na výstavbu kanalizace právě na tu oddílnou.

A to i přesto, že dotace směřovaly především do větších měst, kde se historicky stavěla kanalizace jednotná. Přesto ministerstvo v zájmu obcí naprosto nezavrhlo proplácení dostavby jednotné kanalizace i v novém programovém období OPŽP 2014–2020. V případě nových projektů MŽP preferuje jednoznačně ekonomickou a ekologickou oddílnou variantu. Na jednotnou kanalizaci bude ale stále možné žádat o dotace v případě, dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV. Tuto variantu však zástupci SMO ČR včera zapomněli zmínit. Otázkou zůstává proč.

Téměř pět miliard korun z OPŽP 2014–2020 půjde na vodohospodářské projekty

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí o podporu ve čtyřech výzvách z OPŽP 2014–2020, jež byly vyhlášeny v říjnu loňského roku.
Za necelé tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR celkem 521 žádostí s požadavkem na dotace EU za necelých 6,5 miliardy korun. Největšímu zájmu se těšila výzva s celkovou alokací 3,3 miliardy korun, v níž žadatelé předkládali žádosti o podporu pro projekty na výstavby a modernizace kanalizací a čistíren odpadních vod. Požadovány byly i projekty nabízející co možná nejefektivnější řešení odvádění a čištění odpadních vod a to ve všech aglomeracích bez ohledu na jejich velikost.

„Právě ukončená (21.) výzva na výstavbu a opravy ČOV a kanalizací jasně ukázala, že přísně nastavené podmínky výzvy, které zajistí ekonomicky efektivní nakládání s vodami a jejich čištění, včetně požadavku na oddílné kanalizace pro separaci dešťové vody, nijak žadatele neodradily. Na projekty MŽP zároveň poskytuje půjčky až do výše 37 % ze způsobilých výdajů projektu. Z dotací nově hradíme i výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí. Tato změna významně usnadňuje život žadatelům, kteří díky ní snadněji naplní stanovené cíle svých projektů,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Státní fond životního prostředí půjčí obcím půl miliardy na kofinancování vodohospodářských projektů

Půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR mohou nově získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování nákladných vodohospodářských projektů.

„Chceme především pomoci žadatelům s finanční zátěží, kterou pro ně může představovat realizace projektů, které pomáhají zkvalitňovat životní prostředí. Prostředky z EU oproti minulému programovému období rapidně ubyly. Oproti 40 miliardám v minulém programovém období máme na vodohospodářské projekty do roku 2020 pouze 11 miliard korun a zájem o dotace je stále obrovský. Současnou nižší míru podpory oproti minulým létům budeme kompenzovat žadatelům v podobě půjček, které mohou být až 37% z celkových způsobilých výdajů projektu. Úrok půjčky bude 1% a její splatnost je maximálně 10 let. Zároveň se díky půjčkám za minimální úrok podaří zrealizovat více projektů a o to nám jde. Znamená to více projektů a efektivnější zlepšení životního prostředí," říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Žadatelé budou za půjčení prostředků ručit svým majetkem. Částka, kterou si mohou půjčit, není omezená její výší, ale procentem způsobilých výdajů jednoho projektu (až 37 %). Státní fond životního prostředí ČR poskytne prostředky na půjčky obcím a svazkům z poplatků, které do Fondu plynou za čerpání podzemní vody a od znečišťovatelů. 1% úrok SFŽP ČR pokryje náklady spojené s administrací půjček.

„Projekty vyhodnotíme do konce dubna, příjemci už nyní mohou zahajovat kroky k zadávacímu řízení tak, aby mohla být co nejdříve po schválení projektu zahájena realizace a faktické čerpání prostředků EU“, doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

 
 
Reklama